Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

Wij bieden goed onderwijs. Daarom stellen wij ambitieuze en realistische doelen. Naar aanleiding van de opbrengsten 2019-2020 zijn er maatregelen genomen. Het resultaat hiervan kunt u hieronder lezen.

  Maatregel               Wat is bereikt                                 

Invoeren eigen observatielijst voor groep 1 en 2. De doelen van onze zijn in een eenvoudig bij te houden excelbestand gezet

De ontwikkeling van kleuters voor de gebieden taal, rekenen, sociaal-emotioneel en leren leren is goed in beeld

Voorschotbenadering lezen d.m.v. een intensief en specifiek cluster 2 programma voor beginnende geletterdheid, uitgevoerd door leerkracht en logopedist in groep 2

Kleuters ontwikkelen extra vaardigheden die nodig zijn voor het beginnend leesproces in groep 3. Er wordt vanaf dit schooljaar bijgehouden wat het effect is op de leesresultaten eind groep 3

Er is een nieuwe versie van de leestoetsen (AVI  en DMT)  ingevoerd. Op basis van nauwkeurige analyse plaatsen we leerlingen vaker in hogere instructieniveaus dan de toetsresultaten aangeven

De leerlingen hebben gemiddeld een mooie groei in hun technische leesvaardigheid laten zien

Aanpassingen in het lesrooster, met minder op schoolniveau afgesproken vaste tijdstippen voor rekenen en lezen

Meer mogelijkheden in het rooster voor taallessen door leerkracht en logopedist samen. Ruimte voor blokuren, waarin van de leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verwacht wordt (eigenaarschap)

Nog steeds de mogelijkheid om 3x per week te lezen of te rekenen in een andere niveaugroep

Invoeren van het digitale rekenprogramma Calcularis gericht op getalbegrip en automatiseren van bewerkingen (vanaf groep 4)

Na een proefperiode met positieve resultaten is het programma in mei voor een jaar aangeschaft. Leerlingen werken hiermee zelfstandig op school en thuis aan hun automatiseringsdoelen. De eerste resultaten zijn terug te zien op de tempotoetsen die 2x per jaar worden afgenomen. Meer resultaten worden komend schooljaar verwacht

Invoeren muziekmethode 1-2-3 Zing

Eigentijds, gestructureerd muziekaanbod door de hele school. Liedjes en lessen worden uitgezocht die passen bij de thema’s en woordenschat waar in de klas aan wordt gewerkt

Burgerschap in kaart

Burgerschapsonderwijs op De Skelp is niet nieuw, maar zit bijvoorbeeld al verweven in de thema’s van IPC, in de lessen van de Kanjertraining en in Relaties. We hebben in kaart gebracht aan welke doelen we werken en hoe we dat doen

 

 

 

Onderwijsresultaten

We leggen vast welke resultaten we willen halen met onze leerlingen, dit noemen we ambities. De uitgewerkte ambities zijn als bijlage te vinden in de algemene schoolgids. De resultaten brengen we in kaart aan de hand van de citotoetsen. Op basis van de resultaten zijn wij in staat om doelstellingen op maat te formuleren voor onze leerlingen. Hieronder de resultaten van schooljaar 2020-2021.

Vakgebied Uitstroomperspectief Resultaten groep 4 Resultaten groep 8
Technisch lezen Praktijkonderwijs 41,7% (5/12) 83,3% (5/6)
  VMBO BBL 100% (4/4) 50% (2/4)
  VMBO KBL 100% (3/3) ---
       
Begrijpend lezen Praktijkonderwijs n.v.t. 33,3% (2/6)
  VMBO BBL 50% (2/4) 25% (1/4)
  VMBO KBL 33,3% (1/3) ---
       
Rekenen/wiskunde Praktijkonderwijs 8,3% (1/12) 50% (3/6)
  VMBO BBL 25% (1/4) 75% (3/4)
  VMBO KBL 33,3% (1/3) ---
       
Spelling Praktijkonderwijs 8,3% (1/12) 16,7% (1/6)
  VMBO BBL 0% (0/4) 25% (1/4)
  VMBO KBL 0% (0/3) ---

 

Dit jaar hebben we de Kentalisambities voor technisch lezen en rekenen voor groep 4 en groep 8 maar voor een deel gehaald en de ambities voor begrijpend lezen en spelling niet. Met name voor groep 4 speelt de korte tijd tussen de twee toetsperiodes waarschijnlijk een rol. De eerste toetsen zijn na de lockdown in maart/april afgenomen in plaats van in januari. Dankzij het afstandsonderwijs en de wat langere oefenperiode, pasten de resultaten wel bij de verwachtingen. Op basis van deze gegevens zijn in groep 4 de uitstroomperspectieven vastgesteld, in de verwachting dat de ingezette ontwikkeling zich zou doorzetten. De tweede toetsperiode volgde eind mei/begin juni, na twee weken meivakantie. Voor veel leerlingen een te korte tijd om zich de stof voor een hoger toetsniveau voldoende eigen te maken. Een aantal leerlingen stagneerde op hetzelfde functioneringsniveau en sommigen kwamen zelfs lager uit.

Ook in groep 8 kwam het voor dat een ambitie in de eerste toetsperiode al wel was behaald, maar in mei/juni niet meer vanwege een terugval op een hogere toets.

Opbrengsten sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren

Op De Skelp wordt de Kanjertraining en elementen uit PBS (Positive Behavior Support), een schoolbrede aanpak om gewenst gedrag aan te leren en te versterken, ingezet. Dit draagt bij aan positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en schept een klimaat waarin geleerd kan worden.                                                                                                                                                 

We maken gebruik van het instrument SCOL om de sociale vaardigheden en het leren leren in beeld te brengen. In schooljaar 2020-2021 wordt de door de school gestelde standaard (3.1) behaald (SCOL najaar 2020 3,38, SCOL voorjaar 2021 3,48) . In 2 groepen is vanwege een extra ondersteuningsbehoefte van de groep actief extra ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren leren, met een positief resultaat tot gevolg.

Voor individuele leerlingen met een bredere hulpvraag en ondersteuningsbehoefte verwijzen we door naar externe zorgverleners of naar de zorgprogramma’s van Kentalis Zorg. Het psychisch welbevinden van slechthorende leerlingen wordt cyclisch gescreend (psywel). Indien nodig wordt naar aanleiding hiervan actie op ondernomen.  

Analyse, maatregelen en wat we hebben bereikt

Leergebiedoverstijgende vaardigheden

De ambitie dat 75% van de leerlingen functioneert conform het gestelde perspectief voor sociaal-emotionele ontwikkeling en Leren Leren, is in schooljaar 2020-2021 eind groep 8 (t.o.v. Eind groep 6) behaald (80% ) en geeft geen aanleiding tot actie.  Wanneer gekeken wordt naar de perspectieven eind groep 6 t.o.v. eind groep 4 dan ligt dit als volgt:

Sociaal emotioneel:

Gelijk:  50% (behaald)

Hoger: 38%

Lager:  12%

 

Leren leren:

Gelijk:  61% (behaald)

Hoger: 35%

Lager:    5%

Een verklaring hiervoor is dat leerlingen zich op deze gebieden vanwege de taalontwikkelingsstoornis (TOS) vertraagd ontwikkelen.  

Maatregelen en resultaten:

 • De Kanjercoördinator geeft sturing aan de planning en inhoudelijke thema's. Ze geeft concrete suggesties aan het team. De thema's/ hoofdstukken van de kanjertraining zijn per leerjaar opgenomen in de leerarrangementen.
 • We beschikken over een schoolbreed beloningssysteem (muntjes). Hier is een menu van beloningen voor de groep aan gekoppeld.
 • Er zijn gedragsverwachtingen per leerjaar/blok voor verschillende onderwijssituaties welke worden onderwezen.
 • Via de teaminfo wordt belicht wanneer welke algemene gedragsverwachtingen aandacht moeten krijgen.
 • In januari 2021 is er informatiefilmpje verspreid onder ouders (vanwege de coronamaatregelen ipv voorlichtingsochtend)

Acties:

 • Aandachtspunt om bij de start van een schooljaar collega’s goed mee te nemen in doelen en werkwijze van zowel PBS als de Kanjertraining. Dit staat gepland voor vrijdag 20 augustus 2021.
 • Een bijeenkomst over PBS voor ouders 2021-2022 (januari 2022)
 • Op het gebied van sociaal emotioneel en leren leren hoge verwachtingen stellen en rekening houden met het feit dat leerlingen zich op deze gebieden vanwege de TOS vertraagd ontwikkelen.

 

Opbrengsten sociale veiligheid

Elk jaar meten we hoe veilig onze kinderen zich voelen op school. Dit doen we met de Monitor Sociale Veiligheid (MSV) van de SCOL. De ambitie is dat meer dan 90% van de leerlingen zich veilig voelt.

Aangezien de MSV van SCOL uitgaat van een gemiddelde score per groep en totaal van de groepen kan geen uitspraak worden gedaan over hoeveel procent van de leerlingen een hoge mate van sociale veiligheid ervaart (onbekend hoeveel leerlingen een A of B score halen).

Op De Skelp is de MSV ingevuld door 2 groepen (najaar 29, voorjaar 27 leerlingen).

In het najaar 2020 en voorjaar 2021 wordt gemiddeld een D score behaald op de sociale veiligheidsbeleving. Volgens de A-E normering is deze score ruim onder het landelijk gemiddelde.

De scores op de MSV komen lager uit dan het vorig schooljaar. Waar eerst nog voldoende C-scores behaald werden, werden dit schooljaar matige D scores gehaald.  Allereerst is de verwachting dat de leerlingen van de Skelp vanwege hun taalproblematiek ( de reden waardoor ze binnen de reguliere normering binnen de E-groep vallen) lager scoren doordat er bij een groot deel van de vragen op het gebied van de sociale veiligheidsbeleving en welbevinden juist iets gevraagd van de communicatieve vaardigheid/redzaamheid.

Ook het feit dat de school 3 maanden gesloten is geweest vanwege Corona heeft niet bijgedragen aan een doorlopend gevoel van sociale veiligheidsbeleving en welbevinden op school. Leerlingen hadden digitaal veel contact wat niet altijd ten gunste kwam aan de omgangsnormen.  Daarbij zijn juist de lessen mediawijsheid en een gastles door de politie over het gebruik van social media/internet dit jaar vanwege corona niet doorgegaan. Aangezien er vanuit andere groepen geen aanwijzingen zijn voor een verminderd sociale veiligheid, welbevinden of aantasting van de sociale veiligheid worden de uitkomsten van de SCOL-MSV niet als representatief gezien voor de hele school. 

Analyse, maatregelen en wat we hebben bereikt

Sociale Veiligheid

Maatregelen en resultaten:

 • Extra inzet op de leervoorwaarden en de sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij vooral het aanleren van gewenst gedrag actief is toegepast (PBS: matrix gedragsverwachtingen en gedragsverwachtingen in de klas).
 • Afstemming leerkrachtenduo om uniforme aanpak te realiseren: op dezelfde manier omgaan met regels en afspraken in de klas.
 • Extra aandacht voor het actief inzetten van het beloningssysteem (PBS) om gewenst gedrag te bereiken
 • Extra assistentie en meer aanwezigheid van logopedist in de klas
 • Interventies om groepsklimaat te verbeteren door gesprekken te voeren met de klas en met individuele leerlingen en zo nodig hun ouders door de leerkrachten, IB-er en gedragskundige.

Acties:

 • Bij de start van het schooljaar zal in de “gouden weken” actief worden ingezet op het groepsklimaat
 • De Kanjertraining en inzet van elementen uit Schoolwide Positive Behaviour Support blijven leidend in het aanleren van gewenst sociaal gedrag en vormen van een veilig en positief schoolklimaat.
 • Lessen mediawijsheid en gastles politie in schooljaar 2021-2022
 • Volgend schooljaar 2020-Onderzoeken of Skelp wil deelnemen aan Kentalis Pilot ZIEN van Parnassys of gaat werken met de MSV-WMK

 

 

 

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

In maart 2020 is het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek wordt 1 x per 4 jaar uitgezet, de input wordt gebruikt voor eventuele verbeteracties De respons was 20%, dit is laag te noemen. Vanuit dit oogpunt moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. Ouders waarderen de school over het algemeen met een 8, daarmee scoort de Skelp goed. Op de vraag “De school leert mijn kind social media veilig te gebruiken” werd een onvoldoende gescoord, dit valt te verklaren uit het feit dat de lijst voor het merendeel is ingevuld door ouders van de jongere kinderen. Het merendeel van de ouders (75%) heeft hier “niet van toepassing/weet ik niet ingevuld”. De uitkomsten van dit onderzoek geven geen reden tot het opstellen van verbeteracties.

In maart 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. De totale respons was 83,3 %, de gemiddelde score was 7,2. De uitkomsten van het onderzoek zijn met het team besproken en hier zijn, indien nodig, verbeteracties op gezet.

 

Audit of inspectie

De inspectie stelt vast in het inspectierapport (d.d. 24-4-2018) dat de kwaliteit van het onderwijsproces goed is. Het aanbod is passend bij de doelgroep en bij de uitstroomprofielen. Kentalis De Skelp heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft passende hulpmiddelen om de cognitieve resultaten en de sociale/emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. De school heeft de leerstof per leerjaar en per uitstroombestemming uitgewerkt in leerarrangementen.

De school is ambitieus en wil 'uit de leerlingen halen, wat erin zit'. Het didactisch handelen van de leraren wordt gekenmerkt door een doelgerichte aanpak die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leraren gebruiken de leertijd efficiënt en effectief.

De leerlingen zijn leergierig en taakgericht. Het team en directie zorgen ervoor dat de veiligheid van de leerlingen is gewaarborgd. Kentalis De Skelp is dan ook een veilige school. De leerlingen ervaren dat ook zo. De inspectie beoordeelt De Skelp als GOED.

Overgang naar een andere school

De Skelp hanteert een actief terugplaatsingsbeleid. Jaarlijks wordt er aan de hand van de didactische en logopedische vorderingen bekeken of een leerling nog een specifieke cluster 2 ondersteuningsbehoefte heeft. Ook wordt er gekeken of de ondersteuningsbehoefte past binnen een onderwijsarrangement op De Skelp of dat over- of terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een ander onderwijscluster (cluster 3 en 4) passender is met of zonder een ondersteuningsarrangement vanuit cluster 2. 

Van de leerlingen die tussentijds uitstromen is het voor De Skelp niet duidelijk naar welk onderwijsniveau zij uiteindelijk uitstromen. In principe kan dit ieder niveau zijn (Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO).  

Het gevolg van dit actieve uitplaatsingsbeleid is dat er op de Skelp in de hogere groepen sprake is van relatief grotere leerachterstanden en/of meer complexe problematiek.  De meeste eindschoolverlaters stromen uit richting Praktijkonderwijs (PRO) en VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) of Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) zo nodig met ondersteuning vanuit cluster 2.

Bij de verwijzing naar een andere vorm van basisonderwijs en het voortgezet onderwijs spelen 4 factoren een bepalende rol:

Het niveau van de taalontwikkeling

 • De (non verbale) verstandelijke capaciteiten (IQ)
 • De leervorderingen op de gebieden technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling    

Deze factoren worden onderzocht door de leerkracht, de logopedist en de gedragskundige.

Uit onderzoek (Moelands 2007) is bekend dat de beste voorspeller van het te verwachten leerrendement de taalontwikkeling en de Citotoetsscores van ten minste drie toets momenten zijn. Deze 2 onderdelen zijn op de Skelp dan ook het uitgangspunt voor het opstellen van de uitstroomperspectieven. De gehele ontwikkeling van de leerling wordt 2 keer per jaar breed besproken in de leerlingbespreking en zo nodig in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Tot eind groep 4 wordt aan alle leerlingen het basisaanbod -gericht op het VMBO- geboden. Vanaf midden-eind groep 4 wordt er een uitspraak gedaan over het te verwachten uitstroomperspectief op basis van taalvorderingen en de Citotoetsscores.

In oudergesprekken wordt besproken wat de te verwachten uitstroombestemming of uitstroomniveau van hun kind is op basis van de op dat moment bekende gegevens.

Voor de leerlingen die tussentijds uitstromen, is het in overleg met de nieuwe school vaak mogelijk om voorafgaand aan de overstap al een dag of meerdere dagen mee te draaien. Bij een integratietraject van meerdere dagen worden de afspraken in een overeenkomst vastgelegd.

Voor de leerlingen in groep 8 die uitstromen naar het vervolgonderwijs, worden in de leerlingbespreking van oktober voorlopige schooladviezen geformuleerd. Na de Citotoetsperiode in januari-februari stelt de CvL de definitieve adviezen vast. De leerkrachten en logopedisten bespreken deze adviezen met ouders.

Voor ouders organiseren we jaarlijks een algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs en de procedure op De Skelp. Hierbij besteden we ook aandacht aan de mogelijkheden voor specifieke cluster 2 ondersteuning; zoals een cluster 2 onderwijsaanbod op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de Dr. J. de Graafschool in Groningen, of cluster 2 ondersteuning vanuit de ambulante begeleiding (AB) binnen het regulier voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs organiseren zelf voorlichtingsdagen of -avonden en meeloopmomenten voor toekomstige leerlingen en hun ouders.

Zodra er een keuze voor een vervolgschool gemaakt is, zorgen we samen met ouders voor de aanmelding van de leerling bij de nieuwe school. Als de leerling is aangenomen, zorgen we voor een goede overdracht naar de nieuwe school.

Informatie over eind uitstroom

De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel zoals twee jaar daarvoor vastgesteld, wordt voor het schooljaar 2020-2021 voor 70% behaald.

Twee leerlingen met een uitstroomperspectief Praktijkonderwijs zijn in een schakelklas geplaatst. Dit houdt in dat zij in groep 8 didactisch passen binnen het Praktijkonderwijs, maar dat er op korte termijn mogelijkheden worden gezien in de ontwikkeling, zodat ze een jaar later kunnen instromen in het eerste of soms het tweede jaar van het VMBO. Wanneer ervan uit wordt gegaan dat deze leerlingen uitstroomniveau Praktijkonderwijs hebben, dan behaalt 90% het gestelde uitstroomperspectief.

De eindschoolverlaters hebben na het schooladvies de eindtoets Route 8 gemaakt. Bij 9 van de 10 leerlingen was het advies op deze toets gelijk aan het schooladvies. Een resultaat van 90%.

  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Praktijkonderwijs 3 15 5
VMBO BB 4 totaal waarvan 1 schakelklas 7 5 totaal waarvan 2 schakelklas
VMBO KB 0 2 0
VMBO-T 0 0 0
Totaal 7 24 10
Totaal naar regulier 4 17 9
Totaal naar (V)SO 3 7 1

Aandachtspunten

Uit analyse van langjarige didactische ontwikkelingen is gebleken dat kinderen met TOS zich vaak op latere leeftijd gaan ontwikkelen. Daarom moet er ook na eind groep 6 doorlopend gekeken worden welk uitstroomprofiel passend is. Gedurende de hele schoolloopbaan wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijk aanbod om de ontwikkeling te stimuleren. Door dit te doen blijkt de daadwerkelijke uitstroom in de meeste gevallen te passen bij de perspectieven.

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Basisonderwijs (bao) 7 6 5
Speciaal basisonderwijs (sbo) 7 6 5
Speciaal onderwijs (so) 8 9 10
Thuiszitter met leerplichtontheffing - - 1
Buitenland - - -
Overig - 1 1
Totaal 22 22 22

 

Analyse

De meeste tussentijdse schoolverlaters stroomden uit vanuit  groep 1 tot en met 5. Daarvan ging ongeveer de helft naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, zo nodig met ondersteuning vanuit cluster 2. Van de kinderen die zijn uitgestroomd naar het speciaal onderwijs gingen een paar naar cluster 2 en een groter deel naar cluster 3.Uit bestendigingsonderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat de meeste tussentijds uitgeplaatste leerlingen goed geplaatst waren. 

Aandachtspunten

Ouders sluiten jaarlijks aan bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast worden er start- en voortgangsgesprekken gevoerd. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is. De bovenstaande analyse geeft geen reden voor bijstelling van het beleid. 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten, houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging, namelijk dat minstens 75% van de leerlingen na twee jaar nog naar verwachting functioneert in de vervolgsetting. Van leerlingen die in 2018-2019 uitstroomden gelden voor onze school de volgende percentages. 

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2018-2019  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

93%

(27 ll-en_

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 

7%

(2 ll-en)

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 

n.v.t.

 

 

De Kentalis-norm van tenminste 75% is gehaald. Dat betekent dat de Skelp een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. De resultaten geven geen aanleiding tot acties.

Maatregelen 2021-2022

MAATREGELEN 2021-2022

Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot volgende maatregelen, die worden uitgevoerd in 2021-2022:

 • Voortzetten voorschotbenadering beginnende geletterdheid in groep 2 en hierop een vervolg geven in groep 3
 • Visie formuleren op aanvankelijk lees-, spelling- en schrijfonderwijs en op het spellingaanbod schoolbreed
 • Oriënteren op een nieuwe methode voor aanvankelijk lees- spelling- en schrijfonderwijs
 • Ontwikkelen van specifieke cluster 2 taallessen ter ondersteuning van het begrijpend lezen, passend bij de doelen van onze leerarrangementen
 • Verder implementeren, uitbreiden en evalueren van rekendozen voor de onderbouw en automatiseringsdozen voor groep 3 t/m 8
 • We evalueren de effecten van het oefenen met het digitale rekenprogramma Calcularis
 • De opbrengsten van de eindtoets Route 8 zullen worden gepresenteerd in de schoolgids 2022-2023.