Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Informatievoorziening

De informatie over onderwijs wordt op meer momenten en manieren gegeven. Belangrijke middelen en momenten zijn:

 • Contactmap en/of mail. De leerkracht en logopedist houden u op de hoogte van de dagelijkse ontwikkelingen. Bij de kleuters gebeurt dat twee maal per week. Dit wordt bij oudere leerlingen steeds verder afgebouwd, omdat leerlingen hierin zelf een taak krijgen. Elk kind krijgt elke week een weekbrief met het nieuws uit de groep. Verder streven we ernaar meer contact met u te onderhouden via de mail.
 • Schoolgids. De schoolgids is te vinden op onze website. Op verzoek is een papieren versie beschikbaar.
 • Jaarkalender. Deze wordt aan het begin van het schooljaar verspreid en bevat onder andere informatie over vakanties, bijzondere data, overzicht van de medewerkers en hun mailadressen.
 • Ouderavonden. Tijdens deze avonden worden het ontwikkelingsperspectief en de vorderingen van de leerlingen besproken.
 • Contactmomenten van de ouderraad. Een keer per schooljaar organiseert de ouderraad een ouderavond over een thema.
 • Er zijn verschillende inloopmiddagen georganiseerd door de ouderraad en het team. O.a. aan het begin van het schooljaar is er de nieuwjaarsbijeenkomst waar we op een gezellige manier met elkaar kennismaken.
 • Websites. De websites van Kentalis en van de Bosschool: www.kentalis.nl.
 • Het Bosnieuws. Dit is onze maandelijkse schoolkrant. Hierin staan de agenda voor de komende maand en belangrijke ontwikkelingen beschreven, aangevuld met werk van de leerlingen. Behaalde onderwijsresultaten worden via het Bosnieuws met u gecommuniceerd. Indien mogelijk wordt het Bosnieuws digitaal verspreid.
 • Overige schriftelijke en digitale incidentele informatie. We streven ernaar steeds meer informatie digitaal naar u te versturen. Het Bosnieuws en andere correspondentie ontvangt u steeds meer per mail en kunt u nalezen op de website.
 • Onze SchoolApp Social Schools........

Ouderbetrokkenheid 3.0

De ouderbetrokkenheid 3.0 is een speerpunt in het jaarplan 2018-2019. Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid die verbeterplannen zal gaan formuleren en na goedkeuring implementeren en borgen voor het schooljaar 2019-2020.

Schoolapp: Social Schools

Schoolapp: Social Schools

Uw kind volgt onderwijs bij de Bosschool. We komen regelmatig samen om de voortgang van uw kind te bespreken. We vinden het ook belangrijk om u op de hoogte te brengen van de dagelijkse zaken op school.

De Bosschool gebruikt hiervoor als communicatiemiddel tussen ouder(s)/verzorger(s) en school de app Social Schools. Social Schools lijkt op het papieren schriftje of mapje dat vroeger gebruikt werd om de dagelijkse bijzonderheden met u te delen. In Social Schools worden uw gegevens veilig en beschermd opgeslagen. Via het internet en via een app op een mobiele telefoon of tablet kan Social Schools gebruikt worden. 

Hoe werkt Social Schools?

Via Social Schools worden foto’s, filmpjes en informatie geplaatst. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de dagelijkse activiteiten in en rondom de klas van uw kind. Ook willen we met behulp van Social Schools het communiceren tussen ouder(s)/verzorger(s) en kind stimuleren. Zo kunt u bijvoorbeeld aan het eind van de dag met uw kind naar de informatie kijken en samen het gesprek aangaan. 

We gebruiken de app op Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool op de volgende manieren:

 • Voor het sturen van individuele berichten naar de leerkrachten en logopedisten;
 • Een groepspagina waarop de informatie over uw kind maar ook over de gehele klas gedeeld kan worden. Dit is informatie die de gehele groep aangaat. De andere ouders van de klas van uw kind hebben ook toegang tot deze pagina;
 • Een algemene schoolpagina waar nieuws betreffende de gehele school te vinden is;
 • Social Schools wordt ook gebruikt om de schoolagenda met u te delen.

Bij inschrijving van uw zoon of dochter geeft u, als ouder(s)/verzorger(s), toestemming voor het gebruik van Social Schools. U ontvangt daarna een koppelcode waarmee u uw account kunt activeren. 

Om Social Schools te kunnen gebruiken, slaan we gegevens op over u en uw kind. Kentalis wil met zorg met uw persoonsgegevens omgaan. Hiervoor vragen wij aan het begin van het schooljaar uw toestemming via een toestemmingsformulier. Hierin staat ook meer informatie over Social Schools.  

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van euro 25,-. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag. 

Niet voor alle ouders is het financieel haalbaar om hun kind bijvoorbeeld mee te laten gaan op schoolkamp, schoolreis, thuis zwemles te laten volgen of naar een sport te laten gaan. Voor de inwoners van de gemeente Arnhem, Duiven, Rheden en Westervoort is er de Gelrepas. Hiermee kunt u financieel ondersteuning krijgen, zodat uw kind toch aan verschillende activiteiten kan deelnemen. 

Voor meer informatie: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Werk_en_Inkomen/GelrePas.

Ouders uit de Achterhoek verwijzen wij graag naar de website van stichting leergeld www.leergeld.nl

Lokale medezeggenschap op locatie

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Elke school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR), soms samen met andere scholen. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.  Het e-mailadres van de LMR: LMRBosschool@kentalis.nl

Lid worden

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten. 

Dit zijn de leden van de raad: 

Jos Steenbergen ouderlid
Marieke de Bont                   ouderlid
vacant ouderlid
Manon Berends personeelslid
Judith Noordeloos personeelslid
Steven Arissen personeelslid

De medezeggenschapsdeelraad kiest uit haar midden een voorzitter en eventueel een secretaris. Ook is er in de LMR van de ambulante begeleiding een plek voor een ouder met een kind dat naar een reguliere school gaat en extra ondersteuning krijgt van Kentalis.  

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.  Onze interne vertrouwenspersonen zijn: Inge Mulder (intern begeleider), Sanne Wellen (intern begeleider) en Annelies van der Eijk (orthopedagoog).

Als u een klacht heeft...

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Daarom heeft Kentalis een klachtenregeling. Deze regeling vindt u op onze website: https://www.kentalis.nl/klacht.  

Ouderraad (klankbordgroep)

De ouderraad bestaat uit ouders en een vertegenwoordiging vanuit de school. De ouders worden door en uit de ouders gekozen. De ouderraad levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten op school. De raad is het overkoepelende orgaan in de activiteiten op school en de contacten met de ouders. De ouderraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Omdat de meeste ouders wat verder weg wonen, blijkt het helaas moeilijk om ouders goed bij school te betrekken. De school en de ouderraad zouden graag de ouderraad beter bemenst zien. Zowel de locaties in Arnhem als de locatie Apeldoorn hebben een ouderraad. Als u interesse heeft om deel te nemen in de ouderraad kunt u contact opnemen met een van de ouderraadsleden of via de mail. De samenstelling van de ouderraad kunt u in de schoolwijzer terug vinden.

E    ouderraadbosschool@hotmail.com