Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Cognitieve ontwikkeling/overige ontwikkelingsgebieden

Om de verwachte leeropbrengsten ( opbrengsten van het leerproces te behalen, volgen we de vorderingen en brengen de leeropbrengsten in kaart door te observeren en te toetsen. We gebruiken hiervoor zowel methode gebonden- als methode onafhankelijke toetsen. Tijdens leerling vergaderingen en/of rapportvergaderingen worden tussentijds de resultaten besproken. Hiervan wordt een terugkoppeling gegeven aan de CVL.

De kernvakken Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde worden getoetst middels de CITO 0,1,2,3 toetsen voor VO. Voor Arbeid en Dagbesteding worden de CITO PRO/VSO toetsen gebruikt. Dit voor de gebieden Begrijpend Lezen, Taalverzorging en Rekenen & Wiskunde. De schoolopbrengsten worden afgezet ten opzichte van de Kentalis Ambities. Om te kunnen bepalen of de opbrengsten naar verwachting zijn, gelet op de school specifieke populatie, is de school bezig met het ontwikkelen van een school-specifieke leerstandaard die gekoppeld is aan de leerroutes.

De leerstanden voor Vervolgonderwijs zullen worden gerelateerd aan het regulier onderwijs omdat er diplomagericht wordt opgeleid. De leerstandaarden voor AB/DB zijn in ontwikkeling en krijgen vorm in het leerlingvolgsysteem Doen In.

De leeropbrengsten worden jaarlijks geanalyseerd in de schoolanalyse. Hierin worden de data, verklaringen en verbeteracties opgenomen. Gezien de grootte van de groepen en wisseling van groepssamenstellingen per leerjaar, worden de resultaten op individueel niveau afgezet tegen het beschreven ontwikkelperspectief. In de schoolanalyse van schooljaar 2017-2018, zijn onderstaande verklaringen opgenomen. De genoemde verbeteracties zijn opgepakt.

Wanneer er in jaar 3 vmbo (of 4 havo) is gekozen voor een profiel en de profielvakken, is dit de eerste stap richting het vinden van een passende vervolgroute voor de leerling. Daarnaast krijgen leerlingen in het pre-examenjaar en examenjaar de mogelijkheid om de onderwijsbeurs van de regio Noord-Oost (of in hun eigen regio) te bezoeken. Hiervoor krijgen zij geoorloofd verlof. Tevens wordt er van de examenleerlingen verwacht dat zij tenminste twee maal een open dag of meeloopdag bezoeken van een opleiding die aansluit bij hun profiel. Dit om zich te oriënteren op hun uiteindelijke opleidingskeuze in april (mbo) of mei (hbo).

Vanuit Loopbaan-oriëntatie begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het intakeproces en de stappen die moeten worden gezet door de leerling, maar in het examenjaar wordt er voor de examenleerlingen tevens nog een intensieve training georganiseerd door een oud-leerling van de Guyotschool voor VSO. Hij komt met de leerlingen praten over de transitie die zij binnenkort zullen gaan maken, en bespreekt zaken als: het aanvragen van een tolk, het geven van feedback aan een docent, tolk of medeleerling, jezelf neerzetten tijdens een intake gesprek en ‘doof zijn’ bespreken in je (mentor)klas. Zaken die belangrijk zijn in de overstap, en die het beste zijn uit te leggen door een ervaringsdeskundige.

In de bijlagen Opbrengsten Gyuotschool voor VSO treft u de leergebiedspecifieke opbrengsten van de Uitstroom vervolgonderwijs en de opbrengsten van de Uitstroom Arbeid/Dagbesteding van schooljaar 2018-2019.

 

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en VSO passende ambities, dat is het resultaat dat we verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis ambities zijn vastgesteld voor: 

  • SO: eind groep 4 en aan het einde van de schooltijd
  • SO CMB:  eind 5de leerjaar en aan het einde van de schooltijd 
  • VSO en VSO CMB: eind onderbouw of 3de leerjaar en aan het einde van de schooltijd  

Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs. In de bijlage leeropbrengsten is te lezen hoeveel leerlingen de Kentalis ambities halen.  

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2017-2018 zijn maatregelen genomen. Hier kunt u lezen wat we hebben bereikt.

Tevredenheid en ervaringenonderzoeken

Eind 2019 tot en met maart 2020 heeft Het Kentalis Ouder Ervaringen onderzoek plaatsgevonden: 

  • Gemiddelde Kentalis: 8,1 ( in de vorige meting, 2018 -  8,0)
  • Gemiddelde VSO Guyot: 7,5 ( vorige meting, 2018 – 7,6) 

Als sterk worden benoemd: imago van de school en het schoolklimaat  Aandachtpunten voor de school zijn: communicatie en de ouderbetrokkenheid  Maatregelen: vergoten communicatie door verzorgen van nieuwsbrief en benutten mogelijkheden Social Schools 

Juni 2019 is het Leerling Ervaringenonderzoek afgenomen:

  • Gemiddelde VSO Guyot: 7,4 

Als sterk wordt benoemd: sfeer op school, begeleiding van de docenten.  Aandachtspunten voor de school zijn: eigen verantwoordelijkheid van het leerproces van de leerling en inzetten van coöperatieve werkvormen.  Maatregelen: begeleidingstraject op didactisch handelen. Betrekken van de leerlingenraad bij de onderwijskwaliteit. 

Maart 2020 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen: 

Gemiddelde percentages VSO Guyot: 

  • Bevlogenheid: 7,4
  • Betrokkenheid: 6,8
  • Werkgeverschap: 5,9
  • Sociale Veiligheid: 7,1 

De negatieve- en positieve punten worden door de directie met de medewerkers besproken, in een individueel gesprek. Aan de hand hiervan wordt er een plan van aanpak opgesteld. 

Overgang naar een andere school

Het merendeel van de leerlingen van de leerstroom VO van Kentalis VSO Guyot stroomt aan het eind van hun leertraject uit naar een reguliere MBO -of HBO opleiding. Van belang is daarbij dat het traject van nazorg, in de vorm van begeleiding door de Kentalis Ambulante dienstverlening, optimaal georganiseerd is. Hierbij staat de specifieke ondersteuningsbehoefte centraal en wordt het intensieve arrangement omgezet naar een medium arrangement.  Een klein aantal leerlingen stroomt tussentijds uit. Een enkele leerling stapt over naar het regulieronderwijs of kan om diverse redenen zijn of haar opleiding niet volbrengen.  De grootste uitstroom van leerlingen in de leerstroom Arbeid vindt aan het eind van het vastgestelde leertraject plaats. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling stroomt deze uit naar reguliere arbeid of arbeid met onderstening. In enkele gevallen vindt er doorstroming plaats naar een entreeopleiding. In onze school combineren we dit traject met de uitstroom naar de dagbesteding bij een externe instantie. Het gaat hierbij steeds om het vinden van een passende werkplek.  De grootste uitstroom van leerlingen in de leerstroom Dagbesteding vindt aan het eind van het vastgestelde leertraject plaats. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling stroomt deze uit naar een passende dagbestedingsplek bij een externe instantie.  Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen met leerling, ouders, decaan en mentor wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijs-werk -en of zorgplek is.  

Informatie over einduitstroom

25,6 % van de leerlingen in schooljaar 2018 – 2019 stroomde na het einde van hun leertraject op VSO Guyot uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden. 

Uitstroom VSO diplomagericht en arbeid / dagbesteding

  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

VO-HAVO (na VMBO diploma)

HBO/Universiteit

 

2

3

5

0

2

 

1

3

4

1

2

 

1

2

12

0

2

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschut werk/beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

3

0

0

 

2

0

0

 

0

1

0

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

3

1

0

 

6

1

0

 

3

1

0

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

3

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

1

1

0

1

0

1

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 13 17 21
       

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het niveau  zoals 2 jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan, wordt behaald, nl 4,5 %

Analyse Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit voor het overgrote deel van de leerlingen aan bij de uitstroombestemming.

Maatregelen Geen acties noodzakelijk. 

Informatie over tussentijdse uitstroom

5,5 % van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.  

 

Tussentijdse uitstroom VSO diploma gericht en

arbeid/dagbesteding

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:       

1. Voortgezet speciaal onderwijs 

VSO dagbesteding ( arbeidsgericht) 

VSO dagbesteding ( activerend) 

VSO dagbesteding ( belevingsgericht) 

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

 

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Regulier voortgezet onderwijs: 

Praktijk onderwijs ( Pro) 

VMBO BBL of KBL ( +/- LWOO) 

VMBO GL of TL ( +/- LWOO) 

HAVO

VWO

Gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

Gecombineerde brugklas HAVO/VWO

MBO niveau 1

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

1

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Overige bestemmingen 

Zorg/behandeling zonder onderwijs 

Vrijwilligerswerk 

Niet - bekostigd onderwijs 

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplicht ontheffing

Buitenland

Anders, namelijk.....

Onbekend

1

0

0

0

1

3 werk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd 5 4 5
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen ( tussentijds en eind school) 18 21 27

 

Analyse De enkele leerling die uitstroomt, gaat naar een passende werkplek of kan om diverse redenen zijn of haar opleiding niet vervolgen. 

Maatregelen Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. De voortgang van de leerlingen wordt structureel gemonitord. In de voortgangsgesprekken wordt samen met de ouders en leerlingen geëvalueerd wat de best passende plek is.   

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2017-2018 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van VO leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 44,4% (4/9 leerlingen)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 22,3% (2/9 leerlingen)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 33,3% (3/9 leerlingen)

 

Plaatsbestendiging van AB/DB leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018

 
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 67% (4/6 leerlingen)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 16,5.% (1/6 leerlingen)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 16,5% (1/6 leerlingen)