Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Om goed onderwijs te leveren is het belangrijk dat er goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren wij verschillende contactmomenten.

Ouders zijn altijd welkom op school, maar maakt u daartoe wel eerst een afspraak met de mentor van uw kind. Voor alle ouders geldt dat het natuurlijk altijd mogelijk is om - na schooltijd tijdens werktijden - telefonisch contact te hebben met de docent/mentor.

Bij leerlingen van het Kentalis College Utrecht vindt een huisbezoek plaats in het eerste leerjaar. In de volgende leerjaren is dat optioneel.

Nieuwe ouders kunnen een afspraak voor een rondleiding maken via de administratie met de intern begeleider van de afdeling waar de leerling geplaatst wordt.

In september is er een klassen-ouderavond voor alle ouders van onze leerlingen en hun mentor. U krijgt tijdens die avond informatie over het komende schooljaar.

Themabijeenkomsten

Regelmatig worden er thema-avonden georganiseerd voor bepaalde doelgroepen. We maken hierbij ook gebruik van het aanbod van de ambulante begeleiding (AD).

Ontwikkelgesprekken

Vier keer per jaar bespreken we de ontwikkeling van uw kind in de zogeheten mentor-ouder-leerling gesprekken. Bij de start van het schooljaar is er een startgesprek om de doelen weer scherp te krijgen en/of om kennis te maken. Na iedere leerperiode (het jaar is ingedeeld in 3 periodes) presenteert uw kind zijn/haar ontwikkeling in het ontwikkelgesprek aan u en de mentor. Wat heeft uw kind al geleerd en waar heeft het nog extra hulp bij nodig? De doelen van het OPP worden aan de hand van de gesprekken steeds geëvalueerd en bijgesteld. Op de informatiekaart ziet u wanneer de gesprekken gepland staan voor dit schooljaar.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een 'noodnummer' aan ons door te geven. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig aan ons doorgeeft. Wij hebben ook graag de gegevens van uw zorgverzekering en uw e-mailadres. Jaarlijks vragen wij u uw persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Nieuwsbrief en informatiekaart

In de nieuwsbrief, die enkele keren per jaar verschijnt, leest u allerlei ontwikkelingen die te maken hebben met personeel, onderwijsinhoud, activiteiten en data die voor de school belangrijk zijn. Op de informatiekaart, die u aan het begin van het cursusjaar krijgt, staan de belangrijke data vermeld.

Oudercommunicatie

De app social schools wordt niet meer gebruikt bij het Kentalis College Utrecht. Het is geen geschikt instrument gebleken voor het voortgezet onderwijs. Wij zijn op zoek naar een goed vervangend ouderportaal. Dit zal komend schooljaar in gebruik genomen worden. De keuze is tussen het ouderportaal van Parnassys, SOM2day of Itslearning. Enkele ouders zijn als pilot al aan het werk in laatstgenoemde elektronische leeromgeving.

Schoolverlaters

Wij vinden het belangrijk om onze schoolverlaters goed te volgen. Zitten zij goed op de plek waar naartoe zij zijn uitgestroomd? Hebben zij nog extra ondersteuning nodig? 
Naast dat het belangrijk is dat wij de leerlingen goed volgen om hen naar de juiste instanties te kunnen doorverwijzen, levert het ons belangrijke informatie over hoe we ons onderwijs en onze begeleiding aan kunnen passen. We doen ieder najaar een onderzoek naar de bestendiging.

De coördinator nazorg is mevrouw Mariska van den Bovenkamp.
Onze LOB-coördinator is mevrouw Lette Janssen.

In november is er jaarlijks een bijeenkomst voor schoolverlaters van de afgelopen twee schooljaren. Een heel gezellige avond met een hapje en een drankje en de gelegenheid om elkaar weer eens te spreken.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen van ouders/verzorgers geen structurele ouderbijdrage meer voor alle activiteiten die als schoolactiviteiten worden aangemerkt en daarmee onderdeel van het onderwijs vormen. Voor schoolkampen, buitenlandreizen of schoolreisjes kunnen we wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze activiteiten kunnen vaak alleen doorgang vinden als ouders bijdragen in de kosten. Alle leerlingen gaan mee ongeacht of hun ouder al dan niet betaald heeft.
 

Lokale medezeggenschap op locatie

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of directeur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.
 

Dit zijn leden van de raad:

Karen Biesterveld  ouderlid KCU
Freek van Aernsbergen personeelslid KCU
Ellen van Delft personeelslid AD
   

Interne vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

De interne vertrouwenspersonen

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.

Onze interne vertrouwenspersonen zijn:

Mevrouw Daniëlle Kersseboom-Veenis (docent): d.veenis@kentalis.nl 

Zij wordt bijgestaan door de heer Jasper Marijnissen:  j.marijnissen@kentalis.nl

De anti-pest coördinator

De anti-pestcoördinator coördineert het anti-pestbeleid van de school. Hij fungeert als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van het anti-pestbeleid. Hij levert een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten. De anti-pestcoördinator fungeert als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid. Onze anti-pestcoördinator is:

Mevrouw Daniëlle Kersseboom-Veenis (docent): d.veenis@kentalis.nl 

Zij wordt bijgestaan door de heer Jasper Marijnissen:  j.marijnissen@kentalis.nl

Overkoepelend: coördinator sociale veiligheid

De coördinator sociale veiligheid voor onze school is gedragsdeskundige Iris Wagenaar: i.wagenaar@kentalis.nl.

Ouderraad (klankbordgroep)

N.v.t.