Praktische informatie

Schooltijden

Elke schooldag bestaat uit maximaal uit 8 lesuren van 45 minuten. Maar voor iedere leerling geldt een persoonlijk rooster, net als op een reguliere middelbare school. Voor een schooldag van 8 lesuren is de begintijd 08.30 uur en de eindtijd is 15.20 uur. 

Iedere leerling krijgt 36 lesuren per week, dus heeft ook 4 lesuren vrij geroosterd. 

Op dinsdag is er les tot maximaal 12.35 uur (5 lesuren).

In de ochtend is er een pauze van 20 minuten en tussen de middag van 30 minuten. Er worden nooit meer dan 3 lesuren achter elkaar gepland zonder pauze ertussen. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen hun eigen lunch meenemen. Kentalis College Utrecht doet mee met het project 'Gezonde schoolkantine'.

Schooltijden
Dag Van - tot
Maandag 08.30 - 15.20 uur
Dinsdag 08.30 - 12.35 uur
Woensdag 08.30 - 15.20 uur
Donderdag 08.30 - 15.20 uur
Vrijdag 08.30 - 15.20 uur
 
Lesuur Van - tot
1 08.30 - 09.15 uur
2 09.15 - 10.00 uur
3 10.00 - 10.45 uur
pauze 10.45 - 11.05 uur
4 11.05 - 11.50 uur
5 11.50 - 12.35 uur
Pauze 12.35 - 13.05 uur
6            13.05 - 13.50 uur
7 13.50 - 14.35 uur
8 14.35 - 15.20 uur

 

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakantierooster 2023-2024 
 

Vakanties Van - tot
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen 29 maart en 1 april 2024

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 mei en 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus 2024

 

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn wegens studie- en organisatiedagen medewerkers vrij op:

2023-2024

 
Organisatiedag Maandag 21 augustus 2023
Studiedag Maandag 9 oktober 2022 
Studiedag Dinsdag 10 oktober  2023
Studiedag Maandag 27 november 2023
Organisatiedag Vrijdag 10 mei 2023
Studiedag Woensdag 6 maart 2023
Studiedag  Vrijdag 24 mei 2023
Organisatiedag Donderdag 11 juli 2023
Organisatiedag Vrijdag 12 juli 2023

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends voor 08.30 uur door via 030 – 288 87 47. Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van u om
09.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.
 
Als een leerling meerdere dagen afwezig is, dan verwachten wij elke dag een ziekmelding van de ouders. Is de leerling weer beter, dan doet u een betermelding. Als een leerling op school ziek wordt en naar huis toe wil, wordt dit altijd vooraf overlegd met de ouders.

Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u uw kind door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door of uw kind ‘s middags met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verzuim van leerlingen registreren wij altijd. Wij hebben daarvoor een verzuimprotocol. U kunt dit inzien op school. Na herhaald verzuim nemen wij eerst contact op met ouders. Vermindert het verzuim niet, dan schakelen wij de leerplichtambtenaar in.

Wegbrengen en ophalen

N.v.t.

Begrippen en afkorting

 • AC Audiologisch Centrum
 • AD Ambulante Dienstverlening
 • ASS Autisme Spectrum Stoornissen
 • AZ Ambulante Zorg
 • BBL BasisBeroepsgerichte Leerweg
 • CI Cochleaire Implantatie / Cochleair Implantaat
 • CMB Communicatief Meervoudig Beperkt
 • CvL Commissie voor Leerlingenzorg
 • CvO Commissie van Onderzoek
 • DC Diagnostisch Centrum
 • DLE Didactisch LeeftijdsEquivalent
 • FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
 • GP Groepsplan
 • HP Handelingsplan
 • ICT Informatieverwerking Computers en Technologie
 • IHP Individueel Handelingsplan
 • KBK Kader Beroepsgerichte Leerweg
 • KNO-arts Keel-, Neus- en Oorarts
 • LNA Landelijk Netwerk Autisme
 • L-MR Lokale Medezeggenschapsraad
 • LOVS Leerlingvolgsysteem van Cito
 • LVS Leerlingvolgsysteem
 • MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs
 • MG Meervoudig Gehandicapt (ook wel CMB)
 • NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
 • NGT Nederlandse gebarentaal
 • NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
 • OCW Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • OOP Onderwijsondersteunend personeel
 • OP Ondersteuningsplan
 • OPP Ontwikkelingsperspectief
 • PO Passend Onderwijs
 • PTA Programma van toetsing en afsluiting
 • RDT Regionaal Diagnostisch Team
 • RMT Regionaal Managementteam
 • RMR Regionale Medezeggenschapsraad
 • ROC Regionaal Opleidingscentrum
 • SH Slechthorend
 • SO Speciaal Onderwijs
 • SVIB School Video Interactie Begeleiding
 • TBT(‘s) Trajectbegeleidersteam(s)
 • TB’er Trajectbegeleider
 • TL Theoretische leerweg
 • TOS Taalontwikkelingsstoornis(sen)
 • UP Uitstroomprofiel(en)
 • UMT Utrecht Management Team
 • VO Voortgezet onderwijs
 • VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 • WMK Werken met Kwaliteitskaarten
 • WOK Werkgroep Opbrengsten en Kwaliteit