Ouders en school

Informatie en contacten ouders

KCC Oss vindt de contacten met ouders van essentieel belang. Middels het programma ouderbetrokkenheid 3.0 (opvraagbaar via infovsooss@kentalis.nl) willen we de ouderparticipatie zodanig inrichten dat ouders maximaal betrokken zijn bij school en de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Dit komt tot uiting bij de verschillende contacten en ouderavonden. Maar ook wordt uitdrukkelijk uw mening gevraagd bij de ontwikkelingen of beleid op school. In zowel het schoolplan als jaarplan (website) kunt u de acties die hieraan gekoppeld zijn terugvinden.

Voor beide locaties geldt dat er ouderavonden worden georganiseerd. Wij verwachten dat u, uw zoon/dochter en eventueel zorg (persoonlijk begeleider) op deze avonden aanwezig zullen zijn. De mentor van de klas zal ook aanwezig zijn.

Daarnaast neemt de mentor contact met u op om een afspraak te maken voor het bespreken en het evalueren van het OPP (ontwikkelingsperspectief plan). In het OPP staan de leerdoelen van uw zoon/dochter en tijdens het gesprek zullen deze worden geëvalueerd en worden vastgesteld voor het volgende schooljaar. Het OPP dient te worden ondertekend door u en de leerling.

Voor nieuwe leerlingen zal dit in het begin van het schooljaar (oktober) zijn. Binnen 6 weken zal de mentor van de brugklasleerling een huisbezoek met u afspreken. Tijdens dit bezoek wordt het OPP besproken en tevens is er dan de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Voor leerlingen die al op school zitten vindt deze afspraak aan het eind van het schooljaar plaats. hier zal dan het OPP geëvalueerd worden en zal OPP voor het nieuwe schooljaar besproken worden.

Er zullen 2 keer per jaar rapportbesprekingen plaatsvinden voor de leerlingen met uitstroom arbeid. Leerlingen en ouders worden uitgenodigd voor een avond waarbij het ontmoeten van medeleerlingen en hun ouders een onderliggend doel is. Tevens is er gelegenheid om het rapport te bespreken om het vervolgens mee naar huis te nemen.

Voor uitstroom vervolgonderwijs zal er een persoonlijk gesprek gepland worden met de mentor. In uiterste gevallen zal dit gesprek telefonisch gevoerd worden. U bent altijd in de gelegenheid een gesprek aan te vragen met een vakdocent van uw zoon/dochter. Leerlingen worden verzocht om mee te komen naar de gesprekken. Het gaat immers over hun ontwikkeling en toekomst.

Vanaf 18 jaar krijgen leerlingen meer wettelijke verantwoordelijkheden. Daar worden dan afspraken over gemaakt m.b.t. de correspondentie in het contract educatief partnerschap van de bovenbouw.

Ten slotte nog iets over het tussentijds contact tussen mentor en ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt door de mentor een communicatieafspraak gemaakt met de ouders in de klas. Veel ouders stellen het op prijs als de mentor per Whatsapp te bereiken is. In de meeste gevallen is dat geen probleem maar toch willen we graag een aantal regels hieraan verbinden:

  1. Er is een voorkeurscontact om per mail te communiceren.
  2. Alleen als het echt niet anders kan dan is de app een geschikt medium
  3. Graag alleen Whatsappen tijdens schooltijden. Dus niet in de avonden, weekenden of vakanties

 

Schoolapp: Social Schools

Op KCC Oss maken we geen gebruik van de app 'Social School'. Alle informatie met betrekking tot roosterwijzigingen of anderszins wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief of via de website van Het Hooghuis.

Nieuwsbrief

Communicatie met ouders gebeurt middels de maandelijkse nieuwsbrief om u op de hoogte te houden over onze school, en contacten met de mentor.

SomToday

Daarnaast sluiten wij aan bij het volgsysteem 'SomToday' waarin leerlingen en ouders zien wat hun cijfers zijn, het lesrooster kunnen bekijken met daarbij het horende huiswerk en toetsen. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag. U ontvangt hiervoor van de schooladministratie te zijner tijd een brief.

Zoals u weet is er geen 'verplichte' maar een 'vrijwillige' ouderbijdrage. Toch willen wij u vragen om deze bedragen aan school over te maken zodat wij in staat gesteld worden om meer te bieden dan strikt noodzakelijk is. 

Ouderbijdragen locatie De Singel 2019-2020

  Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5

Pedagogische werkweek

U ontvangt hiervoor per mail in januari 2020 een factuur van school.

€140

(kamp)

€140

(kamp)

€130

(werkweek)

€50

(schoolreis)

€50

(schoolreis)

Sint/ Kerst/ feest

U ontvang hiervoor per mail een factuur van school.

€10 €10 €10 €10 €10
Schoolverlatersavond         €10
Introductiedag €35        

Huur kluisje

U ontvangt hiervoor per mail een factuur van school. 

€10 €10 €10 €10 €10

Gymkleding

U ontvangt hiervoor per mail een factuur van school. 

€14

(1 broekje & 2 shirts)

€5

(per stuk; indien nodig)

€5

(per stuk; indien nodig)

€5

(per stuk; indien nodig)

€5

(per stuk; indien nodig)

Werkkleding

U ontvangt hiervoor per mail een factuur van het bedrijf.

         

Leermiddelen

(zoals woordenboek, atlas, pennen, potloden)

€10 €10 €10 €10 €10

Deelname VCA

(indien van toepassing)

       

gratis

(inclusief 1 examen, een herexamen kost €80)

Ouderbijdragen locatie West 2019-2020

Activiteit Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4
Bijdrage activiteiten €20 €20 €20  
Buitenlandreis       €235**
Excursie €25 €25 €25 €25
Beroepsafdeling groep BPL busje     €25*  
Beroepsafdeling  M&T materialen e.d.     €10*  
Beroepsafdeling Z&W materialen e.d.     €50* €50*
Beroepsafdeling D&P sportdag       €15*
Activiteiten sportdag €5 €5 €7,50  
Huur kluisje €10 €10 €10 €10
Gymkleding; 2 shirts, 1 broek €14      
Verzekering €3 €3 €3 €3
Totaal €77 €63 €65,50* €38**

*Afhankelijk van het beroepsvak

**Buitenlandreis wordt apart gefactureerd

       

Regeling voor minima met kinderen in het Voortgezet Onderwijs

Iedere gemeente heeft inkomensondersteunende regelingen voor mensen met een minimum inkomen. Voor informatie kunnen inwoners terecht bij het informatiecentrum van hun gemeente. Onder voorwaarden kunt u een beroep doen op de Stichting Leergeld. 

Vakkleding

Voor beide locaties geldt dat leerlingen verplicht zijn werkkleding te dragen wanneer zij deelnemen aan de beroepsvakken. Deze zijn via de school verkrijgbaar. Voor de kosten van deze kleding ontvangt u een aparte factuur. 

Lokale medezeggenschap op locatie

In het algemene gedeelte van de schoolgids vindt u informatie over de MR (landelijke medezeggenschapsraad) en de locatiemedezeggenschapsraad (LMR).

De LMR vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Lid worden

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad via ons e-mailadres mrcompas@kentalis.nl. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de docent of afdelingsdirecteur,  bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

Leden van de raad
   
Mevrouw B. van de Rakt personeelslid 
De heer D. Govers personeelslid
De heer E. van Loon ouderlid/ voorzitter
De heer J. Swinkels ouderlid/ penningmeester

De medezeggenschapsdeelraad kiest uit haar midden een voorzitter en eventueel een secretaris.

Ook is er in deze LMR een plek voor een ouder met een leerling die naar een reguliere school gaat en extra ondersteuning krijgt van Kentalis (ambulante begeleiding).

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

Voor informatie over de vertrouwenspersoon en de pestcoördinator verwijzen we u naar het kopje 'schoolklimaat' en vervolgens 'veiligheid'.

Coördinator sociale veiligheid locatie West: mevr. Britt van de Rakt; B.vanderakt@hethooghuis.nl.

Coördinator sociale veiligheid op locatie De Singel zijn dhr. Daan Govers; D.govers@hethooghuis.nl) en mevr. Marleen Kruijsen; (M.kruijsen@hethooghuis.nl):

Ouders en leerlingen mogen altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Kentalis Compas College, mevr. Britt van de Rakt; vertrouwenspersoonVSOOSS@kentalis.nl

Ouderraad (klankbordgroep)

Op dit moment is Kentalis Compas College Oss zoekende naar ouders die een of twee keer per jaar willen fungeren als deelnemer van een klankbordgroep. We willen ouders hiermee de kans geven om onderwijs binnen KCC Oss mede vorm te geven.

Heeft u interesse? Mail dan naar Erik Schraven, afdelingsdirecteur: E.Schraven@kentalis.nl