Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

In ons pedagogisch klimaat kan een ieder - kinderen, personeel en ouders - zich optimaal ontwikkelen doordat een ieder wordt gezien in zijn eigenheid. Voorwaarden zijn: veiligheid, positiviteit, betrokkenheid en vaste structuren. Tevens worden de juiste communicatiemiddelen en -vormen ingezet.

Om onze visie te realiseren hebben we de volgende afspraken gemaakt:

 • Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Ik houd mij aan afspraken. Hierdoor kan een ander op mij rekenen, ben ik voorspelbaar, en transparant.
 • Ik praat niet over iemand, maar met iemand. Hierdoor toon ik respect, geef ik vertrouwen en ga ik uit van gelijkwaardigheid. Dit is een voorwaarde om je veilig te voelen. Ik ben oké, jij bent oké. Mijn intentie is goed.
 • Ik ben professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader:
   
  Wat is goed voor de kinderen?
  Wat is goed voor de organisatie?
  Wat is goed voor mij?                   
 • Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie wat betekent dat mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team. 
 • Ik sta open voor en ben geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen), wat maakt dat ik betrokken ben. Ik heb een coöperatieve houding, ik bied mijn hulp en expertise aan en vraag om hulp.  Ik durf kwetsbaar te zijn, ik durf grenzen te stellen en accepteer die van de ander. Een ander voelt zich door mij serieus genomen (dialoog), mijn intentie is om het met iedereen goed te hebben. 
 • Ik benader de ander positief, er is ruimte voor humor. Ik maak daar waar afgesproken gebruik van NMG/NGT. Ik ga uit van de mogelijkheden en ben oplossingsgericht en bereid om compromissen te sluiten.  Er is ruimte voor ontlading. Ik reflecteer op mijn eigen gedrag.
 • Ik houd rekening met de kernkwaliteiten van de ander en van mijzelf en benut en versterk deze in het samenwerken. Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen. Ik heb hoge verwachtingen binnen het samenwerken.
 • Ik geef de ander professioneel feedback bij het wel of niet nakomen van deze regels, waardoor ik laat zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander”. Ik geef en ontvang complimenten.  

Actief burgerschap en sociale integratie

Een goede sociale ontwikkeling, met goede sociale vaardigheden, heeft grote invloed op de redzaamheid van kinderen in de toekomst en hun deelname in/aan de maatschappij. Bij kinderen met een TOS/SH/D verloopt de sociaal emotionele ontwikkeling vertraagd en zij hebben meer kans op sociaal emotionele problematiek. Kinderen met communicatieproblemen zijn sociaal minder goed toegerust voor het omgaan met zichzelf en de ander, dat maakt ze kwetsbaar. Zij hebben weinig taal, kunnen lastig in woorden uitdrukken wat hen bezighoudt en vinden het moeilijk zich in te leven in de ander. Dit heeft invloed op de sociale en maatschappelijke competenties. Op onze school werken we er naar toe dat leerlingen zichzelf kunnen verbinden en zichzelf leren sturen. We leren leerlingen sociale gedragscodes, zodat ze op een respectvolle manier samen kunnen leven met de ander. We geven hier vorm aan door de inzet van: LVS Communicatieve Vaardigheden en logopedie (uitdrukken), PAD (gevoelens, emoties herkennen), Kanjer (samenwerken en rekening houden met elkaar), Leerlijn relaties & seksualiteit (weerbaarheid), Mediawijsheid (digitale weerbaarheid) en psycho-educatie (leren omgaan met je beperking).

Sociale integratie

Peuters

Op de woensdag kunt u ervoor kiezen, dat uw kind een reguliere peuterspeelzaal bezoekt. Zo komen dove of slechthorende peuters in contact met horende leeftijdsgenoten. Ouders kunnen dit samen met de groepsleerkrachten en intern begeleider bespreken.  

Veiligheid

Het afsteken en in bezit hebben van vuurwerk op school is ten strengste verboden. Mocht blijken dat een leerling op school vuurwerk afsteekt of in zijn of haar bezit heeft, dan wordt de leerling geschorst. Mogelijk start ook de procedure schoolverwijdering. Ook kan de plaatselijke wijkagent worden ingeschakeld. De reden van dit strenge beleid is dat de veiligheid van iedereen op school bij ons hoog in het vaandel staat. We willen voorkomen dat een enkel individu de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Internet gebruik

Er is in elk lokaal een digitaal schoolbord. Op elke locatie is een leerkracht belast met onder andere het stimuleren van het computergebruik, gebruik van de tablets en het inventariseren van wensen op het gebied van software en apps. Zij zullen het ICT-beleid de komende jaren verder ontwikkelen, zodat ICT verder ingebed wordt in het onderwijs. In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met Snappet. De verwerking van rekenen gebeurt op de snappet tablet. Het internet biedt geweldige kansen aan onze leerlingen voor zowel het onderwijs als ontspanningsmogelijkheden. Leerlingen zijn vaak enthousiaste gebruikers, met name als het gaat om interactieve diensten als e-mail en chatten. Ook spelletjes en muziekwebsites zijn erg populair. Echter, zoals geldt voor de meeste spannende activiteiten: aan het gebruik van het internet zijn bepaalde risico's verbonden (bijvoorbeeld digitaal pesten, seksuele intimidatie en/of schending van privacy). Leren werken met het internet is vergelijkbaar met het verwerven van sociale vaardigheden. De school besteedt aandacht aan veilig internetten. We adviseren u hier thuis ook op te letten

                         .                                                                                                                                                             

Veilig internet en sociale media

In het algemeen deel van de schoolgids - te vinden op de website - beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaan met het veilig gebruik van internet.

Onze regels

De leerlingen onderwijzen wij om zich te ontwikkelen op het gebied van taal en communicatie. Voor optimaal rendement betreft Onderwijs met ICT maken wij gebruik van het Vier in balans-model van Kennisnet. Wij vinden dat de kwaliteit van de medewerker en het didactisch klimaat in het bijzonder belangrijke succesfactoren van goed onderwijs zijn. De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de leerkracht en binnen ons didactisch klimaat ondersteunen wij het leren waar mogelijk met ICT. De medewerker maakt vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt keuzes in de toepassing van ICT bij het onderwijs. Wij streven ernaar leerlingen verder te ontwikkelen op het gebied van ICT. Met slimme inzet van ICT, kunnen leerlingen op hun eigen niveau leren en werken waarbij wij maximaal de aansluiting zoeken tussen hun individuele talenten en de 21e eeuwse vaardigheden. Vier van deze elf vaardigheden vallen onder Digitale geletterdheid namelijk: Mediawijsheid, ICT - basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Computational thinking. Deze vaardigheden worden getraind doormiddel van de Leerlijn ICT & Mediawijsheid voor leerlingen en het leertraject ICT-bekwaamheid voor medewerkers.

Adaptieve software wordt ingezet bij het vakgebied rekenen en dit wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid naar andere vakgebieden. We werken met het adaptieve onderwijsplatform Snappet dat elke leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Leerlingen kunnen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau.

De Leerlijn ICT & Mediawijsheid staat opgenomen in het groepsplan. De daarbij horende lessen staan bij alle groepen van de Bosschool wekelijks gepland in het jaarrooster. De Week van de Mediawijsheid heeft een vaste plek op de jaarkalender. In elke groep wordt er in die week extra aandacht besteed aan mediawijsheid.

De deskundigheid van de medewerker wordt bevorderd door het aanbieden van de modules ICT-bekwaamheid. De medewerker toont leiderschap in zijn/haar eigen ontwikkeling. De i-coaches hebben hierbij een coachende rol.

 

Gedragsregels

Op school hanteren wij de regels die horen bij de Kanjertraining. Deze regels worden tijdens de lessen regelmatig met de leerlingen doorgenomen.