Onze school

Voorwoord en onze visie

Om leerlingen toe te rusten voor deelname aan de maatschappij stellen we de leerling, zijn levensloop en zijn leefomgeving centraal. We werken nadrukkelijk en gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders/verzorgers en waar dit van toegevoegde waarde is met onze partners van Kentalis zorg. Maar vooral ook met onze reguliere partners.

Binnen de samenwerking met al deze partijen erkennen we ieders rol en vinden we het essentieel dat iedereen de eigen ervaring en expertise toevoegt. We geloven dat er vanuit de verschillende perspectieven een beter beeld ontstaat over wie de leerling is en wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Dit complete beeld helpt ons nog beter onderwijs te realiseren voor de leerlingen. 

We werken cyclisch, opbrengstgericht en planmatig. We doen dit in verbinding met elkaar, met de Programmalijnen en met interne én externe partners zodat we alle mogelijkheden benutten om van elkaar te leren. 

Onze manier van werken en onze visie maakt dat we ons door ontwikkelen als expert-organisatie. Leerlingen en hun ouders/verzorgers mogen de beste expertise verwachten op de scholen en in de ondersteuning door ambulante begeleiding in het regulier onderwijs. De leerlingen krijgen onderwijs op de beste plek, passend bij hun onderwijsbehoeften. We hanteren daarbij ‘de blik naar buiten’. We werken samen met het reguliere onderwijs omdat we geloven dat we binnen een reguliere setting de leerlingen het beste voorbereiden op een plek in de maatschappij.  We streven voor alle leerlingen naar een plek zo dicht mogelijk bij huis. 

We werken binnen Kentalis vanuit het gedachtengoed van Marzano waarbij de rol van de docent doorslaggevend is in het onderwijs. Het effect van de beslissingen van de individuele docent is, voor de leerling, van veel groter belang dan het effect van de beslissingen die op schoolniveau worden genomen.

Onze leerlingen

Kentalis Compas College Oss biedt onderwijs binnen het intensieve arrangement aan 2 doelgroepen: slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingstoornis (TOS). Daarnaast ondersteunt KCC Oss de leerlingen die een medium arrangement of licht arrangement hebben en onderwijs volgen op locatie West (ZuidWest) van het Hooghuis en locatie De Singel van Het Hooghuis. (zie verder hoofdstuk Schoolondersteuningsprofiel.)  

Algemeen 

Kentalis Compas College biedt onderwijs aan 55 leerlingen met een TOS.

Meer dan 50% van de leerlingen heeft gestapelde problematieken. Te denken valt aan een TOS gecombineerd met dyslexie, ASS, ADHD, ADD, hechtingsstoornis, slechthorendheid en/of OCD.

Vanuit de visie “speciaal waar moet en regulier waar kan” krijgen de leerlingen met een TOS op Kentalis Compas College Oss les binnen een reguliere school van scholengemeenschap “Het Hooghuis”. Leerlingen krijgen les in een Kentalisklas. Voor het beroepsonderwijs (vmbo) volgen onze leerlingen ook lessen bij de reguliere school, samen met reguliere leerlingen (symbiose). Deze lessen worden ondersteund door medewerkers van Kentalis. Voor leerlingen met uitstroom vervolgonderwijs is dit op de locaties Hooghuis West (ZuidWest) en voor leerlingen met uitstroom dagbesteding en arbeid is dit locatie De Singel.  

Schoolondersteuningsprofielen

In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven op welke manier wij als school het onderwijs hebben ingericht om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsvraag van onze doelgroep.

Het onderwijsaanbod voor leerlingen met een TOS richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Ze kunnen taal dan ook beter leren. We zetten bij het lesgeven en tijdens communicatie ondersteunde middelen in, zoals visualisaties middels afbeeldingen, film of ander beeldmateriaal en het gebruik van smart- en whiteboards. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. Zo krijgt uw zoon/ dochter optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen en verwerken, en om zelf taal te uiten.

Voor leerlingen met TOS zijn er drie onderwijsarrangementen:

Intensief: binnen het speciaal onderwijs (uitgevoerd op locatie West voor uitstroom vervolgonderwijs en uitstroom arbeid/dagbesteding op locatie De Singel)

Medium en licht: op de reguliere school van voortgezet onderwijs met ondersteuning van een ambulant begeleider van Kentalis.

In het kader van passend onderwijs hebben we gezocht naar partners in het regulier onderwijs en gaan onze leerlingen naar een school-in-school. Dit wil zeggen dat ons intensieve onderwijs op een reguliere school vormgegeven wordt. We kiezen voor deze vorm, omdat het voor leerlingen meer kansen en mogelijkheden biedt in zijn of haar ontwikkeling maar ook om te zorgen dat de doorstroom naar een medium of licht arrangement soepeler verloopt.

Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden.

Schoolplan

Op de website van onze school vindt u het schoolplan. 

Organisatie van de school

In het kader van Passend Onderwijs heeft Kentalis Compas College Oss (hierna te noemen KCC) gezocht naar partners in het regulier onderwijs. De organisatievorm school-in-school wil zeggen dat het intensieve onderwijs van KCC op een reguliere school vormgegeven wordt. Voor TOS/sh zitten we sinds schooljaar 2017-2018 op twee locaties van Het Hooghuis in Oss. Voor uitstroom Arbeid/ Dagbesteding zitten we op locatie De Singel, voor uitstroom vervolgonderwijs op locatie West. Daarnaast ondersteunt en begeleidt KCC Oss binnen het medium en lichte arrangement op beide locaties. Voor deze vorm wordt gekozen, omdat dit de doorstroom naar het medium of lichte arrangement soepeler zal laten verlopen omdat de aansturing vanuit één structuur wordt vormgegeven. Dit komt de ondersteuningsmogelijkheden van leerlingen in alle arrangementen ten goede.

KCC Oss ziet het als haar taak cluster 2 leerlingen een uitdagende en exclusieve leeromgeving te bieden, waarin zij kunnen groeien over de volle breedte. Dus zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Wij begeleiden leerlingen op KCC Oss  naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid zodat ze klaar zijn voor de volgende stap in hun levensfase.

Binnen het onderwijs streven wij, in samenwerking met Het Hooghuis,  naar integratie en participatie van uw zoon/ dochter met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van TOS en slechthorendheid, in het regulier onderwijs. We zien daarbij drie hoofdzaken: kwalificatie (aanleren van kennis en vaardigheden), socialisatie (visie, waarden, omgangsvormen, afspraken, rituelen) en vorming (identiteitsontwikkeling, bewustwording, keuzeprocessen). De keuze om samen te werken met een reguliere partner heeft de volgende voordelen ten opzichte van een aparte VSO. Door samen te werken met een reguliere school:

 • Stromen leerlingen sneller door van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs.
 • Wordt Passend Onderwijs op deze manier optimaal ingevuld. Onlangs heeft de onderwijsinspectie  een bezoek gebracht aan KCC Oss. Deze was erg enthousiast over de manier waarop we de School-in-Schoolconstructie in Oss hebben vorm gegeven. De onderwijsinspectie heeft als gevolg daarvan ons onderwijs met een "goed"gekwalificeerd op maar liefst 7 standaarden.
 • Kan KCC aansluiten bij het curriculum van de reguliere school. Hierdoor gaat geen ondersteuningstijd verloren met bijvoorbeeld het ontwikkelen van leerlijnen.
 • Kunnen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aansluiten bij de beroepsmogelijkheden van de reguliere school. Hierdoor worden de keuzemogelijkheden enorm uitgebreid. Een zelfstandige speciale school heeft namelijk nooit zoveel mogelijkheden.
 • Kan KCC aansluiten bij de reguliere infrastructuur (examenstructuur; stagenetwerk; trainingen; secties; ict; voorzieningen etc.) Dit komt zowel de leerlingen als de docenten ten goede.
 • Leren leerlingen met speciale onderwijsbehoeften van reguliere leerlingen. De sociaal emotionele ontwikkeling gaat hiermee met sprongen vooruit.
 • Door leerlingen zoveel mogelijk op te nemen in reguliere structuren voorkom je labeling. Dit heeft een positieve weerslag op het welbevinden van leerlingen.

Geografisch gebied 

KCC Oss bedient de leerlingen die woonachtend zijn in het gebied tussen de steden Tilburg- Eindhoven-Nijmegen en Tiel. Ouders worden verwezen naar de instelling/school in wiens verzorgingsgebied zij wonen.

Afdelingen

Voor onze leerlingen is zowel uitstroom vervolgonderwijs (hierna te noemen v.o.), arbeid en dagbesteding mogelijk. Voor leerlingen met uitstroom v.o. werken we op dit moment samen met locatie West (Verdistraat) van Het Hooghuis. In de onderbouw volgen alle leerlingen hier de lessen en in de bovenbouw alle AVO-lessen. Op deze locatie heeft Kentalis een eigen unit die cluster 2 specifiek is ingericht. Voor de oriëntaties en de beroepsvakken volgen de leerlingen de lessen in symbiose met reguliere leerlingen. Dit kan ook op locatie Zuid zijn, afhankelijk van het profiel wat gekozen wordt. Op locatie Zuid zijn dat de afdelingen groen, produceren en installeren, mobiliteit en transport, bouw-wonen en interieur en horeca, bakken en recreatie. Op locatie West de profielen economie en ondernemen, zorg en welzijn en dienstverlening en produceren. Op alle beroepsafdelingen worden leerlingen van Kentalis ondersteund door medewerkers van Kentalis. Dit in de vorm van maatwerk, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Voor leerlingen met uitstroom arbeid of dagbesteding is er een aparte vleugel ingericht op locatie De Singel (Euterpehof). Ook hier volgen de Kentalisleerlingen de AVO-vakken vanuit de Kentalisvleugel. Onderwijs op de beroepsafdelingen wordt in symbiose gevolgd met reguliere leerlingen. Ook deze lessen worden op maat ondersteund door Kentalismedewerkers.

Uitstroom vervolgonderwijs

Binnen de uitstroom vervolgonderwijs biedt KCC Oss de volgende opleidingen aan:

 • Vmbo met de mogelijkheden:
  • Basisberoepsgerichte leerweg;
  • Kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Theoretische leerweg (uitsluitend in de onderbouw)

De beroepsafdelingen van het vmbo worden in symbiose met de reguliere partner ingericht. Wij maken daarbij gebruik van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de reguliere school. Dit betekent dat we ook werken met het examenreglement zoals dat geldt op locatie West (ZuidWest). 

De PTA's van de verschillende vakken kunt u vinden op de website van Het Hooghuis locatie ZuidWest. 

Onderwijstijd 

Uit de doelgroepbeschrijving, die u hier kunt vinden, blijkt dat leerlingen behoefte hebben aan (extra) onderwijs in vakken als Nederlands, communicatieve vaardigheden, psycho-educatie, sociale vaardigheden en drama. We hebben deze vakken dan ook verweven in ons onderwijsprogramma. Normaliter duurt de opleiding vervolgonderwijs vier jaar, bestaande uit een tweejarige onderbouw en een tweejarige bovenbouw. Per leerjaar hebben leerlingen minimaal 1000 uur onderwijs m.u.v. het examenjaar. Leerlingen hebben dan minimaal 600 uur onderwijs. Voor leerlingen die meer tijd nodig hebben om te komen tot een goede basis, zowel cognitief als sociaal emotioneel, bieden wij een verlengde (driejarige) onderbouw aan. In de verlenging, die doorgaans wordt ingezet na leerjaar één, krijgen leerlingen extra les in bovenstaande vakken, waar nodig een herhaling van leerstof uit leerjaar één en twee en krijgen de leerlingen extra ondersteuning om hun taakaanpak en strategiegebruik te verbeteren. Een onderwijsverlenging en de doelen van deze verlenging leggen wij vast in de ontwikkelingsperspectieven (hierna te noemen OPP´s) van de leerlingen. Een verlengde onderbouw is daarmee niet zozeer "blijven zitten", maar meer een op maat verzorgd verlengd onderbouwtraject.

De vakken van de onderbouw zijn: Nederlands, wiskunde, Engels, rekenen, mens en maatschappij, mens en gezondheid, economie, nask, communicatieve vaardigheden, beeldende vorming, techniek, lichamelijke oefening, studievaardigheden, psycho-educatie en loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB).

In de bovenbouw hebben leerlingen die de basis- of kaderberoepsopleiding volgen, de keuze uit de volgende afstudeerrichtingen:

 • BWI Bouw, wonen, interieur
 • PIE Produceren, Installeren en Energie
 • Zorg en welzijn
 • Economie & ondernemen
 • Dienstverlening en producten - met de keuze sport, design of podium
 • HBR Horeca, bakkerij en recreatie
 • Groen
 • Mobiliteit en transport

Het programma van de theoretische leerweg van het vmbo is gelijk aan het programma van de reguliere school met de vakken psycho-educatie en communicatieve vaardigheden als toevoeging. Het vak sociale vaardigheden wordt gecombineerd met het mentoruur en staat daarom niet apart op het rooster.

In de hele schoolloopbaan is een logopedist betrokken bij het onderwijs. Vaak in de klas waarbij gewerkt wordt aan communicatieve vaardigheden. In een enkel geval wordt kortdurend logopedie op maat aangeboden. Voor langdurige trajecten wordt verwezen naar de eerstelijns logopedie buiten school.  

Pauze

Tijdens de pauzes blijven leerlingen op de locatie, m.u.v. de leerlingen die naar de andere locatie moeten voor het beroepsvak. Er is toezicht op alle plekken waar leerlingen kunnen verblijven. Het is niet toegestaan om energiedrankjes te drinken. Wel wordt op sommige momenten kleine eetwaren verkocht die door leerlingen gemaakt zijn.

Uitstroom arbeid en dagbesteding

Binnen het VSO uitstroom arbeid/ dagbesteding is het onderwijs gericht op vier pijlers: Werk; Wonen; Vrije tijd en Burgerschap, De leerlingen binnen de uitstroom arbeid/ dagbesteding stromen over het algemeen uit naar:

 • Arbeid: regulier of via de sociale werkvoorziening;
 • Dagbesteding;
 • In een enkel geval richting MBO niveau 1

Onderwijstijd 

Voor een berekening van het aantal klokuren per jaar verwijzen wij naar de informatiekaart. Informatiekaart locatie West, informatiekaart locatie De Singel. Het onderwijs met uitstroom arbeid/ dagbesteding beslaat een periode van vijf jaar met de mogelijkheid tot zes jaar. Het uitgangspunt is vijf jaar onderwijs en waar nodig aanpassing op maat voor een zesde leerjaar. Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of extra  mogelijkheden voor deelname aan cursussen kunnen redenen zijn om de schoolperiode van de leerling te verlengen. Het proces naar de besluitvorming hiertoe wordt gezamenlijk gedaan met leerling, ouders en school. Binnen beide uitstroomprofielen bieden we de volgende vakrichtingen:

 • Hout Bouw Metaal Voertuigen
 • Instal-elektro
 • Detail Koken Textiel Verzorging
 • Facilitaire dienst
 • Deco
 • Groen

Daarnaast worden de AVO-vakken (algemeen vormend onderwijs) Nederlands, Engels, rekenen/ wiskunde, cultuur en maatschappij,burgerschap, psycho- educatie, sociale vaardigheden, seksuele voorlichting, studievaardigheden, communicatieve vaardigheden en lichamelijke oefening aangeboden.

In de onderbouw (leerjaar één en twee) wordt ook, in het kader van voorbereiding op de pijler Vrije Tijd, het vak Sport en Fun aangeboden.

In het eerste jaar oriënteert de leerling zich in alle pratijkvakken. In het tweede, derde en vierde jaar kiest de leerling een vakkenpakket (hierna de noemen: VAPA). In het vijfde jaar kan de leerling deelnemen aan de branchegerichte cursus "Maak er werk van" (hierna te noemen: MEWV). Daarnaast is er ook de mogelijkheid in het laatste jaar om een VCA (Veiligheid Checklist Aannemers).

Om de opbouw naar stage in stappen te doorlopen starten we in (een deel van) het eerste jaar en (het hele) tweede jaar met een voorbereiding op stage waarbij de leerling werkvaardigheden en stagecompetenties ontwikkelt. Dit noemen we "Leren op Locatie" (hierna te noemen LOL). Tijdens LOL gaat de klas met de docent naar een bedrijf (bv: een boerderij, cateringbedrijf, kringloopwinkel, supermarkt etc.) om werkzaamheden uit te voeren. Bij een stagebekwaamheid (werknemerscompetenties in  de VAPA en bij LOL zijn voldoende) in het derde leerjaar gaat de leerling stage lopen (start met 1 dag per week). In leerjaar vier en vijf wordt de stage uitgebreid naar meerdere dagen. Na de schoolperiode stromen leerlingen door naar werk, bij voorkeur in de richting die gekozen is.

In de hele schoolloopbaan is een logopedist betrokken bij het onderwijs. Vaak in de klas waarbij gewerkt wordt aan communicatieve vaardigheden. In een enkel geval wordt kortdurend logopedie op maat aangeboden. Voor langdurige trajecten wordt verwezen naar de eerstelijns logopedie buiten school.

  Pauzes 

  Pauzetijd wordt in het praktijkonderwijs (Uitstroom Arbeid) gerekend tot onderwijstijd. Leerlingen mogen ook hier niet van het terrein af. Tijdens pauzes zijn docenten aanwezig om inhoud te geven aan de doelen die ten aanzien van deze onderwijstijd geformuleerd zijn. 

  Wij zien “school zijn” als een sociaal proces. We willen leren van en met elkaar. Daardoor is het in verbinding zijn met elkaar essentieel. Vanuit onze pedagogische opvatting streven we de ontmoeting en verbinding met de ander na. Het is van belang dat leerlingen zich gekend, veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving (socialisatie). In contact met anderen wordt er een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid van elke leerling (persoonsvorming). Wij hebben, samen met het team en de (ouders van de)  medezeggenschapsraad besloten dat we de lunch/pauzetijd bewust gebruiken om de kernwaarden sociaal en persoonlijk te ontwikkelen. Daarmee kiezen we er voor om de lunch/pauzetijd als onderwijstijd te beschouwen. Wij willen samen met onze leerlingen bewust deel uit maken van een gemeenschap en daar gezamenlijk een actieve bijdrage aan leveren. Wij ontwikkelen in deze vrijere en ontspannen setting het vermogen van leerlingen om adequaat te handelen in sociale situaties. Leerlingen en collega’s zijn zich bewust van een schone, rustige en respectvolle leef/schoolomgeving en zijn daarop aanspreekbaar. Tijdens de lunch/pauze zijn leerlingen in de gelegenheid om gezond te eten (vignet “gezonde school”), samen te spelen (sportveldje), samen op te ruimen en toezicht te houden (Stewards). We meten jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving op school en meten daar bij het volgende: - voel je jezelf veilig op school? - wordt er handelend opgetreden bij pestgedrag door de school? - de regels bespreken en houden medewerkers en leerlingen zich aan die regels? - ga je met plezier naar school? - wordt er gepest op school? - wordt er gediscrimineerd op school? - wordt er geschopt en geslagen op school? De resultaten van de meting worden jaarlijks geagendeerd en besproken in groot team overleg.

  Onderwijsteam

  Kwaliteitscultuur

  Binnen KCC Oss heerst een zeer sterke kwaliteitscultuur. Tijdens het laatste inspectiebezoek (2019) heeft de onderwijsinspecteur hierover lovende opmerkingen gemaakt. Samen willen we het allerbeste voor onze leerlingen bereiken. Dit betekent dat we heel graag de individuele kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten, plezier in ons werk hebben en het vertrouwen krijgen om ons werk goed te kunnen uitvoeren. We werken zoveel mogelijk zelfsturend waardoor bovenstaande uitgangspunten goed tot hun recht komen.

  Om onze kwaliteit op orde te houden werken we met een persoonlijk ontwikkelingsplan voor docenten. Hieraan is studie gekoppeld in de vorm van studiedagen of individuele ontwikkeltrajecten. Jaarlijks wordt hiervoor een professionaliseringsplan gemaakt. Het ontwikkeltraject van de school, verwoord in het schoolplan en jaarplan, ligt hieraan ten grondslag.

  Samenstelling team

  Kentalis Compas College heeft gemotiveerde en betrokken medewerkers die samen zorg dragen voor de begeleiding van de leerlingen. Een gedeelte van het team werkt op locatie West en een deel werkt op de locatie De Singel. Sommige medewerkers werken op beide locaties. Naast het lesgevend personeel heeft de school intern begeleiders, een orthopedagoog, logopedisten en een beperkte groep onderwijsondersteunende medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de school. Op de locaties West en Zuid worden leerlingen met een medium of licht arrangement ambulant begeleid door een aantal medewerkers van KCC Oss. De begeleiding van leerlingen met een intensief arrangement in de bovenbouw (beroepsafdelingen op Zuid en West) wordt tevens verzorgd door medewerkers van KCC Oss. Alle medewerkers van Kentalis die werkzaam zijn op de locaties van Het Hooghuis worden aangestuurd door een afdelingsdirecteur.

  Taakverdeling binnen het team

  De directeur wordt ondersteund door inhoudelijke deskundigen, te weten twee intern begeleiders en een orthopedagoog. De intern begeleiders houden zich vooral bezig met het bewaken en ondersteunen van de ontwikkelingsperspectieven, de didactische kwaliteiten van medewerkers, groepsplannen etc. Daarvoor bezoeken ze onder meer regelmatig de klassen. De orthopedagoog ondersteunt de docenten wanneer zaken niet vanzelf lopen en specialistische hulp noodzakelijk is.

  Daarnaast zijn er logopedisten werkzaam. De logopedisten werken nauw samen met de docenten tijdens de lessen m.b.t. het bevorderen van de communicatieve vaardigheden van onze leerlingen.

  Verder zijn er binnen onze school een aantal werkgroepen actief, zoals o.a. de volgende:

  • Diverse vaksecties (in overleg met de reguliere school wordt hier de synergie gezocht)
  • Pedagogisch handelen
  • ICT
  • BHV

  Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een leraarondersteuner en een administratief medewerker.  

  Directeur    
  De heer E. Schraven E.Schraven@kentalis.nl 0612384175
  Intern Begeleiders    
  Mevrouw R. Sour (loc. West) R.Sour@hethooghuis.nl 0630996802
  Mevrouw M. van Beckhoven (loc. De Singel) M.vanbeckhoven@kentalis.nl 0612742897
  Logopedisten    
  Mevrouw L. Briels (loc. West) L.Briels@kentalis.nl  
  Mevrouw T. Post (loc. De Singel) T.Post@hethooghuis.nl  
  Orthopedagoog    
  Mevrouw N. van de Westelaken N.vandewestelaken@kentalis.nl 0623807916
  Stage-coördinator De Singel    
  Marleen Kruijsen M.kruijsen@hethooghuis.nl  
  Administratie     
  Mevrouw E. van den Broek E.vandenbroek@kentalis.nl  
  Coördinator sociale veiligheid    
  Mevrouw B. van de Rakt (loc. West) B.vanderakt@hethooghuis.nl   
  Mevrouw T. Post (loc. De Singel) T.Post@hethooghuis.nl  
  Vertrouwenspersonen    

  Mevrouw B. van de Rakt (loc. West) Mevrouw M. Kruijsen (loc. De Singel)

  B.vanderakt@hethooghuis.nl 

  M.Kruijsen@hethooghuis.nl

   
  Docenten    

  Mevrouw L. van den Broek Mevrouw I. Brugmans Mevrouw S. Daal Mevrouw A. Daas De heer D. Govers Mevrouw A. van Hoof Mevrouw M. Kruijsen Mevrouw M. Leenheer Mevrouw Y. du Pont-van Roosmalen Mevrouw B. van de Rakt Mevrouw D. de Laat Mevrouw R. Sour Mevrouw W. Verspeek Mevrouw K. de Waal-van der Zanden Mevrouw F. Kersten

  L.vandenBroek@hethooghuis.nl I.Brugmans@hethooghuis.nl  S.Daal@hethooghuis.nl A.Daas@hethooghuis.nl D.Govers@hethooghuis.nl A.vanHoof@hethooghuis.nl M.Kruijsen@hethooghuis.nl M.Leenheer@Kentalis.nl Y.duPont@hethooghuis.nl B.vandeRakt@hethooghuis.nl D.delaat@hethooghuis.nl R.Sour@hethooghuis.nl W.Verspeek@kentalis.nl K.deWaal@kentalis.nl F.kersten@hethooghuis.nl  
       
  Ambulant Begeleiders    
  Mevrouw C. Heemskerk C.Heemskerk@kentalis.nl  
  Mevrouw. D. Roelofs D.Roelofs@kentalis.nl   

   

  Rondleiding en inschrijven op onze school

  Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Kentalis Compas College organiseert op beide locaties één of meerdere open dagen voor groep 8 leerlingen. Deze dagen worden gecommuniceerd via onze website en via een mailing naar de toeleverende basisscholen. Heeft u uw zoon/ dochter ingeschreven (op grond van de beschikking van de CvO), dan kunt u natuurlijk ook een bezoek brengen aan de klas waarin uw zoon/ dochter waarschijnlijk komt. Daarvoor wordt op verzoek een afspraak gepland.