Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en in het VSO passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het SO na groep 4; in het VSO na de 3e klas) en aan het einde van de schooltijd. Zie voor de uitgewerkte ambities het algemene deel van de schoolgids.

De Voorde Rijswijk

In schooljaar 2017-2018 waren de leeropbrengsten van De Voorde Rijswijk t.a.v. de Kentalis ambities:

Voor leergebiedspecifieke vakken wordt de gestelde ambitie van 75% behaald bij de vakken Technisch lezen (groep 8: 80%) en spelling (groep 8: 80%).

Deze ambitie wordt niet gehaald bij de vakken Technisch lezen (groep 4: 67%), Begrijpend lezen (groep 4: 54%, groep 8: 60%), Rekenen- wiskunde (groep 4: 42%, groep 8: 60%), Spelling (groep 4: 21%).

Analyse, verklaring en ondernomen acties: Het percentage leerlingen dat uitstroom VMBO B behaalt, is wisselend per schooljaar. Dit is te verklaren uit het feit dat we een wisselende doelgroep hebben, met veel tussentijdse uit- en instroom. De ambitie is hoog gesteld omdat die gericht is op uitstroom naar regulier (voortgezet)onderwijs, niet alle leerlingen kunnen deelnemen aan deze basisroute. Niet alle leerlingen kunnen op alle vakgebieden voldoen aan de gestelde ambities op basis niveau. Zij krijgen wel dit aanbod.

Technisch lezen: onze leerlingen hebben langer de tijd nodig om het leesproces op gang te krijgen. Gedurende de latere leerjaren is vooruitgang zichtbaar.

Begrijpend lezen: door een tragere technische leesontwikkeling, een kleine woordenschat en zwak taalbegrip hebben veel van onze leerlingen moeite met analyseren van de teksten en bijbehorende meerkeuzevragen. Cito begrijpend lezen wordt afgenomen indien E3 niveau behaald is.

Rekenen/wiskunde: automatiseren en het halen van de som uit de context is voor onze leerlingen lastig.

Spelling: onze leerlingen hebben veel moeite met het verklanken en het onthouden van de spellingsregels. In de bovenbouw is een positieve ontwikkeling zichtbaar.

Voor alle vakken is de leertijd voldoende en het lesstofaanbod duidelijk. Gedurende de basisschoolloopbaan beklijft de lesstof beter en is met veel herhaling vooruitgang zichtbaar. Eind groep 8 stromen de meeste leerlingen uit op hun gestelde UP.

Ondernomen acties: Inzetten op veel herhaling bij alle vakken, inzetten van de methodiek Met woorden in de Weer, meer ruimte op lesrooster om leeskilometers te maken, inzet nieuwe methode Veilig leren lezen, inzet Estafette, oefenen met verhaalsommen, som en spellingregel van de dag, inzet I-pads bij rekenen, veel herhaling van de spellingscategorieën, scholing leerkrachten op nieuwe methodes.

Voor leergebiedoverstijgende vakgebieden wordt de gestelde ambitie van 75% in groep 8 behaald bij 10/13 leerlingen (76,9%). De ambitie wordt niet gehaald in groep 4.

Analyse, verklaring en ondernomen acties: Vanuit de TOS worden de leerlingen belemmerd op hun sociaal emotionele ontwikkeling en communicatieve vaardigheden. Dit is terug te zien in de opbrengsten van de SCOL.

Monitoring sociale veiligheid:

De ambitie, dat 100% van onze leerlingen zich veilig voelen wordt  behaald.

Onderbouw: Analyse, verklaring en ondernomen acties: In de onderbouw groep 1-4  wordt de gestelde ambitie gehaald. De respons op de Vragenlijst was 86%: 86 van de 100 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De meeste kinderen voelen zich veilig op school en in de taxi. Enkele leerlingen zijn bang. Er zijn 15 leerlingen die aangeven de week dat ze de vragen hebben gemaakt, gepest te zijn. Aan degene die met die leerlingen werken, te observeren en te reflecteren wat de oorzaak kan zijn, of dit structureel is en hoe pesten vermeden kan worden.

Acties die hieruit voortvloeien:

1. De pestcoördinator komt extra scholing geven aan het team in Rijswijk. (bv het stappenplan: analyse-aanpak-actie)

2. De leraren gaan onderzoeken of het begrip pesten wel goed begrepen wordt.

3. De leraren moeten voor volgend jaar beter geïnstrueerd worden over de afname van deze lijst en het belang hiervan. Weten de leerlingen wat de vragen betekenen? Wat is het verschil tussen pesten en plagen? 

Bovenbouw: Analyse, verklaring en ondernomen acties: In de bovenbouw groep 4-8: wordt de gestelde ambitie gehaald. Alle leerlingen  van de bovenbouw hebben de vragenlijst ingevuld. Op alle vragen wordt door veel kinderen positief gescoord. Opvallend dat bijna alle kinderen de schoolregels heel duidelijk vinden.   Er zijn 9 leerlingen die aangeven soms gepest te worden en 3 zelfs vaak. Dit is iets om goed in de gaten te houden. Alle leerlingen geven aan dat er op school gepraat wordt over pesten. Een aantal leerlingen,  wil graag met iemand praten over pesten. Het is goed aan deze vraag te voldoen. Onze leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school. Een aantal leerlingen weten niet voldoende bij wie ze terecht kunnen indien er pesten in het  spel is. Acties die hieruit voorvloeien:

1. De pestcoördinator komt extra scholing geven aan het team in Rijswijk. (bv het stappenplan: analyse-aanpak-actie)

2. Afspraken over omgang sociale media wordt komend jaar verder uitgewerkt.

3. De leraren gaan onderzoeken of het begrip pesten wel goed begrepen wordt.

4. De leraren moeten voor volgend jaar beter geïnstrueerd worden over de afname van deze lijst en het belang hiervan. Weten de leerlingen wat de vragen betekenen? Wat is het verschil tussen pesten en plagen?

De ambitie, dat alle dove en slechthorende leerlingen (100%) worden gescreend op psychisch welbevinden wordt behaald (100%).   Analyse, verklaring en ondernomen acties:   Naar alle SH leerlingen, die schooljaar 2017-2018 aan de beurt waren voor screening, zijn de vragenlijsten via BergOp gestuurd (10 leerlingen). Van deze 10 leerlingen:

 • komen er bij 4 leerlingen geen signalen voor psychische problemen naar voren (pluis).
 • worden bij 3 leerlingen signalen gesignaleerd voor psychische problemen (niet pluis). Twee daarvan zijn aangemeld bij Kentalis Zorg, waarbij een traject is gestart. Eén leerling is doorverwezen naar externe hulpverlening.
 • was bij 2 leerlingen (niet pluis) al een behandelingstraject bij Kentalis Zorg gestart.
 • van één leerling was er een nonrespons van ouders. Deze leerling wordt opnieuw in schooljaar 2018-2019 gescreend.

Middels de tweejaarlijkse screening wordt het doel bereikt om psychische problemen vroegtijdig te signaleren. Sommige leerlingen blijken al eerder in traject gekomen bij Kentalis Zorg. Bij een deel van de leerlingen worden trajecten bij Kentalis Zorg ofwel extern gestart. Bij een deel worden geen psychische problemen gesignaleerd, maar worden op deze manier wel gevolgd op sociaal-emotioneel gebied.

De Voorde Zoetermeer

In schooljaar 2017-2018 waren de leeropbrengsten van De Voorde Zoetermeer t.a.v. de Kentalis ambities:

Voor leergebiedspecifieke vakken wordt de gestelde ambitie van 75% behaald bij de vakken  in leerjaar 8: technisch lezen (77%), begrijpend lezen (95%), rekenen (90%), spelling (77%). Eind groep 8 stromen de meeste leerlingen uit op hun gestelde uitstroomprofiel.

Deze ambitie wordt niet gehaald op alle vakken in leerjaar 4.

Analyse, verklaring en ondernomen acties: Aan het einde van leerjaar 3 stromen er regelmatig leerlingen uit naar regulier onderwijs. De leerlingen die overblijven, hebben langer de tijd nodig om goed tot ontwikkeling te komen. Gedurende de basisschoolloopbaan beklijft de lesstof beter en is met veel herhaling vooruitgang zichtbaar.

Technisch lezen Het leesproces komt bij deze leerlingen later op gang. Er wordt ingezet op het maken van leeskilometers, tutorlezen, de bibliotheek in de school, het gebruik van verschillende interventieprgramma’s, waaronder BOUW en Connect.

Begrijpend lezen Door geringe woordenschat en onvoldoende taalbegrip hebben onze leerlingen moeite met analyseren van de teksten. Er wordt ingezet op het werken met Nieuwsbegrip XL, het gebruik van het daarbij behorende Weerwoord en “Met Woorden in de Weer” voor het vergroten van de woordenschat.

Bij rekenen vinden onze leerlingen het lastig om de som uit de context te halen ivm onvoldoende taalbegrip. Er wordt veel geoefend met verhaalsommen en er wordt gebruik gemaakt van de inzet van I-pads.

Spelling Onze leerlingen hebben moeite met het verklanken en het onthouden van spellingsregels. Er is sprake van veel herhaling van de spellingscategorieën.

Monitoring sociale veiligheid:

De ambitie, dat 100% van onze leerlingen zich veilig voelen wordt  niet  behaald ( 92% in leerjaar 4, 94% in leerjaar 8)

Analyse: Onze leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school. Er is regelmatig sprake van grote drukte op de gang en op het schoolplein, waardoor sommige leerlingen zich niet prettig voelen.

Acties: Er zijn afspraken gemaakt om de drukte zoveel mogelijk te beperken. Inzet van de methode PAD wordt gebruikt om leerlingen weerbaarder te maken. Ook heeft de Voorde een pestcoördinator.

Oudertevredenheid

In schooljaar 2017 – 2018 is er een ouder-ervaringen-onderzoek afgenomen. De vragenlijst bestond uit totaal 51 vragen verdeeld over verschillende categorieën: algemeen, schoolklimaat, onderwijsleerproces, leerlingzorg en –begeleiding, informatie en communicatie, resultaten, imago van de school, rapportcijfer, drie open vragen en tot slot nog vragen over het vervoer.

De volgende scores zijn gemeten op een vierpuntsschaal:

Categorie

Score

Opmerkingen

Schoolklimaat

3,53

De leerkrachten stimuleren mijn kind

Op school gelden duidelijke regels

De leerkrachten behandelen mijn kind met respect

Onderwijsleerproces

3,40

De school beschikt over goede, vakbekwame leerkrachten

Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school

Ik ben tevreden over de doelen die zijn beschreven in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van mijn kind

Leerlingzorg en -begeleiding

3,38

Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor of de leerkracht

De school heeft aandacht voor wat nodig is voor de ontwikkeling van mijn kind

De school ondersteunt mijn kind in het dagelijks functioneren   

Informatie en communicatie

3,35

De school gaat met mij in gesprek over de ontwikkeling van mijn kind

Ik vind het de moeite waard om naar ouderavonden te komen

De school overlegt met mij over het onderwijsaanbod aan mijn kind

Resultaten

3,39

Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken

Ik kan samen met de school afspraken maken over mijn kind

De school komt de afspraken na die we over mijn kind hebben gemaakt

Imago

3,354

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen

Rapportcijfer

7,9

 

Openvragen

 

Minpunten:

 • Wisseling leerkrachten
 • Parkeren rond de school
 • Ouderbetrokkenheid realiseren
 • Gebouw is niet altijd geschikt voor deze doelgroep

Pluspunten:

 • Samenwerking ouders – school
 • Afstemming op mogelijkheden kind
 • Sfeer onderling
 • Bejegening van ouders en kinderen
 • Communicatie
 • Vakkundige medewerkers
 • Ouderbetrokkenheid

Verbeterpunten

 • Speelpleinen
 • Parkeerproblemen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Veiligheid van het gebouw

Vervoer

3,28

Verbeterpunten:

Het contact met het taxibedrijf over het vervoer van mijn kind

De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van mijn kind. Ik kan goede afspraken maken met de gemeente over het vervoer

Conclusie: De Voorde/De Plataan scoort als school een 3,40. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 22%: 28 van de 139 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. De geconstateerde verbeterpunten zijn besproken in het team en opgenomen in de jaarplanning van de school. Daarnaast is er ingezet op vasthouden en door ontwikkelen van wat al goed gaat.

Overgang naar een andere school

We proberen waar mogelijk alle leerlingen naar het regulier onderwijs door te laten stromen. Het is daardoor mogelijk dat uw kind voor groep 8 al onze school verlaat. Dit bespreken we ruim van tevoren met u. Samen zullen we kijken welk type onderwijs voor uw kind het meest geschikt is.

Voor de  leerlingen die tot groep 8 op onze school blijven vindt er begin groep 8 een informatieavond plaats waar alles rond de overgang naar het voorgezet onderwijs wordt uitgelegd. De leerlingen worden onderzocht en de leerkracht, logopedist, intern begeleider en orthopedagoog geven u advies over het vervolgonderwijs voor uw kind. We willen er naar streven onze leerlingen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.

We zullen er dan ook in de toekomst naar streven de leerling steeds meer deel te laten nemen aan gesprekken die hun toekomst of voortgang in het onderwijs als onderwerp hebben.  

Informatie over eind uitstroom

De Voorde Rijswijk

43% (10/23leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

3

6

1

 

 

4

9

 

1

 

1

4

 

 

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

 

2

2

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

5

 

 

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 14 18 10
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 27 39 23

Analyse: De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming zoals 2 jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief was vastgesteld, wordt behaald (78%). 

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen bij uitstroom aan het eind van de schoolloopbaan het gestelde niveau voor sociale competenties behaalt, wordt niet behaald.

Verklaring bij bovenstaande analyses: SO TOS (De Voorde) Rijswijk maakt op basis van de capaciteiten van de leerling in combinatie met de leerprestaties een voorspelling waar de leerling zal gaan uitstromen. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Hierdoor halen de leerlingen het niveau passend bij het geschetste uitstroomprofiel. Gezien de intelligentieniveaus die onze leerlingen hebben is de ambitie dat 75% zou moeten kunnen uitstromen naar VMBO B/K. Echter bij enkele leerlingen blijkt de TOS de leerprestaties ernstig te belemmeren. Ondanks alle aanpassingen en specifieke aanpak blijkt dat deze leerlingen de schoolse vaardigheden onvoldoende oppakken om het VMBO niveau te halen, hoewel dat we dat volgens hun IQ wel zouden verwachten (bijvoorbeeld een leerling die niet/nauwelijks tot lezen komt).

Acties die SO TOS (De Voorde) Rijswijk naar aanleiding van de analyse uitstroomgegevens onderneemt:  Binnen het SO TOS bekijken we steeds (in elk geval bij iedere leerlingbespreking) hoe we deze specifieke leerlingen dusdanig kunnen begeleiden zodat zij meer presteren conform hun capaciteiten

De Voorde Zoetermeer

48% (11/23 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

1

7

 

 

 

 

2

 

 

 

2

5

 

 

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO gecombineerde  Brugklas HAVO/VWO

 

 

3

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

1

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 12 4 11
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 23 12 23

Analyse: De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming zoals 2 jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief was vastgesteld, wordt behaald (78%).

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen bij uitstroom aan het eind van de schoolloopbaan het gestelde niveau voor sociale competenties behaalt, wordt niet behaald.

Verklaring en ondernomen acties: De Voorde Zoetermeer heeft veel leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum gecombineerd met een taalontwikkelingsstoornis. Voor deze leerlingen is met name de sociaal emotionele ontwikkeling onvoldoende. Veel van deze leerlingen stromen uit naar Voortgezet speciaal onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van de methode PAD en de leerlijn sociaal emotioneel leren.

Informatie over tussentijdse uitstroom

De Voorde Rijswijk

57% (13/23 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

7

3

 

6

11

 

5

4

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

1

 

1

 

1

 

3

 

 

2

2

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 13 21 13
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 27 39 23

Analyse  Het merendeel 69% (9/13 leerlingen.) van de tussentijdse uitstromers ging naar Primair Onderwijs (BaO en SBO).

Verklaring bij bovenstaande analyses SO TOS (De Voorde) Rijswijk maakt op basis van de capaciteiten van de leerling in combinatie met de leerprestaties een voorspelling waar de leerling zal gaan uitstromen. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Hierdoor halen de leerlingen het niveau passend bij het geschetste uitstroomprofiel. Gezien de intelligentieniveaus die onze leerlingen hebben is de ambitie dat 75% zou moeten kunnen uitstromen naar VMBO B/K. Echter bij enkele leerlingen blijkt de TOS de leerprestaties ernstig te belemmeren. Ondanks alle aanpassingen en specifieke aanpak blijkt dat deze leerlingen de schoolse vaardigheden onvoldoende oppakken om het VMBO niveau te halen, hoewel dat we dat, op basis van hun IQ wel zouden verwachten (bijvoorbeeld een leerling die niet/nauwelijks tot lezen komt).

Acties die SO TOS (De Voorde) Rijswijk naar aanleiding van de analyse uitstroomgegevens onderneemt: Binnen het SO TOS bekijken we steeds (in elk geval bij iedere leerlingbespreking) hoe we deze specifieke leerlingen dusdanig kunnen begeleiden zodat zij meer presteren conform hun capaciteiten.

De Voorde Zoetermeer

52% (12/23 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

5

5

 

2

 

 

4

4

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

 

 

 

 

2

3

1

 

1

1

2

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 11 8 12
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 23 12 23

Analyse  Het merendeel (66%) van de tussentijdse uitstromers ging naar primair onderwijs (BaO en SBO).

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden geldt voor onze school dat:

De Voorde Rijswijk

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 36% (14/39 lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 2% (1/39lln)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 62% 24/39 lln)

Analyse De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en ten minste voldoet aan de verwachtingen van de school wordt niet gehaald (36%).

Verklaring en ondernomen acties: Na herhaald mailen en navragen bij de nieuwe school en bij de ouders hebben wij maar van 10 leerlingen kunnen achterhalen of zij nog op dezelfde uitstroombestemming zijn.

De Voorde Zoetermeer

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt  
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 100% (23/23 lln)

Analyse: De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en ten minste voldoet aan de verwachtingen van de school wordt niet gehaald (0%).

Verklaring en ondernomen acties: Na herhaald mailen en navragen bij de nieuwe school en bij de ouders hebben wij van geen enkele leerling kunnen achterhalen of zij nog op dezelfde uitstroombestemming zijn.