Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

Zorgniveaus

Op de Guyotschool voor VSO worden vier zorgniveaus (0 tot en met 3) onderscheiden. De niveaus geven de mate van intensiteit van begeleiding van de leerling aan. Op deze wijze geven wij de zorg rond de leerling zo goed mogelijk inhoud en wordt de zorg gemonitord. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. De school (mentor, docent, logopedist, intern begeleider, leden CvL), de leerling en de ouders hebben ieder een inspanningsverplichting.

Een leerling die zich ontwikkelt naar verwachting krijgt onderwijs aangeboden volgens het klassenplan. In het klassenplan is opgenomen welk lesaanbod wordt aangeboden (basis, intensief en verdiept), waar dit aanbod uit bestaan en welke leerlingen welk aanbod volgen. Dit betreft het standaard onderwijsaanbod, aangeduid met zorgniveau 0. Hiervoor zijn de (vak)docenten en mentoren verantwoordelijk.

Een zorgleerling is een leerling die zich niet naar verwachting ontwikkelt en hierdoor de gestelde doelen in het ontwikkelingsperspectief niet dreigt te bereiken. Voor deze leerling is het onderwijsaanbod volgens het klassenplan niet toereikend. Voor deze leerling is dan extra zorg nodig. Deze kan geboden worden op drie niveaus: zorgniveau 1, 2 en 3. Op niveau 1 is de Intern begeleider betrokken, op niveau 2 de CvL, op niveau 3 de gedragskundige. Passend bij zijn leeftijd wordt de inzet van extra zorg altijd met de leerling besproken. Hierdoor wordt de leerling medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en ontwikkeling.

Wilt u meer informatie over de zorgstructuur die wij hanteren op de Guyotschool voor VSO, dan kunt u contact opnemen met een van de intern begeleiders of gedragskundigen van school.

Voor informatie over leerlingenzorg, OPP en CvL verwijzen wij u naar de Kentalis Schoolgids Algemeen.

Medische zorg

Voor meer informatie over de aanwezigheid van medische zorg bij ons op school, verwijzen wij u naar ons School Ondersteunings Profiel (SOP).

Schoolarts

De aan de Guyotschool voor VSO verbonden schoolarts is mevrouw B. (Brechtje) Hoogeboom.

Contactgegevens: E brechtje.hoogeboom@wij.groningen.nl

U kunt ook bellen of whatsappen met de telefonische advisering Telefoon 050 367 49 91 Whatsapp 06 10 56 52 12