Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school en betrokkenheid van ouders bij hoe hun kind zich bij ons ontwikkelt, vinden wij erg belangrijk. Voor de meeste ouders is de school niet naast de deur. Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor regelmatig contact, zowel op afstand als persoonlijk. Ouders ontvangen bij de start van het schooljaar de Skelpkalender. Hierin staan alle belangrijke data vermeld, zoals vakantie- en studiedagen.

Veel informatie van school wordt tegenwoordig digitaal verspreid via onze schoolapp Social Schools. Deze app wordt verderop beschreven. Leerkrachten en logopedisten zijn voor ouders in principe het eerste aanspreekpunt. De communicatie tussen ouders en school verloopt ook vaak via deze app. Als daar reden voor  is, kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de leerkracht en logopedist. Dat kan voor of na schooltijd.

Voor algemene vragen kunnen ouders met De Skelp contact opnemen via de mail (info-skelp@kentalis.nl) of door te bellen met de administratie. Voor een gesprek met iemand van de schoolleiding, kan een afspraak gemaakt worden via de managementassistent.

Oudergezag

De school dient te weten wie het gezag over het kind heeft bij gescheiden ouders. Ouders die het gezag over kind hebben, krijgen alle informatie over hun kind. Van belang is dat gescheiden ouders beide hun verschillende adressen kenbaar maken aan de administratie van de school. Over het verstrekken van gegevens over het kind aan derden zal vooraf toestemming aan ouders worden gevraagd.

Huisbezoek

Bij alle leerlingen die nieuw op De Skelp komen, gaan we op kennismakingsbezoek. In de loop van de schoolperiode kunnen er meer huisbezoeken plaatsvinden. 

Kennismakingsavond

Aan het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een kennismakingsavond. Ouders nemen een kijkje in de klas van hun kind en maken kennis met de leerkracht(en), logopedist(en) en onderwijsassistenten die bij de groep betrokken zijn. Zij vertellen hoe de eerste weken in de groep zijn verlopen, ze presenteren het jaarprogramma en bieden volop de ruimte aan ouders om hierover vragen te stellen. Op deze avond is er ook gelegenheid om kennis te maken met de ouders van de andere kinderen in de groep. 

Schoolverlaters

Voor ouders organiseren we jaarlijks een algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs en de procedure op De Skelp. 

Zodra er een keuze voor een vervolgschool gemaakt is, zorgen we samen met ouders voor de aanmelding van de leerling bij de nieuwe school. Als de leerling is aangenomen, zorgen we voor een goede overdracht naar de nieuwe school.

Oudergesprekken m.b.t. de voortgang

Ouders worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en logopedist over de voortgang van hun kind Eén keer in januari/februari en één keer in juni. In juni bespreken de leerkracht en de logopedist de ontwikkelingen van de leerling aan de hand van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het logopedisch handelingsplan (LIHP). Deze plannen moeten voor akkoord door ouders worden ondertekend. Hiervoor is gelegenheid tijdens het gesprek. Wij gaan ervan uit dat ouders bij deze gesprekken aanwezig zijn. Mocht het echter een enkele keer voorkomen dat dit niet lukt, dan gaan wij ervan uit dat ouders instemmen met de behandeldoelen. In juni krijgt uw kind een verslag over zijn/haar persoonlijke vorderingen mee, dit is het kinderrapport.

Ouderavond

Eén keer per schooljaar organiseren we een ouderavond met workshops. Elk jaar komen onderwerpen aan de orde die voor ouders met leerlingen op De Skelp interessant kunnen zijn. De jaarverslagen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad (MR) worden schriftelijk aan de ouders verstrekt.

Ouders betrokken bij activiteiten op school

Wij vinden het fijn als ouders op school komen. Hier zijn verschillende gelegenheden voor, zoals het bijwonen van een viering of de afsluiting van een IPC-project. Ouders worden soms uitgenodigd om te komen  kijken bij een laatste les van Special Heroes. Ook vragen we ouders om te komen kijken of helpen bij de Koningsspelen en het eindfeest waarmee we het schooljaar afsluiten. Hulp van ouders bij activiteiten op school of  daarbuiten, is altijd van harte welkom. Een kijkje in de klas of bij de logopedist is ook altijd mogelijk. Daarvoor moet dan van te voren wel even een afspraak gemaakt worden.

Privacy en recht van inzage

De privacy van de leerlingen is in alle applicaties waarmee binnen Kentalis wordt gewerkt, geborgd. Ouders hebben te allen tijde recht van inzage in het dossier van hun kind.

Klachten

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Daarom heeft Kentalis een klachtenregeling. Deze regeling is te vinden op https://www.kentalis.nl/klacht

Schoolkrant

Speciaal voor de kinderen en ouders/verzorgers wordt 2 x per jaar een Skelpcourant gemaakt. Deze schoolkrant wordt verspreid via Social Schools. De schoolkrant is zoveel mogelijk door de kinderen zelf gemaakt en u kunt er het laatste nieuws lezen. Heeft u zelf een idee, stuk of inzending dat u geschikt lijkt voor de schoolkrant? Geeft u dit dan mee aan uw kind. Elke bijdrage is welkom. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een verslag van een ouderavond, belevenissen van uw kind in school of de bus, vakantie of iets dergelijks. 

Schoolapp: Social Schools

Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie, wat we die dag in de klas hebben gedaan of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces.

Daarnaast communiceren wij ook via Social Schools over bijvoorbeeld het vervallen van lessen wanneer een leerkracht ziek is en wij geen vervanging hebben kunnen regelen. Het is dus belangrijk dat u het nieuws op Social Schools dagelijks volgt.

Hoe werkt het?

Ouders die toestemming hebben verleend aan de school ontvangen een koppelcode en kunnen inloggen in de Social Schools omgeving. Dit kan via de mobiele app of via de web-omgeving. Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun eigen kinderen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school (bijvoorbeeld Sint Maarten, Kerstfeest, excursies, vader- en moederdag etc.)  We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 30,-. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te voldoen.

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet door ouders wordt betaald, betekent dit niet dat de desbetreffende leerlingen niet kunnen deelnemen aan de te organiseren activiteiten.

 

 

Lokale medezeggenschap op locatie

Er zijn beleidszaken die voor alle Kentalisscholen van belang zijn. Daarvoor heeft Kentalis een landelijke medezeggenschapsraad (MR). Op De Skelp vinden we de mening van ouders ook belangrijk. Zij  kunnen meepraten en meebeslissen in de locatiemedezeggenschapsraad (LMR). Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Lid worden

Wilt u als ouder deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

Dit zijn de leden van de raad:

 • Mevr. H. Wierstra (ouderlid)
 • Mevr. R. Stuivenwold (ouderlid)
 • Betty van Welzenis (personeelslid)
 • Janke Koops (personeelslid)

De medezeggenschapsdeelraad kiest uit haar midden een voorzitter en eventueel een secretaris.

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Wanneer kinderen zitten met gevoelens, gedachten of ervaringen die ze niet met  bijvoorbeeld hun ouders of leerkracht willen of durven bespreken, dan kunnen zij in gesprek met één van de vertrouwenspersonen. In eerste instantie luisteren zij naar het kind. Daarna gaan ze samen met het kind kijken wat er nodig of mogelijk is.  Onze interne vertrouwenspersonen zijn:

 • Joukje Hanenburg (j.hanenburg@kentalis.nl)
 • Rozemarijn Tuijn-Martens (r.tuijnmartens@kentalis.nl)
 • Josiene van der Meer- Korenstra (j.korenstra@kentalis.nl)

Tijdens de eerste weken en tijdens de extra lesweken Relaties en Seksualiteit, bezoeken de vertrouwenspersonen de groepen.

De kanjercoördinator is:

 • Grietje Feenstra-Schriemer (g.schriemer@kentalis.nl)

De anti-pestcoördinator is:

 • Josiene van der Meer- Korenstra (j.korenstra@kentalis.nl)

Onze RIS-aandachtsfunctionarissen (Relaties, Intimiteit en Seksualiteit) zijn:

 • Rozemarijn Tuijn-Martens (r.tuijnmartens@kentalis.nl)
 • Josiene van der Meer- Korenstra (j.korenstra@kentalis.nl)

Ouderraad (klankbordgroep)

De ouderraad (OR) van De Skelp wordt d.m.v. verkiezingen gevormd en bestaat uit ouders en medewerkers. De ouderraad denkt mee over de belangen van de school en haar leerlingen. Ook  levert de ouderraad een belangrijke bijdrage aan allerlei terugkerende activiteiten, zoals de Sinterklaas- en kerstviering, de schoolverlatersavond en het eindfeest op de laatste schooldag. Daarnaast is de ouderraad betrokken bij activiteiten in het kader van IPC.  De ouderraad vergadert zes keer per jaar van 19.30 uur tot 21.00 uur.

De ouderraad bestaat uit: 

 • Mevr. A. Sietsma, (ouderlid)
 • Vacature
 • Vacature
 • Grietje Feenstra-Schriemer (personeelslid)

Lid worden   Wilt u als ouder lid worden van de ouderraad, dan kunt u een mail sturen naar or.deskelp@gmail.com