Onze school

Voorwoord en onze visie

Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom bij de Guyotschool voor VSO. In deze schoolgids ( 2020-2021) vindt u praktische informatie over de gang van zaken binnen onze school. Voor meer algemene informatie over onderwijs -en begeleiding van Kentalis verwijs ik u naar de algemene schoolgids, eveneens te vinden via onze website.

Binnen het onderwijs op onze school staan begrippen participatie, kwalificatie en identificatie centraal. Vanuit deze kernwoorden werken wij graag met u samen aan de ontwikkeling van uw dochter/zoon. Wij stellen het erg op prijs om regelmatig contact met u te hebben over het welbevinden en de vorderingen van uw kind, bijvoorbeeld tijdens de ouderavonden. Ook bij vragen of opmerkingen horen wij graag van u.

Met vriendelijke groet,

Alex Jager en Nelleke Steunebrink Afdelingsdirecteuren Guyotschool voor VSO   

 

De visie van de Guyotschool voor VSO

Gekwalificeerd, volwaardig meedoen in de maatschappij! 

De Guyotschool voor VSO richt zich op het ontwikkelen van identiteiten, vaardigheden en kennis, binnen uitdagend educatief partnerschap, met het uiteindelijke doel om succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving. Om effectief te  kunnen participeren is onder andere kennis van de dove en horende wereld van belang. Daarnaast worden strategieën aangereikt om goed te functioneren in de verschillende werelden ( denk daarbij aan aandacht voor taalpragmatiek). De leerlingen verlaten de school met adequate 'taalbagage' om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij, zo breed als die is. Ze kennen de kracht van hun eigen taal en de functie van taal als verbindend element. Zo zijn ze in staat om zelfbewust deel te nemen aan de verschillende toekomstige opleidings-, werk- en leefdomeinen.

Onze leerlingen

                            ‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’                                                                                                                                          Quote Ludwig Wittgenstei

De Kentalis Guyotschool voor VSO is een plek voor dove – en slechthorende pubers waar zij hun kennis, vaardigheden, talenten en identiteiten verder kunnen ontwikkelen. De school biedt onderwijs in een tweetalige omgeving aan leerlingen tussen de 12 en 20 jaar met auditieve beperkingen, vallend onder de Wet op de expertisecentra (WEC). Tweetalig refereert naar het Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal.  In de taalvisie worden onze uitgangspunten t.a.v deze tweetalige omgeving beschreven.  

Taalvisie VSO Guyot

Schoolondersteuningsprofielen

We beschikken over een schoolondersteuningsprofiel ( SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we ( geen) onderwijs kunnen bieden en wat de extra ondersteuning voor leerlingen inhoudt.

In de bijlage treft u het schoolondersteuningsprofiel ( SOP) voor het schooljaar 2020-2021.   

Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Schoolplan

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen onze onderwijseenheid en in de ondersteuning wordt gevoerd. Het omvat een onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg. We zorgen daarbij dat we de basiskwaliteit garanderen en beschrijven daarnaast expliciet onze eigen aspecten van kwaliteit ( parels).

Dit schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders/verzorgers en als planningsdocument voor de periode 2019-2023. Op basis van actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of doelen bereikt zijn, en waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.

In de bijlage treft u het schoolplan voor de periode van 2019-2023.   

schoolplan 2019-2023 

Organisatie van de school

Wegens de unieke positie van de Guyotschool voor VSO die al seen van de weinige scholen in Nederland, VSO-onderwijs biedt aan dove en slechthorende leerlingen, hebben wij een landelijke voedingsgebied. Indien nodig kunnen leerlingen in aanmerking komen voor Verblijf bij Kentalis Zorg. In de volksmond ook wel genoemd ‘het internaat’. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de school.

Leerroutes

De Guyotschool voor VSO beoogt dat alle leerlingen die de mogelijkheden hiervoor hebben, een regulier diploma behalen. Om dit te realiseren volgt de school zoveel mogelijk de ontwikkelingen in het regulier onderwijs. In de school worden twee leerroutes onderscheiden: vervolgonderwijs (vmbo/havo) en arbeid/dagbesteding (AB/DB).

Rond elke leerroute is een team van medewerkers gegroepeerd. Elke leerroute formuleert jaarlijks de doelstellingen welke worden uitgewerkt in de klassenplannen. De beoogde uitstroombestemmingen van de leerroutes staan beschreven in het OPP van de leerlingen. Onder het kopje 'onderwijsprogramma en activiteiten' kunt u meer informatie vinden.

Binnen de leerroute AB/DB maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem DOEN IN. Binnen dit systeem kunnen de leerlingen werken aan de gestelde vaardigheden op de niveaus B (basis), O (ontwikkeling) en S (specialisatie). Dit systeem geeft duidelijkheid aan de leerlingen op welk niveau zij zich bevinden binnen het uitstroomprofiel AB/DB en welk niveau geëist wordt voor de uitstroombestemming.

Speciale voorzieningen

Onze school beschikt over een gehandicaptentoilet, die toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker. In de keuken hebben we aanpassingen gemaakt die ervoor zorgen dat leerlingen in een rolstoel ook de mogelijkheid hebben om praktische vaardigheden te oefenen.

Onderwijsteam

Binnen de Guyotschool voor VSO wordt het management gevormd door de afdelingsdirecteuren. Deze zijn integraal verantwoordelijk voor de Guyotschool voor VSO.

Onderwijzend personeel

Het onderwijzend personeel bestaat uit avo-docenten (algemeen vormend onderwijs) en vakdocenten. De docenten hebben een opleiding gevolgd aan de pedagogische academie of de lerarenopleiding in de vakgebieden Nederlands, Nederlandse gebarentaal, Engels, Duits, economie, maatschappijleer, wiskunde, biologie en natuurkunde. Daarnaast hebben enkele docenten nog extra vak bevoegdheden. De vakdocenten, onder andere voor bouw- en metaaltechniek, zorg en welzijn, economie en bewegingsonderwijs, hebben een vakspecifieke opleiding gevolgd op eerste- of tweedegraads niveau.

Andere medewerkers

Naast de bovengenoemde medewerkers zijn binnen onze school logopedisten, intern begeleiders, een maatschappelijk werker en gedragskundigen werkzaam. Tevens zijn er een klassenassistent en lerarenondersteuners betrokken bij het lesgeven. De leerlingen worden door verschillende leden van het onderwijs ondersteunend personeel begeleid bij praktische vaardigheden. De  stagecoördinator legt de contacten tussen school en bedrijfsleven. Verder beschikt de school over administratief medewerkers, managementondersteuning en conciërges. Van het totaal van ruim 50 medewerkers zijn 10 medewerkers doof (20%).

Taakverdeling binnen het team

Mentoraat

Iedere leerling/elke groep heeft een eigen mentor. Hij of zij begeleidt de individuele leerling en heeft extra aandacht voor het sociaal functioneren en welbevinden van de leerling in de groep en in de school. De mentor is de eerste schakel in het contact tussen ouders/verzorgers en school. In het mentoruur (één lesuur per week) bespreekt de mentor met de leerling(en) diverse onderwerpen die het dagelijks (school-) leven beïnvloeden, zoals het onderwijsleerproces, het sociaal-emotioneel functioneren en het functioneren van de leerling als lid van de groep. Tussen de mentoren vindt regelmatig overleg plaats. De mentor heeft een spilfunctie in het zorgsysteem van de school.

Intern begeleider

Het werkterrein van de intern begeleider omvat het onderwijsaanbod en de organisatie daarvan. De  intern begeleider speelt een belangrijke rol ten aanzien van plaatsing binnen de school, het opstellen van ontwikkelingsperspectieven, het systematisch in kaart brengen van de vorderingen van de leerlingen en het vormgeven aan eventuele aanpassingen ten aanzien van het onderwijsaanbod.

Decanaat

De schooldecaan ondersteunt de leerlingen, in samenspraak met de ouders/verzorgers, bij de opleidingskeuze zowel binnen de school als ten aanzien van de vervolgopleidingen. Er is een decaan voor arbeid/dagbesteding en een decaan voor vervolgonderwijs werkzaam in de school.

Stage-coördinatie

Binnen de school worden de stages gecoördineerd door een stage-coördinator. De stagedocenten begeleiden de leerlingen tijdens hun stages, doen arbeidskundig onderzoek en geven intervisielessen. Stages vormen een belangrijk onderdeel in het aanbod van arbeid/dagbesteding (arbeidstoeleiding) en vervolgonderwijs. Er is een nauwe samenwerking tussen de stagedocenten, logopedie, de vakdocenten en de mentor van een leerling.

Logopedie

Op de school is een team van logopedisten werkzaam. De logopedist onderzoekt waar problemen bestaan op het gebied van spraak en/of taal en wat dit betekent voor de communicatieve redzaamheid van de leerling. Logopedie op de Guyotschool voor VSO heeft een tweeledig doel:

  • het communicatief redzaam maken van de leerling om deel te kunnen nemen aan de maatschappij;
  • invloed op het mede creeren van een optimaal onderwijsaanbod voor de leerling om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs in de klas.

Tijdens de logopedische behandelingen wordt er aandacht besteed aan een praktische toepassing van spreken, spraakafzien, horen, stemgebruik en taal of op het compenseren bij onvoldoende beheersing van deze vaardigheden. De logopedisten oefenen deze vaardigheden binnen een oefensituatie, maar soms ook buiten de school (bijvoorbeeld naar de winkel gaan, iets bestellen in een restaurant). Daarnaast is er aandacht voor taalstimulatie om de lesstof beter te kunnen begrijpen, te integreren en toe te kunnen passen. Hierbij kan gedacht worden aan lexiconuitbreiding (van bijvoorbeeld schooltaalwoorden), het verbeteren van de zinsbouw en het vergroten van tekstbegrip.

Naast de individuele logopedie wordt er aan bepaalde klassen ook groepslogopedie gegeven. Tevens wordt de communicatieve redzaamheid naar en op stage gestimuleerd, geoefend en bijgestuurd. Er is een nauwe samenwerking tussen logopedist en de (stage)docent.

De logopedische testgegevens en de doelen worden opgenomen in het OPP van de leerling en worden aan het eind van elk schooljaar geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens contactavonden hebben ouders/verzorgers de gelegenheid om met de logopedist te spreken over de logopedische behandeling van hun zoon of dochter.  

Schoolmaatschappelijk werker

De school heeft een schoolmaatschappelijk werker die de ouderbegeleiding verzorgt. U kunt hierbij denken aan praktische zaken zoals het regelen van het leerlingenvervoer via uw gemeente, kinderbijslag, huisvesting, logeeropvang, begeleiding thuis voor uw zoon of dochter, ouderverenigingen, communicatiecursussen enzovoort. Soms zijn er andere vragen vanuit de opvoeders of de thuissituatie, zoals een probleem of een steeds terugkerende vraag waar nog geen oplossing voor gevonden is. Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsvragen rond de puberteit, wanneer uw kind moeite heeft om naar school te gaan, ruzie met vrienden of een moeilijke thuissituatie heeft. Schoolmaatschappelijk werk brengt dit in kaart en zoekt samen met u naar een oplossing. In deze situaties kan er, indien u dit wenst, ouderbegeleiding worden gegeven door de schoolmaatschappelijk werker. Zo kan er een huisbezoek worden gepland waarbij u in een (beperkt) aantal gesprekken weer volledig op eigen kracht verder kunt. Na deze ondersteuning is er vaak snel een verbetering zichtbaar in de thuissituatie, wat bovendien een positief effect heeft op de leerprestaties en de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

De schoolmaatschappelijk werker vervult ook een brugfunctie wanneer het gaat om de afstemming tussen thuis en school. Wanneer u vragen of zorgen heeft over uw kind of zaken wilt bespreken die niet direct het onderwijs betreffen kunt u hierover contact opnemen. De basis van de gesprekken met de ouderbegeleider is dat uw privacy voorop staat. Een schoolmaatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht voor gevoelige informatie.

De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van de Commissie  van Leerlingenzorg (CvL). In sommige gevallen neemt de schoolmaatschappelijk werker zelf contact op met een ouder of verzorger naar aanleiding van een zorg die is uitgesproken in de CvL.

Voor al uw vragen betreffende informatie, advies en ondersteuning ten behoeve van uw zoon of dochter kunt u rechtstreeks contact opnemen of via de het secretariaat van de school. De schoolmaatschappelijk werker, de heer N. (Norbert) Storm is te bereiken van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 06 54 75 25 78.  

Rondleiding en inschrijven op onze school

We nodigen u van harte uit voor een oriëntatiebezoek, bijvoorbeeld op onze open dag. We laten u graag de school zien en vertellen over onze uitgangspunten en doelstellingen. Verder wordt enkele weken na de open dag een meeloopdag voor de nieuwe leerlingen georganiseerd. Na de formele inschrijving, op grond van de beschikking van de Commissie van Onderzoek (CvO), wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.