Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Doelen en aanbod van het vervolgonderwijs 

Het doel van het onderwijs op Kentalis Compas College, uitstroom vervolgonderwijs, is dat alle leerlingen die in de bovenbouw starten de school verlaten met een vmbo-diploma. Daarnaast vinden we het van belang dat leerlingen passende sociale competenties bezitten en zelfvertrouwen hebben in het slagen binnen de vervolgsetting.

Voor deze leerlingen geldt het (normale) reguliere curriculum. Cluster 2 specifieke toevoegingen zijn de extra leertijd voor Nederlands, communicatieve vaardigheden (in samenwerking met de logopedisten), ToM-training en psycho-educatie. Daarnaast is het didactisch handelen van de docenten afgestemd op de onderwijsbehoefte van leerlingen met een TOS of slechthorendheid. Denk hierbij aan het visueel maken van de leerstof middels het smartboard en whiteboard en het gebruik van verschillende hulpmiddelen voor leerlingen. Orthocommunicatief handelen is het uitgangspunt in de pedagogische houding van leerkrachten (zie onder kopje schoolklimaat, pedagogisch klimaat). Voor leerlingen die doorstromen naar de bovenbouw wordt een weerbaarheidstraining aangeboden. We geven ons onderwijs vorm middels moderne methodes gebaseerd op de kerndoelen en de eindtermen.

Doelen en aanbod van het onderwijs dagbesteding/arbeid 

Het doel van het onderwijs op Kentalis Compas College, uitstroom dagbesteding en arbeid, is dat alle leerlingen de school verlaten met de hoogst haalbare leeropbrengsten en sociale- en maatschappelijke competenties die nodig zijn voor het functioneren in de vervolgsetting. Voor leerlingen met uitstroom dagbesteding is dit een dagbestedingsplek. Voor leerlingen met uitstroom arbeid is dit een arbeidsplaats (wel of niet beschermd) of vervolgonderwijs op het mbo, niveau 1.

Met deze leerlingen wordt gewerkt aan de CED-leerlijnen. Deze zijn te vinden op: www.leerlijnen.cedgroep.nl. Alle leerlingen krijgen de basisinstructie aangeboden en wanneer uw zoon/dochter inhoudelijk meer leerstof aankan wordt er verdieping op de leerstof aangeboden. Heeft uw zoon/ dochter meer tijd en instructie nodig om de leerstof van de basisinstructie te verwerken, dan krijgt hij/zij intensievere begeleiding. Deze differentiatie krijgt vorm in de groepsplannen, gemaakt door de docenten. Om deze doelen te kunnen realiseren wordt er, naast het gebruik van methodes, ook veel maatwerk geleverd aan de leerlingen. Vandaar dat er ook veel lesmateriaal door onze docenten zelf wordt ontwikkeld. Tijdens iedere groepsbespreking wordt geëvalueerd of uw zoon/ dochter de juiste instructie en verwerking van de leerlijn krijgt aangeboden. We geven ons onderwijs vorm middels moderne methodes gebaseerd op de kerndoelen en de eindtermen.

Geïntegreerde logopedie en communicatie 

Op Kentalis Compas College Oss heeft iedere logopedist specifieke kennis op het gebied van, slechthorendheid en TOS. Zij hebben therapeutische vaardigheden om communicatieve vaardigheden en leer- spraak- en taalstrategieën over te brengen.

De logopedisten bereiden de leerlingen voor op de ‘mondige & talige maatschappij’.

Om het gestelde doel te bereiken zal de logopedist zich richten op de klassen, zodat de aangeleerde vaardigheden meteen in de sociale- en communicatieve situaties kunnen worden toegepast.

Ze begeleiden en coachen de leerling, de docenten en de maatschappelijke omgeving (bijv. stagebegeleiders) zodat de communicatie met de leerling zo goed mogelijk verloopt. Hierbij gebruiken ze communicatie in de breedste zin van het woord: gesproken of geschreven Nederlands, gebaren (NmG) en/of stem of alternatieve communicatiemiddelen.

De logopedisten werken nauw samen met de docenten om tijdens lessen de communicatieve vaardigheden én het spraak-taalonderwijs te ondersteunen en te optimaliseren.

Om gericht aan communicatieve vaardigheden van de leerlingen te werken wordt er gebruik gemaakt van het programma ‘Leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden' (CV). De doelen van de CV-lessen komen ook tijdens andere lessen en daardoor bij meerdere docenten aan bod. Op deze manier krijgen de gekozen doelen een breder draagvlak.

Naast de coaching en de CV-lessen houdt de logopedist zich bezig met het coördineren van de solo-apparatuur en het geven van voorlichting over TOS (intern en extern).  Ook is de logopedist betrokken bij de lessen psycho-educatie, de weerbaarheidstraining, het woordenschatonderwijs, de ToM-training en arrangementsaanvragen.

Decaanschap en LOB

Het decaanschap en LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) wordt ingevuld in overleg met de partnerschool. De beroepsoriëntatie in de onderbouw van het vmbo vindt plaats op de locaties Zuid en West van Het Hooghuis. De oriëntatie en LOB van uitstroom arbeid en dagbesteding wordt gepland in overleg met De Singel en de stagecoördinator van KCC.

Leerlingen worden ondersteund bij het maken van keuzes tijdens de schoolperiode en bij een keuze voor een passende vervolgopleiding en beroep. Daarnaast worden leerlingen ook begeleid in het ontwikkelen van arbeidscompetenties die hen in staat stellen vorm te geven aan hun loopbaan.

LOB is op Kentalis Compas College een apart vak, maar daarnaast is het ook geïntegreerd bij verschillende andere vakken.

Locatie West De leerlingen werken op deze locatie aan de hand van een leerlijn en bijpassend werkboek waarin verschillende opdrachten staan die hen laten nadenken over verschillende keuzes die zij moeten maken. Daarnaast zijn er op ZuidWest regelmatig voorlichtingsavonden met betrekking tot vervolgstappen. De mentor speelt hierin een coördinerende rol. Uiteindelijk wordt u als ouder, bij het vaststellen van de definitieve keuzes, uiteraard betrokken.

Locatie De Singel Op locatie De Singel wordt aankomend jaar het LOB volgens een nieuw concept vorm gegeven. Middels een intensieve training worden docenten van zowel Kentalis als De Singel getraind in het voeren van gesprekken en andere begeleidingstools om de keuze van het vervolgtraject van de leerling zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Leerlingenraad

Op locatie West is er op dit moment geen leerlingenraad actief. In de loop van het jaar zullen we in overleg gaan met de reguliere school om te komen tot de oprichting van een leerlingenraad.

Op locatie De Singel heeft elke klas heeft een leerling afgevaardigd in de leerlingenraad van de school. Er zijn twee leerlingen die vervolgens in de leerlingenraad van De Singel plaatsnemen. Samen praten zij met de locatiedirecteur of de teamleider over allerlei onderwerpen die de school betreffen. Zes keer per jaar is er een vergadering. Van deze vergaderingen wordt verslag gedaan in de teamvergadering.

Lichamelijke opvoeding 

Alle leerlingen volgen in principe de lessen lichamelijke opvoeding (gym). Leerlingen die niet mee kunnen doen met het vak LO moeten hiervoor verlof aanvragen bij de afdelingsdirecteur. Ze moeten daarvoor een getekend verzoek van de ouders/groepsleiding, (huis-)arts meenemen. Zonder dit briefje is er geen geldige reden of excuus om niet mee te hoeven doen.

Gymnastiekkleding

Leerlingen zijn verplicht tijdens de gymlessen door school verstrekte gymkleding te dragen. Zowel op locatie West als op De Singel wordt deze kleding verstrekt. Als ouder krijgt u hiervoor een factuur opgestuurd. 

De gymkleding is niet bedoeld om tijdens andere lessen gedragen te worden en dient regelmatig gewassen te worden. De leerlingen worden gevraagd te douchen na de gymles, zodat zij weer fris in de volgende (vak)les verschijnen. Daartoe dienen de leerlingen een handdoek mee te nemen. Aan het begin van het schooljaar worden deze regels aan de leerlingen meegedeeld.

Huiswerkklas

Op locatie West is er een toenemende behoefte aan huiswerkondersteuning na schooltijd. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zijn de volgende afspraken gemaakt:

Individueel kunnen afspraken gemaakt worden voor extra huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding vindt plaats na aanvraag en honorering via de mentor die het vervolgens bespreekt tijdens de CvL. Er zijn twee lesuren huiswerkbegeleiding per week waaraan leerlingen kunnen deelnemen.

Regels van de huiswerkklas;

  • Alle leerlingen van locatie West mogen gebruik maken van de huiswerkklas. Er wordt rustig gewerkt. Leerlingen mogen elkaar niet storen.
  • De huiswerkklas is geen opvanglokaal na schooltijd. Leerlingen komen om huiswerk te maken.
  • Als het lesuur is afgelopen, gaan de leerlingen naar huis.
  • De leerlingen zorgen ervoor dat ze alle benodigde spullen bij zich hebben om hun huiswerk te kunnen maken. Er wordt tussentijds niet door de school gewandeld.
  • Tijdens dit lesuur gelden dezelfde schoolregels als tijdens alle andere lessen. 

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van zijn huiswerk en is verantwoordelijk voor het stellen van vragen aan de begeleidende docent.

Portfolio 

De leerlingen met uitstroomprofiel arbeid en dagbesteding hebben vanaf de start van hun schoolloopbaan een portfolio waarin de leerdoelen (opgesteld vanuit de leerlijnen, CED-Groep) opgenomen zijn. Leerlingen houden (met ondersteuning van de docent) de resultaten bij van hun ontwikkelproces. Bij het verlaten van de school gaat deze map mee naar huis. Op ouderavonden bent u in de gelegenheid om de map van uw zoon/ dochter in te kunnen zien.

Leermiddelen

Leerlingen op locatie West werken we met BYOD-didactiek (Bring Your Own Device). Dit betekent dat leerlingen hun eigen laptop meenemen waarmee ze in de lessen de stof kunnen verwerken. De laptop wordt hiermee een "verplicht" hulpmiddel. Ouders kunnen een laptop via school huren, kopen of in sommige gevallen lenen. Bij huur of koop mag de laptop mee naar huis zodat de leerling er thuis ook op kan werken. De huur- en kooplaptops worden tegen een zeer concurrerende prijs aangeboden. De ICT-afdeling van Het Hooghuis ondersteunt deze laptops. Bij eventuele problemen wordt ook tijdelijke een leenlaptop ter beschikking gesteld. Dat geldt niet voor laptops die niet via school aangeschaft worden. Als Kentalis Compas College Oss adviseren wij ouders om van deze regeling gebruik te maken. 

Activiteiten

Er zijn buitenschoolse activiteiten en excursies die gekoppeld zijn aan lesprogramma’s. Daarnaast zijn er excursies naar bedrijven in het kader van beroepenoriëntatie. Verder zijn er introductieactiviteiten voor brugklasleerlingen en activiteiten voor schoolverlaters. U leest hierover meer in het hoofdstuk ouderbijdrage.

Introductieweek vervolgonderwijs locatie West 

Het schooljaar wordt begonnen met enkele introductiedagen voor de leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Tijdens deze dagen maken leerlingen kennis met elkaar, met de docenten en met het gebouw.

De leerlingen van klas 3 en 4 starten de eerste schooldag met roosteruitleg en zullen daarna lessen volgen volgens rooster.

De overige activiteiten gedurende het schooljaar staan op de informatiekaart.

Buitenschoolse activiteiten locatie West 

Leerjaar 1 en 2 starten het schooljaar met een aantal introductiemomenten. De leerlingen maken dan kennis met elkaar en met de school.  Voor de vakken beeldende vorming en ckv zullen er culturele activiteiten gepland worden. Denk hierbij aan een museumbezoek of bijvoorbeeld een bezoek aan een toneelvoorstelling.

Buitenschoolse activiteiten locatie De Singel

Elk jaar wordt er voor alle leerlingen van de school een pedagogische werkweek of schoolkamp georganiseerd. Deze werkweek of het schoolkamp is een wezenlijk onderdeel van het schoolprogramma en is verplicht* voor alle leerlingen. Naast de normale onderwijstijd verzorgt de locatie tijdens de werkweek extra uren onderwijsbegeleidingstijd. De klassen één en twee gaan apart op schoolkamp, de klassen drie hebben vanuit school een werkweek. De vierde klassen hebben een buitenlandse reis en de klassen vijf gaan een dag op schoolreis. Alleen om medische redenen kan ontheffing worden verleend van deze verplichting. Een medische verklaring van huisarts of schoolarts is vereist. De leerling volgt dan op die dagen een alternatief programma. Indien deelname van de werkweek of het schoolkamp om financiële redenen moeilijk is voor ouders/ verzorgers kunnen de zij contact opnemen met de schoolleiding.

*bij bijzondere (gezondheidsproblemen, gedragsproblemen) omstandigheden kan de schoolleiding beslissen dat een alternatief programma beter passend is voor de leerling en daarmee niet deelneemt aan het schoolkamp of de werkweek.

Sportdagen

Ieder jaar wordt op elke locatie een sportdag georganiseerd in samenwerking met de reguliere partner.

Stage (VSO)

Stage uitstroom arbeid en dagbesteding

Voor Kentalis Compas College Oss is stage een wezenlijk onderdeel van het programma omdat we toeleiden naar een werkplek. In een driejarig traject werken we aan competenties die zowel nodig zijn om als werknemer te kunnen functioneren als voor vakvaardigheden. Om uiteindelijk aan de eisen van een werkgever te voldoen is een goede samenwerking tussen ouders, leerling en school noodzakelijk. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gedurende het traject zal gekeken worden op welk niveau de leerling zal uitstromen. Is dat betaalde arbeid of dagbesteding? Ook zullen we meer duidelijkheid krijgen over de branche waar de leerling interesse in heeft. Hiervoor is de informatie vanuit de praktijkvakken ook van belang.

De stage start vanaf het derde jaar met één dag per week en zal uitgebouwd worden naar drie dagen. Dit om al zoveel mogelijk te wennen aan het arbeidsproces. De stageplekken zullen in de loop van de stageperiode in de omgeving gezocht gaan worden waar de leerling na school gaat wonen.

In het laatste jaar van de schoolloopbaan zal bij het UWV een aanvraag arbeidsvermogen ingediend worden. Voor leerlingen die uitstroom arbeid volgen zal dat altijd toegekend worden wat een samenwerking met gemeenten mogelijk maakt om een passende, betaalde werkplek te zoeken. Bij toekenning vallen ze namelijk onder de Participatiewet. Ouders, leerling, school en gemeenten gaan in gesprek en kijken samen welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt. Wanneer de uitstroom dagbesteding is, zullen we het traject vorm geven met instanties die dagbesteding aanbieden. Voor deze leerlingen vragen we indien nodig en in samenwerking met de ouders een Wajong-uitkering aan.

Stage uitstroom vervolgonderwijs (vmbo)

Leerlingen in de bovenbouw van het vmbo volgen een stagetraject in het kader van hun beroepsopleiding. Dat geldt voor de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg. Bij voldoende beoordeling zal de leerling bij de diplomering een stagecertificaat ontvangen. De stages zijn verplicht en tellen mee in het praktijkvak van het 3e en 4e leerjaar.  Het is de bedoeling dat leerlingen (met hun ouders) zelf op zoek gaan naar een stageplaats. Dit kan ook in de eigen woonplaats zijn. Eventueel kan de mentor hierbij advies geven. In ieder geval moet de stageplek aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet altijd een stage-overeenkomst afgesloten worden in verband met verzekeringen. Bij sommige stageplekken kan ook om een VOG-verklaring gevraagd worden. Deze kan verkregen worden via het gemeentehuis van de woonplaats.  Voor een aantal beroepsafdelingen worden de leerlingen aan een bedrijf gekoppeld door de vakdocenten. Dan hoeven leerlingen niet meer naar een eigen plek te zoeken, enkel wanneer zij wensen nabij huis stage te lopen.