Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Leerlingen gaan naar school om te leren, om zichzelf te ontwikkelen en om een diploma te halen. Op school kunnen ze zich voorbereiden op werk en op het innemen van een gerespecteerde plaats in de samenleving. Medewerkers en docenten komen naar school om dit samen met de leerlingen te bereiken. Zij hebben hiervoor een professionele houding ontwikkeld.

Samen werken aan een veilige school met een prettige sfeer, waar ontwikkeling en leren centraal staan veronderstelt ook uitgangspunten die het onderwijsteam hanteert:

 • Wij respecteren de eigenheid en de autonomie van elke jongere. Wij streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid;
 • Wij hebben vertrouwen in de mogelijkheden van de leerling. Wij hebben positieve verwachtingen. Wij streven ernaar dat leerlingen gevoelens van competentie en een positief zelfbeeld ontwikkelen;
 • Wij vinden het ontwikkelen van goede relaties belangrijk voor onze leerlingen. Wij werken vanuit een vertrouwensrelatie.

Kortom, wij sluiten aan bij de denk- en leefwereld van onze leerlingen. Daarbij laten wij ons sturen in onze basishouding/professionele houding door:

 • Acceptatie- de ander accepteren zoals hij/zij is; Bekrachtiging- gericht zijn op wat goed gaat;
 • Empathie- invoelend zijn, naast de leerling kunnen gaan staan;

Actief burgerschap en sociale integratie

Binnen de Guyotschool voor VSO staan taal en communicatie centraal met als doel het welbevinden, de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerling te vergroten, zodat zij een passende plek in de steeds veranderende maatschappij kunnen krijgen. Om dit doel te realiseren zijn niet alleen de opbrengsten op het gebied van het uitstroomprofiel van belang. Om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij heeft de school zich ook ten doel gesteld dat de leerlingen “actief kunnen deelnemen” en “samenleven” binnen die steeds veranderende maatschappij.

Samenleven is de kern van onze samenleving. Echter, samenleven moet je leren. Net zoals Nederlands, Rekenen of Wiskunde is samenleven een basisvaardigheid die in het onderwijs thuishoort. Op de scholen gaan we uit van waarden die leerlingen in staat stellen zich te ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers van die complexe samenleving. We willen bereiken dat onze leerlingen burgers worden die zelfbewust en mondig zijn, die respect hebben voor andere opvattingen en die willen, kunnen en durven samenwerken en samenleven. De Guyotschool voor VSO zien we hierbij als een oefenplaats.

We werken bij actief burgerschap en sociale integratie vanuit drie pijlers die voortkomen uit onze visie op onderwijs. De sociale en communicatieve vaardigheden van de leerlingen vormen de eerste pijler. Luisteren, je mening geven, voor je eigen belangen opkomen, conflicten oplossen op een vreedzame manier, zijn hierbij belangrijke gebieden. Het uitgangspunt is hierbij dat leerlingen willen, durven en kunnen communiceren. Bij deze pijler is expliciet aandacht voor de gedrags- en omgangsregels die het sociale verkeer ordenen.                                                                                                                     

De tweede pijler bij de burgerschapsvorming is het overdragen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en van kennis over democratie. De vertaling hiervoor moet niet alleen tijdens de lessen zichtbaar worden, maar ook binnen de school als geheel. Dit kan bijvoorbeeld door een actieve betrokkenheid van de leerlingen bij het opstellen van doelen en de te volgen leerstof. En het betrekken van de leerlingenraad.    

De derde pijler komt voort uit het feit dat de Guyotschool voor VSO een neutrale school is voor leerlingen met een onderwijsbehoefte op het gebied van taal en communicatie, waarbinnen we de leerlingen in contact brengen met verschillende religieuze – en levensbeschouwelijke stromingen. 

Veiligheid

Pestbeleid

Zoals in deze schoolgids vermeld staat willen wij dat onze leerlingen optimale ontplooiingskansen krijgen om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom is het onze taak als school om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Pestsituaties zorgen voor onveilige situaties en zijn onacceptabel.

Binnen Kentalis gaan wij uit van een herstelgerichte benadering. Deze benadering wordt ook op de Guyotschool voor VSO gevolgd.

Als medewerkers van de Guyotschool voor VSO treden wij op als rolmodellen voor de leerlingen. Wij gaan met respect om met alle mensen om ons heen. Daarbij geven wij aan welk gedrag wij als gewenst zien. Pesten zien wij als een probleem en wordt niet geaccepteerd. Praktisch uit zich dat in acties, zoals:

 • Aan het begin van het schooljaar worden de omgangsregels besproken binnen de groepen en met de ouders. Medewerkers en leerlingenraad letten op de naleving van de regels;
 • De mentor licht de leerlingen in welke stappen ondernomen worden bij pestsituaties, wanneer het niet lukt om zelf een pestsituatie op te lossen;
 • In september worden er tijdens de Nationale Week Tegen Pesten verschillende activiteiten op school georganiseerd met als doel het begrip voor elkaar te vergroten;
 • Structureel wordt de veiligheidsthermometer afgenomen om het gevoel van veiligheid in en rond de school te meten;
 • Ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid om via infobulletins en/of ouderavonden op de hoogte gesteld te worden van acties die zij kunnen ondernemen om de sociale omgang te bevorderen;
 • De school stelt twee pesttrainers aan, waarvan één ook de rol als pestcoördinator op zich neemt.

Wanneer er zich een pestsituatie voordoet zullen wij daarop reageren. Hierbij speelt de leerling ook een belangrijke rol. Wij gaan er vanuit dat in de eerste plaats de leerling zelf aangeeft of er een pestsituatie is en welke stappen hij heeft ondernomen om het pesten te stoppen. De pesttraining wordt ingezet door de pesttrainer na het voorgesprek met de gepeste. Tijdens het voorgesprek wordt vastgesteld welke mensen betrokken zijn bij de situatie, zodat die uitgenodigd worden bij de pesttraining. Tijdens de pesttraining worden alle betrokkenen benaderd vanuit de visie die in het pestprotocol geformuleerd staat en die aansluit bij het herstelrecht: de schade die veroorzaakt is kan hersteld worden.

Als het duidelijk is wat er nodig is om de situatie te herstellen worden de afspraken voor iedereen helder geformuleerd. Vervolgens worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld dat de afspraken vermeld worden in Eduscope en gedeeld worden met de  mentor(en), de  gedragskundige en de directie. In overleg met de gepeste wordt bepaald wanneer er een nagesprek zal volgen. Mocht uit het nagesprek met de gepeste blijken dat het pesten niet gestopt is, volgt er een vervolgtraining of wordt er overgegaan op curatie/repressie.

Internet gebruik

Vriendelijk gebruik van internet en sociale media

De regels voor het gebruik van internet en sociale media op school zijn gelijk aan de gedragsregels in normale omgang met elkaar op school, op het Verblijf of op een werkplek. Uitingen zijn altijd respectvol. Leerlingen en medewerkers plaatsten zelf geen teksten, foto’s of films die aanstootgevend zijn of beledigend is voor anderen. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel ‘naakt’ er te zien is op een foto of beledigende gebaren. Met leerlingen wordt besproken wat wel en niet wenselijk is.

Het is belangrijk dat de privacy gewaarborgd wordt. De afspraak is dat niemand foto’s, films of andere persoonlijke informatie plaatst van iemand anders, zonder schriftelijke toestemming. De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar formulieren met betrekking tot publicatie van foto’s en films van hun zoon of dochter.

Het gebruik van digitale middelen, zoals een i-pad of laptop is mogelijk voor alle leerlingen. De mobiele telefoon kan alleen met toestemming van de docent tijdens een les worden gebruikt. De regel is dat het toestel in de daarvoor bestemde bak wordt gelegd aan het begin van de les. Aan het eind van de les neemt de leerling het toestel weer mee.

Gedragsregels

De algemene regels op de school

Enkele praktische leefregels voor leerlingen

 • Fietsenstalling: fietsen moeten op slot in de fietsenstalling naast de  school geplaatst worden.
 • Op last van de brandweer mogen er geen tassen en jassen tegen de witte branddeuren worden neergelegd.
 • De gebouwen van de school zijn rookvrij. Achter de school hebben de leerlingen de mogelijkheid om in de pauze naar buiten te gaan (hier is eventueel ook een kleine rookruimte).
 • In de Honneborg (aula/ kantine); - Ruimen we onze eigen spullen op. - Gaan we op een zorgvuldige manier met het meubilair om en schuiven we onze stoel aan. - Alleen in de Honneborg wordt er gegeten en gedronken.
 • Omgaan met elkaar; - We gaan op een respectvolle manier met elkaar om, zowel op school als buiten schooltijd en op de sociale media.
 • Omgaan met materialen; - Het is verboden spullen van school of van anderen bewust te beschadigen. - Als je iets kapot maakt, moet je het zelf betalen. - De boeken moeten worden gekaft. - Geleende boeken/ materialen uit de mediatheek worden netjes en op tijd teruggebracht.
 • De computers in de mediatheek zijn eigendom van de school en bedoeld voor onderwijsactiviteiten. Je mag niets veranderen en geen programma’s toevoegen. Internetprotocol;
 • Je mag nooit je adres/gegevens aan vreemde mensen op internet geven. Je mag geen porno en/of gewelddadige (racistische, discriminerende) filmpjes/plaatjes bekijken of hier informatie over verspreiden.
 • De personeelskamer en werkplekken van de administratie en de conciërge zijn geen ruimtes voor leerlingen.