Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Om de verwachte leeropbrengsten (opbrengsten van het leerproces) te behalen, richten we ons in het bijzonder op onderstaande thema’s. We volgen de vorderingen en brengen de leeropbrengsten in kaart door te observeren en toetsen. We gebruiken hiervoor zowel methode gebonden- als methode onafhankelijke toetsen. Tijdens leerling vergaderingen en/of rapportvergaderingen worden tussentijds de resultaten besproken. Hiervan wordt een terugkoppeling gegeven aan de CvL.

De schoolopbrengsten worden nu nog afgezet ten opzichte van de Kentalis normen omschreven in de Kentalis Ambities. Om te kunnen bepalen of de opbrengsten naar verwachting zijn, gelet op de school specifieke populatie, is de school bezig met het ontwikkelen van een school-specifieke leerstandaard die gekoppeld is aan de leerroutes. Op individueel niveau worden de opbrengsten nu afgezet tegen het beschreven ontwikkelperspectief waarin tussendoelen worden opgenomen.

De leerstandaarden voor Vervolgonderwijs zullen worden gerelateerd aan het regulier onderwijs omdat er diplomagericht wordt opgeleid. De leerstandaarden voor AB/DB zijn in ontwikkeling en krijgen vorm in het Doen In project.

Communicatieve redzaamheid en taalvaardigheid

Onderstaande onderdelen worden gevolgd middels de CITO 0,1,2,3, toetsen en getest bij logopedie. Deze logopedische taaltesten zijn van belang voor het taalonderwijs. Tijdens logopedie wordt aan bovenstaande onderdelen ruimschoots aandacht besteedt.

 • Communicatieve voorwaarden
 • Nederlandse taal en/of Nederlandse Gebarentaal
 • Taalbegrip
 • Taalproductie; begrijpelijk uitdrukken en (spraak)verstaanbaarheid
 • Wederkerigheid en interactie
 • Weerbaarheid
 • Gespreksvaardigheden

De logopedisten gaan, naast individuele behandelingen, de klassen in en werken nauw samen met de docenten. Ook bieden zij ondersteuning aan leerlingen die op stage gaan, gericht op de communicatieve vaardigheden/redzaamheid.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Welbevinden
 • Sociale vaardigheden en weerbaarheid
 • Zelfredzaamheid
 • Zelfstandigheid

Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) wordt de SCOL afgenomen in de onderbouw. Deze observatielijst wordt ingevuld door de mentor en (zo mogelijk) door de leerling zelf. Aandachtspunten vanuit de SCOL-afname in het najaar worden middels doelen beschreven in het klassenplan. Na afname in het voorjaar volgt hiervan een evaluatie in de derde klassenplanperiode.

Ambitie: 75% van het totaal aantal leerlingen heeft de norm behaald

Najaar 2017

Voorjaar 2018

Norm behaald AB/DB: 3/13 = 23%

Norm behaald VO: 8 /16 = 50%

Norm behaald totaal: 11/29 = 38%

Norm behaald AB/DB: 9/13 = 69%

Norm behaald VO: 10 /16 = 62,5%

Norm behaald totaal: 19/29 = 65,5%

Doel zowel in najaar 17 als voorjaar 18 niet behaald. Norm waartegen de gegevens zijn afgezet is landelijke reguliere norm. Wel een stijging te zien.

 • AB/DB 46% stijging
 • VO 12,5% stijging

Totaal 33,5% stijging

De resultaten worden omgezet in doelen op leerling-niveau en klassenniveau en opgenomen in de klassenplannen. Indien de aanpak op klassikaal niveau niet afdoende blijkt, wordt er in overleg met ouders op leerlingniveau extra ondersteuning in gang gezet.

NB. Aangezien de norm is gewijzigd, zijn de scores van schooljaar 2016-2017 niet opgenomen in de tabel. De resultaten van dat jaar zijn te vinden in de schoolanalyse.

 Daarnaast worden de leerlingen in het eerste, derde en vijfde leerjaar gescreend op hun Psychisch Welbevinden middels PsyWel en gemonitord op hun sociale veiligheid op school middels de vragenlijst ‘Sociale Veiligheid’. Voor PsyWel vullen ouders, mentor en leerling zelf (indien mogelijk mbt taal- en begripsniveau) een vragenlijst in (resp. CBCL, TRF en YSR).

Ambitie: 100% van de leerlingen wordt gescreend op psychisch welbevinden. Leerlingen die in het klinisch gebied scoren ontvangen indien nodig een passend aanbod, ondersteuning, begeleiding.

In totaal 55 leerlingen in leerjaar 1+3+5. Hiervan ontvangen 14 leerlingen al psychologische zorg. Daarnaast is 1 leerling inmiddels van school af.

55-14-1 = 40 leerlingen om te screenen.

18 ouders geven geen toestemming. 40-18= 22 leerlingen zijn daadwerkelijk gescreend.

22 leerlingen:

 • 10 geen zorgen;
 • 12 wel zorgen; 2x doorverwijzing in gang, 3x doorverwijzing begin schooljaar 2018-2019 in gang te zetten.

Wanneer er niet voor een doorverwijzing wordt gekozen is dit omdat er geen hulpvraag vanuit leerling of ouders blijkt te zijn. Het beeld dat uit de screening komt, is passend bij het leerlingprofiel.

Doel van 100% niet behaald. Respons en toestemming van ouders is van belang voor het behalen van het doel.

NB. Aangezien de norm is gewijzigd, zijn de scores van schooljaar 2016-2017 niet opgenomen in de tabel. Deze resultaten zijn terug te vinden in de schoolanayse van dat jaar.

Om de sociale veiligheid te monitoren wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, ontwikkeld door Kentalis, welke de leerlingen zelf invullen. Op onze school worden 2 versies van de vragenlijst gebruikt. Welke versie de leerling invult is afhankelijk van het taal- en begripsniveau van de leerling. In principe vullen de leerlingen van leerjaar 1 en 3 van AB/DB ‘versie 1’ van de vragenlijst in en de leerlingen in leerjaar 1, 3 en 5 van VO + leerjaar 5 van AB/DB vullen ‘versie 2’ in van de vragenlijst.

Ambitie: De school biedt een veilige leer/werksituatie voor alle leerlingen. Elk jaar worden cijfers teambreed besproken en acties uitgezet. Ambitie is een jaarlijkse groei met een streven naar 100%.

Schooljaar 2017-2018    
Versie 1:   7 leerlingen hebben deze versie ingevuld. 100% van deze leerlingen voelt zich veilig op school.
Versie 2:

44 leerlingen, waarvan één de lijst niet heeft ingevuld (respons 98%). Geen leerlingen met zorgelijke signalen, over 8 van de 43 leerlingen waren lichte zorgen over de sociale veiligheid.

De resultaten van de monitor ‘sociale veiligheid’ worden jaarlijks teruggekoppeld aan het docententeam.

De resultaten op leerling-niveau worden na de terugkoppeling door de mentor (ondersteund door de gedragskundige) met de leerlingen besproken. Indien nodig worden er individuele vervolgafspraken gemaakt.

De werkgroep SVT integreert de aandachtspunten in hun jaarplan bij het punt Ontwikkelen /verbeteren van het SVT-aanbod.

De leerlingen met (licht) zorgelijke scores blijven extra onder de aandacht bij de mentor.

NB. Aangezien de norm is gewijzigd zijn de scores van schooljaar 2016-2017, niet opgenomen in de tabel. Deze resultaten zijn te vinden in de schoolanalyse van dat jaar.

Cognitieve ontwikkeling/overige ontwikkelingsgebieden

 • Rekenen/Wiskunde
 • Engels
 • Mens en Maatschappij
 • Natuur en Techniek
 • Creatieve expressie en culturele vorming
 • Bewegingsonderwijs
 • Duits voor TL en Havo.

De kernvakken Rekenen en Wiskunde en Engels worden getoetst middels de CITO 0,1,2,3 toetsen voor VO. Voor Arbeid en Dagbesteding worden de CITO PRO/VSO toetsen gebruikt. Dit voor de gebieden Begrijpend Lezen, Taalverzorging en Rekenen & Wiskunde.

Leergebied overstijgende kerndoelen

 • Leren leren
 • Leren taken uitvoeren
 • Leren functioneren in sociale situaties
 • Werken aan een persoonlijk toekomstperspectief

Middels observaties in de klas, monitoring tijdens leerlingvergaderingen en SCOL-resultaten worden deze gebieden gevolgd.

In de schoolanalyse zijn de opbrengsten van het afgelopen schooljaar afgezet tegen de Kentalis ambities.

Oudertevredenheid

Overgang naar een andere school

De uitstroom van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs

Vanuit de stroming voortgezet onderwijs wordt in het tweede jaar al kennis gemaakt met het regulier (horend) onderwijs. De leerlingen lopen voor de praktische sector oriëntatie (PSO) een tweetal uren per week mee met verschillende profielen om zodoende een weloverwogen keuze voor een profiel te kunnen maken aan het einde van jaar twee. In het derde en vierde jaar van het VMBO en vierde en vijfde jaar van de HAVO wordt er actief met de leerlingen gesproken over hun keuze voor het vervolgonderwijs, MBO of HBO.

Wanneer er in jaar 3 vmbo (of 4 havo) is gekozen voor een profiel en de profielvakken, is dit de eerste stap richting het vinden van een passende vervolgroute voor de leerling. Daarnaast krijgen leerlingen in het pre-examenjaar en examenjaar de mogelijkheid om de onderwijsbeurs van de regio Noord-Oost (of in hun eigen regio) te bezoeken. Hiervoor krijgen zij geoorloofd verlof. Tevens wordt er van de examenleerlingen verwacht dat zij tenminste twee maal een open dag of meeloopdag bezoeken van een opleiding die aansluit bij hun profiel. Dit om zich te oriënteren op hun uiteindelijke opleidingskeuze in april (mbo) of mei (hbo).

Vanuit Loopbaan-oriëntatie begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het intakeproces en de stappen die moeten worden gezet door de leerling, maar in het examenjaar wordt er voor de examenleerlingen tevens nog een intensieve training georganiseerd door een oud-leerling van de Guyotschool voor VSO. Hij komt met de leerlingen praten over de transitie die zij binnenkort zullen gaan maken, en bespreekt zaken als: het aanvragen van een tolk, het geven van feedback aan een docent, tolk of medeleerling, jezelf neerzetten tijdens een intake gesprek en ‘doof zijn’ bespreken in je (mentor)klas. Zaken die belangrijk zijn in de overstap, en die het beste zijn uit te leggen door een ervaringsdeskundige.

De uitstroom van Arbeid/Dagbesteding

Vanuit de missie van de Guyotschool voor VSO is de visie voor het Uitstroomprofiel Arbeid en het Uitstroomprofiel Dagbesteding ontwikkeld. Gezien de omvang van de school is gekozen het Uitstroomprofiel Arbeid verder uit te werken en naar niveau en tempo te differentiëren per leerling. Het programma van de school is vooral gericht op zelfredzaamheid en voorbereiding op werken naar vermogen, binnen de kaders die het Ministerie van Onderwijs ons stelt. De leergebiedspecifieke kerndoelen voor de uitstroomprofielen Arbeidsmarktgericht en Dagbesteding van het Ministerie van Onderwijs zijn leidend in ons onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel.

Het doel van onze school, ouders en de leerling is het vinden van een (zo) passend(e) (mogelijke) (werk)plek in de maatschappij. Kernbegrippen die een grote rol spelen zijn: zelfrespect, zelfvertrouwen, taalbegrip, zelfstandigheid, motivatie, sociale vaardigheid en werkhouding.

Het Uitstroomprofiel Arbeid leidt leerlingen toe naar een betaalde baan op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling stroomt deze uit naar reguliere arbeid of arbeid met ondersteuning. In enkele gevallen vindt er doorstroming plaats naar een entree opleiding. In onze school combineren we dit traject met de uitstroom naar de dagbesteding bij een externe instantie. Ook hier wordt gewerkt aan sociale en arbeidscompetenties.

Het onderwijstraject wordt vormgegeven binnen vier pijlers. Verplichte vakken die binnen dit profiel worden gegeven zijn:

 • Cognitieve vakken: Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels (alleen voor arbeid verplicht);
 • Wonen en Burgerschap: Mens en Maatschappij, Mens natuur en techniek, (vakken die aanbod komen zijn Verkeer, Burgerschap, Sociale redzaamheid);
 • Voorbereiding op Arbeid: Mentoruur, Beroepsgerichte vak, Arbeidstoeleiding, Arbeidstraining, Stage-intervisie, Stage;
 • Vrije tijd: Sport & Bewegen, Culturele oriëntatie en Creatieve expressie.

Voor de vier genoemde pijlers geldt: leren door doen. Dit betekent dat de leerlingen leren vanuit de praktijk en minder uit boeken. Deze vier pijlers worden uitgewerkt op drie niveaus:

 • Leerroute: arbeid (gericht op doorstroom naar Entree opleiding);
 • Leerroute: arbeid;
 • Leerroute: arbeidsmatige dagbesteding.

Vanuit het principe "er uit halen wat er in zit" wordt per leerling bekeken welk niveau het best passend is.

Informatie over eind uitstroom

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

VO-HAVO (na VMBO diploma)

HBO/Universiteit

 

2

3

1

1

2

 

2

3

5

0

2

 

1

3

4

1

2

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschut werk/beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

1

0

0

 

3

0

0

 

2

0

0

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

1

0

 

3

1

0

 

6

1

0

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

3

0

0

0

0

2

 

0

0

0

3

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 16 19 20
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school): 19 20 22

Informatie over tussentijdse uitstroom

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van VO leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 44,4% (4/9 leerlingen)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 22,3% (2/9 leerlingen)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 33,3% (3/9 leerlingen)

 

Plaatsbestendiging van AB/DB leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016

 
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 67% (4/6 leerlingen)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 16,5.% (1/6 leerlingen)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 16,5% (1/6 leerlingen)