Onze school

Inleiding

Geachte ouder/verzorger,

Er bestaat binnen Kentalis een algemene schoolgids en een 'schooleigen' schoolgids.

De algemene schoolgids beschrijft het onderwijs van Kentalis. Die informatie is bedoeld voor ouder(s) en verzorger(s)* van kinderen die naar één van de scholen van Kentalis gaan of die via de ambulante dienstverlening ondersteuning krijgen op een school in de buurt.

Iedere school heeft daarnaast ook een eigen schoolgids. U vindt in deze gids informatie die geldt voor onze school, het Kentalis College te Utrecht. 

Deze schoolgids gaat over het schooljaar 2023-2024.

Ik wens u veel leesplezier!

Petra de Man

directeur Kentalis College Utrecht

* Overal in de schoolgids waar ouders worden genoemd, worden ook verzorgers bedoeld.

Kentalis College Utrecht

Informatiekaart met praktische info

Naast deze (deel-)schoolgids is er een informatiekaart met belangrijke informatie, zoals de data van de schoolvakanties.
U ontvangt deze kaart aan het begin van het schooljaar.

 

Onze visie

Het Kentalis College Utrecht is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met een onderwijsarrangement voor cluster 2. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

De leerlingen volgen onderwijs in het Praktijkonderwijs of in de VMBO-onderbouw. Wij bereiden onze leerlingen voor op arbeid of vervolgonderwijs in het VMBO of het MBO en bieden uitdagend onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.
Het VSO is erop gericht om leerlingen, wanneer dit mogelijk is, over te laten gaan naar het reguliere voortgezet onderwijs (VO).

We bieden een veilige leeromgeving, waarin iedereen, zowel leerling, ouder, verzorger als teamlid zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt en zichzelf mag, kan en durft te zijn. We gaan uit van wederzijds vertrouwen. Dat uit zich in open en eerlijk naar elkaar zijn en respect voor elkaar tonen.  

Op onze school wordt uitgegaan van de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen van de leerling en er wordt rekening gehouden met de beperking(en) en onderwijsbehoeften. Op basis van deze aspecten wordt het onderwijsaanbod en het uitstroomperspectief (UP) bepaald. Er wordt vooral gekeken naar wat wél kan en we zoeken met elkaar naar de mogelijkheden tot ontwikkeling.  

De leerling wordt bij ons voorbereid op het functioneren in onze maatschappij op het gebied van leren, wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Op basis van het uitstroomperspectief wordt de leerling toegeleid tot vervolgonderwijs of arbeid.  

Ons onderwijsaanbod is wat betreft vorm en inhoud afgestemd op de leerling en zijn/haar onderwijsbehoefte. Het onderwijs en de communicatie wordt voor eenieder toegankelijk gemaakt en er wordt continu ruimte geboden om in een veilige setting te oefenen met communiceren. Ons onderwijs is sterk gericht op het vergroten van de communicatieve en sociale redzaamheid.  

Onze missie

Elke leerling van het Kentalis College Utrecht (KCU) ontwikkelt zich tot een zelfstandige, sociaal-emotioneel en communicatief zelfredzame jongere die uitstroomt naar passend vervolgonderwijs of een passende arbeidsplek.  

Waarom het Kentalis College Utrecht (KCU)?  

 • Omdat het KCU maatwerk levert in het geven van onderwijs en begeleiding, zodat aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling wordt voldaan, waarbij de cognitieve ontwikkeling van elke leerling optimaal gestimuleerd wordt.  
 • Omdat het KCU werkt in een multidisciplinair team, daarin onderwijs en begeleiding geeft en veel expertise heeft op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en slechthorendheid.  
 • Omdat het KCU een veilig pedagogisch en communicatief sterk klimaat garandeert.  

Samenwerking vinden wij essentieel! 

De samenwerking tussen de leerling, ouder(s) of verzorger(s) en school is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Tijdens de schoolloopbaan streven we ernaar dat de leerling steeds meer eigen regie krijgt. Hij/zij beslist steeds meer zelf om zo ook groei in zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van de eigen identiteit te stimuleren.  

Binnen de school werken verschillende disciplines nauw rondom de leerling samen; ieder teamlid denkt vanuit zijn of haar expertise mee.  

Er is sprake van samenwerking met hulpverleners en instanties van buiten de school. Dit kunnen collega’s van Kentalis zijn, zoals ambulant begeleiders of medewerkers van Kentalis Zorg bij extra ondersteuning van de leerling. Ook wordt er samengewerkt met de buurtteams, jeugdzorg en de samenwerkingsverbanden in de regio.  

Bij de uitstroomrichting arbeid wordt samengewerkt met collega-scholen, bijvoorbeeld bij het geven van branchecursussen. Ook wordt intensief samengewerkt met stagebedrijven, gemeenten en instanties die behulpzaam zijn na de uitstroom waar het gaat over werken, wonen of vrijetijdsbesteding.  

Bij de uitstroomrichting vervolgonderwijs is er samenwerking met reguliere scholen voor vmbo en mbo. Door gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten blijkt er veel mogelijk om een passend aanbod te creëren voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Alle samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid met als doel om tot het beste resultaat voor de leerling te komen. 

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de 11/12 en 20 jaar.
De meeste leerlingen van onze school zijn woonachtig in de regio rondom Utrecht.
Enkelen zijn woonachtig buiten de regio. Onze leerlingen hebben een cluster 2 onderwijsarrangement (TOS, TOS MG of SH) gekregen op basis van auditieve problemen en/of op basis van taal-spraakproblematiek; altijd in combinatie met problemen in het communicatief functioneren. 

Naast slechthorendheid of een TOS heeft 27% van de leerlingen een bijkomende
diagnose. Meest voorkomend is een diagnose in het autismespectrum (15,8%). Bij 11,2%
van de leerlingen is er sprake van gestapelde problematiek. Dat wil zeggen; meerdere
bijkomende problemen die tegelijkertijd voorkomen. In alle gevallen staat bij onze leerlingen de communicatieve onderwijsbehoefte op de eerste plaats.

Leerlingen in de richting VMBO

Het didactische niveau van onze vmbo-leerlingen is passend bij uitstroom na het reguliere
vmbo naar mbo 2 of 3 (in een enkel geval mbo 4). Alle leerlingen op het vmbo hebben het uitstroomperspectief vervolgonderwijs. Zij stromen na de vmbo-onderbouw op onze school door naar vmbo 3 binnen het reguliere onderwijs.

Een klein deel leerlingen stroomt met een cluster 2 onderwijsarrangement door naar onze reguliere partnerschool in de regio, het Globe College in Utrecht. Dit zijn leerlingen die na de vmbo onderbouw (zeer) intensieve cluster 2 onderwijsbehoeften houden en waar op deze partnerschool aan voldaan kan worden door intensieve samenwerking met ons (het KCU).

Een nog kleiner deel stroomt door naar een andere vorm van speciaal onderwijs (cluster 3 of 4).

Leerlingen in de richting Praktijkonderwijs (PrO)

Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze kunnen uitstromen naar (beschutte) arbeid
of eventueel vervolgonderwijs via een entree-opleiding (mbo 1). Voor leerlingen op het PrO
heeft het praktisch/ervaringsgericht leren de voorkeur; aansluitend bij de sterke kanten van
deze leerlingen.

Een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid heeft gevolgen voor de aansluiting met leeftijdgenoten binnen en buiten school. Als team ondersteunen wij de leerlingen bij het verkrijgen van inzicht en acceptatie. Ook kan het moeilijkheden opleveren bij het zoeken naar en het behouden van werk. Daarom werken wij samen met onze leerlingen aan het leren omgaan met de mogelijke gevolgen van TOS of slechthorendheid, zodat zij op een goede manier kunnen deelnemen in de maatschappij. 

Schoolondersteuningsprofielen

Ons standaard aanbod richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Het leren gaat daardoor ook makkelijker. We zetten bij de communicatie ondersteunende middelen in, waaronder beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. 

Op onze school is er extra aandacht voor de leergebied-overstijgende vaardigheden als zelfstandigheid en regie (o.a. leren leren), communicatieve en sociale zelfredzaamheid.

De groepsgrootte waarin wij lesgeven is gemiddeld 10-12 leerlingen met een maximum van 14 leerlingen.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van het specifieke ondersteuningsaanbod van onze school.

Schoolplan

Ons schoolplan bestrijkt steeds een periode van 5 jaar en bevat een beschrijving van het beleid over de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding die binnen de school wordt gegeven. Het omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het beleid met betrekking tot de zorg en begeleiding, bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

We beschrijven in dit plan wat we met ons onderwijs en ondersteuning willen bereiken; hoe we ons onderwijs hebben ingericht en hoe we dat organiseren. Daarnaast beschrijft het document de plannen voor de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Het schoolplan geeft inspectie, bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs en de ondersteuning binnen de arrangementen en hoe we dat dagelijks vormgeven. Het schoolplan is ook een wettelijk document, dat door het bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd.

In 2023 maken we een nieuw schoolplan voor de jaren 2024 t/m 2028, dat gericht zal zijn op consolidatie van de ontwikkelingen die wij de afgelopen jaren hebben ingezet.

Indien u het schoolplan 2019-2023 in wilt zien, dan kunt u een kopie aanvragen bij de directeur van de school.

Jaaplannen

Ieder schooljaar werken we middels een jaarplan aan de ontwikkelpunten die in ons schoolplan zijn benoemd. 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van ons jaarverslag op het jaarplan 2022-2023:
Schooljaar 2022-2023 was een schooljaar dat weer een echt 'normaal' schooljaar was, zonder de beperkingen die de coronacrisis de jaren daarvoor ons oplegde. We hebben, net als vele andere scholen, nog wel met de naweeën van de coronacrisis te maken. Dit zagen we terug in de onderwijsresultaten van de leerlingen en in de sociaal emotionele problematiek en de moeilijker wordende zorgcasussen. We hebben geen extreme toename aan incidenten op school gehad.

Wij hebben dit schooljaar nog gebruik kunnen maken van de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waarvoor wij onder andere leraarondersteuners en onderwijsassistenten hebben ingezet om met kleine groepen leerlingen te werken aan het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden. Verder zijn we doorgegaan met het versterken van de aandacht voor sociale vaardigheden op onze school. De nieuwe leerlijn 'sociaal emotionele ontwikkeling' is in gebruik genomen en het vak sociale vaardigheden stond met ingang van dit schooljaar op het programma. We zijn hierbij overgegaan tot het gebruiken van de methode Leefstijl en daartoe is het team medewerkers onlangs geschoold. We maken daarnaast in de eerste leerjaren nog steeds gebruik  van de methode 'Lekker in je vel', die we het afgelopen schooljaar nog verder hebben ontwikkeld. De extra aandacht op sociaal-emotioneel en communicatief gebied is ingegeven door het schooleigen en landelijk onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis. In het kader van de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling is ook onze schoolkantine - samen met de leerlingen uitgedacht- gerenoveerd en voorzien van nieuw meubilair. Ook hebben we ingezet op extra pauze-activiteiten, zoals een voetbaltoernooi of een damtoernooi. Je ziet dat de leerlingen door deze kantine-inrichting en activatie minder met hun telefoon bezig zijn in de pauzes en meer met elkaar. We hebben dit jaar door gebruikmaking van de NPO-middelen onze leerlingen ook nog andere extra activiteiten kunnen aanbieden, bijvoorbeeld het bezoek aan diverse musea in de tussenweken.

Het werken met de methode Stichting LeerKRACHT gaf de leerlingen bij ons op school meer 'stem' en inbreng op wat er op school gebeurt.

Naast de ontwikkelingen die we mogelijk hebben kunnen maken vanuit de NPO-gelden zijn we uiteraard verder gegaan met de ontwikkelingen waar we als school al langer mee bezig waren. Dit zijn onder andere: 

 • de invoering van methodieken gericht op jongeren met TOS;
 • de invoering van een plan voor burgerschapsonderwijs;
 • de invoering van een plan voor RIS (relaties, intimiteit en seksualiteit);
 • de ontwikkeling van loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB);
 • de doorontwikkeling van het praktijkonderwijs;
 • samenwerking met het Globe College middels de beleidsregel experimenten samenwerking speciaal/regulier onderwijs;
 • ontwikkeling van de stagelijn;
 • opzetten en uitvoeren van de samenwerking van ROC MN, in een gezamenlijke entree-opleiding;
 • KCU als opleidingsschool voor leraren en ondersteuners;
 • ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden;
 • verbeteren van het zicht op ons onderwijs en onze begeleiding.

Er is in maart 2023 een interne audit gedaan en de uitkomsten daarvan stemmen ons positief. Op alle gebieden waarop de inspectie scholen voor VSO beoordeelt, scoren we een voldoende. Op het gebied van aanbod, steken we zelfs al boven andere scholen uit. Dit omdat we een breed, op meedoen in de samenleving gericht, onderwijsaanbod hebben.

Organisatie van de school

Het verzorgingsgebied

Het Kentalis College Utrecht is gevestigd aan de Slotlaan 37 (VMBO en Praktijkonderwijs) en deelt het gebouw sinds april 2020 met de afdeling Ambulante Dienstverlening (AD) van de regio Utrecht. Samen vormen wij het expertisecentrum voor de regio midden Nederland. 

De organisatie van de school

We hanteren geen wachtlijsten, wel worden de klassen samengesteld met meerdere leerroutes en -jaren in één klas. Leerlingen kunnen tot 1 april tussentijds instromen. Dit kan betekenen dat de samenstelling van bestaande groepen wordt aangepast. In dat geval worden klasgenoten hierover van tevoren op de hoogte gebracht. 

In 2022-2023 waren er 3 groepen in het VMBO en 5 groepen in het Praktijkonderwijs.

Speciale voorzieningen in het gebouw

In ons schoolgebouw houden wij rekening met onze doelgroep. Onze lokalen zijn zo aangepast dat het geluid minder weerkaatst en het gemakkelijker wordt om elkaar te verstaan. De leerlingen maken indien nodig gebruik van soloapparatuur. De inrichting van onze lokalen is zo rustig mogelijk; de leerling wordt zo niet onnodig afgeleid. We hebben een stilteruimte op school. Voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn, is er een lift. Op de begane grond is een invalidetoilet aanwezig.

Werken met de methodiek Stichting LeerKRACHT

Onze medewerkers werken in 2 teams volgens de methode van Stichting LeerKRACHT samen aan de voortdurende verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding. Dit doen we door per schooljaar steeds 3 thema's uit te kiezen waaraan we volgens de opbrengsten/ervaringen van het jaar ervoor zouden moeten werken. Aan ieder thema wordt door het team medewerkers een aantal weken gewerkt. Dit doen zij door eerst de stem van de leerling te horen over het thema (bijv. in een leerlingarena of door middel van vragenlijsten/gesprekken in de klas), daarna doelen te stellen voor verbetering van een bepaald onderwerp binnen het thema, samen nieuwe lessen en werkwijzen te ontwerpen/ontwikkelen, lesbezoeken bij elkaar doen en elkaar feedback geven op de nieuwe werkwijze. De resultaten leggen we vast in een opbrengstendocument.

Onderwijsteam

Samenstelling en taakverdeling onderwijsteam

Op onze school werkt een professioneel team samen om elke leerling kwalitatief goed onderwijs en goede begeleiding te bieden. Het schoolteam van Kentalis College Utrecht bestaat uit ongeveer 30 medewerkers met een verscheidenheid aan functies.

De organisatie en de samenstelling van het schoolteam ziet er als volgt uit:

 • De vakdocent en de mentor geeft de lessen en is het aanspreekpunt voor leerlingen, andere docenten, ouders en externe partners.
 • De onderwijsassistent (A of B) ondersteunt in beide leerwegen.
 • De leraarondersteuner ondersteunt in beide leerwegen en kan bij kortdurende ziekte van een docent en/of onder eindverantwoordelijkheid van een docent de les zelfstandig geven.
 • De intern begeleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerlingenondersteuning en -begeleiding, het lesaanbod en de leskwaliteit van de docenten. Ook voor het proces rond de aanname en uitstroom van de leerlingen.
 • De logopedisten stimuleren en ondersteunen de leerlingen om hun communicatieve vaardigheden te verbeteren en uit te breiden. Ook helpen ze de leerlingen te ontdekken wat ze goed kunnen in de communicatie, wat ze lastig(er) vinden en hoe ze het best kunnen communiceren met anderen. Daarnaast wordt er logopedisch onderzoek uitgevoerd als dat nodig is. De logopedisten hebben ook een rol in het informeren, begeleiden, ondersteunen en coachen van andere teamleden in de communicatie met en het onderwijsaanbod aan de leerlingen. 
 • De gedragsdeskundige verricht onderzoek, coacht de docenten bij het opstellen en uitvoeren van het handelingsplan, ondersteunt bij verwijzingen en volgt de sociale- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen op individueel-, groeps- en schoolniveau.
 • De administratief medewerker verzorgt de administratie van de school.
 • De management-assistent ondersteunt de afdelingsdirecteur.
 • De conciërge verzorgt het gebouw en de huishoudelijke aangelegenheden binnen de school. 

Er zijn ook personeelsleden in de functie van docent, die een speciale taak naast het lesgeven hebben, zoals bijvoorbeeld:

 • De schoolopleider zorgt ervoor dat stagiaires en nieuwe medewerkers goed worden opgeleid en zorgt voor een scholingsaanbod voor zittende medewerkers.

Verder maakt de school gebruik van externe medewerkers met een specifieke deskundigheid, zoals het buurtteam, de consulent van het SWV Utrecht of de jeugdarts.

Stagiaires

Wij zijn er trots op een gecertificeerde opleidingsschool te zijn. We bieden stagemogelijkheden aan onderwijsondersteunende- en onderwijsopleidingen. 
Uw kind kan daardoor enkele weken tot een halfjaar te maken krijgen met een ‘extra docent of ondersteuner’ in de klas.

Het managementteam

De medewerkers van Kentalis College Utrecht werken onder leiding van een directeur. Deze is lid van het managementteam Utrecht (UMT), dat bestaat uit de directeuren van het Kentalis College Utrecht en de Kentalis Ambulante Dienstverlening Utrecht.

De directeuren hebben structureel overleg met de unitmanager van Kentalis Zorg Regio Midden. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor zorg en onderwijs in het werkgebied van Kentalis Midden Nederland.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Wanneer uw kind een onderwijsarrangement voor cluster 2 VSO heeft gekregen of deze mogelijk krijgt, maken we een afspraak voor een intake en een rondleiding. 
U ontvangt tijdens de intake een enveloppe met allerlei formulieren waarmee u de inschrijving bij ons op school verder regelt.

We laten de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. We leiden de ouders en leerlingen rond in kleine groepjes.

De rondleidingen worden gepland vanaf oktober tot en met juni elke laatste donderdagmiddag 13:30-14:30, van de maand. 

U kunt zich opgeven voor een van de rondleidingen via: info-utrecht-vso@kentalis.nl