Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

Voor iedere leerling op De Skelp wordt door de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin staan onder andere de onderwijsdoelen, de ondersteuningsbehoefte en het uitstroomperspectief (UP) van de leerling beschreven.  Algemene informatie over de CvL en het OPP is te lezen in de Kentalis Schoolgids Algemeen. 

Toetsen en leerlingvolgsysteem

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen door middel van dagelijkse observaties in de klas, maar ook aan de hand van toetsen die bij de methodes horen. Met methodegebonden toetsen bekijken we of de kinderen de net aangeboden lesstof beheersen. Daarnaast gebruiken we de methodeonafhankelijke toetsen van Cito voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Het technisch leesniveau wordt bepaald aan de hand van de AVI- leestoetsen en de drie- minuten-toets (DMT). De basisvaardigheden voor rekenen meten we twee keer per jaar door middel van tempotoetsen. Met deze methodeonafhankelijke toetsen brengen we de vaardigheden van onze leerlingen in beeld. We zien hoe ze zich ontwikkelen en hoe ze functioneren vergeleken met leeftijdsgenootjes. De gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem van Cito (Cito-LOVS). Hiermee hebben we niet alleen de gegevens per leerling in kaart, maar krijgen we ook inzicht in onze leeropbrengsten op groeps- en schoolniveau.

We gebruiken de SCOL als instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. Verder worden leerlingen logopedisch getest. De resultaten en een plan van aanpak worden beschreven in het logopedisch handelingsplan (LIHP).

Er wordt getoetst aan de hand van ons toetsprotocol en de toetskalender.

Alle gegevens worden besproken en geëvalueerd in een jaarlijkse cyclus van groepsplanbesprekingen, leerlingbesprekingen en analysegesprekken.

De voortgang van de kinderen wordt regelmatig met hun ouders besproken. De leerkracht, logopedist en klassenassistent hebben direct contact met ouders via Social Schools. Na de eerste leerling- en groepsbespreking in het najaar worden ouders gebeld. Twee maal per jaar zijn er oudergesprekken op school. 

Commissie van Leerlingenzorg

In het geval er zorgen zijn over de leerontwikkeling, het welzijn of het gedrag van een individuele leerling, dan kan dit door de leerkracht en logopedist worden besproken met de intern begeleiders en de gedragswetenschappers.

Wanneer de ingezette acties niet het gewenste resultaat hebben, wordt een leerling aangemeld voor een bespreking in de Commissie van Leerlingenzorg. Ouders worden er altijd van op de hoogte gesteld als hun kind in de CvL wordt besproken en zij worden na afloop geïnformeerd over wat er is besproken. De CvL wordt gevormd door de gedragswetenschappers, de intern begeleiders, de maatschappelijk werker en de schoolarts. De afdelingsdirecteur is voorzitter van de CvL. Afhankelijk van de vragen die worden besproken, sluiten de leerkracht en de logopedist van de leerling aan bij de bespreking. 

Er wordt eerst bekeken of de ondersteuningsvraag intern kan worden opgelost. Als dat niet toereikend is, worden de mogelijkheden voor aanvullende zorg besproken, hetzij via Kentalis Zorg, hetzij via onze externe ketenpartners. 

De CvL bespreekt ook de leerlingen die van De Skelp naar een reguliere basisschool, een andere vorm van speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs gaan.

Leerlingendossier 

Een leerlingendossier bevat naast persoonsgegevens ook andere informatie die belangrijk is voor de begeleiding van een leerling, zoals verslagen van de leerkracht, logopedist, psycholoog, jeugdarts en van de CvL. Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te kijken. Onder verwijzing naar artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegeven kunnen zij een kopie van het leerlingendossier opvragen. Een verzoek hiertoe moeten ouders vooraf indienen bij de directie van De Skelp. Gegevens uit het dossier mogen alleen aan derden worden gegeven wanneer ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Verwijsindex Fryslân 

Er kunnen redenen zijn waarom een leerling of een gezin extra ondersteuning nodig heeft. In de zorg en hulpverlening aan kinderen werken veel organisaties samen. Voor een tijdige en goede hulpverlening is het belangrijk dat deze organisaties elkaar nog sneller en beter kunnen vinden. De verwijsindex is een digitaal instrument dat hierbij kan helpen. Professionals kunnen hierin de naam van een kind invoeren, mochten er zorgen zijn. Wanneer er ook een melding komt van een andere aangesloten partij, is er een match en kunnen de melders met elkaar in overleg gaan. Bij ons op school zal het invoeren van een kind in het systeem uitsluitend gebeuren na een bespreking in de Commissie van Leerlingenzorg. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Dyslexieprotocol 

De relatie tussen TOS (taalontwikkelingsstoornis) en dyslexie is groot. Op De Skelp zijn we ons er bewust van dat het lees- en spellingonderwijs veel en zorgvuldige aandacht vraagt. De vorderingen van de leerlingen op de vakgebieden lezen en spellen worden nauwkeurig gevolgd met een leerlingvolgsysteem. Tijdens de leerling-besprekingen bekijken we de vorderingen van de leerlingen en indien nodig vragen we advies aan de  leesspecialist en/of gedragswetenschapper. Wanneer we voor een leerling interventies afspreken die afwijken van het groepsplan, dan leggen we deze vast in een specifiek individueel handelingsplan. Na de eerste helft van groep 5 maken de leesspecialist en de gedragswetenschapper de balans op bij welke leerlingen sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Wanneer e.e.a. nog niet duidelijk is kan dit ook op een later moment. Uitgangspunt hierbij is het stappenplan van het dyslexieprotocol. We bekijken nauwkeurig of een leerling in aanmerking komt voor een dyslexiescreening of dyslexieonderzoek. Wanneer dit het geval is, brengen we de ouders op de hoogte. Dyslexie- onderzoek, dyslexiebehandeling en eventueel het afgeven van een dyslexieverklaring wordt door externe instanties gedaan. 

AJONGH-training

Op De Skelp wordt de AJONGH-training gegeven. AJONGH staat voor Als Je Oren Niet Goed Horen. Deze lessencyclus wordt verzorgd door ambulante begeleiders van Kentalis voor slechthorende kinderen vanaf groep 3. Tijdens de lessen krijgen de kinderen meer informatie over hun beperking, het slechthorend zijn. Maar ook worden ervaringen uitgewisseld: wat betekent het voor jou om slechthorend te zijn? Hoe kun je daar op verschillende manieren mee omgaan? Zo leren de kinderen van elkaar en vaardigheden worden geoefend.

Daarnaast zijn er ook allerlei leuke werkvormen: spelletjes, filmpjes kijken, opdrachten, rollenspel, een gastspreker. Deze lessen zijn onder schooltijd, maar ouders en leerkrachten worden er ook actief bij betrokken. De kinderen krijgen thuiswerkopdrachten mee.

Week van de TOS

Op de Skelp organiseren we elk schooljaar ‘de week van de TOS.’ Deze week is gericht op de psycho-educatie rondom TOS (taalontwikkelingsstoornis). In deze week staan o.a. de volgende vragen centraal: 

  • Wat is TOS?
  • Wat houdt mijn taalontwikkelingsstoornis (TOS) in?
  • Waarom zit ik op de Skelp?
  • Wat betekent TOS voor mij? 
  • Hoe kan ik het beste met mijn TOS omgaan?

In elke groep gaan we op niveau in op deze vragen. Bij de kleuters wordt er gebruik gemaakt van prentenboeken. Ook leren de leerlingen spelenderwijs of met behulp van een toneelstukje wat een TOS is. In de andere groepen gaan we dieper op het onderwerp in. Ook hier maken we gebruik van (prenten)boeken over het thema TOS. Daarnaast worden er groepsgesprekken op niveau gevoerd met behulp van gesprekskaartjes. Daarbij is veel ruimte voor de leerlingen om hun ervaringen te delen en vragen te stellen. Door de hele school hangen tijdens de TOS-week posters over TOS, met herkenbare situaties voor de leerlingen. Daarnaast zijn er gedurende de hele week binnen de school ludieke acties om aandacht te geven aan TOS, zo worden er TOSti’s gebakken of liggen er doriTOS, cheeTOS en menTOS in de kantine. De invulling van de TOS-week kan per schooljaar variëren, maar de kern blijft hetzelfde.

Medische zorg

Medicijngebruik / medicijnvervoer

Wanneer een kind medicijnen gebruikt, vragen wij de ouders een “overeeneenkomst toediening geneesmiddelen” in te vullen. Wij verstrekken geen medicatie zonder schriftelijke toestemming van ouders.

Tussentijdse wijzigingen in de medicatie kunt u doorgeven aan de leerkracht.

Ten aanzien van het medicijngebruik hanteren wij het Kentalis protocol dat op school ter inzage ligt.

De Skelp adviseert ouders van kinderen die medicijnen gebruiken, om deze zelf af te leveren bij de leerkracht. Dit om ongelukken te voorkomen. U kunt hiervoor de contactmomenten gebruiken bijvoorbeeld een bezoek aan een ouderavond, de logopediste etc. Mochten er aan het eind van het schooljaar medicijnen overblijven, dan zal de leerkracht dit aangeven. De Skelp geeft uit voorzorg geen medicijnen mee aan de leerlingen.

BHV

Voor het verlenen van eerste hulp zijn er dagelijks BHV-ers (bedrijfshulpverleners) op school aanwezig. Een leerling die op school een kleine verwonding oploopt, wordt in eerste instantie behandeld door een BHV-er.

Is de verwonding ernstiger, dan  gaat een medewerker met de leerling mee naar het ziekenhuis, naar de Spoedeisende Hulp. Als de verwonding zeer ernstig is, bellen wij de ambulance. De ouders worden hiervan natuurlijk op de hoogte gesteld, zij kunnen dan z.s.m. naar het ziekenhuis komen om de zorg voor hun kind over te nemen.

Fysiotherapie

Wanneer leerlingen zich motorisch minder goed ontwikkelen, kunnen zij gebruik maken van de fysiotherapeut die 1 x per week op school aanwezig is. Hier kunnen leerlingen naartoe wanneer zij een verwijzing hebben van de huisarts of specialist. Ook de schoolarts kan een leerling doorverwijzen voor fysiotherapie onder schooltijd. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Schoolarts

De jeugdarts van de jeugdgezondheidsdienst Friesland komt eens per 4 weken bij ons op school. Hij maakt deel uit van de Commissie voor de Leerlingenzorg.

Het werk van de jeugdarts bestaat uit het volgende:

  • Gezondheidsonderzoek bij de start op school. Bij de plaatsing van een nieuwe leerling op De Skelp nodigt de jeugdarts de ouders samen met hun kind uit voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een onderzoek van de ontwikkeling van kind. Verder is er een gesprek over het gedrag en de opvoeding. Ouders ontvangen voorafgaand aan het onderzoek een vragenlijst. Er kan op advies van de jeugdarts, op verzoek van ouders, groepsleerkracht of van de Commissie voor de Leerlingenzorg een herhalingsonderzoek plaatsvinden.
  • Gezondheidsonderzoek 10-  en 11-jarigen. Dit is een onderzoek van de lichamelijke gezondheid, groei en ontwikkeling. Daarnaast staat de jeugdarts stil bij het gedrag van het kind, de omgang met leeftijdsgenoten en de opvoeding. Voorafgaand aan het gesprek ontvangen ouders een vragenlijst. 

Het beantwoorden van vragen van ouders en groepsleerkrachten en het doen van verwijzingen behoort ook tot de taken van de jeugdarts.

Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. Ouders kunnen daarvoor zelf contact opnemen met de jeugdarts (R. Noordbruis) of jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 088- 22 99 222.