Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden locatie De Singel*

Lesuur Tijd  
1 08:35 uur - 09:20 uur  08:30-08:35 is inlooptijd
2 09:20 uur - 10:05 uur   
  10:05 uur - 10:25 uur 

Pauzetijd wordt gezien als leertijd voor het ontwikkelen van sociale competenties.

10:25-10:30 is inlooptijd

3 10:30 uur - 11:15 uur   
4 11:15 uur - 12.00 uur   
  12:00 uur - 12:30 uur 

Pauzetijd wordt gezien als leertijd voor het ontwikkelen van sociale competenties.

Er is GEEN inlooptijd

5 12:30 uur - 13:15 uur   
6 13:15 uur - 14:00 uur   
7 14:00 uur - 14:45 uur 

 

Opmerkingen locatie De Singel

 • Een lesuur duurt 45 minuten.
 • Om 08:30uur en om 10:25 uur is er 5 minuten ruimte om naar het lokaal te gaan.
 • Op dinsdag is er les tot 14:00 uur (7e lesuur vervalt).
 • Vrijdagmiddag is er Sport & Fun tot 14:45 uur (klassen 1 & 2)
 • Vrijdag tot 12:00 uur (klas 3, 4 en 5)

 

 

 

Schooltijden locatie West*

onderbouw

Uur Lestijden
1

08:30 uur - 09:20 uur

2

09:20 uur - 10:10 uur

3

10:10 uur - 11:00 uur

Pauze

11:00 uur - 11:20 uur

4

11:20 uur - 12:10 uur

5 12:10 uur - 13:00 uur
Pauze 13:00 uur - 13:30 uur
6 13:30 uur - 14:20 uur
7 14:20 uur - 15:10 uur
Pauze 15:10 uur - 15:25 uur
8 15:25 uur - 16:15 uur

*Tot en met het 8e uur is de maximale lestijd. De precieze lestijden per dag en leerjaar vindt u op het rooster van uw zoon/dochter. 

bovenbouw

Uur Lestijden
1

08:30 uur - 09:20 uur

2

09:20 uur - 10:10 uur

Pauze

10:10 uur - 10:30 uur

3

10:30 uur - 11:20 uur

4

11:20 uur - 12:10 uur

Pauze 12:10 uur - 12:40 uur
5 12:40 uur - 13:30 uur
6 13:30 uur - 14:20 uur
Pauze 14:20 uur - 14:35 uur
7 14:35 uur - 15:25 uur
8 15:25 uur - 16:15 uur

*Tot en met het 8e uur is de maximale lestijd. De precieze lestijden per dag en leerjaar vindt u op het rooster van uw zoon/dochter. 

Opmerkingen locatie West

 • Er worden optioneel huiswerkuren aangeboden. Deze uren zijn op het rooster terug te vinden.
 • Voor klas 3 BBL en KBL wordt in de loop van het jaar de dinsdag ingevuld als BPL (stage) Voor klas 4 BBL en KBL start het jaar met de vrijdag ingevuld als BPL (stage).
 • Voor de leerlingen die in de bovenbouw het vak HBR gekozen hebben, zijn er lessen in de avond. 
 • Dinsdag na het 6e lesuur hebben docenten vergaderingen en sectieoverleg. Na het 6e lesuur zijn er geen lessen meer. M.u.v. eventuele begeleiding. 
 • Per leerjaar is er een apart rooster. Aan het begin van het schooljaar wordt dit rooster bekend gemaakt. We streven ernaar om voor leerlingen het rooster zo efficiënt mogelijk vorm te geven zodat met name de leerlingen die met de taxi vervoerd worden op tijd naar huis kunnen. Helaas komt het soms voor dat leerlingen toch tot en met het 8e uur les hebben. Indien het vervoer problemen oplevert, is het voor leerlingen altijd mogelijk om tot 16.15 uur op school te werken aan het huiswerk. Overigens staan deze tijden ook vermeld op de informatiekaart.
 • Een lesuur duurt 50 minuten.
  • Leerjaar 1 heeft 34 lesuren per week.
  • Leerjaar 2 heeft 33 lesuren per week.
  • Bovenbouw basis kent in leerjaar 3, 34 lesuren
  • Bovenbouw basis kent in leerjaar 4, 33 lesuren
  • Bovenbouw kader kent in leerjaar 3, 32 lesuren
  • Bovenbouw kader kent in leerjaar 4, 34 lesuren

Roosterwijzigingen

Op beide locaties streven we ernaar om zoveel mogelijk inclusief en in symbiose te werken. Hier volgt dan uit dat de lestijden en pauzetijden aangepast zijn aan de reguliere school. Voor wat betreft het rooster sluiten we ook zoveel mogelijk aan bij de reguliere partner, maar we passen dit wel aan aan de specifieke onderwijsbehoefte van de TOS-leerling. Vakken zoals psycho-educatie, communicatieve vaardigheden, extra uren Nederlands, huiswerkbegeleiding etc. staan voor KCC-leerlingen extra op het rooster.

In de loop van het jaar gebeurt het regelmatig dat er incidentele of structurele roosterwijzigingen voorkomen. De mentor zal de leerling hiervan op de hoogte stellen.

Lesuitval

Indien er lessen uitvallen proberen we het zodanig te regelen dat de lessen worden overgenomen.

Voor leerlingen van De Singel geldt dat er voor de AVO-vakken of het vak LOL (leren op locatie) een vervangingsrooster is. Leerlingen die in Oss wonen en lesuitval hebben voor de beroepsvakken of voor lichamelijke opvoeding kunnen incidenteel naar huis gestuurd worden. Leerlingen die aangewezen zijn op taxivervoer blijven op locatie en kunnen zelfstandig aan de slag op het leerplein. 

Voor leerlingen van locatie West kan het voorkomen dat er een tussenuur ontstaat bij uitval. Deze leerlingen blijven in principe op school. 

Vakantie en activiteitenrooster

Het vakantierooster en activiteitenrooster staan ook vermeld op de informatiekaart (locatie West / locatie De Singel) waar alle praktische gegevens voor schooljaar 2019-2020 op staan.

Vakanties en vrije dagen locatie De Singel en locatie West  
14 oktober t/m 18 oktober Herfstvakantie
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie
24 februari t/m 28 februari Voorjaarsvakantie
13 april Tweede Paasdag; vrije dag
20 april t/m 1 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag, vrije dag
21 en 22 mei Hemelvaart; vrije dagen
1 juni Tweede Pinksterdag; vrije dag
13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie

 

Lesvrije dagen

Lesvrije dagen staan ook vermeld ook per mail verspreid op de informatiekaart (locatie West, Locatie De Singel) waar alle praktische gegevens voor schooljaar 2019-2020 op staan.

Roostervrije dagen locatie De Singel  
30 september (studiedag) Lesvrij voor alle klassen; wel stages
5 november (studiemiddag) Vanaf 12.00 uur lesvrij voor alle klassen; wel stages
26 november (studiedag) Lesvrij voor alle klassen; wel stages
20 december Vrije dag ivm Kerstavond op 19 december
14 januari (studiemiddag) Vanaf 12.00 uur lesvrij voor alle klassen; wel stages
10 februari Proeflessen, aangepast lesrooster
12 februari (studiedag) Lesvrij voor alle klassen; wel stages
24 maart (studiedag) Lesvrij voor alle klassen; wel stages
9 april (studiedag) Lesvrij voor alle klassen; wel stages
12 mei (studiemiddag) Vanaf 12.00 uur lesvrij voor alle klassen; wel stages
20 mei (studiemiddag) Vanaf 12.00 uur lesvrij voor alle klassen; wel stages

 

Roostervrije dagen locatie West  
1 oktober 2019 Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:10 uur vrij
5 november 2019 Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:10 uur vrij
26 november 2019 Rapportvergaderingen, leerlingen vrij
14 januari 2020 Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:10 uur vrij
22 januari 2020 Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:10 uur vrij
17 maart 2020 Rapportvergaderingen, leerlingen vrij
19 maart 2020 Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:10 uur vrij
24 maart 2020 Studiedag, leerlingen vrij
4 mei 2020 Studiedag, leerlingen vrij
26 mei 2020 Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:10 uur vrij

Ziek melden

Ziek melden, afwezig melden, verlof aanvragen

Is uw zoon/ dochter ziek? Geef dit dan ‘s ochtends voor 08.30 uur door bij de administratie van de partnerschool.

Voor West: 0412-224150

Voor De Singel: 0412-224110

Verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd via een speciaal formulier. Dit verlofformulier os op school via de mentor op te vragen. 

Gaat uw zoon/ dochter met de taxi naar school? Meld uw zoon/ dochter dan ook ziek bij de vervoerder.

Is uw zoon/ dochter zonder bericht van u om 09.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op. De leerling is verplicht om zelfstandig de werkgever en de school te informeren bij ziekte op stagedagen. Stage-leerlingen melden zich ziek op de stageplaats, op school en bij hun stagecoördinator.

Schoolverzuim voorkomen

In het algemene deel van de schoolgids staan de wettelijke verplichtingen rondom leerplicht, schoolverzuim en verlof. 

Om op een verantwoorde wijze uitvoering te kunnen geven aan het individueel handelingsplan is het van groot belang dat uw zoon/dochter elke dag naar school komt. Bij individuele problemen willen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit gaat leiden tot school- stageverzuim. Wij vragen ouders bijtijds aan school te melden als ze dit soort signalen bij hun zoon/dochter constateren, zodat wij op tijd met elkaar hierover in gesprek kunnen gaan.

Bij frequent verzuim neemt de mentor contact op met de ouders. Bij veelvuldig verzuim wegens ziekte kan de jeugdarts van de GGD worden ingeschakeld. Ander verzuim zal bij onvoldoende verbetering worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor ongeoorloofd verzuim voor bijvoorbeeld afwijkende vakanties. School is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal in dergelijke gevallen contact met u opnemen waarna een proces-verbaal volgt.

Voor leerlingen die met de taxi te laat komen wordt aan ouders met klem gevraagd met het vervoersbedrijf te regelen dat de leerling op tijd aanwezig is op school. 

Wegbrengen en ophalen

Leerlingen die gebracht en/of opgehaald worden door ouders of taxi's kunnen voor de school worden afgezet. Op locatie West zijn er geen aparte parkeerplekken voor de school.

Begrippen en afkorting

 • AB-er: Ambulant Begeleider
 • Bestendiging: Geeft aan of een leerling in de vervolgsetting zich kan handhaven
 • BOK:  Bestendigings onderzoek Kentalis 
 • BYOD: Bring your own device; elke leerling heeft zijn eigen laptop
 • CED-leerlijnen: Instelling die de leerlijnen voor praktijkonderwijs beschreven heeft.
 • Cito: Toetsing van de didactische ontwikkeling van leerlingen.
 • CvL: Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO: Commissie van Onderzoek
 • Simea: Siméa betekent: ‘elkaar verstaan’. Siméa behartigt de belangen van organisaties en hun medewerkers, werkzaam in onderwijs, zorg, begeleiding en diagnostiek voor leerlingen met gehoor- en ernstige spraak-/taalmoeilijkheden.
 • LMR: Locatie Medezeggenschapsraad
 • LOB: Loopbaan ontwikkeling en begeleiding
 • LVS CV: Leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden
 • CIZ: Onderzoekt wie recht heeft op de Wlz (wet langdurige zorg)
 • OPP: Ontwikkelingsperspectief Plan
 • Orthocommunicatief handelen: Gedrag erkennen als een uitingsvorm van communicatie en hierop je handelen afstemmen.
 • Partnerschool: Het Hooghuis De Singel of West
 • Psycho-educatie: Training waarbij leerlingen inzicht krijgen in hun individuele problematiek en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan
 • Scol: Sociale Competentielijst Leerlingen
 • SomToday : leerlingvolgsysteem van Het Hooghuis
 • TOS: TaalOntwikkelingsstoornis
 • ToM: Theory of Mind. Het vermogen om empathisch vermogen te laten zien.
 • NUT: Niveau; Uitstroom en Toelichting. Inhoudelijke aanduiding voor leerlingbespreking op locatie West