Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en VSO passende ambities, dat is het resultaat dat we verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis ambities zijn vastgesteld voor: 

 • SO: eind groep 4 en aan het einde van de schooltijd
 • SO CMB:  eind 5de leerjaar en aan het einde van de schooltijd 
 • VSO en VSO CMB: eind onderbouw of 3de leerjaar en aan het einde van de schooltijd  

Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs. In de bijlage leeropbrengsten is te lezen hoeveel leerlingen de Kentalis ambities halen.  

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2017-2018 zijn maatregelen genomen. Hier kunt u lezen wat we hebben bereikt. 

Opbrengsten dr. J. de Graafschool Vervolgonderwijs en Arbeid 2018-2019 t.a.v. de Kentalis Ambities 

Oudertevredenheid

Eind 2019 tot en met maart 2020 heeft Het Kentalis Ouder Ervaringen onderzoek plaatsgevonden: 

 • Gemiddelde Kentalis: 8,1 ( in de vorige meting, 2018 -  8,0)
 • Gemiddelde Dr J. de Graafschool: 7,6 ( vorige meting, 2018 – 7,4) 

Als sterk worden benoemd: imago van de school en het schoolklimaat 

Aandachtpunten voor de school zijn:  communicatie tussen ouders en school over voortgang/ontwikkeling en uitstroommogelijkheden van de leerlingen, ICT mogelijkheden voor leerlingen en contact met ouders. 

Opgemerkt moet worden dat de respons van ouders laag was, namelijk 22%

Maatregelen

 • ICT: Docenten en leerlingen werken met de digitale leeromgeving It’s Learning, volgens vast beleid. 
 • Ouderbetrokkenheid: 5x per jaar een digitale nieuwsbrief; aanpassen tijdstip ouderavonden; pilot online ouderavond met mentorgroep; structureel overleg
 • Ouderraad met MT; Ouderbetrokkenheid uitstroommogelijkheden: organiseren ouderavond voor ouders én leerlingen. 
 • Vergroten respons ouders: benadering via Social schools; betrekken van mentoren; betrekken Ouderraad. 

Leerlingen ervaringenonderzoek

In juni 2019 is het Leerling Ervaringenonderzoek afgenomen:

 • Gemiddelde Dr. J. de Graafschool: 6,8 

Als sterk wordt benoemd: sfeer op school, begeleiding door de docenten. 

Aandachtspunten voor de school zijn: eigen verantwoordelijkheid van het leerproces van de leerling, het rekening houden met de wensen van de leerlingen en de netheid van de school.  

Maatregelen: 

 • Leerproces leerlingen: Schooltraject didactisch handelen; organiseren leerlingenarena volgens methodiek Stichting Leerkracht; pilot ambitiegesprekken (in plaats van opbrengstbespreking).
 • Schoolpand: gezamenlijke verantwoordelijkheid docenten, medewerkers en leerlingen d.m.v elkaar aanspreken. 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

In maart 2020 is het medewerkers tevredenheidsonderzoek binnen Kentalis afgenomen: 

Binnen Kentalis Onderwijs worden als sterk benoemd: kennis en expertise binnen de organisatie; ruimte voor groei in de persoonlijke ontwikkeling; samenwerking binnen het team.

Gemiddelde percentages VSO dr. J. de Graafschool 

 • Bevlogenheid: 7,7
 • Betrokkenheid: 5,3
 • Werkgeverschap: 5,4
 • Sociale Veiligheid: 6,4

De negatieve -en positieve punten worden door de directie met de medewerkers besproken, in een individueel gesprek. Aan de hand hiervan wordt er een plan van aanpak opgesteld. 

Overgang naar een andere school

Tussentijdse uitstroom 

Als school monitoren we gericht of leerlingen nog op de juiste plek zitten. Dit doen we structureel twee keer per jaar tijdens de opbrengstbesprekingen met de mentoren en docenten. Daarnaast staan de mentoren in goed contact met andere docenten en volgen hun leerlingen nauwgezet. De mentoren onderhouden ook contact met thuis en pikken zo signalen over zorgen snel op. Indien nodig worden leerlingen besproken binnen de ondersteuningsstructuur van de school. De Commissie van Leerlingenzorg (CvL) is tweewekelijks bijeen om leerlingen te bepreken waar andere acties voor nodig zijn. Een tussentijdse uitstroom kan het gevolg zijn van een verschil tussen de onderwijsbehoeften van een leerling en het aanbod van onze school. Dit kan positief zijn, bijvoorbeeld wanneer de leerling niet langer aangewezen is op cluster 2 intensief onderwijs en thuis nabij, regulier, onderwijs kan volgen. Maar het kan ook zijn dat een andere plek beter aansluit bij de leerling. Ook het niet meer opnieuw krijgen van een intensief arrangement is een reden om op zoek te gaan naar een andere setting.

Einduitstroom

Voor de meeste leerlingen geldt natuurlijk dat zij hun schoolcarrière bij de De Graafschool afronden en uitstromen naar werk of vervolgonderwijs. Wanneer ‘werk’ het uitstroomperspectief is dan is de opzet van onze arbeidsgerichte stroom zodanig dan de leerlingen steeds meer in dat arbeidsproces komen te staan door stages. De overgang naar werk verloopt dan bijna natuurlijk. Wanneer een leerling zijn diploma haalt op de dr. J. de Graafschool gaan we samen op zoek naar een passende vervolg plek. Meestal is dat een mbo opleiding in de eigen omgeving van de leerling. Ook komt het voor dat een leerling kiest voor het REA College.  Bij het maken van een overstap wordt te allen tijde gekeken of de leerling nog recht heeft op een arrangement. Dit arrangement wordt door de Commissie van Onderzoek (CvO) afgegeven. Om een goede keuze te kunnen maken houden de intern begeleiders (IB’ers) en decanen nauw contact met de Ambulante Diensten van Kentalis Friesland, Groningen en Drenthe. De Ambulante Dienst geeft één keer per schooljaar een voorlichting aan de leerlingen van klas 4 over de overstap naar het regulier onderwijs en wat de Ambulante Dienst daarbij kan betekenen. Aan het eind van het schooljaar zorgen we (mentoren, decaan) voor een warme overdracht naar de Ambulante Dienst.

Informatie over eind uitstroom

Bekijk hier onze cijfers over de eind uitstroom.

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het niveau  zoals 2 jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan, wordt net niet behaald (74%)

Analyse

Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit voor het merendeel van de leerlingen aan bij de uitstroombestemming. De geringe afwijking komt door individuele ontwikkelingen van leerlingen in de twee jaar volgend op de vaststelling van het ontwikkelingsperspectiefplan

Maatregelen

Geen acties noodzakelijk

Informatie over tussentijdse uitstroom

48% Van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van het schooljaar uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in de bijlage is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Analyse

De tussentijdse uitstroom in 2018-2019 was 48% van de totale uitstroom. Hoewel het percentage hoger is dan voorgaande jaren is er getalsmatig geen bijzondere verandering geweest. Onze relatieve hoge tussentijdse uitstroom is het gevolg van het goed monitoren van onze leerlingen en een zo passend mogelijk aanbod weten te realiseren, binnen of buiten onze school die aansluit bij de onderwijs- of ondersteuningsvraag.

Maatregelen

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. 

Het bestendigingsonderzoek waarop onderstaande gegevens zijn gebaseerd heeft een te lage respons gehad om relevante conclusies te kunnen trekken voor de gehele groep.

In de bijlage vindt u een overzicht van leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden en de plaatsbestendiging. 

Ambitie 1: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Analyse 

De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en ten minste voldoet aan de verwachtingen van de school is helaas niet gehaald. Echter, van slechts 23% van de oud-leerlingen is de bestendiging bekend, dus mogelijk is het resultaat van de bestendiging van het niveau niet representatief voor alle uitgestroomde leerlingen van 2016 -2017.

Maatregelen 

We hechten erg aan het voorbereiden van onze leerlingen op het vervolg van hun onderwijscarrière of op werk. Om ons onderwijs zo goed mogelijk hierop aan te kunnen passen is de informatie van oud-leerlingen van groot belang. Om de respons opnieuw te verhogen organiseren we voor schooljaar 2020-2021 wederom een terugkommiddag voor oud-leerlingen maar gaan we daarnaast gericht contact zoeken met oud-leerlingen.