Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

CvL

Kentalis Compas College Oss heeft een CvL. In het algemene deel van de schoolgids vindt u hier informatie over.

Maatschappelijk werk

Kentalis Compas College heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning van maatschappelijk werk. De afstemming vindt plaats in de Commissie van Leerlingenzorg. Indien nodig wordt er ondersteuning in de thuissituatie ingezet.

Leerlingbesprekingen

Op locatie West is er drie keer per jaar een NUT-bespreking. NUT staat voor Niveau, Uitstroom en Toelichting. Alle betrokken docenten evalueren dan de afgelopen periode van uw zoon/dochter en de klas. Eventueel wordt er een voorstel gedaan voor de komende periode. Wanneer er veranderingen zijn wordt er een verzoek ingediend bij de (CvL). Bij bijzonderheden neemt de mentor na de NUT bespreking contact met u op.  De leerlingen zijn op deze dag vrij.

Op locatie De Singel zijn er drie leerlingbesprekingen. De leerlingen zijn op De Singel echter niet vrij tijdens deze besprekingen. Ook hier geldt dat de mentor na de bespreking contact met u opneemt.  

Solo-apparatuur en hoorapparatuur

Als leerlingen op KCC komen wordt onderzocht of solo-apparatuur van toegevoegde waarde is. School verstrekt in dergelijke gevallen deze apparatuur. De solo-apparatuur blijft echter wel in bezit van de school. De leerling mag deze zijn hele schoolperiode gebruiken.

Wanneer er problemen zijn met de hoor- of solo-apparatuur, kan de leerling de logopedist om advies vragen. Zij kijken dan samen hoe het probleem het beste opgelost kan worden. De logopedist stimuleert zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de leerling in het oplossen van het probleem. Batterijen voor hoortoestellen dienen leerlingen zelf als reserve bij zich te hebben. 

Psychisch welbevinden

Kentalis Compas College Oss doet, na toestemming, bij alle tweedejaars leerlingen onderzoek naar het psychisch welbevinden. Vroegtijdige opsporing van psychische problemen is namelijk van belang om tijdig beter passende hulp te kunnen aanbieden en om te voorkomen dat aanwezige problemen erger worden. Dit onderzoek bestaat uit gedragsvragenlijsten die worden ingevuld door u, de docent (of mentor) en de leerling zelf. De resultaten hiervan worden beoordeeld door de orthopedagoog en met u en uw zoon/dochter leerling besproken. Waar nodig wordt in overeenstemming met alle betrokkenen passende hulp gezocht.

Van ons onderwijs vraagt dit dat wij alert zijn op zorgelijke signalen. Dit doen we door:

  • een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met u en uw zoon/dochter;
  • het houden van 1-op-1 gesprekken met mentor of orthopedagoog (na goedkeuring Commissie voor Leerlingenzorg);
  • het inzetten van een TOS-ervaringsdeskundige;
  • het inzetten van psycho-educatie;
  • leerlingen te helpen met het maken van keuzes (autonomie en verantwoordelijkheid blijft bij de leerling);
  • leerlingen te begeleiden bij veranderingen. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij gesprekken op een nieuwe school en deze overstap goed voor te bereiden met de leerlingen;
  • het oefenen van sociale vaardigheden d.m.v. methodiek en rollenspel. Jezelf presenteren is een vaardigheid die voor deze leerlingen extra lastig is. Om deze leerlingen hierbij te helpen geven we dramalessen op West in de onderbouw. In de onderbouw op locatie De Singel zijn er keuzevakken binnen sport en fun (dit valt onder de pijler vrijetijdsbesteding);
  • binnen de lessen Communicatieve Vaardigheden, LOB, Nederlands en psycho-educatie aandacht te besteden aan het presenteren van jezelf;       
  • het aanbieden van een weerbaarheidstraining;   
  • het aanbieden van ToM-training. Vanuit hun TOS, of vanuit een gebrek aan ‘theory of mind’ vinden leerlingen met een TOS het vaak lastig om vriendschappen aan te gaan of te onderhouden. Om leerlingen hierbij te helpen bieden we een ToM-training aan. Deze is erop gericht om stagnatie in de ToM-ontwikkeling op te heffen en de sociale interactie en het emotioneel functioneren bij leerlingen te bevorderen.

Verwijsindex

In tegenstelling tot wat in het algemene deel van de schoolgids staat, werkt KCC Oss niet standaard met de verwijsindex.   

Medische zorg

Indien er medische zorg voor leerlingen nodig is wordt dit met ouders besproken en vastgelegd in een medisch protocol. 

Schoolarts

We hebben de beschikking over een schoolarts die volgens een vast schema leerlingen onderzoekt.

Voor locatie West is dit Janneke van Dijk. Voor locatie De Singel is dit Monique van Aakster.

Naast de onderzoeken kan de schoolarts geraadpleegd worden rondom schoolgerelateerde problemen van leerlingen.