Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Rapportage aan ouders

Tijdens het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop in een persoonlijk gesprek informatie wordt uitgewisseld. De contactavonden, de ouderbesprekingen (OPP) en de contacten met de mentor hebben dit als doel. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een informatiekaart met daarin tal van zaken die van belang zijn. Ook worden er thematische ouderavonden georganiseerd.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn betrokken bij de school, de school is betrokken bij ouders. Daar streven we naar. We willen graag dat we informatie delen en hetzelfde doel hebben: de ontwikkeling van uw zoon/dochter. We bespreken regelmatig met u wat en hoe hij/zij thuis en op school leert en hoe we het leerproces kunnen ondersteunen. Ook ouderparticipatie vinden we belangrijk: dit betekent dat ouders de school ondersteunen bij activiteiten. U bent van harte welkom als u hier ideeën over heeft.

Tolken Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Alle mensen met een auditieve beperking hebben recht op een tolk. Een persoon heeft recht op 30 leefuren per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privésituaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen. In een toekomstige werksituatie heeft een persoon met een auditieve beperking ook recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Daarnaast heeft een persoon met een auditieve beperking ook recht op een tolk gedurende 100% van de tijd in het regulier onderwijs. Het inzetten van een tolk tijdens de VSO-periode valt buiten deze regeling en komt ten laste van het VSO. Dit zal altijd in nauw overleg met de school moeten gebeuren. Tijdens de ouderavonden worden er tolken geregeld. Op de opgavestrook kunt u aangeven of u een tolk wilt. Daarbij willen wij dan een beroep doen op uw leefuren van de tolkvoorziening, indien u dat heeft.

Schoolapp: Social Schools

Via de app Social Schools ontvangt u berichten vanuit de school. Op deze manier weet u precies wanneer u op school wordt verwacht, welke projecten er zijn en wanneer uw zoon of dochter op stage gaat. De data voor de SMAK-groep, de werkweken en de Dovencultuurdagen zijn te vinden in de agenda.

Om toegang te krijgen tot Social Schools vraagt u een toestemmingsverklaring aan bij de administratie van de school. Wanneer de formulieren zijn ondertekend, wordt u via uw persoonlijke e-mailadres uitgenodigd om een account aan te maken. Eenmaal aangemeld ontvangt u automatisch de berichten vanuit school.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 100,-. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag.

Werkweken Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij van u voor de werkweken per jaar een bedrag volgens volgend overzicht.  

Activiteit

ABDB

VMBO

HAVO

ONDERWERP

BEDRAG

1e jaars

1e jaars

1e jaars

Introductiekamp

€ 60,-

1e jaars

1e jaars

1e jaars

Ik hou van Holland

€ 25,-

2e jaars

x

2e jaars

Grenzen verleggen

€ 60,-

3e jaars

2e jaars

3e jaars

Beroepenoriëntatie

€ 60,-

4e jaars

3e jaars

4e jaars

Oostenrijk

€ 400,-

x

4e jaars

5e jaars

Londen

€ 200,-

5e jaars

x

x

Na je school

€ 60,-

6e jaars

x

x

Schoolverlaters/ incl act dag

€ 25,-

 

De school biedt u in overleg de mogelijkheid om gespreid te betalen. Als gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen kan de school besluiten een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteit(en) waarvoor niet betaald is. Indien u wel wilt, maar niet kunt betalen, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsdirectie.

Lokale medezeggenschap op locatie

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Naast de landelijke medezeggenschapsraad (MR) heeft iedere school een eigen locatiemedezeggenschapsraad (LMR). Deze raad behartigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Leden van de raad:

  • mevrouw W. (Wieny) Kampinga, ouderlid
  • mevrouw C. Peters (Chantal), ouderlid
  • de heer A. (Arie) Verkaik, ouderlid
  • de heer S. (Stephen) Bakker, personeelslid
  • de heer B. (Barend) Kleinenberg , personeelslid en voorzitter
  • mevrouw M. (Michelle) Sterenberg, personeelslid en secretaris 

Lid worden van de LMR

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.  

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.

De interne vertrouwenspersoon is:

  • mevrouw R. ( Rennée) Marijnissen ( r.marijnissen@kentalis.nl)

De anti-pestcoördinator is:

Bovenstaande medewerkers zijn bereikbaar via e-mail of via het algemene telefoonnummer van de school 050 533 19 40.

Ouderraad (klankbordgroep)

De Guyotschool voor VSO heeft geen ouderraad.