Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Onze docenten hebben een didactische, maar ook een pedagogische taak: leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen  kunnen omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Onze docenten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Actief burgerschap en sociale integratie

Bij veel van onze leerlingen ontwikkelt de communicatieve redzaamheid zich anders dan bij leeftijdsgenoten. Daarom is aandacht voor burgerschap erg belangrijk. Burgerschap is de manier waarop leerlingen deelnemen aan de maatschappij. Dit uit zich in de gebieden op het sociale, culturele, politieke en economische vlak. 

Kentalis dr. J. de Graafschool vindt het belangrijk dat leerlingen:

 • kunnen opgroeien als verantwoordelijke burgers voor zichzelf en als onderdeel van de samenleving;
 • sociale gedragscodes leren om op een respectvolle manier samen te kunnen leven binnen en buiten de school;
 • op een passende manier kritisch kunnen zijn, hun mening kunnen verwoorden;
 • leren om mee te doen op de onderwijseenheid: meepraten, discussiëren, argumenteren en meebeslissen;
 • vanuit een eigen identiteit participeren in de samenleving;
 • kennis verwerven van en ontmoetingen hebben met stromingen en mensen met andere ideeën en daarover samen communiceren;
 • bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving.

De visie op burgerschap en sociale integratie wordt op Kentalis dr. J. de Graafschool met ingang van schooljaar 2020-2021 uitgewerkt door een ontwikkelgroep Burgerschap & Sociale Integratie. Binnen het vmbo en het praktijkonderwijs worden de doelen verweven binnen de vakken Mens en Maatschappij (M&M), Nederlands, Spraakwaterval en sociale vaardigheden. 

Veiligheid

Onze onderwijseenheid zorgt voor een veilig schoolklimaat. Bij Kentalis hanteren we bij overtreding van de gedragsregels op alle onderwijseenheden de herstelgerichte aanpak. Dit betekent dat, voor zover mogelijk, iedereen die betrokken is bij de overtreding betrokken worden bij het gezamenlijk vaststellen en benoemen van de schade. Ook wordt besproken en vastgesteld wat de behoeften en de verplichtingen van eenieder zijn. Het uiteindelijke doel is dat iedereen gehoord wordt, zich gezien voelt en dat de relatie hersteld kan worden.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als zij zich veilig voelen. Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, signaleren en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pestgedrag). Voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag ondernemen wij verschillende acties:

 • Bespreken pestprotocol in de klas;
 • Het opstellen van groepsregels;
 • Aandacht voor de zogenaamde Gouden en Zilveren Weken, waarin aandacht voor positieve groepsvorming;
 • Voorlichting door Bureau Halt over sociale media en online veiligheid;
 • Organisatie van de Week van de Liefde, waarin aandacht voor verschillende vormen van seksualiteit;
 • Aandacht voor de Gouden Regels van de school.

Voor het signaleren van grensoverschrijdend gedrag spelen mentoren in het bijzonder een actieve rol. Jaarlijks monitoren we ook de veiligheid van onze leerlingen middels vragenlijsten, zoals is vastgelegd in het beleidsdocument ‘Ambities Kentalis Onderwijs’ . Er worden schoolanalyses gemaakt en we treffen zo nodig maatregelen tot verbetering. We verantwoorden ons hierover in de schoolgids. De resultaten leggen we voor aan de  Inspectie van het Onderwijs.

Vanaf schooljaar 2019-2020 monitoren we ook structureel de veiligheid op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit (RIS). Bij het aanpakken van pestsituaties hanteren wij het pestprotocol dat uitgaat van een benadering die gericht is op het herstel van de relatie. Daarnaast hanteren wij een incidentprotocol.

Onze visie is dat je kunt leren van gemaakte fouten en  incidenten. De onderwijseenheid analyseert periodiek alle meldingen en gaat na of er acties nodig zijn om incidenten in de toekomst te voorkomen. Door in te grijpen bij pestgedrag en duidelijk aan te geven welk gedrag wel en niet wordt geaccepteerd, investeren we weer in een veilig schoolklimaat en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Kentalis beschikt over een klachtenregeling. Kentalis Onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen. Ouders/verzorgers kunnen met een klacht terecht bij een van de interne klachtenfunctionarissen. Gaat het om ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld, dan kunnen ouders terecht bij externe vertrouwenspersonen.

Op school hebben wij twee interne vertrouwenspersonen en een anti-pestcoördinator. Zij kunnen collega’s ondersteunen en adviseren bij actuele grensoverschrijdende situaties. De anti-pestcoördinator is in het bijzonder aanspreekpunt bij pestsituaties en is tevens verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid op school. De contactgegevens van onze vertrouwenspersonen en anti- pestcoördinator vindt u bij het onderdeel praktische zaken in deze schoolgids.

Internet gebruik

Itslearning

Vanaf 1 januari 2019 werkt Kentalis met het online leerplatform Itslearning. Hiermee is het mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs aan te bieden, leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven binnen het eigen leerproces, betere communicatiemogelijkheden te bieden en de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te verhogen. In  het schooljaar 2020-2021 wordt er voor elk vak volgens geldende afspraken met Itslearning gewerkt. 

Bureau Halt

Bureau Halt komt jaarlijks op school om voorlichting te geven over sociale media en online veiligheid.

In het algemene deel van de schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaan met het veilig gebruik van internet.

Laptops

In veel lessen worden laptops en iPads ingezet voor de verwerking van de lesstof. Het is leerlingen niet toegestaan om op deze apparaten software te installeren. Gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen is alleen toegestaan met toestemming van de docent.

Regels mobiele telefoon

Mobielgebruik

Gedragsregels

Gouden Regels

Aan het begin van ieder schooljaar nemen mentor en leerlingen de Gouden Regels van de school door:

 1. Communicatie; ga in gesprek en luister naar elkaar
 2. Respect; heb respect voor mensen en spullen
 3. Samenwerking; wees aardig voor elkaar en help elkaar
 4. Rust; gedraag je rustig in en om de school
 5. Afspraken; kom je afspraak altijd na

Algemene schoolregels voor leerlingen 

Adreswijziging

Als je je adres of telefoonnummer wijzigt, is het de bedoeling dat je ouders dit zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan de administratie van onze school.

Alcohol en drugs

Tijdens schooltijd mag je geen drugs of alcohol nuttigen of daarvan onder de invloed zijn. Mocht dit wel worden geconstateerd dan onderneemt de school de volgende stappen:

 • Je wordt geschorst voor een dag;
 • Contact tussen directie, mentor en leerling;
 • De ouders worden op de hoogte gesteld.

Tijdens klassenavonden, schoolfeesten en de werkweken wordt er geen uitzondering op deze regel gemaakt.

Absentie

Ziek zijn

Als je ziek bent moet je worden afgemeld door je  ouders vóór het begin van het eerste lesuur. Dit moet worden doorgegeven aan de school (050 525 51 90). Wanneer je weer beter bent, moet dit ook worden doorgegeven aan de conciërge.

In het geval van zorgwekkend verzuim (16 uur ongeoorloofd afwezig gedurende een periode van vier aaneengesloten lesweken) zijn wij als school verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente in te schakelen. De gemiste lesstof moet je zo snel mogelijk inhalen. Voor de gemiste proefwerken maak je een nieuwe afspraak met je vakdocent. Voor de regeling met betrekking tot de PTA-toetsen verwijzen we je naar het examenprotocol.   Afwezigheid

Als je om andere redenen een dag niet aanwezig kunt zijn dan vragen je ouders dat van tevoren schriftelijk aan bij de verzuimcoördinator. 

In geval van ziekte of artsenbezoek moet school daarvan uiterlijk ‘s morgens vóór 8.00 uur bericht krijgen van één van de ouders. Dat kan per mail: verzuimDGS@kentalis.nl of telefonisch: 050-525 51 90. 

Als je ziek naar huis gaat, meld je je altijd eerst bij je mentor / je docent / intern begeleider. Hij neemt contact op met je ouders/verzorgers. Pas als zij toestemming geven, mag je naar huis. Bij frequent ziekteverzuim kan de schoolarts en/of leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Bijzondere omstandigheden

Ouders kunnen schriftelijk toestemming vragen aan de verzuimcoördinator en/of schoolleiding voor speciale gebeurtenissen zoals een huwelijk of begrafenis. Dit kan via het e-mailadres verzuimDGS@kentalis.nl 

Ongeoorloofd verzuim

Mocht je zonder geldige reden lessen missen of je komt herhaaldelijk te laat, dan neemt de verzuimcoördinator contact met jou en je ouders op. Je moet dan de gemiste uren dubbel inhalen op een voor jou lesvrije (mid)dag. Er wordt ook contact opgenomen met je ouders. Daarnaast wordt de leerplichtambtenaar bij veelvuldig verzuim ingelicht.

Te laat

Wanneer je zonder geldige reden te laat in de les  komt, noteert de docent dit in het leerlingvolgsysteem. Bij veelvuldig en herhaaldelijk te laat komen bepaalt de verzuimcoördinator met de mentor en de intern begeleider hoeveel uren er ingehaald moeten worden op een voor jou vrije (mid)dag. Daarnaast wordt de leerplichtambtenaar bij veelvuldig verzuim ingelicht

Bibliotheek

Zorg goed voor geleende boeken. Bij beschadiging of vermissing kan de school de kosten in rekening brengen.

Kleding

In de lokalen mag je geen jas of hoofddeksel dragen.

Computergebruik

In het computerlokaal gelden andere regels. Je hebt deze regels aan het begin van het schooljaar besproken en ondertekend.

Gezonde school

We zijn een gezonde school, wat inhoudt dat we het nuttigen van ongezonde aankopen uit de supermarkt willen ontmoedigen. Zakken chips, flessen frisdrank en energydrank mogen niet in de school worden genuttigd. Mocht je deze zaken toch bij je hebben, dan moet je ze inleveren bij de conciërge en krijg je ze na schooltijd weer terug.

Kantine

Tijdens de pauze kan je in de aula, lokaal 12/13 of het stiltelokaal zitten om een broodje te eten. In de pauzes kan je iets lekkers halen uit de kantine. Als je toch naar de supermarkt gaat en nog in het eerste jaar in de onderbouw zit, dan moeten we daarvoor schriftelijk toestemming hebben van je ouders.

Klassenboek

Als je verantwoordelijk bent voor het klassenboek, haal je het ’s morgens bij de conciërge op en geef je het aan de docenten van wie je die dag les hebt. Alleen docenten schrijven in het klassenboek. ’s Middags breng je het weer terug naar de conciërge.

Kopieën

Kopieën en printjes mogen alleen worden gemaakt in opdracht van de docent.

LO-lessen:

Op de Dr. J. Graafschool hebben de leerlingen lessen Lichamelijke Opvoeding: 

 • in de onderbouw 3 lesuren (1 lesuur + één blokuur van 2 lesuren) per week. 
 • in de bovenbouw 2 lesuren (één blokuur van 2 lesuren) per week. 

Na de sportlessen en sportactiviteiten, zoals de sportdagen, is er gelegenheid om te douchen.  Er wordt verwacht dat leerlingen sporten in schone kleding en een handdoek meenemen om zich na de les te kunnen douchen of te kunnen opfrissen. Verder wordt het aanbevolen om te sporten op goed passende sportschoenen voor in de zaal, met zolen die niet afgeven.

Voor en na de zomervakantie wordt er ook buiten op het veld gesport. Verspreid over het jaar worden er op 2 momenten sportdagen georganiseerd.  Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de LO-docent.

Medicatiegebruik

Je medicijnen worden afgesloten op school bewaard. Vraag altijd een docent of medewerker om de medicatie voor je te pakken en af te tekenen in een daarvoor bestemde map. Je mag dit in geen geval zelf doen. De docenten en medewerkers mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouders medicatie verstrekken.

Meubilair

De zonwering en de nooddeur naar buiten worden alleen gebruikt door de docent. Tafels en stoelen gebruik je waarvoor ze bedoeld zijn. Je zit niet in de vensterbank of op de verwarming.

Multimedia-apparaten (mobiel, tablet)

De regels zijn als volgt: je hebt onder lestijd het geluid van je mobiel/tablet uit. Je mobiel wordt tijdens de les door de docent bewaard in een daarvoor bestemde doos of in je eigen tas. Alleen met toestemming van de docent mag je mobiel/tablet gebruikt worden.

Pauzes

Tijdens de pauzes is er toezicht van de pauzewacht, zowel binnen als buiten. Tijdens de pauze luister je altijd naar de pauzewacht.

Aula

De aula is de ruimte voor de leerlingen tijdens de pauzes. Je mag hier eten, drinken en kletsen. Aan het einde van de pauze ruim je je rommel op. Tijdens de lessen is de aula een studieruimte met de daarbij behorende regels (dit geldt ook voor de gangen).

Lokaal 12/13

In één van deze lokalen mag je gebruik maken van de computer; dit mag alleen onder toezicht van een pauzewacht. Je blijft in het lokaal tot het einde van de pauze, dus je loopt niet steeds in en uit. Je luistert altijd naar de pauzewacht.

Stiltelokaal

In het stiltelokaal is het stil. Het is niet de bedoeling dat je daar praat. Je blijft in het lokaal tot het einde van de pauze, dus je loopt niet steeds in en uit. Je luistert altijd naar de pauzewacht.

Pesten

“Ik doe niets bij een ander wat de ander niet leuk vindt; ik pest niet, ik scheld niet, ik discrimineer niet en ik steel niet.” Zien we dat je toch pest, dan volgen er acties volgens ons pestprotocol.

Rennen

Alleen buiten en in de gymzaal mag worden gerend.

Roken

In onze gebouwen en op het schoolterrein mag niet worden gerookt.

Schorsing

In gevallen van herhaaldelijk pestgedrag, het gebruik van alcohol en drugs of andere grensoverschrijdende situaties, kan de afdelingsdirecteur je voor een dag of meerdere dagen schorsen. Je ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en na de geschorste periode volgt een startgesprek op school waarbij je ouders, de afdelingsdirecteur en jijzelf aanwezig zullen zijn. Gaat het om een schorsing van meer dan één dag, dan wordt de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte gebracht.

Taxi

Als je op de taxi wacht, veroorzaak je geen overlast in de buurt. Je luistert altijd naar de taxiwacht. Je wacht rustig op de taxi en laat geen rommel achter. In de taxi luister je naar de chauffeur.

Tot slot

De directie kan een besluit nemen over regels of maatregelen die niet in deze schoolregels zijn genoemd.