Onze school

Voorwoord en onze visie

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids voor schooljaar 2020-2021 vindt u informatie over Kentalis dr. J. de Graafschool vso. Onze school maakt deel uit van Koninklijke Kentalis. Algemene informatie over het onderwijs van Kentalis vindt u in het deel Kentalis Schoolgids Algemeen

In deze schoolgids zetten we een aantal praktische zaken voor u uiteen, van de taken van de medezeggenschapsraad tot informatie over het Cultuurfestival. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen heeft over ons onderwijs. Naast deze (deel-)schoolgids ontvangt u een informatiekaart met belangrijke informatie, zoals de data van de schoolvakanties. 

 'Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.'

Ons streven is dat leerlingen succesvol, gelukkig en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Daaraan dragen wij bij door leerlingen te ondersteunen bij het versterken van hun cognitieve vaardigheden, hun talenten en mogelijkheden. De specifieke uitdaging van onze school ligt in het vergroten van de communicatieve competenties van onze leerlingen. Ook hebben we in ons aanbod aandacht voor het vergroten van persoonsvormende en sociale vaardigheden, zoals weerbaarheid, flexibiliteit en adaptief vermogen. We werken gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders/verzorgers en waar dit van toegevoegde waarde is met onze partners van Kentalis Zorg. We geloven dat er vanuit de verschillende perspectieven een beter beeld ontstaat van wie de leerling is en wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Dit complete beeld helpt ons om nog beter onderwijs te realiseren voor de leerlingen. En daarbij zoeken we voor elke leerling de meest passende aansluiting voor ná onze school. 

We werken als team op professionele wijze met elkaar samen, dat doen we met de methodiek van Stichting LeerKRACHT. Binnen deze manier van werken is de stem van de leerling erg belangrijk. Deze stem horen wij in de leerlingenraad en in de leerlingenarena’s waar we dit schooljaar een start mee maken.  De leerlingenarena is een van de instrumenten van Stichting LeerKRACHT. Het motto van Stichting LeerKRACHT is: Elke dag een beetje beter voor de leerling. Onze manier van werken en onze visie maken dat we ons doorontwikkelen als expertise-organisatie. Leerlingen en hun ouders mogen de beste expertise verwachten op de Kentalis-scholen en in de ondersteuning door ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs. De leerlingen krijgen onderwijs op de beste plek, passend bij hun onderwijsbehoeften. Als expertisecentrum stellen we ons open voor onderzoek: diverse studenten (neurolinguïstiek, onderwijskunde) van de Rijksuniversiteit Groningen vinden bij ons een onderzoeksplek en onze school is een onderwijsleerplek voor studenten logopedie, psychologie, orthopedagogiek, studenten van de pedagogische academie, van tweedegraads lerarenopleidingen en  de ALO. 

Anneke Visser Afdelingsdirecteur  Kentalis dr. J. de Graafschool 050-525 51 90 Ann.Visser@Kentalis.nl

Onze leerlingen

De Kentalis dr. J. de Graafschool  is een school voor leerlingen van 11 tot 20 jaar met een cluster 2-indicatie. Binnen cluster 2 zitten leerlingen met één of meerdere onderwijsbehoeften op het gebied van communicatie en taal. Als gevolg van slechthorendheid en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS), is er bij de geplaatste leerlingen sprake van een taalachterstand en een onderwijsachterstand. De Kentalis dr. J. de Graafschool biedt aan deze leerlingen onderwijs en vorming, aansluitend bij hun cognitieve mogelijkheden. Afhankelijk van deze mogelijkheden wordt de leerling op grond van vastgestelde plaatsingscriteria in het vmbo, havo of praktijkonderwijs geplaatst. We verwachten voor het schooljaar 2020-2021 ongeveer 130 leerlingen.

Schoolondersteuningsprofielen

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Via het SOP geven we onze instellingsdirecteur en ons bestuur, maar ook collega-scholen en ouders inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

Bekijk het ondersteuningsprofiel 2020-2021.

Schoolplan

Ons schoolplan, vastgesteld in 2019 en geldig tot en met 2023, bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van de Kentalis dr. J. de Graafschool. Het schoolplan schept voor inspectie, bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat dagelijks vormgeven. Het schoolplan is een verplicht document, dat door het bestuur aan de Inspectie van het Onderwijs wordt voorgelegd.

Bent u benieuwd naar de inhoud van het schoolplan? U kunt het raadplegen door een mail te sturen aan infodegraafschool@kentalis.nl t.a.v. de directie.

Organisatie van de school

De meeste leerlingen van de Kentalis dr. J. de Graafschool komen uit de provincie Groningen en ook uit Friesland en Drenthe. Soms komen leerlingen zelfs uit Overijssel en Flevoland. Ouders worden verwezen naar de instelling/school in de buurt van hun woonplaats. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren reizen, maar er zijn ook leerlingen die aangewezen blijven op taxivervoer vanwege extra beperkingen. 

De Kentalis dr. J. de Graafschool biedt cluster 2-onderwijs in twee richtingen: uitstroom naar vervolgonderwijs en naar arbeid.

Vervolgonderwijs

In het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs bieden wij diplomagericht onderwijs aan op vmbo bb-, kb- en tl-niveau. Daarnaast zijn er, indien passend, mogelijkheden voor het volgen van vakken op havo-niveau (alleen onderbouw). Ook is er de mogelijkheid om VEO (Voorbereidend Entree Onderwijs) te volgen. 

Vmbo en havo

Het vmbo kent vier leerwegen; de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg. De gemengde leerweg wordt op de Kentalis dr. J. de Graafschool niet aangeboden.

In het tweede jaar van het vmbo kiest de leerling in overleg met de ouders/verzorgers, de mentor en de decaan een profiel. De vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV en bewegingsonderwijs verplicht.

Er zijn 10 profielen. De school biedt de profielen 1 t/m 6:

  1. economie en ondernemen (e&o)
  2. media, vormgeving en ict (mvi)
  3. zorg en welzijn (z&o)
  4. bouwen, wonen, interieur (bwi)
  5. groen
  6. produceren, installeren, energie (pie)
  7. dienstverlening en producten (d&p)
  8. horeca, bakkerij, toerisme (hbr)
  9. maritiem en techniek
  10. mobiliteit en transport 

Ieder profiel kent  verplichte vakken.

Ook in de havo-onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt een breed vakkenpakket aangeboden. Aan het eind van havo 3 kiest de leerling een profiel. Er moet een keuze gemaakt worden uit onderstaande profielen:

Cultuur en Maatschappij (CM)  Economie en Maatschappij (EM)  Natuur en Gezondheid (NG)  Natuur en Techniek (NT)

De examens voor vmbo en havo worden afgenomen in samenwerking met reguliere scholen voor voortgezet onderwijs.

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is het examenprogramma voor alle vakken vastgelegd. Het examenreglement van de reguliere school wordt overgenomen, aangevuld met het eigen PTA en een eigen examenprotocol en ter goedkeuring aan de Inspecteur van het Onderwijs voorgelegd.

Voorbereidend Entree Onderwijs

In het VEO worden leerlingen geplaatst waarvan de verwachting is dat zij het volledige vmbo-diploma niet kunnen halen. In drie schooljaren wordt in het VEO gewerkt naar het niveau mbo-entree. In het derde leerjaar krijgt de leerling 1 dag in de week les bij een mbo in de buurt van de woonplaats van de leerling. Op die dag volgt de leerling praktijk- en theorielessen in het mbo. Dit alles wordt gedaan om de overgang van de Kentalis dr. J de Graafschool naar het mbo in de buurt geleidelijk te laten verlopen. In het jaar daarna stromen de leerlingen volledig uit naar het mbo-entree en bij uitzondering mbo 2-niveau.

Arbeid

Bij het uitstroomprofiel Arbeid stromen leerlingen uit naar werk (beschut of betaald).

Praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs volgt de leerling een individueel traject. Dit krijgt samen met de leerling en de ouders/verzorgers vorm. De mogelijkheden van de individuele leerling staan centraal. Het praktijkonderwijs draait om zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding. De verhouding tussen praktische lessen en theorielessen is afhankelijk van het leerjaar waarin de leerling zit. Stages zijn een belangrijk onderdeel in dit praktijkonderwijs en zijn nadrukkelijk in het leerstofaanbod opgenomen. Stages, theorie en certificering zijn aan elkaar gekoppeld. 

De trajecten binnen het praktijkonderwijs zijn gericht op arbeid en in enkele gevallen op doorstroom naar het voorbereidend entree onderwijs (VEO). Praktische lessen worden zoveel mogelijk gevolgd op de eigen school met onderbouwing/afsluiting door middel van een certificering. Ook zijn er buitenschoolse contacten (via de gemeente) voor de praktijk voor Groen en Dier. 

Onderwijsteam

Directie

De school kent één directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op school.

Docent

Het onderwijsgevend personeel heeft een benoeming als docent en wordt – in principe – in alle vakgebieden en in zowel de onder- als de bovenbouw ingezet. De docent  is bevoegd en heeft de pedagogische academie of de lerarenopleiding gevolgd. Elke docent heeft naast een lesgevende taak een taak als mentor.

Mentor

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is de docent die de leerlingen begeleidt en hij is het aanspreekpunt in het contact tussen ouder(s) en school.

Intern begeleider

Mentoren werken nauw samen met intern begeleiders. De intern begeleider speelt een belangrijke rol ten aanzien van plaatsing binnen de school, het opstellen van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Een intern begeleider brengt systematisch de vorderingen van leerlingen in beeld. Daarnaast kan hij eventeel het leerstofaanbod of ondersteuning aanpassen. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg zowel intern als extern.

Decaan

De decaan begeleidt en adviseert de leerlingen en hun ouders bij de keuzes die zij moeten maken voor een sector, leerroute, profiel, stage en vervolgopleiding. Dit doet hij in samenwerking met de mentor van de leerling. Ook coördineert  hij de lessen Praktische Profieloriëntatie en de toeleiding naar het symbiose-onderwijs in vmbo-3 en -4. Daarnaast zorgt de decaan ervoor dat schoolverlaters die een MBO-opleiding gaan volgen, in contact komen met een ambulant begeleider van Kentalis.

Logopedist

Op de Kentalis dr. J. de Graafschool is een team van logopedisten werkzaam die verschillende taken uitvoeren. Ze zijn betrokken bij lessen waarin de  communicatieve vaardigheden worden geoefend door middel van de methode ‘Spraakwaterval’, een methodiek die ontwikkeld is op de Kentalis dr. J. de Graafschool om de communicatieve en sociaal-emotionele redzaamheid van elke leerling te vergroten.  Deze lessen worden gegegeven in samenwerking met de mentor van de klas en de trainer Sociale Vaardigheden.

Daarnaast bieden de logopedisten scholing: ze coachen docenten op het gebied van communicatie, met als doel de communicatieve vaardigheden van de leerlingen te vergroten. Daarnaast wordt logopedische behandeling gegeven; in groepjes en indien nodig individueel.

Tijdens de logopedische begeleiding (in communicatie, taal en spraak) wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de communicatieproblemen van de leerling en wordt gestimuleerd om de omgang hiermee te vergemakkelijken. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het voeren van gesprekken, verhaalopbouw, luisterhouding, beurtgedrag en het praten over gevoelens. De doelen worden op systematische wijze vastgelegd en gevolgd. De begeleiding wordt onder schooltijd ingezet; er wordt rekening gehouden met het lesrooster van de leerlingen. Leerling en ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

De logopedisten doen onderzoek voor van het aanvragen van een onderwijsarrangement voor de leerling en zijn betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Er is afstemming tussen de logopedist, de mentor en de intern begeleider over de leerling.

Schoolmaatschappelijk werker

De Kentalis dr. J. de Graafschool heeft een schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de leerling.   De schoolmaatschappelijk werker plant met alle ouders van nieuw aangemelde leerlingen een gesprek. Het doel van het gesprek is om een zo duidelijk mogelijk beeld van de leerling en de thuissituatie te krijgen, zodat de school hier rekening mee kan houden en de leerling zo goed mogelijk kan functioneren. Onderwerpen zijn: de voorgeschiedenis van de leerling, de gezinssituatie, de sociale contacten en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook de sterke kanten en vrijetijdsbesteding van de leerling komen aan bod. De school maakt graag gebruik van de ouderdeskundigheid.   Wanneer er vragen of problemen ontstaan in de thuissituatie kan de schoolmaatschappelijk werker ondersteuning bieden aan ouders. De ondersteuning  kan zowel  praktisch als psychosociaal van aard zijn. U kunt denken aan vragen met betrekking tot financiën, vrijetijdsbesteding, het sociaal (steunend) netwerk, mogelijkheden voor psycho- educatie, zelfstandig reizen, acceptatieproblemen, opvoedingsvragen en het opstarten van interne- of externe ondersteuning.   De schoolmaatschappelijk werker begeleidt ook leerlingen. Ouders worden over deze begeleiding geïnformeerd. Na een aantal gesprekjes (maximaal 5) met de leerling wordt in samenspraak met de ouders, de leerling en andere betrokkenen een afweging gemaakt of de leerling op eigen kracht verder kan of dat er externe ondersteuning gestart moet worden.   De schoolmaatschappelijk werker vervult ook een brugfunctie wanneer het gaat om de  afstemming tussen thuis, school en overige betrokken organisaties. 

Gedragskundige

Op de Kentalis dr. J. de Graafschool werken gedragskundigen die meedenken en adviseren ten aanzien van vakoverstijgende vaardigheden (zoals studievaardigheden), gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Waar nodig kijkt de gedragskundige mee in de praktijk en maakt met alle betrokkenen een plan m.b.t. de begeleiding van de leerling (handelingsgerichte diagnostiek). Tevens is het mogelijk dat leerlingen een periode individueel begeleid worden door een gedragskundige. Dit kan gaan om begeleiding op het gebied van studievaardigheden, (faal)angst of omgang met TOS/SH.  Ook geeft de gedragskundige samen met de logopedist en mentor de lessen ‘Spraakwaterval’ vorm. De gedragskundige is contactpersoon wanneer er hulpverlening buiten school betrokken is bij een leerling. Hierbij wordt ouders te allen tijde om toestemming gevraagd.

Schoolaudioloog

De schoolaudioloog houdt zich onder andere bezig met scholing van logopedisten en docenten met betrekking tot slechthorend-/doofheid en hoorhulpmiddelen en hij kan akoestische adviezen geven. Onder schoolaudiologie valt daarnaast het faciliteren van de solo-apparatuur. Solo-apparatuur is een hulpmiddel om de afstand tussen de docent en de leerling te verkleinen. De docent spreekt door een microfoon en de leerling krijgt dit rechtstreeks op het oor binnen. Soms zijn er twijfels ten aanzien van het gehoor van een leerling met een taalontwikkelingsstoornis. Dan is het mogelijk om een oriënterend gehooronderzoek uit te voeren op school. U krijgt schriftelijk bericht van de uitkomst. Soms adviseren wij een uitgebreid gehooronderzoek op een Audiologisch Centrum. 

Administratief medewerker en managementassistent

Zij assisteren het management en verzorgen de administratie, zoals deze op school voorkomt. Voor de leerlingenadministratie wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem

Conciërges

Ter ondersteuning van het onderwijs zijn de conciërges belast met de zorg voor het schoolgebouw en het terrein. Zij verrichten ondersteunende werkzaamheden op administratief, huishoudelijk of technisch gebied.

Stagiaires

Jaarlijks lopen studenten van universiteiten en scholen voor hoger beroepsonderwijs stage op de Kentalis dr. J. de Graafschool. Deze opleidingen zijn gericht op onderzoek, het geven van onderwijs (Pabo, lerarenopleiding, ALO) of het verlenen van specifieke hulp, bijvoorbeeld stagiaires van de opleiding logopedie of maatschappelijk werk. Stagiaires werken onder toezicht van een stagebegeleider. Wij vinden het belangrijk om studenten ruimte te bieden om te leren, zodat de kennis van het onderwijs en de zorg wordt overgedragen en uitgebreid. Bij de start van een stage onderschrijven de studenten de gedragsregels van de school.  

Rondleiding en inschrijven op onze school

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Ook organiseren wij elk jaar een open middag, waarover u tijdig wordt geïnformeerd.

Lees meer over het inschrijven van leerlingen bij onze school.