Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

In het algemene deel van de Kentalis Schoolgids leest u meer over leerlingenzorg, onderwijsperspectief (OPP) en de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Ondersteuningsstructuur

De leerlingzorg die betrekking heeft op het onderwijs, de communicatie en de sociaal emotionele ontwikkeling is vormgegeven in het protocol Ondersteuningsstructuur. Hierin wordt via een stroomschema inzichtelijk gemaakt welke ondersteuning wanneer ingezet wordt. Aan de hand van dit stroomschema ontvangt elke leerling de passende begeleiding. De mate van begeleiding is afhankelijk van de individuele onderwijsbehoeften en de hulpvraag van de individuele  leerling. Uitgangspunt in de  ondersteuningsstructuur is dat de hulpvraag en de in te zetten interventies multidisciplinair worden besproken. Leidend is de vraag of de leerling de in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gestelde doelen haalt. 

Spraakwaterval

Spraakwaterval is een methodiek die ontwikkeld is op de Kentalis dr. J. de Graafschool. Spraakwaterval staat voor het vergroten van de communicatieve en sociaal-emotionele redzaamheid van elke leerling. We werken doelgericht, schoolbreed (in de klas, in kleine trainingsgroepjes en in de vrije setting) en in thema’s aan de communicatieve en sociale vaardigheden van de leerlingen. We besteden zowel aandacht aan het kunnen als het durven. Binnen de methode wordt er intensief samengewerkt door de docenten, logopedisten, gedragskundigen en de docenten sociale vaardigheden (sova). Dit schooljaar heeft elke klas één of twee uren Spraakwaterval op het rooster staan. De doelen worden specifiek ingeoefend tijdens deze lessen en vervolgens uitgewerkt binnen het pedagogisch handelen in de dagelijkse praktijk. De lessen worden gegeven door de mentor in samenwerking met de sova-trainer en logopedisten. Wanneer een leerling zijn doelen niet behaalt, wordt er eventueel individueel met de leerling geoefend.

Binnen de sociale vaardigheidslessen werken wij onder andere met het programma Rots en Water (http://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/). Het Rots en Water- programma richt zich op bewustwording van eigen kracht (zelfvertrouwen en durven) en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te werken en samen te leven in een veranderende (multiculturele) samenleving. Dit begint al in het klein op onze school. Er worden naast de Spraakwaterval-lessen, ook sova-lessen gegeven aan de praktijkklassen en aan vmbo 1. Er wordt onder andere gewerkt aan vaardigheden zoals jezelf presenteren, voor jezelf opkomen en samenwerken. Daarnaast kan een leerling of een klas in aanmerking komen voor extra sova-begeleiding wanneer het reguliere aanbod, opgenomen in het rooster, niet toereikend is.

Medische zorg

Waar leerlingen werken en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is het schoonmaken van de wond en het plakken van een pleister voldoende. Als wij vinden dat een bezoek aan een arts noodzakelijks is, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Het team bedrijfshulpverlening (BHV) bestaat uit collega's met een geldig certificaat bedrijfshulpverlening. Zij helpen bij genoemde ongelukjes en bereiden het team en de leerlingen jaarlijks voor op onvoorziene calamiteiten door het organiseren van een ontruimingsoefening.

Bij aanmelding ontvangt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven en de telefoonnummers waarop u te bereiken bent. Wilt u wijzigingen in deze gegevens altijd aan ons doorgeven?

Schoolarts

Vanuit de GGD Groningen is schoolarts Brechtje Hoogeboom verbonden aan Kentalis dr. J. de Graafschool.

Contactgegevens: brechtje.hoogeboom@ggd.groningen.nl

De schoolarts onderzoekt gedurende het eerste leerjaar alle leerlingen van onze school. Het bezoek aan de schoolarts maakt onderdeel uit van ons handelen en is verplicht. De schoolarts doet een basisonderzoek. Ouder(s) ontvangen een uitnodiging via de GGD en zijn bij het bezoek van harte welkom.

De schoolarts maakt deel uit van de Commissie van Leerlingenzorg van de school.