Opbrengsten en uitstroom

Cyclisch werken in een structuur van kwaliteitszorg

Structuur van kwaliteitszorg in Kentalis

De structuur van de kwaliteitszorg van Kentalis zorgt ervoor dat wij systematisch werken aan kwaliteit en van het bestuur feedback krijgen op onze kwaliteit van onderwijs en begeleiding. 
We werken in een continue verbetercyclus aan het op peil houden en verbeteren van ons onderwijs en de begeleiding.

- 4x per jaar is er een gesprek met het bestuur en de kwaliteitszorgmedewerker, de contactpersoon HR en de financieel adviseur.

- tussendoor is er regelmatige ondersteuning van de vaste kwaliteitszorgmedewerker.

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en VSO passende ambities; dat zijn de resultaten die we verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis-ambities zijn vastgesteld voor VSO: eind onderbouw vmbo of aan het einde van de schooltijd (Praktijkonderwijs).

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten volgens een 4D-cyclische manier van werken (data-duiden-doelen-doen). We beginnen eerst met terugkijken op het 'doen', de acties die we afgelopen jaar hebben ingezet. Daarna starten we met de didactische resultaten van de afdeling vmbo, beschrijven dan de resultaten van de afdeling Praktijkonderwijs en vervolgens de schoolbrede opbrengsten op het gebied van sociaal-emotionele en maatschappelijke competenties, communicatieve ontwikkeling en veiligheidsbeleving. Ook hebben we aandacht voor de resultaten uit de verschillende vragenlijsten aan de ouders, medewerkers, leerlingen en oud-leerlingen.

Maatregelen 2022-2023 en de effecten ervan

Basisvaardigheden
 

Didactisch (taal en rekenen)

VMBO

Nederlands:

 • We hebben een aantal acties uitgezet in het kader van het Masterplan Geletterdheid (zie jaarplan).
 • Zes leerlingen uit klas 1 gaan op een hoger niveau starten in klas 2.
 • Het leerstofaanbod van de leerlingen uit klas 1 wordt opnieuw vastgesteld.
 • Leerlingen uit klas 1 wisselen van niveau en lesboek.
 • De docent neemt meer tijd om met de leerlingen te reflecteren op de doelen.
 • Leerlingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling toelichten welke doelen ze kiezen aan het begin van elk nieuw hoofdstuk en of ze deze behaald hebben.
 • De docent bepaalt de niveaugroepen voor de spreekoefeningen.
 • Leerlingen hebben elke les hun oortjes/koptelefoon bij zich.

De resultaten:

 • Twee van de zes leerlingen in lj 2 zijn volledig van UP BB naar UP KB gegaan. 
 • Ten opzichte van vorig schooljaar behalen nu meer leerlingen eind leerjaar 1 een niveau passend bij het UP. Dit zou verklaard kunnen worden door het groeps- en afdelingsdoorbroken lezen waarop afgelopen periode vmbo-breed is ingezet. Alle leerlingen worden AVI-getoetst en in niveau groepen geplaatst. Ook in AVI niveau is groei te zien.
 • De leerlingen zijn meer gaan lezen. Enkele leerlingen halen nu ook boeken uit de bibliotheek in het gebouw.
 • Afgelopen periode is ingezet op het aanleren dat leerlingen hun antwoorden op vragen onderstrepen/markeren in de teksten van Nieuwsbegrip.
 • Leerlingen krijgen 1x in de week nieuwsbegrip. Hier wordt er ook aandacht besteed aan de verschillende woorden en leesstrategieën
 • Woordenschat is gedaald op alle niveaus. De leerlingen die van BB naar KB gegaan zijn, scoren nog steeds op BB-niveau op woordenschat. Dit kan te verklaren zijn vanuit het feit dat de scores van leerlingen met TOS op het gebied van woordenschat achterblijven. Hier is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

 • De scores van de leerlingen komen over het algemeen overeen met de scores van de methode-gebonden toetsen.

Wiskunde/rekenen

 • We hebben het streefniveau verhoogd van 60 naar 70%, wegens de goede scores van de leerlingen in leerjaar 1.
 • Docenten wiskunde maken een keuze is het basisaanbod. Curriculum is vastgesteld.
 • De onderwijsondersteuner helpt leerlingen in de klas die het intensieve aanbod volgen.
 • In kaart brengen welke leerlingen van klas 1 het intensieve aanbod moeten volgen.
 • In kaart brengen welke leerlingen van klas 2 het intensieve aanbod moeten volgen.
 • Evaluatie leertijd en aanbieden van het basisaanbod.
 • Blokuren zo min mogelijk aanbieden.
 • De leer- en werkhouding wordt voor het eind van elke periode gescoord door de leerling en stelt een persoonlijk leerdoel op.

De resultaten:
De bovengenoemde acties zijn uitgevoerd. De resultaten in leerjaar 2 zijn goed, het was terecht dat we het streefniveau op hebben gehoogd. In leerjaar 1 zijn de resultaten onder die 70% maar met 69% nog altijd ruim boven de Kentalisnorm.

Praktijkonderwijs

Nederlands - leesvaardigheid

 • De leerling leest in schooljaar 2022-2023 minstens 1 lesuur in de week (hardop) voor uit een boek op zijn/haar eigen niveau.
 • Meer differentiatie kunnen aanbieden aan de leerlingen door verschillende leerstofaanbod bij de hand te hebben en direct te kunnen inzetten. Het inrichten en in gebruik maken van 1 of meerdere klaslokalen. De roosteraar plant dit in.
 • De bibliotheek op school is in orde. Leesboeken zijn op leesniveau ingedeeld. Hulp inschakelen van de bibliotheek Utrecht.
 • Risicolezers worden in kaart gebracht door IB’er tijdens de instroom cvl.
 • Risicolezers krijgen extra lees-ondersteuning vanaf het begin van het schooljaar m.b.v. een persoonlijk ontwikkelplan.
 • Het leesaanbod is afgestemd op de actuele leesniveaus DMT en AVI begrijpend lezen,
 • Het leesaanbod is gedifferentieerd. Er wordt gewerkt met diverse leesgroepjes. 
 • Elk jaar worden de leerroutekaarten aangepast aan de groep/fase.
 • Tijdens de lessen en na afname van de JIJ! toets.
 • Teksten van Nieuwsbegrip worden hardop gelezen.
 • Groepsindeling maken op leesniveau. De leerling leest in schooljaar 2022-2023 minstens 1 lesuur in de week hardop voor uit een boek op zijn/haar eigen niveau.
 • De leerlingen van klas 1 worden d.m.v. JIJ! getoetst. De docent Nederlands analyseert de woordenschat en de leesvaardigheid. Hij/zij maakt een plan van aanpak.
 • Docenten Nederlands laten zich inspireren op het gebied van de leesvaardigheid op de netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de leesvaardigheid

De resultaten:
De bovengenoemde acties zijn uitgevoerd. Er is groei te zien op het gebied van Nederlands in alle leerjaren.

Nederlands kijken en luisteren

 • De les wordt 1 in de week gegeven door mentor en logopedist. De les duurt 45 min.
 • Door de inzet van Masterplan Geletterdheid wordt dit komend schooljaar standaard aanbod en worden er afspraken gemaakt schooljaar 2023.
 • Meer differentiatie kunnen aanbieden aan de leerlingen door verschillende leerstofaanbod bij de hand te hebben en direct te kunnen inzetten. Het inrichten en in gebruik maken van 1 of meerdere klaslokalen. De roosteraar plant dit in.
 • De bibliotheek op school is in orde. Leesboeken zijn op leesniveau ingedeeld. Hulp inschakelen van de bibliotheek Utrecht.
 • Elk jaar worden de leerroutekaarten (leerstofplanning per periode) aangepast aan de groep/fase. Tijdens de lesperiode en na afname van de JIJ! toets door de docent.

De resultaten:
De bovengenoemde acties zijn uitgevoerd. Er is groei te zien op het gebied van Nederlands in alle leerjaren.

Rekenen

 • De docent rekenen heeft de leerstofplanning per leerjaar gereed en vertaalt dit naar een groepsplan. De ambities van de school staan hierin verwerkt. Vanuit die ambitie en de tot dan behaalde resultaten weet de docent wat de doelen zijn waaraan gewerkt moet worden.
 • Onderzocht wordt wat passende mogelijkheden zijn om de leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces.
 • We vinden het belangrijk dat de docent die geen vakdocent rekenen is met de vakdocent rekenen gaat overleggen zodat er aan de hand van verkregen data de docent de les zo organiseert en inricht dat de geplande lessen gegeven kunnen worden en het vakinhoudelijk passend is.
 • De docenten spreken hoge verwachtingen uit naar de leerlingen.
 • De vakspecialist rekenen is actief betrokken bij het effectief gebruik van de lestijd voor de leerlingen.
 • De vakspecialist rekenen brengt in kaart op welke aspecten (getallen, meten en meetkunde, verbanden en verhoudingen) de leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen.
 • De docent draagt zorg voor dat de leerlingen elkaar ook ondersteunen.
 • Plannen van de overleg tussen AVO-docenten en vakspecialist rekenen in leerjaar 2023.

De resultaten:
De bovengenoemde acties zijn uitgevoerd. Er is groei te zien op het gebied van Nederlands in alle leerjaren.

De vakspecialist rekenen en de docent AVO hebben een plan gemaakt voor 2023-2024 om in het komende jaar het rekenonderwijs zo te ontwikkelen dat er in 1 les goed op verschillende niveaus lesgegeven kan worden over één onderwerp. 

In de huidige situatie zijn leerlingen in een klas op verschillende onderwerpen bezig in verschillende boeken. Dit zorgt voor te veel differentiatie binnen een groep waardoor de leerlingen niet allemaal voldoende instructie kunnen krijgen op hun eigen niveau waardoor ze niet voldoende groei kunnen doormaken.

Daarnaast komt er het probleem bij dat het voor de leerkracht onmogelijk is om deze niveaus te bedienen met leerlingen in drie verschillende boeken en dan ook nog eens verschillende niveaus, werktempo’s, enz.

Hiervoor gaan zij een PowerPoint/les ontwikkelen waarbij de leerlingen praktijkgericht en op niveau aan de slag gaan. 

Leren leren

We hebben in de leerKRACHT-teams gewerkt aan het thema van periode 3: zichtbaar maken van het leren voor leerlingen. We hebben daartoe concrete doelen ontwikkeld op leerlingniveau. Zo hebben we onder andere het werken met het portfolio verder ontwikkeld en hebben de leerlingen meer zicht gekregen op hun cijfermatige ontwikkeling, door de inzet van een digitale tool.st 

Communicatieve vaardigheden

De communicatieve doelen zijn op groepsniveau opgesteld middels gebruikmaking van de methodiek Spraakwaterval. Verder hebben we in de leerKRACHT-teams gewerkt aan het thema van periode 2: iedere leerling krijgt goed cluster 2 onderwijs zodat de communicatieve ontwikkeling optimaal wordt gestimuleerd. We hebben daartoe doelen ontwikkeld op leerlingniveau.

We hebben met Vocal Statements gewerkt aan een eindpresentatie van de leerlingen waarbij zij hun stem (letterlijk en figuurlijk) konden laten horen. Dit is een prachtige korte documentaire genaamd 'Thuis!' geworden. Hierbij zijn ook burgerschapsdoelen betrokken.

Ook hebben we samen met de medewerkers gewerkt aan het inzetten van meer communicatieve werkvormen in de lessen.

Sociaal emotionele en maatschappelijke competenties (SEC)

Op basis van de resultaten zijn groepsdoelen, individuele leerlingdoelen en schoolbrede doelen uitgezet en begeleiden we de leerlingen op individueel en groepsniveau zo gericht mogelijk en helpen we hen om talenten te ontwikkelen op sociaal-emotioneel en maatschappelijk gebied. Zo worden zij optimaal voorbereid op een zoveel mogelijk sociaal-emotioneel zelfredzaam functioneren in de maatschappij.

De schoolbrede maatregelen waren:

 • Scholing voor mentoren en ondersteuners voor het werken met de leerlijn SEC en Spraakwaterval en de methode Leefstijl.
 • Elke klas heeft groepsdoelen voor de SEC.
 • De IKAN resultaten worden met de leerlingen besproken door de mentor en indien nodig worden er individuele doelen bij opgesteld.
 • Er vindt minstens 1x per week een SV les plaats.

Iedere mentor de training leerlijn SEC en Leefstijl gehad. Iedere groep heeft 1x per week een les met de methode Spraakwaterval, die ook gericht is op de communicatieve vaardigheden. Ook heeft de groep 1x per week een SV-les. Er is in de groepsbesprekingen gesproken over de aanpak van de items Opkomen voor jezelf, Ruzie oplossen en aardig doen. De mentor bespreekt de resultaten van de IKAN met de leerling, ouders én de groep en beschrijft de groepsdoelen per periode. Er nog wel verschil in het bespreken van de IKAN met de ouders/leerlingen en heeft niet iedere klas kwalitatief goede groepsdoelen. We zetten de ontwikkeling daarom voort in 23-24.

In het kader van NPO hebben wij voor het tweede jaar extra activiteiten aangeboden, onder andere sportieve activiteiten.

Ook hebben wij het programma Lekker in je Vel verder ontwikkeld. Dit jaar was er voor het eerst een "Goed Doen Dag'. Hierbij zijn naast dat het goed is voor je gezondheid om iets voor anderen te doen, ook burgerschapsdoelen betrokken.

Sociale Veiligheid

De maatregelen die we afgelopen schooljaar hebben genomen:

 • Er is een nieuwe anti-pest coördinator aangesteld en deze heeft de opleiding gedaan. Ook heeft zij het anti-pestprotocol herschreven.
 • In de mentor- en SV-lessen is er gesproken over hoe je met elkaar omgaat. De docenten hebben in mei een training voor het gebruiken van de nieuwe Methode Leefstijl gevolgd.
 • De nieuwe leerlijn SEC is in gebruik genomen.
 • Er is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld en deze heeft de opleiding gedaan. De persoon is echter nog niet zichtbaar genoeg.
 • We hebben in de klassenafspraken afspraken opgenomen over uitschelden, uitlachen en het respecteren van andermans spullen en de mentor heeft in de groepsbesprekingen preventief aandacht aan pesten besteed. We merken hierin nog verschil in aanpak per mentorgroep en gaan er daarom in schooljaar 23-24 extra aandacht aan besteden, direct bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 • Fabriek 69 heeft het hele team twee dagdelen getraind op het gebied van RIS.
 • Transvisie heeft een informatiebijeenkomst gegeven aan het team.
 • Verder hebben we in de leerKRACHT-teams gewerkt aan het thema van periode 1: sociale veiligheid. We hebben daartoe doelen ontwikkeld op leerlingniveau.

Bestendigingsonderzoek Kentalis (BOK)

Omdat we al jaren weinig respons kregen op het bestendigingsonderzoek en de gegevens daarvan wel van essentieel belang zijn voor ons onderwijs zijn we vorig jaar gestart met het inzetten van een aantal maatregelen. Daar zijn we dit schooljaar mee doorgegaan. Het volgende hebben we gedaan en is ons opgevallen;

 • De response-rate gaat de afgelopen twee jaar omhoog en daarmee wordt het gebruik van de data betrouwbaarder.
 • De terugkomavond voor oud-leerlingen in het najaar van 2022 was weer een groot succes. Men vindt het leuk elkaar te ontmoeten en elkaar te vertellen hoe het nu gaat. Met name leerlingen die het afgelopen jaar de school hebben verlaten waren aanwezig. Het viel op dat het zorgvuldig invullen van de vragenlijsten beter begeleid kan worden. Om zorgvuldig ingevulde vragenlijsten te krijgen is meer aandacht en tijd nodig. Oud-mentoren gaan hier een rol in spelen.
 • Oud-leerlingen zijn via een save-the-date en een uitnodiging op de hoogte gebracht van de terugkomavond. Wat opvalt is dat, naast de app-groep met schoolverlaters, ook contact wordt opgenomen met oud-leerlingen via het e-mailadres van ouders. KCU wil direct contact opnemen met oud-leerlingen en wil dus graag de e-mailadressen van oud-leerlingen zelf. Deze zijn uitgevraagd tijdens de diploma-uitreiking 2023.   
 • Collegae (docenten en administratief medewerker) zijn ingezet om ouders te bellen om hen te motiveren de vragenlijst in te vullen. Dit had nog onvoldoende effect o.a. vanwege de grote tijdsinvestering en de taalbarrière.
 • Ambulant begeleiders die gekoppeld zijn aan oud-leerlingen zijn weer gevraagd, per mail, om aandacht te hebben voor het invullen van de vragenlijst. Ook om dit samen met ouders te doen. Ambulant begeleiders hebben meer uitleg nodig om het belang van zorgvuldig ingevulde vragenlijsten in te laten zien. Ambulant begeleiders die studenten op het MBO begeleiden hebben vaak ook geen/weinig contact met ouders.

 

Onderwijsresultaten

Basisvaardigheden

Didactische opbrengsten VMBO

Didactische onderwijsresultaten VMBO

De resultaten van 2022-2023 VMBO (lj 1 en 2):

 

Nederlands

Ambitie Kentalis leesvaardigheid:

Ambitie = 60%

Aantal leerlingen (BB-groep)

 

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

13

 

70%

Einde leerjaar 2

9

 

89%

 

Ambitie Kentalis woordenschat:

Ambitie = 60%

Aantal leerlingen (BB-groep)

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

13

23%

Einde leerjaar 2 

9

11%

 

Engels

Ambities Kentalis leesvaardigheid Engels

60% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

13

69%

Einde leerjaar 2

9

67%

 

Ambities Kentalis woordenschat Engels

60% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

13

77%

Einde leerjaar 2

9

77%

 

Rekenen/wiskunde

N.B.: We hebben de ambitie zelf hoger gesteld naar 70% (ipv 60% Kentalisnorm) omdat de leerlingen vorig jaar veel hoger hadden gescoord dan de 60%. Dat is voor leerjaar 2 dus een goede voorspelling geweest. 

70% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

13

69%

Einde leerjaar 2

9

100%

Didactische opbrengsten Praktijkonderwijs

Resultaten schooljaar 2022-2023 Praktijkonderwijs: 
 

Leerroute (UP)

Uitstroomniveau  

BESCHUTTE ARBEID <1F 

45 (<1F) 

VRIJE ARBEID 1F 

60 (1F) 

VERVOLGONDERWIJS (ENTREE MBO 1)

 

70 (op weg naar 2F)

 

Gemiddelde score per leerjaar Praktijkonderwijs:

  

J0  

J1  

GROEI  

J2  

GROEI  

J3  

GROEI  

J4  

GROEI  

J5  

GROEI  

REKENEN  

37  

40  

+3  

42  

+2  

46  

+4  

49  

+3  

50  

+1  

NL KIJKEN EN LUISTEREN  

44  

51  

+7  

52  

+1  

55  

+3  

59  

+4  

60  

+1  

NL LEZEN  

30  

34  

+4  

37  

+3  

44  

+7  

49  

+5  

52  

+3  

ENGELS LEZEN   

  

32  

-  

35  

+3  

39  

+4  

43  

+4  

  -

  -

 

Meting burgerschap schoolbreed

We hebben in het voorjaar van 2023 een startmeting gedaan onder het personeel waarin we hen hebben bevraagd naar het startniveau van ons burgerschapsonderwijs. Dit onderzoek laat zien dat wij nog een hoop te doen hebben op dit vlak. We hebben echter wel een mooie slag gemaakt door het ontwikkelen van het beleidsplan burgerschap en het aanstellen van twee aandachtsfunctionarissen burgerschap. 
Als positief punt ziet men de aandacht die we hebben voor de sociaal-emotionele en maatschappelijke competenties.

Opbrengsten Communicatieve Vaardigheden

We zijn in schooljaar 2022-2023 gestart met een nieuwe methodiek om de lessen Communicatieve Vaardigheden vorm te geven: Spraakwaterval. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor het cluster 2 onderwijs maar genereert echter geen schoolbrede resultaten.

Opbrengsten sociaal emotionele en maatschappelijke ontwikkeling

In schooljaar 2022-2023 hebben we twee keer de IKAN afgenomen: in november en in juni.

De IKAN bestaat uit 8 categorieën verdeeld over 34 vragen. Er is een leerlingversie van de IKAN die wordt ingevuld door de leerlingen en een docentenversie die wordt ingevuld door de mentoren/coaches.

Op elke vraag zijn 4 antwoordmogelijkheden:

 • De leerling kan en doet dit nog niet. (1 punt)
 • De leerling kan en doet dit als een volwassene hem/haar helpt. (2 punten)
 • De leerling kan en doet dit zelfstandig met aanpassingen. (3 punten)
 • De leerling kan en doet dit helemaal zelfstandig. (4 punten)

De ambitie van het KCU is dat leerlingen zo zelfredzaam mogelijk uitstromen. Dit kan ook zelfredzaam met een hulpmiddel of aanpassing zijn; zoals een reminder of stappenplan. Dat betekent dat het streven is dat de leerlingen die uitstromen gemiddeld op alle categorieën een gemiddelde score van ≥3,0 halen. De gestelde ambitie van het KCU is dat 75% van de leerlingen de (desbetreffende) gestelde norm behaalt.

Hieronder worden de scores weergegeven voor de najaarsmeting van november 2022. In verband met de ontwikkeling van een digitaal afnamesysteem van de IKAN zijn de scores van juni 2023 pas begin schooljaar 2023-2024 beschikbaar. De data, de duiding ervan en de bijbehorende acties en doelen volgen. Deze acties krijgen een plek in het jaarplan van 2024.

Categorie

Gemiddelde
leerlingversie* nov. '22

Gemiddelde
leerlingversie* juni '23

Gemiddelde docentenversie* nov. '22

Gemiddelde docentenversie* juni '23

Taakaanpak

3,2

 

3,0

 

Omgaan met
moeilijkheden

3,1

 

2,6

 

Opkomen voor jezelf

3,5

 

3,1

 

Zelfkennis

3,2

 

2,6

 

Omgaan met gevoelens en gedrag

3,3

                     

 

2,7

 

Afstemmen op personen of omgeving

3,7

 

3,1

 

Samenwerken

3,5

 

3,1

 

Jezelf positief presenteren aan anderen

3,7

 

3,2

 

Totaalscore

3,4

 

2,9

 

* afgerond op 1 decimaal

Hieronder staat aangegeven hoeveel procent van de leerlingen de voor hun gestelde norm behalen op de leerling- en de docentenversie die is afgenomen in november. I.v.m. het niet beschikbaar zijn van de scores van de najaarsmeting is niet bekend wat de percentages.

 

Leerlingversie najaarsmeting november

Docentenversie najaarsmeting november

Leerlingversie voorjaarsmeting juni

Docentenversie voorjaarsmeting juni

Percentage leerlingen van de school dat de gestelde norm behaalt

92%

52%

XX%

XX%

Opbrengsten sociale veiligheid

Poster MSV 22-23

Klik op het plaatje voor de link naar de PDF.

Elk jaar brengt Kentalis College Utrecht (KCU) de sociale veiligheid van de leerlingen in kaart. Dit doen wij met het instrument Monitor Sociale Veiligheid (MSV). Dit is een intern instrument dat voldoet aan de inspectiekaders. Op basis van de resultaten worden schoolbrede doelen en acties uitgezet om de sociale veiligheid te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Zo zorgen wij ervoor dat wij een school zijn waar iedereen zich veilig voelt. De ambitie van KCU is dat meer dan 90% van de leerlingen een hoge mate van welbevinden ervaart, een hoge mate van veiligheid ervaart en dat zij zich niet aangetast voelen in hun veiligheid. Op alle drie de categorieën wordt de doelstelling behaald. De MSV is ingevuld door 73 leerlingen. Dat is een responspercentage van 87%. Dat wordt gezien als "uitstekend".

Het welbevinden van de leerlingen voldoet aan de doelstelling, KCU scoort 5% boven de norm van Kentalis. In vergelijking met vorig schooljaar is er een positieve ontwikkeling zichtbaar op de categorieën “school”, “klas” en “aardige klasgenoten”. Bij de categorie “omgang docenten is er een lichte afname in het percentage zichtbaar, echter voldoet de behaalde score aan de norm van Kentalis.

Ten opzichte van vorig jaar is de door de leerlingen ervaren veiligheid op de meeste locaties redelijk gelijk gebleven. In de klas, de gang en de kleedkamer is het gevoel van veiligheid licht toegenomen. Hier hoeven volgend schooljaar geen nieuwe doelen en acties voor worden opgesteld. Met betrekking tot de veiligheid is er vooral aandacht nodig voor de veiligheid in de taxi. KCU heeft niet direct invloed op de veiligheid in de taxi’s. Wel willen wij een signaal afgegeven naar de vervoersbedrijven. Begin volgend schooljaar wordt er een bijeenkomst voor de taxichauffeurs georganiseerd. Hierin krijgen de chauffeurs een voorlichting over TOS waarbij een aantal casussen besproken zal worden. Het doel hiervan is dat de chauffeurs beter weten hoe zij sensitief en responsief kunnen handelen passend bij de cluster-2-doelgroep. In verband met de discrepantie tussen de scores op veiligheid in de taxi en aantasting van de veiligheid in de taxi wordt er begin volgend schooljaar bij leerlingen die met de taxi reizen nagevraagd wat maakt dat zij zich onveilig voelen in de taxi. Bijvoorbeeld in de leerlingenraad, een leerlingarena of mentorgesprekken.

Over het algemeen voelen de leerlingen van het KCU zich niet aangetast in hun veiligheid. Op twee categorieën geven leerlingen aan dat zij zich hierin wel aangetast voelen. Dit komt terug in het worden uitgescholden en/of dat leerlingen zich gediscrimineerd voelen. Volgens de leerlingen wordt er nog onvoldoende door de docenten gepraat over hoe je met elkaar om moet gaan en wordt er nog te weinig gedaan aan het pesten. Ook weten opvallend weinig leerlingen bij wie zij terecht kunnen wanneer zij zich niet veilig voelen. Wel is er een positieve stijging zichtbaar ten opzichte van vorig schooljaar. Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 zal aan een afvaardiging van leerlingen (via leerlingenraad of leerlingarena) worden gevraagd naar suggesties voor verbeteracties. Daarnaast wordt er begin schooljaar 2023-2024 wederom een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld, vanwege het vertrek van de huidige persoon. Om de bekendheid van de vertrouwenspersoon te vergroten zullen posters door de school verspreid worden en zal de vertrouwenspersoon meerdere keren per jaar langs de klassen gaan om zich voor te stellen. Er komt een vast inloopmoment bij de vertrouwenspersoon, om gesprekken voor de leerlingen laagdrempelig te maken. Op het scherm in de kantine zullen posters digitaal aangeboden worden met informatie over de vertrouwenspersoon en de antipestcoördinator. Daarnaast is er aandacht nodig voor leerlingen die zich uitgescholden of gediscrimineerd worden. Het pestprotocol wordt in schooljaar 2023-2024 weer onder de aandacht gebracht bij docenten en leerlingen. Daarnaast benoemen docenten expliciet dat zij over gedrag praten wanneer zij het hierover hebben met de leerlingen.

De incidentregistratie laat zien dat de incidenten vooral in bepaalde periodes in het jaar voorkomen en ook geregeld rond enkele leerlingen. Op basis van deze gegevens zijn groeps- en individuele maatregelen genomen.

Overgang naar een andere school

Tussentijdse uitstroom

De grootste tussentijdse uitstroom van leerlingen vindt bij Kentalis College Utrecht plaats richting de bovenbouw van het reguliere vmbo, in veel gevallen met een ondersteuningsarrangement (ambulante begeleiding). Wij bieden nl. alleen de onderbouw vmbo op ons VSO aan. We hebben in samenwerking met het Globe College Utrecht (regulier vmbo) inmiddels een passende plek gecreëerd voor onze leerlingen in vmbo 3 en 4, die nog afhankelijk zijn van een onderwijsarrangement. Zij hebben meer ondersteuning nodig dan binnen een ondersteuningsarrangement met AD mogelijk is. We maken deze samenwerking mogelijk middels de beleidsregel experimenten samenwerking speciaal & regulier onderwijs. Het voorkomt onnodige tussentijdse uitstroom richting een lager niveau of een ander VSO. Het gaat steeds om het vinden van de best passende onderwijsplek en begeleiding binnen ons ondersteuningscontinuüm.
Een enkele leerling maakt vanuit vmbo 2 of een klas in het praktijkonderwijs de overstap naar het VSO; dat is in het geval dat er een aanname is dat de leerling meer zal profiteren van een ander type gespecialiseerd onderwijs.

Einduitstroom

Bij de einduitstroom gaat van de leerlingen het merendeel naar (beschutte) arbeid. Een bijna even groot deel gaat naar het regulier vervolgonderwijs (MBO 1, 2, 3 of 4). Een enkele leerling stroomt uit richting dagbesteding.

Het niveau van uitstroom in het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend en past bij het gemiddelde uitstroomperspectief van Kentalis College Utrecht: VMBO/Praktijkonderwijs.

In samenwerking met ROC MN en enkele scholen in het praktijkonderwijs biedt Kentalis College Utrecht een entree-opleiding aan. Dit verzekert een deel van de leerlingen einduitstroom van een diploma op MBO niveau 1. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar een MBO opleiding niveau 2.

Informatie over tussentijdse uitstroom

In schooljaar 2021-2022 stroomden er 12 leerlingen tussentijds uit. We krijgen door de samenwerking met het Globe College minder tussentijdse uitstroom en meer einduitstroom, dit is in onderstaande tabel al goed zichtbaar. Op het Globe College deden 4 leerlingen met succes eindexamen vmbo in 22-23, waarvan er één CUM LAUDE is geslaagd.

Informatie over einduitstroom

De praktijkroute duurt gemiddeld 5 jaar. Als de leerling daarna de school verlaat, hetzij naar een vervolgopleiding op het MBO, naar (beschutte) arbeid, dagbesteding of overig noemen we dat einduitstroom. In onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Ambitie: minimaal 75 % van de leerlingen verlaat de school op het gewenste niveau.

Van de 11 leerlingen die in 2021-2022 uitstroomden als einduitstroom zijn er 9 op het beoogde niveau uitgestroomd.Twee zijn BOVEN niveau uitgestroomd naar een niveau 1 MBO-opleiding, terwijl wij UP arbeid meer geschikt achtten.

3 leerlingen haalden in 2021-2022 hun MBO1 entree-diploma ROC MNL bij ons, waarvan er twee CUM LAUDE zijn geslaagd. In 22-23 haalden 5 leerlingen hun entree-diploma.
 

 

2020-2021

2021-2022

Verwachting 2022-2023

Tussentijdse uitstroom:

 

 

 

VMBO 3 (met AB)

15

7

5

HAVO 3

1

 

 

VSO

1

3

2

VSO /Arbeidsgericht

 

 

 

PRO

 

1

 

Thuiszitter

 

 

1

Buitenland

 

 

 

Anders (o.a. particulier onderwijs)

 

1

 

Einduitstroom:

 

 

 

MBO 1 (met AB)

5

7

5

MBO 2-4 (met AB)

1

3

9

Arbeid

3

 

2

Beschutte arbeid

1

1

3

Dagbesteding, arbeidsgericht

1

 

 

Anders; (o.a. particulier onderwijs)

 

 

1

 

Totaal 28 lln

Totaal 23 lln

Totaal 28 lln

 

Informatie over vervolgsucces

Ieder jaar wordt in kaart gebracht hoeveel leerlingen zijn uitgestroomd op het niveau van de verwachte uitstroombestemming, zoals het in het OPP van de leerling 2 jaar eerder bepaald was. Dit heet bestendiging. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Ambitie: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Onderstaande gegevens gaan over leerlingen die zijn uitgestroomd in het afgelopen schooljaar 2021-2022 en die einduitstromers zijn (dus na het afronden van hun vso-schoolloopbaan; niet de tussentijdse uitstromers.

Van leerlingen die in 2020 - 2021 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Uitgestroomde leerlingen 2020-2021

aantal leerlingen

Aantal leerlingen dat zich op 1-10-2022 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt.

9 (=82%)

Aantal leerlingen dat zich op 1-10-2022 boven het uitstroomniveau bevindt.

2 (=18%)

Aantal leerlingen dat zich op 1-10-2022 onder uitstroomniveau bevindt.

0

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1-10-2022 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevinden.

0

 

RESPONSE RATE BOK

De gegevens die in het huidige schooljaar zijn verzameld van de schoolverlaters, gaan over oud-leerlingen die de laatste twee jaren zijn uitgestroomd: tijdens of aan het eind van het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022.

 

2020-2021

2021-2022

Totaal uitgestroomde leerlingen

28

23

Over hoeveel van de leerlingen is een reactie binnen? (totale respons)

20 (=71%)

19 (=83%)

Totale respons oud-leerlingen

14 (=50%)

17 (=74%)

Totale respons ouders

11 (=39%)

11 (=48%)

De response tot 16% is erg laag, 16%-34% is laag, 34%-50% is voldoende, 50%-70% is goed en een respons boven de 70% is uitstekend.

Ervaringenonderzoeken

Ouderervaringenonderzoek

Begin 2022 heeft het Kentalis Ouderervaringenonderzoek plaatsgevonden.
De respons was laag maar was wel hoger dan in 2020. We hebben de 30% bijna gehaald. Dat is natuurlijk nog veel te laag.  Om de respons op het tevredenheid en ervaringenonderzoek te verbeteren hebben wij op de ouderavonden (OPP) samen met de ouders de enquête via i-pads aangeboden en de afnameperiode opgenomen in de jaarplanning.

Ouders geven als cijfer voor de hele school een 8,3

Dit was:

 • In 2018: 7,4
 • In 2020: 7,8
 • In 2022: 8.3

Conclusie is dat de ouders steeds tevredener zijn over onze school! We scoren alles boven de 3 (op een schaal van 1-4).

Dat is heel erg fijn. De ouders vinden niet dat er echte verbeterpunten zijn maar zij zijn met sommige punten wel meer tevreden dan met andere punten.

De ouders vinden dat de leraren hun kind stimuleren en met respect behandelen. Ook zijn ze tevreden over het onderwijs dat de leerlingen krijgen. De school heeft goede leraren. Hun kind wordt goed begeleid en de mentor is makkelijk te bereiken. Er is gelijkwaardig contact en de mening van de ouders telt. Het OPP wordt regelmatig besproken en de school houdt zich aan de afspraken. De ouders zouden anderen onze school aanraden voor hun kind.

De ouders willen meer afstemming met de mentor over hoe ze op de hoogte gehouden worden. Ook over de doelen van het OPP en de manier waarop de ouders kunnen meedenken over het onderwijsaanbod voor hun kind. Er wordt nog niet altijd een goede samenwerking ervaren tussen de mentor en de andere professionals (logopedist etc.).

De school kan volgens de ouders nadenken over aantrekkelijker onderwijs, de de sfeer op de school en hoe de leerlingen beter om leren gaan met social media. Verder vinden de ouders dat we na kunnen denken hoe we ouderavonden en contactmomenten aantrekkelijker kunnen maken.

Leerlingervaringenonderzoek

Eén keer in de twee jaar brengt Kentalis College Utrecht (KCU) de ervaringen van de leerlingen in kaart. Dit doen wij met het instrument leerlingenervaringenonderzoek via WMK. Dit is een door Kentalis ontwikkeld instrument dat voldoet aan de inspectiekaders. op basis van de resultaten worden schoolbrede doelen en acties uitgezet om positieve leerlingenervaringen op school te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Zo zorgen wij voor een school waar de leerlingen zich prettig voelen en zo goed mogelijk tot leren kunnen komen. De ambitie van Kentalis is dat leerlingen tevreden zijn over de kwaliteit van de school. Hierbij wordt de norm van >3.0 gebruikt. Deze ambitie wordt behaald op bijna alle domeinen. De ambitie van >3.0 wordt niet behaald op de domeinen “lestijd”, “sfeer op school” en “mijn mening doet er toe”. De leerlingen geven KCU een 6.4 als cijfer. Dit is een voldoende. KCU streeft er naar om dit cijfer te verhogen. De feedback vanuit de leerlingen is hiervoor erg belangrijk en dit wordt meegenomen in het plan van aanpak. Een aantal van de feedbackpunten van de leerlingen zijn:

 • De leerlingen gaan nog niet altijd met plezier naar school.
 • De leerlingen vinden onze school nog niet altijd een leuke school.
 • School houdt nog niet altijd rekening met de wensen van de leerlingen.
 • De docenten zorgen er nog niet altijd voor dat de leerlingen zich aan de regels houden.
 • Op school zijn er geen goede regels. 
 • De docenten geven nog niet altijd aan hoe lang de leerlingen over hun werk mogen doen.
 • De leerlingen vinden dat er tijd verloren gaat, doordat de spullen nog niet op tijd klaar staan. 

De ambitie van >3.0 van Kentalis blijft gehandhaafd. In schooljaar 2023-2024 is het streven dat onze leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Hun mening doet er toe. Daarnaast is het doel dat de leerlingen met plezier naar school gaan en dat de regels en afspraken voor de leerlingen duidelijk zijn. Na aanleiding van bovenstaande aandachtspunten worden de volgende acties ondernomen:
 

 • In schooljaar 2023-2024 wordt er onderzoek gedaan naar de sfeer op school en het ervaren plezier van de leerlingen, o.a. door middel van de leerlingenraad/arena.
 • In schooljaar 2023-2024 worden de herziene schoolregels en daarbij behorende consequenties ingevoerd en gevisualiseerd.
 • Het streven is in 2023-2024 iedere leerling een eigen laptop te laten krijgen, zodat er geen onderwijstijd meer verloren gaat aan het halen en terugbrengen van de laptops bij de concierge. 
 • We gaan met de leraren in de wekelijkse LeerKRACHT-sessies samen uitwerken welke kleine, kortdurende leerlinggerichte doelen we kunnen stellen om aan bovengenoemde verbeterpunten te kunnen werken. 

Medewerkerervaringenonderzoek

In november 2022 een medewerkerervaringenonderzoek afgenomen. De respons was op onze locatie 70,4%. 
De sterke punten van de school zijn:

 • samenwerking binnen het team;
 • ruimte voor professionele groei en ontwikkeling;
 • werkplezier.

De verbeterpunten liggen op het gebied van:

 • werkdruk en balans;
 • samenwerking binnen heel Kentalis;
 • hulpmiddelen en ondersteuning om het werk te kunnen doen.

Vooral de werkdruk kwam naar voren als iets dat op korte termijn aangepakt zou moeten worden. We hebben hier samen gerichte acties op uitgezet tijdens een teambijeenkomst in mei 2023 en gaan deze goed monitoren het komende jaar. 

Audit en inspectie

De basiskwaliteit van de school is in 2019 door de inspectie vastgesteld als voldoende na een herstelopdracht op de kwaliteitszorg. De structuur van de kwaliteitszorg van Kentalis zorgt er sindsdien voor dat wij systematisch werken aan kwaliteit en van het bestuur feedback krijgen op onze kwaliteit van onderwijs en begeleiding.


In maart 2023 heeft er een interne audit plaatsgevonden; hieruit bleek dat ons onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Ons brede aanbod in samenwerking met de regio (OP1) werd geprezen en goed bevonden. De maatregelen hebben wij onder de paragraaf maatregelen opgenomen.

Maatregelen in 2023-2024

Data - duiden - doelen - doen

De bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot volgende maatregelen, die worden uitgevoerd in 2023-2024.

Naar aanleiding van het gezamenlijk duiden van de data met het team bij de datamuur juli 2023, zijn de onderstaande maatregelen al geformuleerd. Aan de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 worden de DATA en het DUIDEN nog een keer samengevat gedeeld met het team.

Het eerste inhoudelijke thema voor periode 1 wordt op de startdag besproken met het team. In de wekelijkse LeerKRACHT-sessies worden de maatregelen omgezet in kleine, haalbare doelen, gericht op de leerling. In ons nieuwe schoolplan 2024-2028, dat in november 2023 samen met het team gemaakt wordt, worden aan de hand van onderstaande data en voorgenomen maatregelen doelen gesteld voor de komende vier jaar. Ook worden dan enkele doelen omgezet in doelen voor het komende jaarplan.

N.a.v. de interne audit in maart 2023

De school is in staat om opbrengsten (data) goed in beeld te brengen en te analyseren (duiden – doelen – doen). De volgende stap is om analyses met elkaar in verbinding te brengen en te komen tot een gefocust (smaller) plan. Hierbij is het van belang om het team tijd te bieden om nieuwe systemen en structuren eigen te maken en te bestendigen.

 • We gaan de Leerlingkenmerken analyseren (4D) om deze vervolgens te vertalen naar concrete interventies die tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zo kan het onderwijsaanbod beter worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • We gaan de navolgbaarheid (plan – evaluatie – plan) van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) verbeteren door de plannen beter te evalueren en te analyseren met behulp van de 4D methodiek en ‘doelen’ en ‘doen’ op te nemen in het volgende ontwikkelingsperspectiefplan.
 • Binnen ‘de Basisles’ gaan we het accent leggen op het modelen (voordoen, de ik-fase) van de vaardigheid waarbij de docent hardop gedachten en handelingen uitspreekt bij het toepassen van de vaardigheid.
 • Voor elke leerling gaan we een device aanschaffen zodat de onderwijstijd effectiever benut kan worden.

N.a.v. de ontwikkeling op de basisvaardigheden

Taal en rekenen

De doelen die wij voor 2023-2024 aan de hand van bovengenoemde data stellen zijn:
deze doelen worden eind augustus samen met het team geformuleerd, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2023 (datamuur). Ook werken we verder aan de uitvoering van het Masterplan Geletterdheid. In 2023-2024 ligt het accent op het woordenschatonderwijs.

We gaan met de leraren in de wekelijkse LeerKRACHT-sessies samen uitwerken welke kleine, kortdurende leerlinggerichte doelen we kunnen stellen om aan bovengenoemde verbeterpunten te kunnen werken. 

 

Burgerschapsontwikkeling

Zoals hierboven omschreven hebben laat de startmeting zien dat we nog een hoop te doen hebben op dit vlak. We hebben echter wel een mooie slag gemaakt door het ontwikkelen van het beleidsplan burgerschap en het aanstellen van twee aandachtsfunctionarissen burgerschap. 
De twee aandachtsfuntionarissen leveren samen met het team in de tweedaagse van oktober 2023 de input voor het schoolplan van 2024-2028 en zullen deze vertalen naar gerichte doelen voor het jaarplan van 2024.

N.a.v. de ontwikkeling Sociaal Emotionele en maatschappelijke Competenties

In verband met de ontwikkeling van een digitaal afnamesysteem van de IKAN zijn de scores van juni 2023 pas begin schooljaar 2023-2024 beschikbaar. De data, de duiding ervan en de bijbehorende doelen volgen. Deze doelen en acties krijgen een plek in het jaarplan van 2024.

We gaan met de leraren in de wekelijkse LeerKRACHT-sessies samen uitwerken welke kleine, kortdurende leerlinggerichte doelen we kunnen stellen om aan de verbeterpunten te kunnen werken. 

Tijdens de training Leefstijl hebben de mentoren gevraagd om samen met de medementor ingeroosterd te worden op het uur SV. Hieraan zijn wij tegemoet gekomen; de lessen SV staan nu met 2 mentoren ingeroosterd. Wij vinden dit de investering waard.

N.a.v. de ontwikkeling van de Sociale Veiligheid

Begin volgend schooljaar wordt er een bijeenkomst voor de taxichauffeurs georganiseerd. Hierin krijgen de chauffeurs een voorlichting over TOS waarbij een aantal casussen besproken zal worden. Het doel hiervan is dat de chauffeurs beter weten hoe zij sensitief en responsief kunnen handelen passend bij de cluster-2-doelgroep. In verband met de discrepantie tussen de scores op veiligheid in de taxi en aantasting van de veiligheid in de taxi wordt er begin volgend schooljaar bij leerlingen die met de taxi reizen nagevraagd wat maakt dat zij zich onveilig voelen in de taxi. Bijvoorbeeld in de leerlingenraad, een leerlingarena of mentorgesprekken.

Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 zal aan een afvaardiging van leerlingen (via leerlingenraad of leerlingarena) worden gevraagd naar suggesties voor verbeteracties. Daarnaast wordt er begin schooljaar 2023-2024 wederom een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld, omdat de huidige vertrouwenspersoon een andere baan heeft gevonden. Om de bekendheid van de vertrouwenspersoon te vergroten zullen posters door de school verspreid worden en zal de vertrouwenspersoon meerdere keren per jaar langs de klassen gaan om zich voor te stellen. Er komt een vast inloopmoment bij de vertrouwenspersoon, om gesprekken voor de leerlingen laagdrempelig te maken. Op het scherm in de kantine zullen posters digitaal aangeboden worden met informatie over de vertrouwenspersoon en de antipestcoördinator. Daarnaast is er aandacht nodig voor leerlingen die zich uitgescholden of gediscrimineerd worden. Het pestprotocol wordt in schooljaar 2023-2024 weer onder de aandacht gebracht bij docenten en leerlingen. Daarnaast benoemen docenten expliciet dat zij over gedrag praten wanneer zij het hierover hebben met de leerlingen.

We gaan met de leraren in de wekelijkse LeerKRACHT-sessies samen uitwerken welke kleine, kortdurende leerlinggerichte doelen we kunnen stellen om aan bovengenoemde verbeterpunten te kunnen werken. 

N.a.v. het bestendigingsonderzoek Kentalis (BOK)

De resultaten zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn er door oud-leerlingen en ouders suggesties gedaan aan KCU en is er feedback gegeven op het aanbod. Hiermee kan KCU de kwaliteitszorg en leerlingenzorg borgen en verbeteren. Dit heeft geleid tot de volgende maatregelen, die worden onderzocht en uitgevoerd in schooljaar 2023-2024:

Ten aanzien van het onderzoek zelf (het proces):

 • KCU heeft een alumni-beleid; duidelijk is hoe en wanneer KCU contact onderhoudt met oud-leerlingen.
 • Contactgegevens oud-leerlingen zijn voorafgaand aan uitstroom bekend bij de administratie.
 • Response BOK (vragenlijst) 2023-2024 is hoger dan BOK 2022-2023.
 • Organisatie terugkomavond is óók gericht op het zorgvuldig invullen van de BOK-vragenlijsten door oud-leerlingen.
 • Oud-mentoren zijn betrokken bij het zorgvuldig invullen van de BOK-vragenlijsten door oud-leerlingen en ouders. 
 • Huidige leerlingen KCU hebben een rol in de organisatie van de terugkomavond en/of hebben de mogelijkheid oud-leerlingen te ontmoeten en vragen te stellen.
 • Team KCU wil vooraf kennis hebben van de vragenlijst t.b.v. het BOK.
 • Team KCU onderzoekt of input bij het opstellen van de vragenlijst t.b.v. BOK mogelijk is.
 • Team KCU formuleert vragen die nog meer inzicht geven hoe oud-leerlingen de KCU-tijd hebben ervaren.
 • LOB-coördinator KCU informeert team KADU over het belang van het BOK.
 • Team KCU betrekt bij ophalen van informatie en het delen van opbrengsten team KADU.

Ten aanzien van de data (de inhoud):

 • Door o.a. LOB weet de leerling welke uitstroomrichting voor hem/haar passend is.   
 • Team KCU heeft een nog beter beeld van passende tussentijdse – en eindstroom mogelijkheden.

N.a.v. de onderzoeken naar ervaringen van ouders/leerlingen/personeel

Ouderervaringen

 • In schooljaar 2023-2024 gaan we verder met het verbeteren van de samenwerking met de ouders. Het vier keer per jaar voeren van de MOL-gesprekken is wel erg bevorderend voor de afstemming maar er mag op inhoudelijk vlak (OPP-afstemming doelen etc.) nog een verbeterslag plaatsvinden.
 • We gaan in de teams aandacht besteden aan het multidisciplinair werken.
 • Er zal met de werkgroep die de ouderavonden organiseert nagedacht worden over hoe we ouderavonden en contactmomenten aantrekkelijker kunnen maken.

Leerlingenervaringen

 • In schooljaar 2023-2024 wordt er onderzoek gedaan naar de sfeer op school en het ervaren welzijn/plezier van de leerlingen, o.a. door middel van de leerlingenraad/arena.
 • In schooljaar 2023-2024 worden de herziene schoolregels en daarbij behorende consequenties ingevoerd en gevisualiseerd.
 • Het streven is in 2023-2024 iedere leerling een eigen laptop te laten krijgen, zodat er geen onderwijstijd meer verloren gaat aan het halen en terugbrengen van de laptops bij de concierge. 
 • We gaan met de leraren in de wekelijkse LeerKRACHT-sessies samen uitwerken welke kleine, kortdurende leerlinggerichte doelen we kunnen stellen om aan bovengenoemde verbeterpunten te kunnen werken. 

Medewerkerervaringen

 • Er zijn een aantal acties uitgewerkt met het team om samen de werkdruk te verlagen.
 • In schooljaar 2023-2024 worden de acties regelmatig gemonitord.
 • De besteding van de werkdrukmiddelen 23-24 is samen vastgesteld.  
 • Kentalisbreed gaat er aandacht besteed worden aan het verbeteren van het werkgeverschap en aan de ondersteunende diensten en middelen.