Onze school

Inleiding

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids 2021-2022 vindt u informatie over Kentalis De  Skelp, een school voor speciaal onderwijs voor kinderen die niet goed kunnen horen en/of veel moeite hebben om met anderen te communiceren.  De meer algemene informatie over het onderwijs van Kentalis vindt u in het deel  Kentalis Schoolgids Algemeen De algemene schoolgids beschrijft het onderwijs van Kentalis. De informatie is bedoeld voor ouders en verzorgers  van kinderen die naar één van de scholen van Kentalis gaan of die via de ambulante dienstverlening ondersteuning krijgen op een school in de buurt. Iedere school heeft ook een eigen schoolspecifieke schoolgids. De scholen en de ambulante dienstverlening vallen onder Stichting Kentalis Onderwijs.

We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind en vinden het heel belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. U leest in deze gids meer over onze werkwijze en visie.  Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij, van ons lesaanbod tot de taken van de medezeggenschapsraad. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen heeft over ons onderwijs. 

U krijgt aan het begin van het schooljaar de Skelp Agenda. Hierin kunt u vinden wanneer de schoolvakanties zijn, maar bijvoorbeeld ook op welke dagen de kinderen vrij zijn in verband met studiedagen of wanneer er bijzondere activiteiten zijn op school.

Onze school

In mei 1970 startte De Skelp als school voor speciaal onderwijs in Drachten. In het begin was het alleen een school voor slechthorende kinderen. In 1974 kwam er een afdeling bij voor leerlingen met spraak- en/of taalproblemen. In 1978 verhuisde de school naar De Wetterwille, de locatie waar de school nog steeds te vinden is.   

De skelp

De Skelp is een neutraal-bijzondere basisschool. Dit betekent dat wij respect hebben voor ieders levensbeschouwelijke of culturele achtergrond.

 

Onze visie

De Skelp ziet het als haar taak om bij te dragen aan de vorming van kinderen tot zelfstandige jongeren/volwassenen die vrij en verantwoordelijk, actief kunnen en willen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst.

Elk kind is uniek en heeft talenten. We houden er rekening mee dat kinderen kunnen verschillen qua aanleg, interesses, cultuur en sociale achtergrond. Daarom geven wij adaptief onderwijs, waarbij de vragen van het kind en de ouder centraal staan. Dat betekent ook dat we per kind bekijken wat de juiste aanpak is. We kijken niet alleen naar wat een kind (nog) niet kan, maar vooral ook naar de dingen waar het kind juist goed in is.

De leerkrachten en assistenten op De Skelp hebben zich gespecialiseerd in de problematiek van de kinderen. Samen met andere deskundigen, zoals logopedisten en gedragswetenschappers, helpen ze een kind op de manier die het beste past bij zijn of haar ontwikkelingsbehoefte en uitstroomperspectief.

Adaptief onderwijs gaat er ook van uit dat elk kind behoefte heeft aan autonomie, competentie en relatie. Dat betekent voor onze leerlingen:

 • dat ze weten dat ze hun leergedrag zelf kunnen sturen
 • dat ze de taken die ze moeten doen, aan kunnen
 • dat ze zich geaccepteerd en veilig voelen

De medewerkers van De Skelp stemmen hun didactisch, organisatorisch en pedagogisch handelen af op deze drie uitgangspunten. De leerlingen zijn gemotiveerd om aan het werk te gaan, zodat ze uiteindelijk optimaal profiteren van het onderwijs. Op De Skelp werken we vanuit de volgende missie: 

Samen leren communiceren; onderwijs en zorg aan kinderen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is.

De aanpak op school is dan ook gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de communicatieve redzaamheid van onze leerlingen. Communiceren doen we samen, we leren met en van elkaar.

Onze kernwaarden zijn:

 • toegewijd: we hebben hart, oog en oor voor de ander, we zijn mensgericht
 • vakkundig: we weten waar we het over hebben, we zijn goed in wat we doen
 • in dialoog: we staan in goed contact met onze leerlingen, hun ouders, onze collega's en onze samenwerkingspartners

Deze kernwaarden bieden houvast en houden ons scherp, daar staan we voor!

 

Onze leerlingen

De Skelp is een school voor leerlingen van 3 tot ca. 12 jaar. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen die ernstige problemen hebben op het gebied van de communicatie. De grootste groep leerlingen op de Skelp heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij ervaren problemen op het gebied van het taalbegrip en/of de taalproductie. Bij veel van deze kinderen is sprake van meervoudige problematiek waarbij een autisme spectrum stoornis (ASS) relatief vaak voorkomt. Om in aanmerking te komen voor onderwijs op De Skelp moeten bij leerlingen met ASS de problemen op het gebied van de communicatieve redzaamheid voorliggend zijn.

Een aantal leerlingen volgt onderwijs op De Skelp vanwege slechthorendheid (SH). Meestal gaat het bij onze leerlingen met gehoorproblemen om perceptieve, dus blijvende gehoorverliezen. Sommige kinderen hebben een cochleair implantaat (CI). Wij bieden deze kinderen onderwijs met gebruik van solo- of klassenapparatuur en we leren ze om te gaan met het feit dat ze niet goed kunnen horen. 

Een taalontwikkelingsstoornis en/of ernstige gehoorverliezen zijn van invloed op de persoonlijke ontwikkeling en het leerproces. Een goed pedagogisch klimaat, met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming, draagt niet alleen bij aan het welbevinden van de leerlingen, maar bevordert ook de leerontwikkeling. De Skelp maakt in de eerste plaats gebruik van de gesproken taal als communicatiemiddel, maar steeds ondersteund met visuele middelen en waar nodig door middel van Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). 

Schoolondersteuningsprofielen

Om toegelaten te worden tot het speciaal onderwijs op De Skelp, heeft een leerling een beschikking nodig van de Commissie van Onderzoek (CvO). Op De Skelp kunnen we onderwijs bieden aan leerlingen met een beschikking TOS (taalontwikkelingsstoornis) of SH (slechthorendheid).

Waar werken we aan?

Het onderwijsaanbod voor leerlingen die slechthorend zijn en leerlingen met een TOS, richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Ze kunnen taal dan ook beter leren. We zetten bij de communicatie ondersteunde middelen in, waaronder gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. Zo krijgen de leerlingen optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen en te verwerken en om zelf taal te uiten. Voor een positief en reëel zelfbeeld, is het voor alle leerlingen belangrijk dat ze leren omgaan met de gevolgen van hun beperking. Daar besteden we op school bewust aandacht aan en we stimuleren het uitwisselen van ervaringen, om op die manier ook van elkaar te leren.

Leerlingen met TOS kunnen instromen vanaf vier jaar. Slechthorende leerlingen kunnen worden geplaatst vanaf drie jaar Ze verlaten onze school doorgaans in het schooljaar dat zij twaalf jaar worden. Sommige leerlingen volgen bij ons onderwijs vanaf de kleuterleeftijd. Er zijn ook leerlingen die eerst ergens anders onderwijs volgden en later zijn gestart bij Kentalis, soms na een doublure op de vorige school. Als het mogelijk is, gaan slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (weer) naar een reguliere basisschool. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsplan.

Schoolplan

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat op de Skelp wordt gevoerd. Het omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg. We zorgen dat we daarbij de basiskwaliteit garanderen en beschrijven daarnaast expliciet onze eigen aspecten van kwaliteit (parels). Dit schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders/verzorgers. Binnen de school wordt het ook gebruikt als een planningsdocument voor de periode 2019-2023. Op basis van de actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag wordt beschreven welke doelen bereikt zijn en wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn. Zo geven we vorm aan de cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Klik hier voor het schoolplan en het professioneel statuut.

Organisatie van de school

De Skelp heeft de hele provincie Friesland als haar verzorgingsgebied. In schooljaar 2021-2022 bezoeken ongeveer 130 leerlingen onze school. We starten met 10 groepen, met gemiddeld ca. 13 kinderen per groep. De groepen zijn verdeeld over drie clusters, Blok A, B en C, waarbij de kleuters in Blok A zitten en in elk geval de eindschoolverlaters in Blok C. Elk blok heeft een coördinator. Aan het begin van het schooljaar houden we rekening met instroom van nieuwe leerlingen, vooral in de groepen 1 t/m 4.

Bij het samenstellen van de groepen wordt, behalve met leeftijd, ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het (taal)niveau van de kinderen en de ondersteuning die ze verder nodig hebben. Als blijkt dat een kind toch niet in de juiste groep zit, kan tot de herfstvakantie de groepsplaatsing worden heroverwogen.  

Een team van leerkracht(en), logopedist en eventueel onderwijsassistent(en) is verantwoordelijk voor de directe begeleiding van de leerlingen in hun groep. Voor ouders zijn zij dan ook het eerste aanspreekpunt. Zij worden in hun werk ondersteund door verschillende disciplines, zoals intern begeleiders (IB’er), een psycholoog, een orthopedagoog, een vakleerkracht bewegingsonderwijs etc. In het hoofdstuk ‘Onderwijsteam’ beschrijven we alle functies van de medewerkers op De Skelp. 

De schoolleiding van De Skelp wordt gevormd door twee afdelingsdirecteuren, Hilde van Groningen en Tjitske Lautenbach. Zij hebben de verantwoordelijkheid ten aanzien van de schoolontwikkeling, het personeelsbeleid en de financiën. 

Het managementteam (MT-staf) ondersteunt en voedt de schoolleiding. Dit team bestaat, naast de schoolleiding, uit:

 • twee intern begeleiders (Reina van der Vliet en Frieda Faber)
 • twee gedragswetenschappers (Josiene van der Meer-Korenstra en Rozemarijn Tuijn-Martens)
 • een logopedist/linguïst (Margreet Verboom-De Boer)

Onderwijsteam

Het team van De Skelp bestaat uit ca. 55 personeelsleden die direct of indirect een bijdrage leveren aan het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen. Veel medewerkers werken parttime. We onderscheiden de volgende functies:

Afdelingsdirecteur

Twee afdelingsdirecteuren hebben de dagelijkse leiding van De Skelp. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de gehele schoolorganisatie. De afdelingsdirecteuren werken met portefeuilles namelijk: ‘Financiën & Personeel’ en ‘Onderwijs & Kwaliteit. Eén afdelingsdirecteur is tevens voorzitter van de Commissie van Leerlingenzorg (CvL). Daarnaast vertegenwoordigen zij de school extern. 

Groepsleerkracht

Onze groepsleerkrachten zijn geschoold om goed onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen. Zij hebben een akte speciaal onderwijs of hebben een vergelijkbare opleiding gevolgd. Zij beschikken over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van communicatie en interactie. Ze spreken leerlingen aan op een niveau dat aansluit bij hun mogelijkheden: zij geven aangepaste instructie en begeleiding, ze dagen de leerlingen uit en stellen eisen. Zo ondersteunen ze de leerlingen optimaal in hun leerproces. Ook beschikken de leerkrachten over specifieke vaardigheden die nodig zijn om de slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis goed te kunnen lesgeven. Onze leerkrachten werken nauw samen met de logopedisten en de onderwijsassistenten die bij hun groepen betrokken zijn.  Voor ouders is de groepsleerkracht vaak het eerste aanspreekpunt.

Leerkrachten zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van (nieuwe) ontwikkelingen binnen het (speciaal) onderwijs en worden indien nodig bijgeschoold.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen minimaal één, maar meestal twee keer per week les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Logopedist

De logopedisten op De Skelp begeleiden en behandelen leerlingen om de communicatie te verbeteren. De logopedisten werken dan bijvoorbeeld aan:

 • voorwaarden om te leren communiceren; hoortraining bij slechthorende leerlingen; problemen rond eten en drinken
 • luistervaardigheden (aandacht en concentratie, het richten op gesproken taal)
 • beginnende geletterdheid (voorwaarden trainen voor het leren lezen)
 • auditieve vaardigheden (luistervaardigheid, verschil horen tussen klanken of woorden); uitspraak en verstaanbaarheid
 • het maken van goede zinnen en het toepassen van de taalregels; het begrijpen van taal
 • het vergroten van de woordenschat
 • het verwoorden van gedachten en belevenissen en het vertellen van verhalen; het gebruiken van taal: wanneer zeg je iets, hoe zeg je iets
 •  het leren debatteren

De logopedist werkt hierin nauw samen met de leerkracht en de andere disciplines. De logopedist en leerkracht geven samen taal- en woordenschatlessen in de klas, dit noemen we co-teaching. De doelen zijn daarbij afhankelijk van de behoeften van de leerlingen. De logopedist beoordeelt of een leerling individueel, in een tweetal, in groepjes of klassikaal logopedie nodig heeft. Dit kan per leerling verschillen. Naast het direct behandelen van leerlingen geeft de logopedist voorlichting en advies aan ouders/verzorgers om de communicatie in de thuissituatie te verbeteren. Tweemaal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk voortgangsgesprek met de logopedist en de leerkracht.

Onderwijsassistent

Onderwijsassistenten op De Skelp zijn verbonden aan een groep of aan meerdere groepen van een blok. Ze hebben onderwijsondersteunende, verzorgende, begeleidende en voorbereidende taken. Ze werken mee in de groep, met groepjes kinderen en soms met een individuele leerling. Onderwijsassistenten zijn betrokken bij alle groepsactiviteiten.

Intern begeleider (IB)

De Skelp heeft twee intern begeleiders. De belangrijkste taken van de intern begeleider zijn  leerlingenzorg, onderwijskwaliteit en -ontwikkeling. De intern begeleider volgt de leerontwikkeling van  individuele leerlingen en de opbrengsten op groeps- en schoolniveau. De intern begeleider werkt nauw samen met leerkrachten en andere deskundigen binnen De Skelp en neemt deel aan de groeps(plan)- en leerlingbesprekingen. Twee keer per jaar, na de periode van Citotoetsen, worden analysegesprekken gevoerd met de leerkrachten. De intern begeleider is verder medeverantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelings- en uitstroomperspectief van de leerlingen.

Leerkrachten kunnen bij de intern begeleider terecht met vragen over het lesaanbod in het algemeen of het aanbod voor leerlingen met een specifieke didactische hulpvraag.

De intern begeleider regelt ook de procedure rondom schoolverlaters, zowel voor de kinderen die tussentijds uitstromen naar een andere vorm van basisonderwijs, als voor de leerlingen die na groep 8 de overstap maken naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. De intern begeleiders maken deel uit van de CvL.

Gedragswetenschapper (GW)

Op De Skelp zijn twee gedragswetenschappers werkzaam, een orthopedagoog en een psycholoog. De gedragswetenschapper is betrokken bij het signaleren van ontwikkelingsproblemen van leerlingen. Daarvoor heeft zij regelmatig overleg met andere deskundigen binnen de school.

Leerkrachten van De Skelp kunnen met specifieke pedagogische vragen, bijvoorbeeld over werkhouding, gedrag en ontwikkeling, terecht bij de gedragswetenschapper. Gezamenlijk zoeken ze naar een plan van aanpak. Ook ouders kunnen met vragen terecht bij de gedragswetenschapper, met name wanneer de problemen betrekking hebben op het functioneren op school. Bij ondersteuningsvragen vanuit de thuissituatie kan er ook contact worden gezocht met de maatschappelijk werker van de school. De gedragswetenschapper zet begeleidingstrajecten uit binnen of buiten de school en heeft hiervoor contact met de ouders, medewerkers van de school en externe instanties. 

Verder is de gedragswetenschapper medeverantwoordelijk voor het ontwikkelingsperspectief en uitstroomperspectief van de leerlingen. Ook voert de gedragswetenschapper diagnostisch onderzoek uit. Dit kan gaan om een bepaling van de algemene of niet-talige intelligentie, maar ook onderzoeken naar leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en problemen in het gedrag. In het geval van een dergelijk onderzoek wordt altijd overlegd met de ouders. De gedragswetenschappers maken deel uit van de CvL.

Maatschappelijk werker (MW)

Aan De Skelp is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Bij nieuwe leerlingen kan zij de ouders uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dit kan op school plaatsvinden of zij maakt een afspraak voor een bezoek thuis. De maatschappelijk werker kan vaak een brugfunctie vervullen als het gaat om de afstemming tussen thuis en school. 

Het schoolmaatschappelijk werk kan kinderen en hun ouders de juiste hulp en begeleiding bieden als er zorgen zijn over het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Samen met ouders, leerkrachten en eventueel andere medewerkers die betrokken zijn bij het kind,  wordt eerst bekeken wat de hulpvraag is. De maatschappelijk werker kan adviezen geven, ze kan zelf hulp bieden of als het nodig is, de ouders en hun kind begeleiden naar specialistische hulp. Zij onderzoekt samen met ouders welke  hulp nodig is, wat er mogelijk is en van welke hulp ouders gebruik willen maken.  Soms is er sprake van kortdurend contact met maatschappelijk werk en soms duurt het contact wat langer.

Wanneer ouders zorgen hebben over hun kind of bijvoorbeeld vragen over de opvoeding, dan kunnen zij ook zelf ook contact opnemen met de maatschappelijk werker. Dit kan via de leerkracht of via de administratie.  Wat betreft de privacy: de maatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met alle gegevens en deelt alleen informatie met school of met anderen na toestemming van de ouders.

Administratieve medewerker

De administratie is het eerste aanspreekpunt binnen De Skelp. Op De Skelp werken drie administratief medewerkers. Zij houden zich bezig met de volgende werkzaamheden:

 • managementondersteuning
 • leerlingenadministratie
 • financiële en personeelsadministratie
 • beheer leerlingendossiers
 • planning onderzoeken van onder andere schoolarts, audiologie; het verzorgen van de correspondentie rondom onze leerlingen; werkzaamheden rondom Commissie voor de Leerlingenzorg
 • informatieverstrekking aan bijvoorbeeld gemeenten, scholen en overige instanties Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld

Schoolaudioloog

De schoolaudioloog verzorgt onder andere scholing van logopedisten en leerkrachten met betrekking tot slechthorendheid/doofheid en hoorhulpmiddelen en kan akoestische adviezen geven. Het Kentalis Audiologisch Centrum (AC), locatie Groningen, verzorgt de schoolaudiologie voor De Skelp en faciliteert de soloapparatuur voor de slechthorende leerlingen. Ook onderzoekt, begeleidt en adviseert het Kentalis Audiologisch Centrum kinderen en jongeren met gehoor-, spraak-, en taalproblemen. 

Nieuwe leerlingen van wie  de school geen audiologische gegevens heeft, krijgen standaard een oriënterend gehooronderzoek, om zo eventuele gehoorproblemen uit te sluiten. Ook wanneer er twijfels zijn over het gehoor van een leerling, is het mogelijk een oriënterend gehooronderzoek uit te voeren. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen schriftelijk bericht van de uitkomst. Als met dit onderzoek nog geen voldoende gehoor kan worden aangetoond, adviseren wij een uitgebreid gehooronderzoek (vergoeding door de zorgverzekeraar). Hiervoor is een verwijzing nodig van de arts. Ook dit onderzoek kan meestal op school plaatsvinden.

Leerlingen die bekend zijn met doofheid/slechthorendheid hebben uitgebreide audiologische zorg nodig (vergoeding door de zorgverzekeraar). Het Kentalis Audiologisch Centrum kan deze uitgebreide audiologische zorg op school leveren als Kentalis de hoofdbehandelaar is. Onderzoeken kunnen dan onder schooltijd plaatsvinden. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn als zij dat willen. Door de onderzoeken door Kentalis op school zelf te laten plaatsvinden, is er direct contact met leerkracht en logopedist van de leerling. Vragen kunnen zo direct worden beantwoord. Als  ouders, naast de schoolaudiologie, ook gebruik willen maken van uitgebreide audiologische zorg op school, dan kunnen zij zich aanmelden via onderstaand mailadres.

Het is ook mogelijk om voor audiologische zorg te blijven bij het  Audiologisch Centrum waar de leerling al bekend is (bijvoorbeeld het Pento Audiologisch Centrum Friesland). Voor leerlingen met een cochleair implantaat geldt dat zij bij het desbetreffende CI-team onder behandeling blijven. Kentalis levert dan wel de school audiologische zorg (bijvoorbeeld soloapparatuur). Hiervoor hebben wij audiologische gegevens nodig. De school vraagt deze gegevens dan op bij het behandelend Audiologisch Centrum/CI-team, na toestemming van de ouders.

Voor aanmelden, informatie of vragen kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum via: acgroningen@kentalis.nl

Technisch vakman

De technisch vakman van Kentalis is regelmatig aanwezig op De Skelp. Hij werkt nauw samen met de schoolaudioloog en zorgt er onder andere voor dat de soloapparatuur goed werkt. Voor storingen aan de hoorapparaten kunnen kinderen rechtstreeks naar hem toe gaan. Kleine reparaties, zoals slangetjes vervangen, oorstukjes vastzetten en schoonmaken, kunnen op school gebeuren. Wanneer er thuis of op school twijfel is of een hoorapparaatje goed werkt, dan kan dat op school worden gecontroleerd.

Stagiaires

De Skelp biedt ieder jaar een aantal stageplaatsen aan, onder andere voor aankomende onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers en leerkrachten. Voor stagiaires is een stagehandboek ontwikkeld, waarin de werkwijze van De Skelp wordt toegelicht. Ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind te maken krijgt met een stagiaire.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Als ouders nieuwsgierig zijn naar onze school, dan nodigen we hen van harte uit om een kijkje te komen nemen. Hiervoor organiseert De Skelp ook een aantal keer per jaar een informatieochtend. We laten de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Na de formele inschrijving, op grond van de beschikking van de Commissie van Onderzoek (CvO) van Kentalis, kan ook de klas worden bezocht waar de nieuwe leerling waarschijnlijk komt. Ook is er dan gelegenheid voor het stellen van praktische vragen.

Informatie over onderwijsarrangementen vindt u op hier: www.kentalis.nl/over-kentalis/onderwijs-bij-kentalis/onderwijsarrangementen-licht-medium-en-intensief.