Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

In dit deel van de schoolgids vindt u de lessentabellen van het schakeltraject, vmbo, havo, het praktijkonderwijs en het voorbereidend entree onderwijs.

In de tabellen leest u welke vakken de leerling per leerjaar krijgt met daarbij het aantal lesuren. Heeft u vragen over de lessentabellen? Neem gerust contact met ons op via infodegraafschool@kentalis.nl

Lessentabellen

Activiteiten

Cultuurfestival

Het Cultuurfestival is een driedaags evenement waarbij de gewone lessen vervangen worden door sportieve en culturele activiteiten binnen en buiten de school. Docenten en leerlingen bedenken en kiezen zelf workshops en excursies of nodigen hiervoor gastdocenten uit. Gezamenlijk maken ze het Cultuurfestival tot een succes. Het Cultuurfestival kent een jaarlijks wisselend thema. Het Cultuurfestival brengt leerlingen in contact met allerlei aspecten van cultuur. Het spreekt leerlingen aan op hun competenties in plaats van op hun beperkingen. Ze doen nieuwe ervaringen op en kunnen nieuwe talenten ontdekken, ook doen ze nieuwe ideeën op voor vrijetijdsbesteding. Het Cultuurfestival is bedoeld voor alle leerlingen van school. De jongste leerlingen worden spelenderwijs meegenomen in een gezamenlijk programmaonderdeel. Van de derdejaars leerlingen wordt tijdens het vak CKV een actieve rol in de organisatie verwacht.

Schoolfeest

Voor, door en met de leerlingen wordt één keer per schooljaar een schoolfeest georganiseerd. De organisatie is in handen van leerlingen en docenten; de eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.

De stem van de leerling: de leerlingenarena

Scholen die met de methodiek van Stichting LeerKRACHT werken, organiseren leerlingenarena's. In zo'n arena luisteren docenten 20 minuten lang stil naar wat hun leerlingen willen delen. De drie onderwijsteams bedenken een aantal vragen aan de leerlingen in hun bouw. De leerlingen zitten in groepjes van maximaal 10  in een kring en de teamleden zitten daaromheen. De teams gaan aan de slag met wat de leerlingen vertellen en de leerlingen ervaren direct resultaat. De resultaten van deze bijeenkomst worden in een vervolg besproken, waarna nieuwe punten kunnen worden ingebracht.

Excursies en werkweken

Gedurende het hele schooljaar worden excursies georganiseerd. De excursies hebben een educatief karakter. De werkweken vallen onder lestijd en zijn voor alle leerlingen verplicht.

Stage (VSO)

In de beroepsgerichte opleidingen en het uitstroomprofiel Arbeid nemen stages een belangrijke plaats in. Naast beroepen- en arbeidsoriëntatie is vooral de ervaring die de leerlingen opdoen belangrijk voor hun ontwikkeling en voor het perspectief op de arbeidsmarkt. Voor leerlingen binnen het uitstroomprofiel Arbeid is het de bedoeling de stageplaats om te zetten in een vaste arbeidsplaats na de schoolperiode. Stages vinden 1 tot 3 dagen in de week plaats.

Leerlingen in het vmbo lopen een aantal periodes tijdens hun schoolloopbaan een oriënterende stage. Het voornaamste doel van deze oriënterende stage is kennismaken met en zich oriënteren op een toekomstige beroepssector.

De stage wordt begeleid door stagedocenten, in nauw overleg met de mentor en de vakdocenten. Voordat een leerling stage gaat lopen, wordt een contract opgesteld en ondertekend.

De stages worden geëvalueerd met de leerling, de stagebegeleider van het bedrijf en de stagedocent van de school. Hiervoor is een standaard beoordelingsformulier ontwikkeld. De stages kennen een verplicht karakter en wegen mee in de beoordeling.