Wetenschappelijke publicaties

Om leerlingen en cliënten zo goed mogelijk te helpen, doen we wetenschappelijk onderzoek. We werken samen met universiteiten, zorg- en onderwijsorganisaties en koepelorganisaties. Lees meer over onze wetenschappelijke onderzoeken en projecten.

Leerkrachten van dove of slechthorende (DSH) leerlingen houden zich niet alleen bezig met lesgeven, maar ook met de sociale ontwikkeling. Voor leerkrachten in het regulier onderwijs is dit een uitdaging, omdat zij geen ervaring hebben met deze begeleiding. Dit project biedt handvatten voor op de werkvloer.

De spraak-taalstoornissen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hangen vaak samen met problemen op het gebied van de sociale interactie en communicatie. In dit onderzoek wordt er gekeken naar het effect van muzikale training.

In dit project wordt onderzocht in welke mate dove, slechthorende of kinderen met een TOS moeite hebben met het tekstbegrip van hyperteksten. Daarnaast leren leerlingen leesstrategieën om het leesbegrip van hyperteksten te bevorderen.

De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS gaat niet vanzelf. Dit kan grote gevolgen hebben voor verdere ontwikkeling. Professionals hebben behoefte aan meer kennis over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

De aard en ernst van een TOS is bij ieder kind anders. Het doel van dit project is het in kaart brengen van de samenhangende factoren en vooruitgang tijdens de behandeling (ROM).