Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Een sterk pedagogisch klimaat draagt bij aan een goed schoolklimaat en een veilige school. Binnen Kentalis Compas College hebben we voor nieuwe autoriteit & geweldloos verzet (hierna te noemen NA&GV) en orthocommunicatief  handelen (hierna te noemen OCH) gekozen als basis voor ons pedagogisch handelen. Beide denkwijzen sluiten aan bij de behoeften van zowel de leerlingen als van de docenten.

NA&GV verstevigt de samenwerking in het team en in de driehoek leerling, ouders, team. Het gedachtegoed richt zich op het opbouwen, onderhouden en waar nodig herstellen van relaties. Daarnaast biedt NA&GV een manier waarop we als team gezag kunnen uitdragen naar de leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om de leerlingen vervolgens te kunnen laten opgroeien als autonome, weerbare volwassenen met een positief zelfbeeld. NA&GV voegt nog een belangrijke dimensie toe. Het maakt het team bewust van:

 • Het belang van autoriteit, gezag en waakzame zorg;
 • Een volgehouden, samen gedragen aanwezigheid met respect voor de autonomie van uw zoon/ dochter of jongere als alternatief voor escalaties en de roep om meer sancties:
 • Het belang van het nemen van verantwoordelijkheid en zelfcontrole door de leerkracht.

OCH betekent dat docenten in hun pedagogische en didactische rol ervan uitgaan dat al het gedrag communicatie is. Dit zorgt er vervolgens voor dat de docent op zoek gaat naar de betekenis van zorgwekkend gedrag (naar buitengericht gedrag, zoals agressie of juist naar binnengericht gedrag, zoals teruggetrokkenheid), eventueel samen met de leerling, andere docenten, orthopedagoog of intern begeleider. Vervolgens wordt gekeken wat er nodig is om het zorgwekkende gedrag te laten afnemen of verdwijnen.

Reset

Wanneer leerlingen om welke reden dan ook niet in staat zijn om deel te (blijven) nemen aan een les, volgt er een procedure. Voor beide scholen is daar een apart pedagogisch protocol voor. Het pedagogisch protocol is op te vragen via de intern begeleider van de betreffende locatie. Met de procedure wordt gewaarborgd dat het onderwijsprogramma voorop kan blijven staan terwijl er ook aandacht is voor de leerling die op dat moment niet mee kan in de les. Het doel blijft zo spoedig mogelijk weer deel te kunnen nemen aan het lesprogramma.

Actief burgerschap en sociale integratie

Bij veel van onze leerlingen ontwikkelt de communicatieve redzaamheid zich anders dan bij leeftijdsgenoten. Daarom is aandacht voor burgerschap erg belangrijk. Burgerschap is de manier waarop leerlingen deel hebben en deelnemen aan de maatschappij. Dit uit zich in de gebieden op het sociale, culturele, politieke en economische vlak. Kentalis Compas College vindt het belangrijk dat leerlingen:

 • kunnen opgroeien als verantwoordelijk burgers voor zichzelf en als onderdeel van de samenleving;
 • sociale gedragscodes leren om op een respectvolle manier samen te kunnen leven binnen en buiten de school;
 • op een passende manier kritisch kunnen zijn, hun mening kunnen verwoorden;
 • leren om mee te doen op de onderwijseenheid: meepraten, discussiëren, argumenteren en meebeslissen;
 • vanuit een eigen identiteit participeren in de samenleving;
 • kennis verwerven van en ontmoetingen hebben met stromingen en mensen met andere overtuigingen en daarover samen communiceren;
 • bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving.

De visie op burgerschap en sociale integratie wordt op Kentalis Compas College met ingang van schooljaar 2019-2020 geïmplementeerd. Voor uitstroom arbeid is een leerlijn ontwikkeld welke onderdeel is van de lessentabel. Binnen het vmbo zijn de doelen verweven binnen alle vakken. Voor dit schooljaar staat in het jaarplan dat er een toetsmodel wordt ontwikkeld om in beeld te brengen hoe leerlingen groeien ten aanzien van burgerschap.

Veiligheid

Kentalis Compas College wil een veilige school zijn voor leerlingen en medewerkers. 

Om er zeker van te zijn dat alle leerlingen zich veilig voelen monitoren we jaarlijks de veiligheid. Dit wordt gedaan door onze coördinatoren sociale veiligheid die tevens pestcoördinator zijn. .

De coördinator sociale veiligheid op locatie West is mevr. Britt van de Rakt: B.vanderakt@hethooghuis.nl. De coördinator sociale veiligheid op locatie De Singel zijn dhr. Daan Govers (D.govers@hethooghuis.nl) en mevr. Marleen Kruijsen (M.kruijsen@hethooghuis.nl):

Leerlingen kunnen alles met de coördinator sociale veiligheid bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun docent. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn. Ouders en leerlingen mogen altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Kentalis Compas College, mevr. Britt van de Rakt. Contact opnemen gaat het snelst via de e-mail vertrouwenspersoonVSOOSS@kentalis.nl. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden. De vertrouwenspersoon lost eventuele problemen niet op. 

Ouders en leerlingen kunnen bij een gevoel van onveiligheid (bijvoorbeeld door pesten) altijd terecht bij de mentor en de coördinator sociale veiligheid. Hoe wij pesten voorkomen en omgaan met pesten staat in ons pestprotocol. Dit protocol kunt u opvragen bij het secretariaat van Kentalis: infovsooss@kentalis.nl.

Internet gebruik

Veilig internet en sociale media

Voor informatie over veilig internet en sociale media verwijzen we naar het algemene gedeelte van de schoolgids.

Gedragsregels

Een leerling komt in de eerste plaats naar school om te leren. Het is daarbij van essentieel belang dat iedere leerling zich veilig voelt in en rond het schoolgebouw. Op beide locaties willen we samen met leerlingen, ouders en onderwijspersoneel  een veilig schoolklimaat realiseren, zodat iedere leerling zich kan focussen op het belangrijkste  onderdeel  van onderwijs, namelijk het ontwikkelen van zijn talenten en vaardigheden. Om dat te bereiken, hebben we een aantal speerpunten:

 • We streven ernaar om in de omgang met leerlingen duidelijk, consequent en rechtvaardig op te treden. Orthocommunicatief handelen is daarbij het uitgangspunt.
 • Tijdens de pauzes mogen de leerlingen het schoolterrein niet verlaten. Alleen de leerlingen die elders les hebben, mogen van het schoolterrein af. Indien een leerling geen afspraken heeft met de mentor of anderszins, willen we niet dat leerlingen bij school blijven rondhangen maar na schooltijd direct naar huis gaan. Ouders kunnen doorgaans inschatten wanneer zij hun kind thuis kunnen verwachten.
 • Er zijn afspraken ter voorkoming van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Er is deelname aan projecten gericht op preventie van risicovol gedrag.
 • Er zijn ouderavonden waar gesproken wordt over ‘de veilige school’.
 • Surveillance Er wordt door alle medewerkers gesurveilleerd. Het spreekt voor zich dat het docententeam hierin een voorbeeldfunctie vervult.
 • Alcohol Gedurende schooltijden of tijdens andere, onder verantwoordelijkheid van de school vallende, activiteiten wordt geen alcoholgebruik toegestaan door leerlingen, medewerkers en ouders. Bij het vermoeden van alcoholgebruik door een leerling, worden als eerste ouders op de hoogte gesteld. In overleg met de ouders (en evt. de politieadoptant) worden verder te nemen maatregelen besproken. Leerlingen die tijdens school alcohol gebruiken of gebruikt hebben worden onverwijld naar huis gestuurd.
 • Diefstal Van andermans spullen blijf je af. Bij vermoeden van diefstal wordt contact opgenomen met ouders/verzorgers. Als diefstal wordt aangetoond leidt dit tot schorsing of verwijdering van school.
 • Drugs Bij het vermoeden van drugsgebruik door een leerling, worden als eerste ouders in kennis gesteld. In overleg met de ouders (en evt. de wijkagent) worden verder te nemen maatregelen besproken. Het in bezit hebben van wapens en/of drugs zal gemeld worden bij de contactpersoon van de politie en zal aanleiding zijn voor gepaste maatregelen. De schoolleiding heeft het recht om, als zij daar aanleiding toe zien, al dan niet in samenwerking met de politie, te controleren  op het bezit van verboden middelen en voorwerpen middels controle van de kluisjes, tassencontrole en/of preventief fouilleren. Tevens heeft de schoolleiding het recht de verboden middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen. Leerlingen onder invloed of in het bezit van (soft) drugs worden onverwijld naar huis gestuurd.
 • Geweld Geweld en vechten horen niet thuis op een school. Om die reden zullen t.a.v leerlingen die zich schuldig maken aan geweld (dus ook een vechtpartij)  passende maatregelen genomen worden. Bij buitensporig verbaal geweld en/of fysiek geweld zal de school contact opnemen met de contactpersoon van de politie. Dit geldt voor een ieder die betrokken is bij school, direct of indirect. Ernstig fysiek geweld kan leiden tot schorsing of verwijdering van school.
 • Energiedrank Het toenemende gebruik van cafeïne houdende energiedrank heeft dermate invloed op het gedrag van een aantal van onze leerlingen, dat wij het gebruik hiervan binnen de school en op het schoolterrein niet toestaan.
 • Corvee We hechten aan een schoon, opgeruimd en goed onderhouden schoolgebouw, inclusief de directe omgeving van de school. Met een groot aantal mensen op een klein oppervlak is vervuiling snel een feit. Bij sommige leerlingen heeft de gedachte postgevat dat conciërges en schoonmakers er zijn om hun rommel op te ruimen. De schoolleiding deelt die mening niet. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor een schoon gebouw. Op locatie De Singel worden leerlingen ingedeeld in het corveerooster zodat leerlingen zich ervan bewust worden dat de omgeving netjes gehouden moet worden.
 • Omgang met elkaar Als door het gedrag van een leerling de veiligheid van anderen niet gegarandeerd kan worden, wordt een traject naar verwijdering ingezet. Onredelijk en onaangepast gedrag wordt met ouders besproken en leidt vervolgacties in het kader van de route die binnen nieuwe autoriteit is uitgewerkt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de administratie van Kentalis Compas College.
 • Kleding Kleding dient door anderen niet als aanstootgevend ervaren te worden. Indien dit wel het geval is, wordt de leerling hierop aangesproken. Wanneer er van meerdere kanten opmerkingen over kleding richting schoolleiding komen, wordt er contact opgenomen met de ouders.
 • Hygiëne Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is het dragen van sportkleding verplicht. Ons uitgangspunt is ook dat er na gymlessen gedoucht wordt. Het dragen van schoenen die strepen kunnen veroorzaken is in verband met bevuiling van de vloer en het materiaal verboden. Ook tijdens de lessen verzorging wordt aandacht besteed aan het onderwerp hygiëne.
 • Gebruik mobiel, tablets e.d. Leerlingen mogen tijdens de lessen nooit zonder toestemming van de docent gebruik maken van hun digitale middelen. Ongevraagd digitale opnames maken is niet toegestaan op onze locatie. Overtreding van deze afspraken leidt tot inname van het apparaat. Aan het einde van de dag kan het ingenomen apparaat opgehaald worden. Bij herhaaldelijke overtreding worden ouders in kennis gesteld, met sanctionering tot gevolg. Wij vragen u, als ouder/verzorger, om ook het gedrag op social media monitoren. Ouders die hun kind willen bereiken tijdens de lessen kunnen dit melden via de administratie.
 • Kluisjes Alle leerlingen beschikken over een kluisje. Al te kostbare zaken kunnen echter beter niet mee naar school genomen worden, want de school aanvaardt voor  zoekraken of beschadiging daarvan geen aansprakelijkheid. Indien de kluissleutel kapot gaat of zoekraakt, wordt er een bedrag van €5 in rekening gebracht. De school is te allen tijden gerechtigd, al dan niet in samenwerking met de politie, de inhoud van de kluisjes te controleren.
 • Cameratoezicht Om de veiligheid binnen het schoolgebouw en op het schoolterrein te vergroten, worden er videobeelden gemaakt. Deze beelden kunnen zo nodig helpen bij het oplossen van incidenten.
 • De gezonde schoolkantine Tijdens de lessen verzorging en biologie wordt aandacht besteed aan gezonde voeding. Er wordt tijdens een middagpauze door leerlingen allerlei producten verkocht tegen redelijke prijzen. Het aanbod in de schoolkantine biedt keuze uit minimaal 75% gezonde snacks. Ook in de automaten op school zijn deze zelfde percentages van toepassing. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Het automatenbeleid strookt met de ‘zilveren’ uitgangspunten van het gezonde school vignet.
 • Video-opnames in de klas Onze locatie hecht er belang aan dat personeel zich blijft ontwikkelen, we maken daartoe gebruik van videobeelden door onze Interactie en Communicatie Coach (ICB). Tijdens het ICB-traject worden korte video-opnames van lessituaties gemaakt die vervolgens met de leerling en met de docent worden nabesproken. Uiteraard houden we hierbij rekening met de privacyregels.

Schoolregels van de partnerschool

Het is vanzelfsprekend dat voor onze leerlingen dezelfde regels als die van de partnerschool. We blijven met deze school voortdurend in gesprek en zijn samen op zoek om dit voor beide doelgroepen haalbaar te maken.

Schoolregels locatie West

Schoolregels locatie De Singel