Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het SO na groep 4; in het VSO na de 3e klas) en aan het einde van de schooltijd. Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs 

De vernieuwde ambities van Kentalis voor zowel eind groep 4 als eind groep 8 komen overeen met de leerroutes en bijbehorende leerstofarrangementen zoals De Skelp die hanteert.

In schooljaar 2018- 2019 behaalde onze school t.o.v. de Kentalisambities de volgende didactische leeropbrengsten voor de doelgroep TOS/SH (Kentalis ambitie is 75%). Bekijk de bijlage.

Leeropbrengsten leergebiedoverstijgende vaardigheden

De inzet van PBS (Positive Behavior Support), een schoolbrede aanpak om gewenst gedrag aan te leren en te versterken, draagt bij aan positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en schept een klimaat waarin geleerd kan worden. PBS wordt verder geïmplementeerd vanuit het actieteam. Voor individuele leerlingen met een bredere hulpvraag en ondersteuningsbehoefte verwijzen we door naar externe zorgverleners of naar de zorgprogramma’s van Kentalis Zorg. Het psychisch welbevinden van slechthorende leerlingen wordt cyclisch gescreend (psywel). Indien nodig wordt naar aanleiding hiervan actie op ondernomen. Bekijk de bijlage. 

Opbrengsten sociale veiligheid

Op De Skelp wordt de veiligheidsbeleving van de leerlingen jaarlijks gevolgd middels afname van de vragenlijst naar de sociale veiligheid. De vragenlijst voor de groepen 1 t/m 4 bestaat uit 9 vragen in wel/niet vorm. In deze groepen is in 2018-2019 de vragenlijst door 92 van de 93 van de leerlingen ingevuld. Dit is een responspercentage van 99%. Dat kan worden aangemerkt als uitstekend. Over het algemeen voelen de kinderen zich in de groepen 1 t/m 4 (zeer) veilig in verschillende situaties binnen de school. Op het plein is het gevoel van veiligheid iets lager (89%). Door 30% van de kinderen wordt aangegeven dat ze in de week voorafgaande aan de vragenlijst zijn gepest.  De vragenlijst voor de groepen 5 t/m 8  bestaat uit 23 vragen opgesteld volgens een 4-puntsschaal. In deze groepen is in 2018-2019 de vragenlijst door 59 van de 62 leerlingen ingevuld. Dit is een responspercentage van 95% en ook dat kan worden aangemerkt als uitstekend. De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 scoren over het geheel genomen voldoende tot goed op hun gevoel van veiligheid in de groep. Bekijk de bijlage

Oudertevredenheid

In maart 2020 is het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek wordt 1 x per 4 jaar uitgezet, de input wordt gebruikt voor eventuele verbeteracties De respons was 20%, dit is laag te noemen. Vanuit dit oogpunt moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. Ouders waarderen de school over het algemeen met een 8, daarmee scoort de Skelp goed. Op de vraag “De school leert mijn kind social media veilig te gebruiken” werd een onvoldoende gescoord, dit valt te verklaren uit het feit dat de lijst voor het merendeel is ingevuld door ouders van de jongere kinderen. Het merendeel van de ouders (75%) heeft hier “niet van toepassing/weet ik niet ingevuld”. De uitkomsten van dit onderzoek geven geen reden tot het opstellen van verbeteracties.

Overgang naar een andere school

De Skelp hanteert een actief terugplaatsingsbeleid. Jaarlijks wordt er aan de hand van de didactische en logopedische vorderingen bekeken of een leerling nog een specifieke cluster 2 ondersteuningsbehoefte heeft. Ook wordt er gekeken of de ondersteuningsbehoefte past binnen een intensief arrangement op De Skelp of dat over- of terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een ander onderwijscluster (cluster 3 en 4) passender is met of zonder een ondersteuningsarrangement vanuit cluster 2.

Van de leerlingen die tussentijds uitstromen is het voor De Skelp niet duidelijk naar welk onderwijsniveau zij uiteindelijk uitstromen. In principe kan dit ieder niveau zijn (Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO).

Het gevolg van dit actieve uitplaatsingsbeleid is dat er op de Skelp in de hogere groepen sprake is van relatief grotere leerachterstanden en/of meer complexe problematiek.

De meeste eindschoolverlaters stromen uit richting Praktijkonderwijs (PRO) en VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) of Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL), veelal met ondersteuning vanuit cluster 2.

Bij de verwijzing naar een andere vorm van basisonderwijs en het voortgezet onderwijs spelen 4 factoren een bepalende rol:

  • Het niveau van de taalontwikkeling
  • De (non verbale) verstandelijke capaciteiten (IQ)
  • De leervorderingen op de gebieden technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling    

Deze factoren worden onderzocht door de leerkracht, de logopedist en de gedragskundige.

Uit onderzoek (Moelands 2007) is bekend dat de beste voorspeller van het te verwachten leerrendement de taalontwikkeling en de Citotoetsscores van ten minste drie toets momenten zijn. Deze 2 onderdelen zijn op de Skelp dan ook het uitgangspunt voor het opstellen van de uitstroomperspectieven.

De gehele ontwikkeling van de leerling wordt 2 keer per jaar breed besproken in de leerlingbespreking en zo nodig in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Tot eind groep 4 wordt aan alle leerlingen het basisaanbod -gericht op het VMBO- geboden. Vanaf midden-eind groep 4 wordt er een uitspraak gedaan over het te verwachten uitstroomperspectief op basis van taalvorderingen en de Citotoetsscores.

In oudergesprekken wordt besproken wat de te verwachten uitstroombestemming of uitstroomniveau van hun kind is op basis van de op dat moment bekende gegevens.

Voor de leerlingen die tussentijds uitstromen, is het in overleg met de nieuwe school vaak mogelijk om voorafgaand aan de overstap al een dag of meerdere dagen mee te draaien. Bij een integratietraject van meerdere dagen worden de afspraken in een overeenkomst vastgelegd.

Voor de leerlingen in groep 8 die uitstromen naar het vervolgonderwijs, worden in de leerlingbespreking van oktober voorlopige schooladviezen geformuleerd. Na de Citotoetsperiode in januari-februari stelt de CvL de definitieve adviezen vast. De leerkrachten en logopedisten bespreken deze adviezen met ouders.

Voor ouders organiseren we jaarlijks een algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs en de procedure op De Skelp. Hierbij besteden we ook aandacht aan de mogelijkheden voor specifieke cluster 2 ondersteuning; zoals een cluster 2 onderwijsaanbod op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de Dr. J. de Graafschool in Groningen, of cluster 2 ondersteuning vanuit de ambulante begeleiding (AB) binnen het regulier voortgezet onderwijs.

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs organiseren zelf voorlichtingsdagen of -avonden en meeloopmomenten voor toekomstige leerlingen en hun ouders.

Zodra er een keuze voor een vervolgschool gemaakt is, zorgen we samen met ouders voor de aanmelding van de leerling bij de nieuwe school. Als de leerling is aangenomen, zorgen we voor een goede overdracht naar de nieuwe school.

Informatie over eind uitstroom

In schooljaar 2018-2019 zaten er op 1 oktober 2018 150 leerlingen op de Skelp. In totaal verlieten in dit schooljaar 29 leerlingen onze school. Vanuit groep 8 waren dit er 7; de eindschoolverlaters; 24% van het totaal aantal schoolverlaters. Bekijk de bijlage over eind uitstoom.

Eindschoolverlaters - perspectief

Halverwege-eind groep 6 van het schooljaar 2016-2017 is voor de eindschoolverlaters voor het laatst een uitstroomperspectief opgesteld o.b.v. hun cito gegevens en taalontwikkeling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de leerroutes die gemaakt zijn op De Skelp, waarbij de streefdoelen voor het Praktijkonderwijs en de verschillende niveaus van het VMBO voor het regulier onderwijs leidend zijn.  

VMBO perspectief 4 leerlingen                        57,1% 

PRO perspectief    3 leerlingen                        42,9%

Eindschoolverlaters - uitstroom

Van de 7 eindschoolverlaters zijn er 4 naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan en 3 naar het speciaal voortgezet onderwijs cluster 2 (VSO). Van de 7 eindschoolverlaters gingen 4 leerlingen naar het VMBO (57%), 1 naar een VSO schakelklas (14%) en 2 leerlingen naar het praktijkonderwijs (29%). In een schakelklas in het VSO ligt het instroomniveau op het niveau van Praktijkonderwijs. Er wordt door extra inzet op de basisvaardigheden gestreefd naar instroom in de laagste niveaus van het VMBO. Concreet houdt dit in dat er sprake is van verlengde leertijd waardoor leerlingen op een latere leeftijd starten in het VMBO. Dit is vanaf schooljaar 2019-2020 op deze wijze niet langer mogelijk.

Wanneer enkel gekeken wordt cijfers in de overzichten dan lijkt het alsof alle leerlingen overeenkomstig hun uitstroomperspectief geplaatst zijn. Dit is niet het geval. Wanneer de schakelklas als Praktijkonderwijsplaatsing wordt meegenomen zijn er 2 leerlingen die anders geplaatst zijn dan het uitstroomperspectief eind groep 6. Vanwege AVG regelgeving kan in de schoolgids inhoudelijk niet op de redenen hiervan worden ingegaan. Concreet betekent dit dat 5 leerlingen conform het uitstroomperspectief eind groep 6 geplaatst zijn (71%). De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het niveau  zoals 2 jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan, wordt net niet behaald. Op De Skelp zijn de redenen hiervoor bekend en is er geen reden voor maatregelen.

Aandachtspunten

Uit analyse van langjarige didactische ontwikkelingen is gebleken dat kinderen met TOS zich vaak op latere leeftijd gaan ontwikkelen. Daarom moet er ook na eind groep 6 doorlopend gekeken worden welk uitstroomprofiel passend is. Gedurende de hele schoolloopbaan wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijk aanbod om de ontwikkeling te stimuleren.   Door dit te doen blijkt de daadwerkelijke uitstroom in de meeste gevallen te passen bij de perspectieven.

Informatie over tussentijdse uitstroom

Leerlingen die voor het eind van de basisschoolperiode de Skelp verlaten worden tussentijdse schoolverlaters genoemd. In het schooljaar 2018-2019 stroomden er 22 leerlingen tussentijds uit (76% van het totaal aantal schoolverlaters). In bijlage is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Analyse

De meeste tussentijdse schoolverlaters stroomden uit vanuit  groep 1 tot en met 5. Daarvan ging het overgrote deel naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, zo nodig met ondersteuning vanuit cluster 2. Een aantal leerlingen had na verloop van tijd een andere  voorliggende ondersteuningsbehoefte en heeft  de overstap gemaakt naar een andere vorm van speciaal onderwijs. Uit bestendigingsonderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat de meeste tussentijds uitgeplaatste leerlingen goed geplaatst waren. 

Aandachtspunten

Ouders sluiten jaarlijks aan bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast worden er voortgangsgesprekken gevoerd. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is. De bovenstaande analyse geeft geen reden voor bijstelling van het beleid. 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten, houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging, namelijk dat minstens 80% van de leerlingen na twee jaar nog naar verwachting functioneert in de vervolgsetting. Van leerlingen die in 2017-2018 uitstroomden gelden voor onze school de volgende percentages. 

De gegevens voor de bestendiging komen deels uit vragenlijsten die gestuurd zijn naar ouders, oud-leerlingen en de scholen waar leerlingen naartoe zijn uitgestroomd. De respons geeft ons geen volledig beeld. Op basis van de lijsten weten we van 24 (70,6 %) leerlingen of ze nog in het verwachte vervolgonderwijs zitten. Van 6 leerlingen (17,6%) weten we dit uit eigen informatie. Bekijk de bijlage over de plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018.

Analyse

De bestendiging van de eindschoolverlaters schooljaar 2017-2018 is wel volledig bekend. Van de 13 leerlingen die naar het voortgezet onderwijs zijn uitgestroomd, bevinden zich 11 (84,6%) nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau en 2 van de 13 leerlingen (15,4%) zitten op een ander niveau, wel binnen dezelfde school.

Van 4 leerlingen (11,8%) zijn de gegevens onbekend (redenen: o.a. korter dan 6 weken op De Skelp geweest, verhuizing, onderwijsontheffing).

Aandachtspunten 

Uit bovenstaande blijkt dat we op De Skelp een goede inschatting maken van het ontwikkelperspectief van leerlingen. De resultaten geven geen aanleiding tot acties.