Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

Structuur van kwaliteitszorg

De structuur van de kwaliteitszorg van Kentalis zorgt ervoor dat wij systematisch werken aan kwaliteit en van het bestuur feedback krijgen op onze kwaliteit van onderwijs en begeleiding.  We werken in een continue verbetercyclus aan het op peil houden en verbeteren van ons onderwijs en de begeleiding.

- 4x per jaar is er een gesprek met het bestuur en de kwaliteitszorgmedewerker, de contactpersoon HR en de financieel adviseur.

- tussendoor is er regelmatige ondersteuning van de vaste kwaliteitszorgmedewerker.

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en VSO passende ambities; dat zijn de resultaten die we verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis-ambities zijn vastgesteld voor VSO: eind onderbouw vmbo of aan het einde van de schooltijd (Praktijkonderwijs). Hieronder beschrijven we de resultaten volgens een 4D-cyclische manier van werken (data-duiden-doelen-doen). We beginnen met de afdeling VMBO, beschrijven dan de afdeling Praktijkonderwijs en vervolgens de schoolbrede opbrengsten op het gebied van sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling.

Maatregelen 2021-2022 en de effecten ervan

Didactisch: VMBO, Nederlands, Engels en rekenen/wis

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2020-2021 zijn het afgelopen jaar (2021-2022) de volgende maatregelen genomen. 

De genomen maatregelen voor Nederlands in 2021-2022 waren:

 1. Het aanbod van het leesonderwijs blijven we vasthouden en gaan we verder implementeren door meer verwerkingsopdrachten uit te werken.
 2. Digitaal aanbod blijven inzetten vanwege de directe feedback en overzicht op resultaten van de leerlingen en waar nodig kan de docent snel bijsturen in het leerproces van de leerling.
 3. Inzetten op het inoefenen en trainen van de oefenstof waarbij leerlingen zelf keuzes maken, dit in samenwerking met de logopediste. 
 4. Inzetten van de in het kader van het Masterplan Geletterdheid, door Kentalis ontwikkelde website voor het lees- en stelonderwijs: Rise-module. 
 5. Inzetten van een leescoach en onderwijsassistenten (op basis van extra gelden NPO). We gaan daartoe samenwerken met de bibliotheek van Utrecht. De woordenschat ontwikkelt zich door het maken van 'leeskilometers'. 

De effecten daarvan (evaluatie juni 2022): 

 1. Het aanbod van het leesonderwijs is verder doorgezet, hierin zijn wel verschillen tussen de vakdocenten in didactiek en werkvorm. Het effect hiervan is niet meetbaar in de opbrengstenanalyse, maar de leerlingen hebben wel zichtbaar meer leesplezier in de verwerkingsopdrachten gehad. Hier zal volgend schooljaar uniform aanbod op komen.
 2. Het effect van het digitale aanbod is geweest dat er direct inzicht kwam mbt het niveau voor zowel de docent als de leerling. De leerlingen hebben ook hun eigen doelen gesteld, waarbij zij een ambitieniveau konden aangeven en hebben zich extra ingezet deze te behalen. Het effect voor de docenten was dat zij gerichte feedback konden geven voor het trainen van vaardigheden die de leerling nog onvoldoende beheersten. Verder konden leerlingen een onderdeel opnieuw maken, zodat het zichtbaar werd dat zij hun score verbeterden. Het effect hiervan was dat leerlingen zelf vroegen om opdrachten opnieuw te maken, zij waren intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te verbeteren.
 3. Het inoefenen en trainen van de oefenstof is gebeurd met de digitale methode. Het effect was dat de leerlingen dit zelfstandig konden. In klas 1 is vanaf april '22 gewerkt aan pre-teaching en post-teaching met een onderwijsassistent. Het effect hiervan is nog niet goed zichtbaar, we gaan dit continueren.
 4. De collega’s die het programma van Masterplan Geletterdheid hebben gevolgd, hebben samen met de vakdocenten een plan van aanpak opgesteld, gericht op de ontwikkeling van het leesniveau. Het effect is dat er een theoretisch onderbouwd plan ligt, wat passend is bij onze leerlingen en dat komend schooljaar ingezet zal worden.
 5. De samenwerking met de bibliotheek is gestart en zal komend schooljaar verder uitgebreid worden. Alle vakdocenten Nederlands zullen dan naar de netwerkbijeenkomsten van de bibliotheek Utrecht om informatie op te doen en uit te wisselen. Het effect is dat er meer kennis is over leesboeken en dat er materiaal beschikbaar is om het aanbod in de lessen te vergroten.

De genomen maatregelen voor Engels in 2021-2022 waren:

 1. Voor alle klassen: 3 lesuren in de week de verschillende domeinen gericht blijven aanbieden, waaronder de leesvaardigheid. Aandacht voor de leesstrategieën die de leerlingen kunnen toepassen.
 2. Onderzoeken welke leesstrategieën er nu het beste aangeboden kan worden, dit schoolbreed oppakken en in samenwerking met de logopediste.

De effecten daarvan (evaluatie juni 2022): 

 1. Er is aandacht geweest voor de leesvaardigheid bij Engels. Het effect is dat leesvaardigheid op niveau is. Daarom hebben de docenten Engels ervoor gekozen om uitdagende leesboeken aan te bieden, op een hoger niveau. Verder wordt in de lessen Engels gezien dat de spreekvaardigheid nog wel verbetering behoeft. Daarom zal er komend schooljaar juist extra op spreekvaardigheid ingezet worden.
 2. Het onderzoek voor de leesstrategieën is nog niet afgerond. Er wordt nog bekeken of het schoolbreed ingezet wordt of dat het kan vallen onder de aanpak van Masterplan Geletterdheid.

De genomen maatregelen voor wiskunde/rekenen in 2021-2022 waren: De schoolambitie is wegens goede toetsresultaten verhoogd van 60 % naar 70%.

 1. Aandacht blijven hebben voor de reflectie van de leerling op hun uitwerkingen.
 2. Leerstofaanbod blijven vasthouden met als aandachtspunten dat de domeinen verbanden en getallen gericht wordt aangeboden.
 3. Uitdaging in leerstof voor leerjaar 1.

De effecten daarvan (evaluatie juni 2022): 

 1. Het is standaardaanbod om in een schrift uitwerkingen op te schrijven tijdens de les. Het effect hiervan is dat de tussenstappen zichtbaar worden, voor zowel de leerling als de docent. Bij een foute uitkomst van de totaalsom, kan er goed terug gekeken worden welke stap extra uitleg behoeft.
 2. Het leerstofaanbod is veranderd doordat er gewerkt is met een nieuwe methode. Het effect hiervan was dat het domeinen verbanden en getallen op een andere manier zijn aangeboden dan vorig schooljaar. Nu de vakdocenten bekend zijn met de nieuwe methode, zal komend schooljaar bekeken worden op welke domeinen meer aandacht nodig is.
 3. Dit schooljaar was het niet passend om te starten met extra uitdaging, doordat het startniveau van klas 1 lager was dan vorig schooljaar. En het basisaanbod passend was bij hun niveau.  

Didactisch: Praktijkonderwijs

Genomen maatregelen van taal, leesvaardigheid, Engels, rekenen en wiskunde:

We werken sinds 2021-2022 met fasen in plaats van leerjaren in het PrO.  Een leerling kan hiermee versnellen of vertragen ten opzichte van jaargenoten, net wat het best bij zijn/haar ontwikkeling past (visie: rekening houden met onderwijsbehoeften). Het biedt regie voor de leerling om te weten waar hij/zij nog aan moet werken om naar de volgende fase te kunnen (visiepunt: regie bij de leerling).

De AVO-vakken bestaan uit Nederlands, rekenen en Engels. Deze vakken krijgen de leerlingen in alle fases. Deze vakken worden bij voorkeur door één docent gegeven.

Qua inhoud wordt met name stof aangeboden die praktisch inzetbaar is voor de toekomst van de praktijkleerlingen. Denk bij Nederlands bijvoorbeeld aan werkinstructie begrijpen, mailen en lezen. Bij rekenen bijvoorbeeld aan hoofdrekenen (teruggeven van geld), tijd, meten en wegen.

We zijn overgegaan op een nieuw toetssysteem in het PrO dat beter past bij de leerling: we werken nu met JIJ-toetsen, die adaptief zijn.

De effecten daarvan (evaluatie juni 2022): 

 • De werkwijze in fasen i.p.v. leerjaren geeft leerlingen meer inzicht in waar zij staan in hun ontwikkeling op de arbeidsroute. Ook zijn er een enkele leerlingen die het pad versneld hebben gelopen en zijn er leerlingen die langer nodig hebben om door de gaan naar de volgende fase. Dat wordt nu niet als 'zitten blijven' ervaren.
 • Het werken met vaste docenten op de groepen die meerdere vakken geven, is een flinke verandering voor onze school gebleken en heeft nog een aantal ontwikkelpunten. Denk aan de professionalisering van de docenten en het eigen maken van de verschillende leerlijnen en de lesmethodes waarmee we werken. 
 • In de verschillende praktijkvakken zijn opdrachten ontwikkeld om de lesstof voor rekenen en taal meer op een praktische manier in te zetten. Bij Kentalis in bedrijf (KIB) is dit al heel goed gelukt. Voor de andere praktijkvakken is men volop in ontwikkeling.
 • De tweede meting van de JIJ-toetsing is in juni gedaan. Aan de hand daarvan hebben we een aantal ontwikkelvragen. Het zal zich het komende schooljaar verder moeten gaan uitwijzen, hoe we dit nieuwe toetsinstrument goed kunnen inzetten voor het verbeteren van de ontwikkeling van de leerlingen.

Leergebiedoverstijgend: communicatieve vaardigheden

De genomen maatregelen in 2021-2022 waren, op basis van de uitkomsten van de data uit LVS CV van vorige schooljaar (2020-2021): Het begrijpelijk vertellen en de beurt nemen zijn communicatieve vaardigheden waar leerlingen meer moeite mee hebben. Ieder schooljaar worden voor iedere groep door de mentor(en) en logopedist bekeken welke doelen voor de groep het meest passend zijn. Er is gekeken waar groei nodig en mogelijk is. Ook is meegenomen op welke manier de communicatieve redzaamheid van de leerlingen zich het best kan ontwikkelen.

De effecten daarvan (juni 2022):  Ook dit schooljaar is er veel aandacht besteed aan het verbeteren en uitbreiden van de communicatieve vaardigheden van de leerlingen. Dit wordt op allerlei momenten tijdens de schooldagen gedaan. Daarnaast heeft iedere klas één keer per week een les communicatieve vaardigheden. Ook dit schooljaar zijn in de meeste klassen drie groepsplannen voor de les communicatieve vaardigheden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Er is in de groepen aan verschillende doelen gewerkt. De doelen begrijpelijk vertellen en de beurt nemen zijn beiden zes keer opgenomen in de groepsplannen van verschillende klassen. Ondanks deze extra aandacht blijven dit doelen waar veel leerlingen moeite mee blijven houden.

Leergebiedoverstijgend: sociaal emotionele vaardigheden

Vragenlijst sociaal emotionele vaardigheden (SKOL)

Naast het volgen van de didactische en communicatieve ontwikkeling is het belangrijk om de ontwikkeling van de sociaal-emotionele competenties te volgen. Twee keer per jaar brengt het KCU de sociaal-emotionele competenties van alle leerlingen in kaart. Sinds het schooljaar 2021-2022 gebeurt dit met de IKAN; de Ik en de Ander vragenlijst. Voorheen gebeurde dit met de SCOL (Sociale Competenties Observatielijst). De overstap naar de IKAN is gemaakt omdat dit meetinstrument speciaal is ontwikkeld voor leerlingen met een TOS en/of slechthorendheid.

Op basis van de resultaten worden groepsdoelen, individuele leerlingdoelen en schoolbrede doelen uitgezet en begeleiden we de leerlingen op individueel en groepsniveau zo gericht mogelijk en helpen we hen om talenten te ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Zo worden zij optimaal voorbereid op een zoveel mogelijk sociaal-emotioneel zelfredzaam functioneren in de maatschappij.

In 2020-2021 werd de SCOL afgenomen. De SCOL bestaat uit 8 categorieën verdeeld over 27 vragen. Voor de SCOL is een leerlingversie die wordt ingevuld door leerlingen en een versie voor mentoren/coaches. In de analyse werd uitsluitend gekeken naar de versie die werd ingevuld door mentoren/coaches. Er wordt gescoord hoe vaak bepaald gedrag gezien wordt; nooit (1 punt), zelden (2 punten), soms (3 punten), geregeld (4 punten), vaak (5 punten)

De norm voor de SCOL lag in 2020-2021 voor de hele school op ≥2,7. De norm voor de school werd gehaald. De categorieën Ervaringen delen en Jezelf presenteren werden niet gehaald; daarop werd ruim onder de norm gescoord. De categorieën Aardig doen, Opkomen voor jezelf en Ruzie oplossen verdienden ook de aandacht; daarop werd net onder de norm gescoord.

Daarom zijn we tot de volgende doelen gekomen voor 2021-2022. 

 • De norm zou in schooljaar 2021-2022 naar 2,9 worden opgehoogd. Dit is niet gebeurd omdat we overgestapt zijn naar de IKAN.
 • Alle klassen behalen de norm op de totaalscore. In 2021-2022 behalen 8 van de 9 klassen de norm op de IKAN. Dit doel is behaald.
 • De resultaten van de SCOL worden besproken tijdens de leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen zodat er passende doelen en acties uitgezet kunnen worden op leerling- en groepsniveau gesteld kunnen worden. Dit hebben we met de IKAN gedaan. Dit doel is behaald.
 • Ouders zijn op de hoogte van het functioneren en de ontwikkeling van hun kind op de sociaal-emotionele competenties.
 • Er worden schoolbrede doelen afgesproken voor de sociale competenties. Dit doen we met de methode van Stichting LeerKRACHT. Dit hebben we gedaan. We hebben in de eerste periode van 2021-2022 schoolbreed en doelmatig gewerkt aan het thema Rust en Veiligheid.

De genomen maatregelen in 2021-2022 waren, op basis van de uitkomsten van de data van vorige schooljaar en de doelen, en de effecten daarvan zijn:

 • Ontwikkelen van een leerlijn sociaal-emotionele competenties zodat we gerichter aan deze competenties kunnen werken. Dit is gelukt. De lijn is klaar om mee te werken.
 • Er worden per jaar 4 Mentor-Ouder-Leerling-gesprekken (MOL-gesprekken gevoerd). Hierin worden de resultaten van de SCOL met ouders en leerling besproken. Dit is gelukt. De leerling en de ouders hebben meer zicht gekregen op de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • De methode Spraakwaterval (voor de communicatieve en sociaal-emotionele competenties) wordt per schooljaar 2022-2023 ingevoerd. Dit gaat volgens planning gebeuren.
 • Er vindt een teamgesprek plaats om de werkzame factoren te borgen; wat doen we goed met betrekking tot de categorieën Opkomen voor jezelf, Ruzie oplossen en Aardig doen. En wat kunnen we beter doen? Met de overgang naar de IKAN is dit niet gebeurd omdat de IKAN een heel andere opbouw en andere categorieën bevat. In schooljaar 2022-2023 staat dit op de planning.

Monitor Sociale Veiligheid

Eén keer per jaar brengt het KCU de sociale veiligheid van alle leerlingen in kaart. Dit doen we met het instrument Monitor Sociale Veiligheid (MSV). Dit is een intern instrument dat voldoet aan de inspectiekaders. Voorheen deden we dit met een aanvullende module van de SCOL die ook MSV heette. Op basis van de resultaten worden schoolbrede doelen en acties uitgezet om de sociale veiligheid te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat we een school zijn waar iedereen zich veilig voelt. De MSV bestaat uit 3 categorieën verdeeld over 39 vragen:

 • Welbevinden
 • Veiligheid
 • Aantasting veiligheid

Deze vragenlijst wordt uitsluitend ingevuld door leerlingen. De antwoordopties bestaan uit een 4-puntschaal. Van heel veilig, tot helemaal niet veilig. 

In schooljaar 2020-2021 hebben we er wegens de meerdere lockdowns voor gekozen geen vragenlijst uit te zetten. We hebben echter wel gewerkt aan doelen. Uitgevoerde doelen en acties van schooljaar 2020-2021 met betrekking tot de sociale veiligheid:

 • Door de herziening van het Praktijkonderwijs KCU is er meer tijd beschikbaar voor individueel leerlingcontact tussen de leerling en de coach (mentor). Deze tijd wordt gericht ingezet voor mentor-leerlinggesprekken. Elke leerling krijgt per periode minstens 3 individuele gesprekken. Hierdoor kunnen de coaches het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerlingen vaker monitoren en hier met de leerlingen en de klassen doelen voor opstellen. Dit is gebeurd. Het doel is behaald.
 • Door het herstructurering van het Praktijkonderwijs op het KCU geeft de coach (mentor) de meeste lessen uit het lesrooster aan de eigen mentorleerlingen. Hierdoor ziet de coach de eigen mentorleerlingen vaker. Dit zorgt bij de leerlingen voor meer rust en voorspelbaarheid; er zijn immers minder wisselingen van docenten. De verwachting is dat dit ook bevorderlijk is voor de veiligheid en het klassenklimaat. Doordat de coach de leerlingen vaker ziet wordt het ook makkelijker om signalen met betrekking tot de veiligheid te signaleren. Dit is volgens plan uitgevoerd. Dit doel is behaald.
 • Leerlingen worden betrokken bij het herzien van het beleid en de uitvoering ten aanzien van de veiligheid. Dit is gebeurd. Middels de leerlingarena van Stichting LeerKRACHT hebben leerlingen input gegeven op het thema Rust en Veiligheid. We hebben 11 weken met dit thema gewerkt bij de start van het schooljaar. Dit heeft geleid tot concrete doelen en acties waar schoolbreed aan is gewerkt. De good practices zijn geborgd in een kwaliteitskaart. Dit doel is behaald.

Maatregelen genomen om de respons op het Bestendigingsonderzoek (BOK) te vergroten

Omdat we al jaren weinig respons kregen op het bestendigingsonderzoek en de gegevens daarvan wel van essentieel belang zijn voor ons onderwijs hebben we het afgelopen jaar enkele maatregelen genomen:

 • We hebben als maatregel genomen om een terugkomavond voor schoolverlaters in november te organiseren. Dit is een groot succes geweest. Het effect daarvan was dat we de jongeren die nét uitgestroomd waren nog in beeld hadden en hopelijk ook zullen blijven houden. Op deze avond hebben de leerlingen de vragenlijst direct ingevuld. Het effect daarvan is dat de respons flink omhoog is gegaan, zeker onder de recente uitstromers en hun ouders.
 • De laatste mentor/stagebegeleider is ingezet op de ouders motiveren de lijst in te vullen. Dit had nog niet het gewenste effect, vooral niet bij ouders van jongeren die 2 jr geleden uitstroomden. De mentoren/stagebegeleiders gaven aan te weinig tijd te hebben om deze actie goed te kunnen uitvoeren.
 • We hebben ook de Ambulant Begeleiders gevraagd om samen met de ouders de vragenlijst in te vullen. Dit had nog niet het gewenste effect. 
 • Er is een app-groep aangemaakt voor de schoolverlaters. Dit lijkt goed te werken om het contact te houden.

Onderwijsresultaten

Didactische onderwijsresultaten VMBO

De resultaten van 2021-2022 VMBO (lj 1 en 2):

Nederlands

Ambitie Kentalis leesvaardigheid:

Ambitie = 60%

Aantal leerlingen (BB-groep)

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

50%

Einde leerjaar 2 13 92%

Ambitie Kentalis woordenschat:

Ambitie = 60%

Aantal leerlingen (BB-groep)

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

10%

Einde leerjaar 2  13 54%

Engels

Ambities Kentalis leesvaardigheid Engels

60% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

80%

Einde leerjaar 2 13 85%

Ambities Kentalis woordenschat Engels

60% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

70%

Einde leerjaar 2 13 85%

 

Rekenen/wiskunde

70% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

100%

Einde leerjaar 2 13 92%

De doelen die wij voor 2022-2023 aan de hand van bovenstaande data stellen zijn: deze doelen worden eind augustus samen met het team geformuleerd, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2022.   

Didactische onderwijsresultaten Praktijkonderwijs

Resultaten schooljaar 2021-2022 Praktijkonderwijs: De resultaten worden op dit moment nog geanalyseerd.

80% = ambitie

Aantal leerlingen (beschutte) arbeid

Op en boven UP %

Einde brugfase

 

 

Einde oriënterende fase 1    
Einde oriënterende fase 2    
Einde uitstroomfase 1    
Einde uitstroomfase 2    

 

80% = ambitie

Aantal leerlingen vervolgonderwijs 

Op en boven UP %

 

Einde brugfase

 

 

 
Einde oriënterende fase 1      
Einde oriënterende fase 2      
Einde entree 1      
Einde entree 2      

De doelen die wij, aan de hand van deze data, voor 2022-2023 stellen zijn: deze doelen worden eind augustus samen met het team geformuleerd, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2022. 

Ontwikkeling Communicatieve Vaardigheden (schoolbreed)

De resultaten van 2021-2022: Uit verschillende gegevens komt naar voren dat de leerlingen bij ons op school hun communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. Over het algemeen is het zo dat hoe ouder de leerlingen zijn hoe beter ze verschillende communicatieve vaardigheden beheersen. Hierbij zijn wel grote verschillen tussen leerlingen onderling zichtbaar.

De nieuwe doelen worden eind augustus samen nader met het team gefinetuned, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2022.

Sociaal-emotionele ontwikkeling, vaardigheden en sociale veiligheid (schoolbreed)

In schooljaar 2021-2022 hebben we voor het eerst de IKAN afgenomen.

De IKAN bestaat uit 8 categorieën verdeeld over 34 vragen. Er is een leerlingversie van de IKAN die wordt ingevuld door de leerlingen en een docentenversie die wordt ingevuld door de mentoren/coaches.

Op elke vraag zijn 4 antwoordmogelijkheden:

 • De leerling kan en doet dit nog niet. (1 punt)
 • De leerling kan en doet dit als een volwassene hem/haar helpt. (2 punten)
 • De leerling kan en doet dit zelfstandig met aanpassingen. (3 punten)
 • De leerling kan en doet dit helemaal zelfstandig. (4 punten)

De ambitie van het KCU is dat leerlingen zo zelfredzaam mogelijk uitstromen. Dit kan ook zelfredzaam met een hulpmiddel of aanpassing zijn; zoals een reminder of stappenplan. Dat betekent dat het streven is dat de leerlingen die uitstromen gemiddeld op alle categorieën een gemiddelde score van ≥3,0 halen. De uitstroomklassen zijn vmbo 2, vmbo extra ontwikkelingsjaar, Uitstroomfase PrO, en Entree. Voor deze klassen geldt de norm ≥3,0 De gestelde ambitie van het KCU is dat 75% van de leerlingen de (desbetreffende) gestelde norm behaalt.

Voor schooljaar 2021-2022 haalt 92% de gestelde norm op de leerlingversie en 67% op de docentenversie. De leerlingen scoren zichzelf structureel hoger dan de mentoren/coaches. Dit beeld zien we binnen alle vso-scholen van Kentalis terug. De ambitie van 75% wordt dus wel gehaald voor de leerlingversie maar nog niet op de docentenversie.

Monitor Sociale Veiligheid (MSV)

De ambitie van het KCU is dat leerlingen zich zo veilig mogelijk voelen op school. Daarom zijn de ambities vanaf schooljaar 2021-2022 als volgt geformuleerd.

 • Meer dan 90% van de leerlingen ervaart een hoge mate van welbevinden
 • Meer dan 90% van de leerlingen ervaart een hoge mate van sociale veiligheidsbeleving in de school
 • Meer dan 90% van de leerlingen ervaart GEEN aantasting van de fysieke en sociale veiligheid.

De ambitie van meer dan 90% wordt in schooljaar 2021-2022 op geen van de 3 categorieën volledig gehaald. Een sterk punt is dat 94% van de leerlingen vindt dat de docenten en ondersteuners op school goed met hen omgaan.

 • De aantasting van de veiligheid is op 3 punten ruim onder de norm, zoals gerapporteerd door de leerlingen.
 • De ambities (>90% score) worden op alle drie de categorieën gehaald; welbevinden, veiligheid en (GEEN) aantasting van de veiligheid.
 • Binnen de categorie (GEEN) aantasting van de veiligheid wordt de ambitie (>90%) gehaald voor de volgende punten:
  • De mentor praat in de klas over hoe we met elkaar omgaan op school.
  • De docenten letten goed op pest- en plaaggedrag en pakken dit goed aan.
  • Ik weet naar wie ik toe kan als ik wil praten over iets naars dat ik heb meegemaakt, over een persoonlijke vraag, of over de veiligheid.

Om te zorgen dat we onze doelen halen gaan we het volgende doen: De nieuwe doelen en acties worden eind augustus samen nader met het team gefinetuned, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2022.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

Ouderervaringenonderzoek

Begin 2022 heeft het Kentalis Ouderervaringenonderzoek plaatsgevonden. De respons was laag maar was wel hoger dan in 2020. We hebben de 30% bijna gehaald. Dat is natuurlijk nog veel te laag.  Om de respons op het tevredenheid en ervaringenonderzoek te verbeteren hebben wij op de ouderavonden (OPP) samen met de ouders de enquête via i-pads aangeboden en de afnameperiode opgenomen in de jaarplanning.

Ouders geven als cijfer voor de hele school een 8,3 Dit was:

 • In 2018: 7,4
 • In 2020: 7,8
 • In 2022: 8.3

Conclusie is dat de ouders steeds tevredener zijn over onze school! We scoren alles boven de 3 (op een schaal van 1-4).

Dat is heel erg fijn. De ouders vinden niet dat er echte verbeterpunten zijn maar zij zijn met sommige punten wel meer tevreden dan met andere punten.

De ouders vinden dat de leraren hun kind stimuleren en met respect behandelen. Ook zijn ze tevreden over het onderwijs dat de leerlingen krijgen. De school heeft goede leraren. Hun kind wordt goed begeleid en de mentor is makkelijk te bereiken. Er is gelijkwaardig contact en de mening van de ouders telt. Het OPP wordt regelmatig besproken en de school houdt zich aan de afspraken. De ouders zouden anderen onze school aanraden voor hun kind. De ouders willen meer afstemming met de mentor over hoe ze op de hoogte gehouden worden. Ook over de doelen van het OPP en de manier waarop de ouders kunnen meedenken over het onderwijsaanbod voor hun kind. Er wordt nog niet altijd een goede samenwerking ervaren tussen de mentor en de andere professionals (logopedist etc.).

De school kan volgens de ouders nadenken over aantrekkelijker onderwijs, de de sfeer op de school en hoe de leerlingen beter om leren gaan met social media. Verder vinden de ouders dat we na kunnen denken hoe we ouderavonden en contactmomenten aantrekkelijker kunnen maken.

Leerlingervaringenonderzoek

In de periode tussen januari en april 2021 hebben de leerlingen een Kentalis-vragenlijst ingevuld Responspercentage was 90%. De vragenlijst was opgesplitst in de volgende onderdelen en de resultaten worden weergegeven in een 4-puntsschaal, waarbij 4 de hoogste score is.

Kentalis College Utrecht scoort als school een 3,22. Daarmee scoort de school voldoende. Leerlingen geven de school als geheel een cijfer 7,4. (vergelijking: in 2019 was dat nog een 7,0)

Als positief wordt genoemd: de docent is aardig tegen mij.

Mogelijke verbeterpunten: 

 • De docent bespreekt aan het einde van de les hoe het gegaan is.
 • De docent laat ons zelf kiezen.
 • Ik praat bij ons in de klas over belangrijke onderwerpen uit het nieuws.
 • De docent zorgt ervoor dat alle spullen klaarliggen.
 • Onze school doet mee aan sportactiviteiten (dit laatste kan te maken hebben met twee periodes van lockdown).

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In maart 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. De respons was op onze locatie 80%.  De sterke punten van de school op dit gebied zijn:

 • samenwerken binnen het team;
 • waardering en gezien worden;
 • expertise binnen Kentalis;
 • werkplezier.

De verbeterpunten liggen op het gebied van:

 • samenwerking binnen heel Kentalis;
 • communicatie over veranderingen;
 • waardering en gezien worden;
 • hulpmiddelen en ondersteuning om het werk te doen.

We hebben hier samen gerichte acties op uitgezet tijdens de startdagen in augustus 2020. 

Audit of inspectie

De basiskwaliteit van de school is in 2019 door de inspectie vastgesteld als voldoende na een herstelopdracht op de kwaliteitszorg. De structuur van de kwaliteitszorg van Kentalis zorgt er sindsdien voor dat wij systematisch werken aan kwaliteit en van het bestuur feedback krijgen op onze kwaliteit van onderwijs en begeleiding. 

In november 2021 hebben wij een interne audit gehad en hieruit zijn enkele ontwikkelpunten naar voren gekomen. Hieronder de belangrijkste:

- verstevigen van het zicht op onderwijs en begeleiding (OP2);

- verstevigen van het werken in 4D zowel in de grote en kleine zorgcylcus als schoolbreed (OP2-SKA);

- doorontwikkelen kwaliteitszorg (SKA).

We hebben deze ontwikkelpunten opgenomen in onze jaarplannen van 2021-2022 en 2022-2023.

Overgang naar een andere school

Tussentijdse uitstroom

De grootste tussentijdse uitstroom van leerlingen vindt bij Kentalis College Utrecht plaats richting de bovenbouw van het reguliere vmbo. Het gaat dan steeds om het vinden van de best passende onderwijsplek. Daarom stapt een aantal leerlingen over naar (met name) het regulier onderwijs met een ondersteuningsarrangement. Sommige TOS–leerlingen krijgen na uitplaatsing nazorg en geen nieuw arrangement. Dit heeft te maken met de specifieke ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen. 

Einduitstroom

Bij de einduitstroom gaat van de TOS/SH leerlingen het merendeel naar arbeid. Een bijna even groot deel gaat naar  het regulier vervolgonderwijs (MBO).  Een enkele leerling stroomt uit richting dagbesteding.

Het niveau van uitstroom in het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend en past bij het gemiddelde uitstroomperspectief van Kentalis College Utrecht: VMBO/Praktijkonderwijs.

We zijn momenteel samen met het ROC MNL en enkele scholen in het Praktijkonderwijs aan het onderzoeken of wij in samenwerking de entree niveau 1 opleiding aan kunnen gaan bieden in de toekomst. Dit verzekert een deel van de leerlingen einduitstroom met een diploma op MBO niveau 1

Informatie over tussentijdse uitstroom

Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, gaat naar het reguliere voortgezet onderwijs van leerjaar 2 naar 3. Slechts een enkele keer stroomt een leerling uit naar een andere school, zie onderstaande tabel.

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Ouders sluiten jaarlijks vier keer aan bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over einduitstroom

Ambitie: minimaal 75 % van de leerlingen verlaat de school op het gewenste niveau. De praktijkroute duurt gemiddeld 5 jaar. Als de leerling daarna de school verlaat, hetzij naar een vervolgopleiding op het MBO, naar arbeid, dagvoorziening of overig noemen we dat einduitstroom. In onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.  

 

2019-2020

 2020-2021

2021-2022

Tussentijdse uitstroom:

 

 

voorlopige gegevens, 1-10 def.

VMBO 3 met amb. Begel. 

12

16

14

VSO

1

 

2

VSO /Arbeidgericht

1

1

 

Thuiszitter

 

 

 

Buitenland

 

 

 

Einduitstroom:

 

 

 

MBO 1 met  amb. Begel.

3

5

5

MBO 2 met amb. Begel.

3

1

3

Arbeid

 

3

3

Beschutte arbeid

 

1

 

Dagbesteding, arbeid gericht

2

1

1

Anders

2

 

 

 

Totaal 24 lln.

Totaal 28 lln.

Totaal 28 lln.

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Ambitie: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Van leerlingen die in 2019-2020 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen in 2019-2020

aantal leerlingen

Aantal leerlingen dat zich op 1-10-2021 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt.

12

Aantal leerlingen dat zich op 1-10-2021 niet meer hetzelfde uitstroomniveau bevindt.

2

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1-10-2021 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevinden.

10

Deze cijfers zijn niet representatief omdat de respons op onze navraag (ondanks de maatregelen) middels het bestendigingsonderzoek voor cohort 2019-2020 erg laag was. Zie tabel.

 

2019-2020

2020-2021

Totaal uitgestroomde leerlingen

24 lln

28 lln

Over hoeveel van de leerlingen is een reactie binnen? (totale respons)

14 = 58%

26 = 93%

 

Totale respons oud-leerling

10 = 42%

 

17 = 61%

Totale respons ouders

8 = 33%

22 = 79%

 

Maatregelen

Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot volgende maatregelen, die worden uitgevoerd in 2022-2023:

Deze doelen worden eind augustus samen met het team geformuleerd, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2022. Het was te krap om die voor de zomervakantie nog goed te duiden én om te zetten in nieuwe doelen. Dit gaan we op onze eerste startdag gezamenlijk doen.