Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

Uw kind wordt in eerste instantie begeleid door de leerkracht, logopedist en onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner. Omdat al onze leerlingen extra aandacht nodig hebben, is er binnen de school uitgebreide leerlingenzorg. Op elke afdeling werken een intern begeleider en een orthopedagoog/psycholoog. De intern begeleider heeft zich geschoold om collega's te kunnen helpen bij het begeleiden van de groep leerlingen die extra aandacht vragen. De orthopedagoog/psycholoog richt zich meer op de individuele problematiek van de leerling en adviseert leerkrachten en ouders. Zo nodig doen zij onderzoek of vragen onderzoek aan.

We hebben een aantal bespreekmomenten per jaar, waarbij de leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling uitgebreid besproken worden. Minimaal één keer per schooljaar worden de leerresultaten van uw zoon of dochter door de Commissie voor Leerlingenzorg (zie verderop in de schoolgids voor meer informatie) en de leerkracht besproken en vergeleken met het gestelde ontwikkelingsperspectief. 

Locatie Kentalis dr. P.C.M. Bosschool Apeldoorn

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking en dat zo thuis nabij mogelijk. Kentalis heeft in het Apeldoornse een partner gevonden in PCBO de Regenboog-Osseveld die samen met Kentalis passend, thuisnabij onderwijs voor kinderen met een TOS onderwijsbehoefte uit de regio Apeldoorn, mogelijk wil maken.

Kentalis wil meer het onderwijs dichtbij de sociale leefomgeving van kinderen organiseren, zodat zij zich in deze omgeving maximaal kunnen ontwikkelen. Op 1 augustus 2018 is er gestart met een groep kleuters met een TOS. De jaren daarna zal de locatie doorgroeien met een groep 3 en 4. Kinderen met een TOS die na groep 4 nog aangewezen blijven op onderwijs binnen een intensieve onderwijssetting van Kentalis, zullen dan aangewezen zijn op de settingen in Arnhem en Zwolle. De ambitie is echter dat wij kinderen, in ieder geval na groep 4, kunnen laten instromen in het regulier onderwijs met of zonder onderwijsarrangement. Onder het motto: speciaal als het moet, regulier als het kan.

 

Ontwikkelingsperspectief

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich goed kan ontwikkelen. Daarom stellen we voor elke leerling een ‘ontwikkelingsperspectief’ op binnen zes weken na de inschrijving. We beschrijven de ontwikkelingsmogelijkheden, de doelen die we samen willen halen en wat nodig is om deze doelen te bereiken. We overleggen natuurlijk met u en de Commissie voor Onderzoek geeft ons advies over het ontwikkelingsperspectief. We evalueren het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met u en stellen het bij als dat nodig is.

Bent u het niet eens met het ontwikkelingsperspectief? Dan kunt u terecht bij de afdelingsdirecteur. Komt u er samen niet uit, kijk dan op www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs/.

Commissie voor Leerlingenzorg

De Commissie voor Leerlingenzorg bestaat uit een orthopedagoog, een intern begeleider, een logopedist en een afdelingsdirecteur. De Commissie voor Leerlingenzorg is eindverantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van ons onderwijs en de voorwaarden die hiervoor nodig zijn. Daarnaast signaleert de Commissie voor Leerlingenzorg wanneer een leerling naast speciaal onderwijs ook zorg nodig heeft en doet hierin verwijzingen. Ongeveer een keer per maand nemen ook de jeugdarts en maatschappelijk werker deel aan deze bespreking waarbij leerlingen met een extra zorgvraag besproken worden.

De Verwijsindex - Multisignaal

Kentalis is aangesloten bij de landelijke Verwijsindex.

Soms heeft een kind, een jongere of een gezin om verschillende redenen extra ondersteuning nodig. Op dat moment zijn er vaak verschillende professionals die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind of de jongere. Net zoals de ouders of jongere zelf. Daarom is het belangrijk dat alle organisaties die met deze kinderen en jongeren werken elkaar goed kennen en samenwerken. Voor die samenwerking is elke gemeente in Nederland wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij de Verwijsindex. In onze regio is dat geregeld via Multisignaal. Dit is een digitaal systeem waarin professionals van o.a. uit onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg met elkaar in contact komen met samenwerking als doel.  

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Professionals van aangesloten organisaties staan in een landelijk werkend systeem.
  • De professional geeft in het systeem aan wanneer de zorg -en dienstverlening start.
  • De professional koppelt hiermee zijn naam aan de naam van het kind/jongere.
  • De professional informeert ouder(s)/verzorger(s) over het afgeven van het signaal.
  • Geven 2 of meer professionals aan bij hetzelfde kind betrokken te zijn dan ontstaat er een match. De professionals ontvangen een bericht hiervan via de mail en ze vragen de ouders/verzorgers of ze contact op mogen nemen met elkaar.

Meer informatie vindt u op www.verwijsindexgelderland.nl.  

Hoe werkt dit op de Bosschool? Wanneer er extra hulpverlening voor een leerling nodig is, heeft de leerkracht dit met u besproken en wordt de hulpvraag vervolgens ingebracht in de Commissie voor Leerlingzorg (CvL). Tijdens dit CvL overleg bespreken de commissieleden welke vorm van hulpverlening er past bij de hulpvraag en wordt er besproken of het wenselijk is een signaal in Multisignaal achter te laten. Het doel daarvan is altijd samenwerking en afstemming met andere professionals die betrokken zijn bij de leerling. Aansluitend op het CvL overleg wordt u als ouder(s)/verzorger(s) door de leerkracht geïnformeerd over het resultaat van de bespreking en krijgt u een schriftelijke bevestiging en informatie over Multisignaal.

Leerlingenvolgsysteem 

We vinden het belangrijk de ontwikkeling van leerlingen goed te volgen, om zo het onderwijs te kunnen plannen. De ontwikkelingen van de leerlingen worden in een dossier bijgehouden. Vanzelfsprekend zijn de gegevens vertrouwelijk. Op uw verzoek geven we u inzage in het dossier van uw kind.  We werken met het digitale systeem: Eduscope. Twee keer per jaar worden de landelijk genormeerde Cito-toetsen afgenomen. U kunt zien hoe uw kind zich ontwikkelt in vergelijking met zijn/haar leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs.  De Commissie voor Leerlingenzorg bekijkt jaarlijks of de toets uitslagen in lijn zijn met het vastgestelde ontwikkelingsperspectief en stelt samen met de leerkracht en logopedist op grond hiervan actiepunten op. 

Het afnemen van Citotoetsen  Twee maal per jaar nemen wij Cito-toetsen af, zie onderstaand schema voor de toets momenten.

 

 

 

 

 

De onderbouwing hiervoor is als volgt:

Alle groepen 8 (afdeling SH/Doof en TOS) maken de Cito-toetsen in november/december. Voor de kerstvakantie kunnen dan de adviesgesprekken voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) met ouders plaatsvinden. Ouders en kinderen kunnen dan gericht kijken tijdens de open dagen van het V(S)O, die veelal in januari en februari plaatsvinden. Om tot een goed advies voor de leerlingen te komen, zijn de Cito-toets uitslagen van essentieel belang.

Op de afdeling TOS worden ook bij de groepen 5 t/m 7 de Cito-toetsen afgenomen in december. Hiervoor zijn de volgende redenen: 

  • Het afnemen van een Cito-toets vergt veel extra tijd bij TOS leerlingen. Ze hebben meer tijd nodig om een toets af te ronden. Alle toetsen moeten eind januari zijn afgerond. Vervolgens worden de toetsen geanalyseerd en volgen er leerling- en groepsbesprekingen. Aan de hand hiervan volgen aanpassingen in de groepsplannen. De Bosschool werkt op deze wijze met een vaste cyclus rondom leerlingenzorg. 
  • In januari hebben de kinderen net 2 weken vakantie gehad, TOS leerlingen hebben over het algemeen last van een ‘dip’ na een dergelijk lange periode zonder onderwijs. Zou je dan toetsen afnemen, dan is er een vergrote kans op een vertekende (lage) score. Daarom nemen de leerkrachten van de groepen 4 de AVI en DMT toetsen in december af.
  • Door de verschillende functioneringsniveaus van de leerlingen moeten er verschillende toetsen worden afgenomen. Dit vraagt veel tijd en een goed klassenmanagement. In de periode voor de kerstvakantie is er door de speciale activiteiten rond Sinterklaas en Kerst al een afwijkend programma. Bij het indelen van de leerstofkernen in het jaar is hier rekening mee gehouden en besteden we naast herhaling ook aandacht aan activiteiten die anders minder aan bod komen. Om effectief met de leertijd om te gaan plannen we de toetsen ’s morgens en de speciale activiteiten in de middag. Sommige activiteiten vinden plaats terwijl een deel van de kinderen de voor hen bestemde toets maken. In januari kan men dan door gaan met het verwerken van de geplande leerstof. 

Bovenstaande argumenten gelden ook voor de keuze om in alle groepen in mei/juni de Cito-toetsen af te nemen, in plaats van in juni. Het precieze afnamemoment is daarbij mede afhankelijk van de begindatum van de zomervakantie. Op de afdeling TOS worden bij de groepen 3 pas na het derde meetmoment (maart) de spellingtoetsen en de leestoetsen afgenomen. Vervolgens wordt aan het eind van het schooljaar nog een keer het lezen getoetst (juni). Dit om de meetmomenten zover mogelijk uit elkaar te houden. Daarnaast hebben de leerlingen in het leesprotocol van de Bosschool vastgelegde aanpak pas in maart alle letters gehad, waardoor ze dan pas aan de leestoetsen en spellingtoetsen kunnen deelnemen. 

Ondersteuning vanuit zorginstanties  

Sommige leerlingen hebben naast het onderwijs op de Bosschool ook nog ondersteuning vanuit zorg nodig. Binnen de Bosschool wordt er met verschillende interne en externe zorginstanties samengewerkt. Bij deze samenwerking is het zeer wenselijk dat we elkaar kunnen informeren over de doelen die gesteld worden en de voortgang van uw kind. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk, zij geven de zorginstantie toestemming om informatie te delen of zorgen zelf voor het delen van de verslagen met school. Als het ten goede komt aan onderwijsdoelen, kan het zijn dat er zorg verleend wordt in onderwijstijd. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer de doelen en de voortgang gedeeld worden met school, dit met het oog op de verantwoording van de onderwijstijd aan de inspectie. Ouders zijn hier verantwoordelijk voor.

Medische zorg

Indien uw kind medicatie gebruikt die op school ingenomen wordt, kunt u hier met de groepsleerkracht afspraken over maken. De leerkracht mag alleen medicatie geven aan de leerling als er schriftelijk toestemming is van de ouders.

Materiaalgebruik (hoorapparatuur, etc.)  

Het is prettig als u extra batterijen voor de gehoorapparatuur van uw kind meegeeft, zodat deze in de klas liggen. Soms zijn er problemen met de gehoorapparatuur. Eenvoudige technische problemen kunnen we soms op school al oplossen. Mocht dat niet lukken, dan geven wij uw kind een brief mee naar huis. We vragen u om dan zo snel mogelijk contact op met een audicien of het CI-team.  

Schoolarts

Vanuit de gemeente Arnhem heeft de school, een jeugdarts ter beschikking. Deze jeugdarts onderzoekt elke nieuwe leerling, elke leerling die in het schooljaar acht jaar wordt en elke leerling die in het schooljaar elf jaar wordt. De jeugdarts neemt deel aan de Commissie voor Leerlingenzorg wanneer er extra zorgvragen zijn. Naar aanleiding van deze besprekingen kan het voorkomen dat de jeugdarts u en uw kind extra uitnodigt voor een onderzoek.