Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders een informatiekaart met informatie over bijvoorbeeld lestijden, vrije dagen en vakanties.

Vijf keer per schooljaar geeft de school een nieuwsbrief uit. Directie, team, medezeggenschapsraad en ouderraad geven hierin informatie over voorgenomen beleid en lopende zaken.

Over actuele zaken, zoals ouderavonden of voorlichtingen, worden ouders geïnformeerd via Social Schools.

Ten behoeve van de informatievoorziening voor gescheiden ouders is een protocol opgesteld.

Schoolapp: Social Schools

Via het beveiligde platform Social Schools  https://www.socialschools.nl/inloggen deelt de school de belangrijke algemene informatie met ouders.

Het grote voordeel is dat u alle informatie overzichtelijk op 1 plek kunt vinden.

Na het ondertekenen van het toestemmingsformulier krijgt u via de mentor/administratie inloggegevens.

Uiteraard gaat de app niet het persoonlijke contact vervangen en persoonlijke info over uw kind zullen we bij voorkeur persoonlijk met u blijven delen.

Voor het installeren van de app Social Schools zie hieronder:

Handleidingsocialschoolsouders-ZsRpuKpfe2ppymA9L.pdf

Vrijwillige ouderbijdrage

Niet alle kosten die de school maakt, worden door de overheid vergoed. Daarom vragen wij aan u, als ouders, een vrijwillige bijdrage voor de niet-gesubsidieerde kosten. Deze bijdrage komt ten goede aan de leerlingen: sportdagen, themadagen en het Cultuurfestival worden hier (gedeeltelijk) van betaald.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 50,00 per leerling. Indien er meerdere leerlingen uit één gezin bij ons op school zitten, bedraagt de bijdrage voor het tweede kind de helft (€ 25,00). Sommige gemeenten en/of de provincies hebben regelingen om bij te dragen aan deze kosten.

Kosten werkweek

De kosten voor de werkweek in de onderbouw bedragen € 110. De kosten voor de buitenlandse reis voor de bovenbouwleerlingen bedragen € 300. We hebben geen annuleringsverzekering afgesloten, dat houdt in dat u geen teruggave van uw bijdrage krijgt indien er sprake is van afzegging. U krijgt over de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor de werkweek t.z.t. een brief thuis gestuurd.

De locatiemedezeggenschapsraad van de Kentalis dr. J. de Graafschool is akkoord gegaan met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en het bedrag voor de werkweken.

Lokale medezeggenschap op locatie

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Elke school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR), soms samen met andere scholen. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Dit zijn de leden van de raad:

  • Marlies Appelhof; personeelslid
  • Rico van Laatum; ouderlid
  • Elianne Meiland; personeelslid
  • Robert Scholte; personeelslid/secretaris
  • Wietse Swart; personeelslid

Er is nog een vacature voor een ouderlid en een ouderlid/voorzitter. Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij één van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de docent of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun docent. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.

De vertrouwenspersonen van de Kentalis dr. J. de Graafschool zijn Robert Scholte (T 06 46 90 71 58) en Rachelle Kusters (T 06 30 37 51 13).

De school kent ook een anti-pestcoördinator en aandachtsfunctionaris RIS Karen de Cock (T 050 525 51 90).

Klachtenregeling

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Daarom heeft Kentalis een klachtenregeling: https://www.kentalis.nl/klacht

Ouderraad (klankbordgroep)

Ouders zijn betrokken bij de school, de school is betrokken bij ouders. Daar streven we naar. We willen graag dat we informatie delen en hetzelfde doel hebben: de ontwikkeling van uw kind. We bespreken regelmatig met u wat en hoe uw kind thuis en op school leert en hoe we het leerproces kunnen ondersteunen. Ook ouderparticipatie vinden we belangrijk: dit betekent dat ouders de school ondersteunen bij activiteiten. U bent van harte welkom als u hier ideeën over heeft.

Op de Kentalis dr. J. de Graafschool is gekozen voor ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Dit heeft geresulteerd in een ouderraad, die zich actief opstelt vanuit de visie van de ouderbetrokkenheid 3.0. De ouderraad is de spreekbuis van de ouders/verzorgers en pleegt vijf keer per jaar overleg met (een afvaardiging van) de directie. De ouderraad is actief betrokken bij ouderavonden, de open ochtend, de diploma-uitreiking, de introductie-ochtend voor nieuwe leerlingen en hun ouders. Als een leerling op de Kentalis dr. J. de Graafschool wordt toegelaten, zijn de ouders/verzorgers automatisch lid van de ouderraad. 

U kunt de Ouderraad bereiken via het volgende e-mailadres: oudervertegenwoordigers3.0@gmail.com