Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Cognitieve ontwikkeling/overige ontwikkelingsgebieden

Om de verwachte leeropbrengsten ( opbrengsten van het leerproces te behalen, volgen we de vorderingen en brengen de leeropbrengsten in kaart door te observeren en te toetsen. We gebruiken hiervoor zowel methode gebonden- als methode onafhankelijke toetsen. Tijdens leerling vergaderingen en/of rapportvergaderingen worden tussentijds de resultaten besproken. Hiervan wordt een terugkoppeling gegeven aan de CVL. 

De kernvakken Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde worden getoetst middels de CITO 0,1,2,3 toetsen voor VO. Voor Arbeid en Dagbesteding worden de CITI PRO/VSO toetsen gebruikt. Dit voor de gebieden Begrijpend Lezen, Taalverzorging en Rekenen & Wiskunde. De schoolopbrengsten worden afgezet ten opzichte van de Kentalis Ambities. Om te kunnen bepalen of de opbrengsten naar verwachting zijn, gelet op de school specifieke populatie, is de school bezig met het ontwikkelen van een school-specifieke leerstandaard die gekoppeld is aan de leerroutes. 

De leerstanden voor Vervolgonderwijs zullen worden gerelateerd aan het regulier onderwijs omdat er diplomagericht wordt opgeleid. De leerstandaarden voor AB/DB zijn in ontwikkeling en krijgen vorm in het leerlingvolgsysteem Doen In. 

De leeropbrengsten worden jaarlijks geanalyseerd in de schoolanalyse. Hierin worden de data, verklaringen en verbeteracties opgenomen. Gezien de grootte van de groepen en wisseling van groepssamenstellingen per leerjaar, worden de resultaten op individueel niveau afgezet tegen het beschreven ontwikkelperspectief. In de schoolanalyse van schooljaar 2017-2018, zijn  onderstaande verklaringen opgenomen. De genoemde verbeteracties zijn opgepakt. 

Verklaringen en verbeteracties leeropbrengsten schooljaar 2017 - 2018

Schoolbreed

Uit de Citoresultaten van schooljaar 2017-2018 behalen onze leerlingen de Kentalis Ambities niet op het onderdeel Nederlandse leesvaardigheid- en woordenschat. Dit is mede te verklaren vanuit de moeilijkheden die Cluster 2 leerlingen ervaren op het gebied van taal. In het schooljaar 2018-2019 wordt gestart met het opnieuw vormgeven van onze taalvisie. Hiervoor wordt een interne taal coördinator aangesteld. De inhoud van de rol, de na te streven doelen en aandachtspunten staan beschreven in het schoolplan. 

Naast de doelen op cognitief niveau streven we naar een doorgaande lijn op het gebied van de executieve functies van de leerlingen ( passend bij onze doelgroep). 

Verklaringen en verbeteracties leeropbrengsten schooljaar 2017-2018 ( VSO diplomagericht):

Nederlands: De toets resultaten van Cito 0,1,2 en 3 geven uitslagen weer op de onderdelen taalverzorging( spelling en grammatica), leesvaardigheid en woordenschat. naast deze onderdelen krijgen de leerlingen les op meer onderdelen van de Nederlandse Taal: tekstbegrip, vraagstelling, schrijfvaardigheid, figuurlijk taalgebruik, jeugdliteratuur ( leeskilometers), tekst verbanden/voegwoorden en verwijswoorden. Deze onderdelen zijn voor onze leerling populatie van groot belang zijn om zich de Nederlandse Taal eigen te maken. 

Begrijpend lezen: Inzet Voortgezet Onderwijs - Citotrainer.

Woordenschat: start posterproject in onderbouw VO ( in samenwerking met de sectie logopedie.

Wiskunde: inzetten videolessen t.b.v. extra herhaling en zelfstandig werken. 

Engels: aanbieden van extra leesteksten passend bij het niveau van de leerlingen t.b.v. het maken van extra leeskilometers en wennen aan het type vragen dat gesteld kan worden. De docent werkt deze teksten samen met de leerlingen uit, waarbij de verschillende onderdelen van de Engelse Taal aan de orde komen. Visuele ondersteuning: gebruik van video's en films met ondertiteling. Dit vergroot naast deze ondersteuning de leesvaardigheid en het tempo lezen. 

 

Verklaringen en verbeteracties schooljaar 2017-2018 ( VSO niet-diplomagericht) 

Nederlands: aanbieden van extra aanbod lees strategieën en woordenschat, door middel van het inzetten van de Pro-krant naast de methode Nieuwsbegrip. 

Er wordt een start gemaakt met clusteruren Nederlands in de onderbouw. Leerlingen worden ingedeeld op niveau, waardoor er gerichter instructie gegeven kan worden en meer samenwerkingsvormen toegepast worden. 

Wiskunde: Inzetten MAB materiaal, om denkstappen en reken strategieën inzichtelijk te maken. 

De Citotoetsen worden schooljaar 2018-2019, 2x per jaar afgenomen. Leerlingen worden meegenomen in de resultaten. 

Leergebied overstijgende kerndoelen

Middels observaties in de klas en monitoring tijdens de leerlingvergaderingen worden de leergebied overstijgende kerndoelen gevolgd. We maken hierbij onderscheid in:

 • leren leren 
 • leren taken uitvoeren
 • leren functioneren in sociale situaties
 • werken aan een persoonlijk toekomstperspectief 

Communicatieve redzaamheid en taalvaardigheid

Onderstaande onderdelen worden gevolgd middels de CITO 0,1,2,3, toetsen en getest bij logopedie. Deze logopedische taaltesten zijn van belang voor het taalonderwijs. Tijdens logopedie wordt aan bovenstaande onderdelen ruimschoots aandacht besteedt.

 • Communicatieve voorwaarden
 • Nederlandse taal en/of Nederlandse Gebarentaal
 • Taalbegrip
 • Taalproductie; begrijpelijk uitdrukken en (spraak)verstaanbaarheid
 • Wederkerigheid en interactie
 • Weerbaarheid
 • Gespreksvaardigheden

De logopedisten gaan, naast individuele behandelingen, de klassen in en werken nauw samen met de docenten. Ook bieden zij ondersteuning aan leerlingen die op stage gaan, gericht op de communicatieve vaardigheden/redzaamheid.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Welbevinden
 • Sociale vaardigheden en weerbaarheid
 • Zelfredzaamheid
 • Zelfstandigheid

Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) wordt de SCOL afgenomen in de onderbouw. Deze observatielijst wordt ingevuld door de mentor en (zo mogelijk) door de leerling zelf. Aandachtspunten vanuit de SCOL-afname in het najaar worden middels doelen beschreven in het klassenplan. Na afname in het voorjaar volgt hiervan een evaluatie in de derde klassenplanperiode.

Ambitie: 75% van het totaal aantal leerlingen heeft de norm behaald

Najaar 2017

Voorjaar 2018

Norm behaald AB/DB: 3/13 = 23%

Norm behaald VO: 8 /16 = 50%

Norm behaald totaal: 11/29 = 38%

Norm behaald AB/DB: 9/13 = 69%

Norm behaald VO: 10 /16 = 62,5%

Norm behaald totaal: 19/29 = 65,5%

Doel zowel in najaar 17 als voorjaar 18 niet behaald. Norm waartegen de gegevens zijn afgezet is landelijke reguliere norm. Wel een stijging te zien.

 • AB/DB 46% stijging
 • VO 12,5% stijging

Totaal 33,5% stijging

De resultaten worden omgezet in doelen op leerling-niveau en klassenniveau en opgenomen in de klassenplannen. Indien de aanpak op klassikaal niveau niet afdoende blijkt, wordt er in overleg met ouders op leerlingniveau extra ondersteuning in gang gezet.

NB. Aangezien de norm is gewijzigd, zijn de scores van schooljaar 2016-2017 niet opgenomen in de tabel. De resultaten van dat jaar zijn te vinden in de schoolanalyse.

 Daarnaast worden de leerlingen in het eerste, derde en vijfde leerjaar gescreend op hun Psychisch Welbevinden middels PsyWel en gemonitord op hun sociale veiligheid op school middels de vragenlijst ‘Sociale Veiligheid’. Voor PsyWel vullen ouders, mentor en leerling zelf (indien mogelijk mbt taal- en begripsniveau) een vragenlijst in (resp. CBCL, TRF en YSR).

Ambitie: 100% van de leerlingen wordt gescreend op psychisch welbevinden. Leerlingen die in het klinisch gebied scoren ontvangen indien nodig een passend aanbod, ondersteuning, begeleiding.

In totaal 55 leerlingen in leerjaar 1+3+5. Hiervan ontvangen 14 leerlingen al psychologische zorg. Daarnaast is 1 leerling inmiddels van school af.

55-14-1 = 40 leerlingen om te screenen.

18 ouders geven geen toestemming. 40-18= 22 leerlingen zijn daadwerkelijk gescreend.

22 leerlingen:

 • 10 geen zorgen;
 • 12 wel zorgen; 2x doorverwijzing in gang, 3x doorverwijzing begin schooljaar 2018-2019 in gang te zetten.

Wanneer er niet voor een doorverwijzing wordt gekozen is dit omdat er geen hulpvraag vanuit leerling of ouders blijkt te zijn. Het beeld dat uit de screening komt, is passend bij het leerlingprofiel.

Doel van 100% niet behaald. Respons en toestemming van ouders is van belang voor het behalen van het doel.

NB. Aangezien de norm is gewijzigd, zijn de scores van schooljaar 2016-2017 niet opgenomen in de tabel. Deze resultaten zijn terug te vinden in de schoolanayse van dat jaar.

Om de sociale veiligheid te monitoren wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, ontwikkeld door Kentalis, welke de leerlingen zelf invullen. Op onze school worden 2 versies van de vragenlijst gebruikt. Welke versie de leerling invult is afhankelijk van het taal- en begripsniveau van de leerling. In principe vullen de leerlingen van leerjaar 1 en 3 van AB/DB ‘versie 1’ van de vragenlijst in en de leerlingen in leerjaar 1, 3 en 5 van VO + leerjaar 5 van AB/DB vullen ‘versie 2’ in van de vragenlijst.

Ambitie: De school biedt een veilige leer/werksituatie voor alle leerlingen. Elk jaar worden cijfers teambreed besproken en acties uitgezet. Ambitie is een jaarlijkse groei met een streven naar 100%.

Schooljaar 2017-2018    
Versie 1:   7 leerlingen hebben deze versie ingevuld. 100% van deze leerlingen voelt zich veilig op school.
Versie 2:

44 leerlingen, waarvan één de lijst niet heeft ingevuld (respons 98%). Geen leerlingen met zorgelijke signalen, over 8 van de 43 leerlingen waren lichte zorgen over de sociale veiligheid.

De resultaten van de monitor ‘sociale veiligheid’ worden jaarlijks teruggekoppeld aan het docententeam.

De resultaten op leerling-niveau worden na de terugkoppeling door de mentor (ondersteund door de gedragskundige) met de leerlingen besproken. Indien nodig worden er individuele vervolgafspraken gemaakt.

De werkgroep SVT integreert de aandachtspunten in hun jaarplan bij het punt Ontwikkelen /verbeteren van het SVT-aanbod.

De leerlingen met (licht) zorgelijke scores blijven extra onder de aandacht bij de mentor.

NB. Aangezien de norm is gewijzigd zijn de scores van schooljaar 2016-2017, niet opgenomen in de tabel. Deze resultaten zijn te vinden in de schoolanalyse van dat jaar.

 

 

Oudertevredenheid

In maart 2018 zijn de resultaten gepubliceerd van het Kentalis Ouder Ervaringenonderzoek. Voor onze school hebben 32 ouders de vragenlijst ingevuld. Een respons van 23%. Dit responspercentage is laag, waardoor er voorzichtig met conclusies worden omgegaan. Kentalis Guyotschool voor VOS scoort een 7,6 3,en scoort daarmee een ruim voldoende.

Op de volgende beleidsterreinen scoort de school  een hoog gemiddelde: schoolklimaat, de zorg en begeleiding.   Aandachtspunten zijn de ouderbetrokkenheid, communicatie en informatie verstrekking naar de ouders.

De school is zich bewust van de verre afstanden voor ouders om meerdere malen per jaar naar Haren te komen. Dit schooljaar wordt, samen met de MR, gekeken naar verschillende manieren gekeken naar de wijze waarop we de wederzijdse contacten kunnen vergroten. 

De school pakt laatstgenoemde op door vier keer per jaar te zorgen voor een Nieuwsbrief en Social Schools wordt ingezet als communicatiemiddel. Hierover kunt u meer informatie vinden in het hoofdstuk 'informatie en contacten ouders', in deze schoolgids. 

 

 

Overgang naar een andere school

De uitstroom van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs

Vanuit de stroming voortgezet onderwijs wordt in het tweede jaar al kennis gemaakt met het regulier (horend) onderwijs. De leerlingen lopen voor de praktische sector oriëntatie (PSO) een tweetal uren per week mee met verschillende profielen om zodoende een weloverwogen keuze voor een profiel te kunnen maken aan het einde van jaar twee. In het derde en vierde jaar van het VMBO en vierde en vijfde jaar van de HAVO wordt er actief met de leerlingen gesproken over hun keuze voor het vervolgonderwijs, MBO of HBO.

Wanneer er in jaar 3 vmbo (of 4 havo) is gekozen voor een profiel en de profielvakken, is dit de eerste stap richting het vinden van een passende vervolgroute voor de leerling. Daarnaast krijgen leerlingen in het pre-examenjaar en examenjaar de mogelijkheid om de onderwijsbeurs van de regio Noord-Oost (of in hun eigen regio) te bezoeken. Hiervoor krijgen zij geoorloofd verlof. Tevens wordt er van de examenleerlingen verwacht dat zij tenminste twee maal een open dag of meeloopdag bezoeken van een opleiding die aansluit bij hun profiel. Dit om zich te oriënteren op hun uiteindelijke opleidingskeuze in april (mbo) of mei (hbo).

Vanuit Loopbaan-oriëntatie begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het intakeproces en de stappen die moeten worden gezet door de leerling, maar in het examenjaar wordt er voor de examenleerlingen tevens nog een intensieve training georganiseerd door een oud-leerling van de Guyotschool voor VSO. Hij komt met de leerlingen praten over de transitie die zij binnenkort zullen gaan maken, en bespreekt zaken als: het aanvragen van een tolk, het geven van feedback aan een docent, tolk of medeleerling, jezelf neerzetten tijdens een intake gesprek en ‘doof zijn’ bespreken in je (mentor)klas. Zaken die belangrijk zijn in de overstap, en die het beste zijn uit te leggen door een ervaringsdeskundige.

De uitstroom van Arbeid/Dagbesteding

Vanuit de missie van de Guyotschool voor VSO is de visie voor het Uitstroomprofiel Arbeid en het Uitstroomprofiel Dagbesteding ontwikkeld. Gezien de omvang van de school is gekozen het Uitstroomprofiel Arbeid verder uit te werken en naar niveau en tempo te differentiëren per leerling. Het programma van de school is vooral gericht op zelfredzaamheid en voorbereiding op werken naar vermogen, binnen de kaders die het Ministerie van Onderwijs ons stelt. De leergebiedspecifieke kerndoelen voor de uitstroomprofielen Arbeidsmarktgericht en Dagbesteding van het Ministerie van Onderwijs zijn leidend in ons onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel.

Het doel van onze school, ouders en de leerling is het vinden van een (zo) passend(e) (mogelijke) (werk)plek in de maatschappij. Kernbegrippen die een grote rol spelen zijn: zelfrespect, zelfvertrouwen, taalbegrip, zelfstandigheid, motivatie, sociale vaardigheid en werkhouding.

Het Uitstroomprofiel Arbeid leidt leerlingen toe naar een betaalde baan op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling stroomt deze uit naar reguliere arbeid of arbeid met ondersteuning. In enkele gevallen vindt er doorstroming plaats naar een entree opleiding. In onze school combineren we dit traject met de uitstroom naar de dagbesteding bij een externe instantie. Ook hier wordt gewerkt aan sociale en arbeidscompetenties.

Het onderwijstraject wordt vormgegeven binnen vier pijlers. Verplichte vakken die binnen dit profiel worden gegeven zijn:

 • Cognitieve vakken: Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels (alleen voor arbeid verplicht);
 • Wonen en Burgerschap: Mens en Maatschappij, Mens natuur en techniek, (vakken die aanbod komen zijn Verkeer, Burgerschap, Sociale redzaamheid);
 • Voorbereiding op Arbeid: Mentoruur, Beroepsgerichte vak, Arbeidstoeleiding, Arbeidstraining, Stage-intervisie, Stage;
 • Vrije tijd: Sport & Bewegen, Culturele oriëntatie en Creatieve expressie.

Voor de vier genoemde pijlers geldt: leren door doen. Dit betekent dat de leerlingen leren vanuit de praktijk en minder uit boeken. Deze vier pijlers worden uitgewerkt op drie niveaus:

 • Leerroute: arbeid (gericht op doorstroom naar Entree opleiding);
 • Leerroute: arbeid;
 • Leerroute: arbeidsmatige dagbesteding.

Vanuit het principe "er uit halen wat er in zit" wordt per leerling bekeken welk niveau het best passend is.

Informatie over eind uitstroom

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

VO-HAVO (na VMBO diploma)

HBO/Universiteit

 

2

3

1

1

2

 

2

3

5

0

2

 

1

3

4

1

2

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschut werk/beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

1

0

0

 

3

0

0

 

2

0

0

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

1

0

 

3

1

0

 

6

1

0

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

3

0

0

0

0

2

 

0

0

0

3

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 11 13 17
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school): 16 18 21

Informatie over tussentijdse uitstroom

22 % van de leerlingen van de Guyotschool voor VSO die in het schooljaar 2017 - 2018 uitstroomden voor het einde van de school uit. In onderstaande tabel is te zien waar zij naar toe uitstroomden.

 

Tussentijdse uitstroom VSO diploma gericht en

arbeid/dagbesteding

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:       

1. Voortgezet speciaal onderwijs 

VSO dagbesteding ( arbeidsgericht) 

VSO dagbesteding ( activerend) 

VSO dagbesteding ( belevingsgericht) 

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO 

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

2. Regulier voortgezet onderwijs: 

Praktijk onderwijs ( Pro) 

VMBO BBL of KBL ( +/- LWOO) 

VMBO GL of TL ( +/- LWOO) 

HAVO

VWO

Gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

Gecombineerde brugklas HAVO/VWO

MBO niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Overige bestemmingen 

Zorg/behandeling zonder onderwijs 

Vrijwilligerswerk 

Niet - bekostigd onderwijs 

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplicht ontheffing

Buitenland

Anders, namelijk.....

Onbekend

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

3 werk 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd 11 13 17
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen ( tussentijds en eind school) 16 18 21

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2017-2018 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van VO leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 44,4% (4/9 leerlingen)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 22,3% (2/9 leerlingen)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 33,3% (3/9 leerlingen)

 

Plaatsbestendiging van AB/DB leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018

 
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 67% (4/6 leerlingen)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 16,5.% (1/6 leerlingen)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 16,5% (1/6 leerlingen)