Cliëntenraden zorg

Kentalis vindt dat cliënten moeten kunnen meedenken en meebeslissen over de zorg die zij krijgen. Er zijn cliënten die dat heel goed zelf kunnen, anderen hebben hier hulp bij nodig van ouders, verwanten of andere vertegenwoordigers. Hoe kun je als cliënt(vertegenwoordiger) van Kentalis je stem laten horen en invloed uitoefenen? Dit kan via een cliëntenraad.

Een cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen en kan op die manier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Niet alleen ouders of vertegenwoordigers kunnen lid worden van een cliëntenraad. Naast broers en zussen en mantelzorgers zijn ook mensen met een affiniteit voor onze doelgroepen van harte welkom. 

Kentalis Zorg kent verschillende cliëntenraden. Deze cliëntenraden zijn serieuze gesprekspartners binnen de organisatie en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zij direct vertegenwoordigen. De cliëntenraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris en vergaderen gemiddeld acht keer per jaar. De gesprekspartner van de centrale cliëntenraad is de raad van bestuur, voor de andere raden is dat de manager van de betreffende sector of locatie.

Sector- en lokale cliëntenraden

Kentalis Zorg bestaat uit drie sectoren. Iedere sector heeft haar eigen cliëntenraad of cliëntenraden. 

  • Audiologische Centra (onderzoek, behandeling, revalidatie)
  • Extramurale zorg (onderzoek en behandeling van thuiswonende cliënten)
  • Wonen & Dagbesteding (Intramurale zorg) (cliënten die bij Kentalis wonen en/of dagbesteding volgen)

Sector Cliëntenraad Audiologische Centra

Deze cliëntenraad behandelt alle onderwerpen die de cliënten van de audiologische centra (AC) direct aangaan. 

Ben je of was je cliënt(vertegenwoordiger) van het AC en wil je graag meer weten over de sectorcliëntenraad AC, neem dan contact op met acsectorsecretariaat@kentalis.nl.

Sector Cliëntenraad Extramurale zorg

Deze cliëntenraad behandelt alle onderwerpen die de cliënten binnen de sector Extramuraal direct aangaan. Hier lees je meer over de SCRE.

Ben of was je cliënt(vertegenwoordiger) bij de extramurale zorg en wil je graag meer weten over de sectorcliëntenraad Extramuraal, neem dan contact op met scrextramuraal@kentalis.nl.

Sector Cliëntenraad Wonen & Dagbesteding (Intramurale zorg)

Deze sector heeft drie cliëntenraden. De verschillende lokale raden behandelen de onderwerpen die de cliënten van hun eigen locatie direct aangaan. 

Dit zijn de drie cliëntenraden:

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad behandelt thema’s die sector overstijgend zijn en dus zowel de audiologische centra, extramurale als intramurale zorg betreffen. Een afvaardiging van de verschillende raden heeft zitting in de centrale cliëntenraad. Ook betrokkenen bij de doelgroep kunnen op persoonlijke titel lid zijn van de centrale cliëntenraad. Heb je vragen voor de centrale cliëntenraad? Neem contact op via ccr@kentalis.nl onder vermelding van centrale cliëntenraad.