Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

In Kentalis Schoolgids Algemeen deel leest u meer over leerlingenzorg (leerlingbegeleiding en ondersteuning), onderwijsperspectiefplan (OPP) en de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Bij het Kentalis College Utrecht is leerlingbegeleiding en ondersteuning een verantwoordelijkheid van alle medewerkers, maar in het bijzonder van de mentor en de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL).

De mentor als spil

De mentor begeleidt de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is de contactpersoon tussen school en thuis en bewaakt het onderwijsprogramma van de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders in zijn/haar klas.

Leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen

Er is verschillende keren per jaar een leerlingbespreking en twee keer per jaar een groepsbespreking. Betrokken mentoren, waar nodig docenten en het team van specialisten (intern begeleider, gedragsdeskundige, logopedist) evalueren dan de afgelopen periode van uw zoon/dochter (en de klas). Eventueel wordt er een voorstel gedaan voor de komende periode.

Bespreking in de CVL

Wanneer er veranderingen of complexe hulpvragen zijn wordt er een verzoek ingediend tot multidisciplinaire bespreking van de leerling bij de CvL. In de CvL zitten de volgende personen: directeur, gedragsdeskundige, logopedist, intern begeleider, de jeugdarts en de mentor. Het kan helpend zijn om ook andere kernpartners uit te nodigen bij de CvL zoals het Buurtteam, leerplicht, of betrokken hulpverlening. De mentor vraagt altijd eerst toestemming aan de ouders voordat de leerling multidisciplinair besproken wordt. U heeft de mogelijkheid als ouder om aanwezig te zijn bij de CvL bespreking maar dit hoeft niet. Bij bijzonderheden neemt de mentor na de bespreking weer contact met u op.

Soloapparatuur en hoorapparatuur

Alle leerlingen die starten op het Kentalis College Utrecht, krijgen een uitnodiging voor audiologisch onderzoek op school. Om volledig deel te kunnen nemen, moet ieder kind niet alleen de docent horen, maar ook klasgenoten en multimedia-apparaten in het lokaal. De school verstrekt soloapparatuur aan leerlingen die baat hebben bij het gebruik hiervan. De soloapparatuur blijft echter wel in het bezit van de school. De leerling mag deze zijn hele schoolperiode gebruiken. Bij de start op school tekenen wij een contract met ouders en leerling over de bruikleen van de apparatuur.

Wanneer er problemen zijn met de hoor- of soloapparatuur, kan de leerling de logopedist om advies vragen. Zij kijken dan samen hoe het probleem het beste opgelost kan worden. De logopedist stimuleert zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de leerling in het oplossen van het probleem.
Batterijen voor hoortoestellen dienen leerlingen zelf als reserve bij zich te hebben.

Psychisch welbevinden

Kentalis College Utrecht doet, na toestemming, bij leerlingen die slechthorend zijn of doof, onderzoek naar het psychisch welbevinden. Vroegtijdige opsporing van psychische problemen is namelijk van belang om tijdig beter passende hulp te kunnen aanbieden en om te voorkomen dat aanwezige problemen erger worden. Dit onderzoek bestaat uit gedragsvragenlijsten die worden ingevuld door u, de docent (of mentor) en de leerling zelf. De resultaten hiervan worden beoordeeld door de gedragsdeskundige en met u en uw zoon/dochter/leerling besproken. Waar nodig wordt in overeenstemming met alle betrokkenen passende hulp gezocht.

Voor ons onderwijs betekent het dat wij goed letten op zorgelijke signalen. Dit doen we door:

- een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met u en uw zoon/dochter;

- het houden van 1-op-1 gesprekken met mentor, logopedist of gedragsdeskundige (na afstemming in de CvL);

- leerlingen te helpen met het maken van keuzes (autonomie en verantwoordelijkheid blijft bij de leerling);

- leerlingen te begeleiden bij veranderingen. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij gesprekken op een nieuwe school en deze overstap goed voor te bereiden met de leerlingen;

- binnen de lessen Communicatieve Vaardigheden, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, Presenteren en Leren aandacht te besteden aan het presenteren van jezelf;
 

Buurtteam op Kentalis College Utrecht; voor u en voor uw kind.

Vanaf januari 2015 zijn er in alle wijken van Utrecht Buurtteams actief. Op alle scholen in Utrecht zijn één of meer gezinswerkers van het Buurtteam aan de scholen verbonden. Voor de ouders en jongeren van het Kentalis College Utrecht zijn dit de gezinswerkers Roeth van Gogh en Thirza Voortman. Deze gezinswerkers kunnen betrokken worden wanneer ouders en/of leerlingen en de school hulp willen bij het oplossen van of het meedenken over een probleem dat zij ervaren. Ze kunnen met u meedenken over uw situatie, uw wensen en mogelijkheden.

Bij de Buurtteams kunt u terecht met vragen rondom opvoeden en opgroeien, echtscheiding, psychosociale problemen, schulden en meer. Er werken professionals met verschillende expertises. Samen kijken de gezinswerkers wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig heeft. U houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. De gezinswerkers ondersteunen u waar dat nodig is. De vraag of het probleem van het gezin, het kind of de jongere is, is dan ook het startpunt!

Als u naast de hulp van het Buurtteam nog andere zorg nodig heeft, dan helpen de gezinswerkers u bij de contacten met de juiste organisaties. Dat kan dus ook als u buiten Utrecht woont en uw kind op het Kentalis College zit; de gezinswerkers aan onze school verbonden kunnen u helpen de weg naar passende zorg in uw eigen gemeente te vinden. Ook werken de gezinswerkers met Kentalis Zorg samen waar nodig. Het doel is met u naar een duurzame oplossing toe te werken, opdat uw gezin weer op eigen kracht verder kan.

De school kan u in de vorm van een driegesprek (school, de jongere/ouders en het Buurtteam) in contact brengen met de gezinswerkers van het Buurtteam VO & SO. Een aanmelding bij het Buurtteam VO & SO gebeurt dus vrijwillig en altijd in overleg met het gezin en met de mentor of andere betrokkene van het Kentalis College.

Meer informatie over de Buurtteams vindt u op www.buurtteamsutrecht.nl.

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie, een afspraak wilt maken en/of kennis wilt maken, dan bent u van harte welkom!

Thirza Voortman: 06-19603636 of thirzavoortman@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Medische zorg

Ongevallen en medische gegevens

Waar leerlingen werken en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is het schoonmaken van de wond en het plakken van een pleister voldoende. Als wij vinden dat een arts uw kind moet zien, dan nemen wij telefonisch contact met u op. U dient de telefoonnummers waarop u altijd bent te bereiken bent aan ons door te geven, zodat wij u in geval van nood kunnen bereiken. Wilt u wijzigingen in deze gegevens altijd aan ons doorgeven?

Bij toelating ontvangt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn. Denkt u ook aan eventuele medische aandoeningen van uw kind en medicatie die uw kind gebruikt. Ook vragen wij om de gegevens van uw huisarts. We werken op school volgens ons medicatieprotocol met een toestemmingsformulier voor het eventueel verstrekken van medicatie, indien noodzakelijk en indien dit nog onder onze verantwoordelijkheid valt.

Schoolarts

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige:

Aan elke school in Utrecht is een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verbonden. Zij werken bij Volksgezondheid Utrecht.
De JGZ nodigt alle leerlingen die in het speciaal onderwijs starten uit voor een afspraak. Daarna krijgt uw zoon/dochter eenmaal per drie jaar een afspraak.  
We nodigen de kinderen samen met hun ouders/verzorgers uit. De jeugdarts meet en weegt uw zoon/dochter en test de ogen. Daarnaast vraagt de jeugdarts hoe het thuis en op school gaat. Uw zoon/dochter en u kunnen ook zelf vragen stellen in het gesprek.  
Als u eerder zelf vragen of zorgen heeft, denkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige graag met u mee. U kunt dan zelf een afspraak maken via nummer 030- 286 33 00.
Daarnaast kan school een afspraak bij de jeugdarts voor uw zoon/dochter aanvragen. De school zal dit altijd eerst met uw zoon/dochter en u bespreken. Een afspraak bij de jeugdarts is niet verplicht. 
Verder is de jeugdarts standaard aanwezig bij de besprekingen van de CvL van het Kentalis College Utrecht.