Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

De school doet zijn best een school te zijn waar uw kind met plezier komt en waar het zich veilig voelt. Als een kind zich thuis voelt op school heeft dat een positieve invloed op zijn ontwikkeling. Kinderen leren op school niet alleen de schoolse vakken zoals lezen en rekenen. Op school wordt ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid. De school moet daarom een plek zijn waar kinderen zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid leren nemen en op een goede manier met anderen leren omgaan.

Op De Skelp werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining is gericht op respectvol met elkaar omgaan en het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Kinderen leren hoe ze om kunnen gaan met vervelend gedrag van een ander. Kinderen die zich niet goed gedragen worden aangesproken op hun gedrag en verantwoordelijkheid. Een onderdeel van de training is het omgaan met pesten. Het proces van het inzetten van de Kanjertraining wordt op De Skelp ondersteund door een kanjer- en anti-pestcoördinator. 

Daarnaast wordt er op De Skelp gebruik gemaakt van aspecten van Positive Behavior Support. Dit is een aanpak die gericht is op het bevorderen en stimuleren van gewenst gedrag.  Op De Skelp zijn algemene gedragsverwachtingen en gedragsverwachtingen voor in de klas geformuleerd en visueel gemaakt. We bespreken met de kinderen wat de regels zijn en oefenen deze gedragsverwachtingen actief. Wanneer kinderen gewenst gedrag laten zien, proberen we dit te stimuleren d.m.v. complimenten en een beloningssysteem. Wanneer een kind zich niet aan de regels houdt, zijn er vaste afspraken hoe hiermee om te gaan en volgt er zo nodig een consequentie. Op deze manier is het voor de kinderen duidelijk welk gedrag precies van hen wordt verwacht. Ook dit draagt bij aan een veilig schoolklimaat waarbij het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen afnemen.

De sociaal emotionele ontwikkeling en de sociale competentie van kinderen wordt op De Skelp gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Met sociale competentie bedoelen we het gepast kunnen en willen handelen in sociale situaties. We kijken bijvoorbeeld of een kind wat hij voelt of meemaakt met anderen kan delen, of het kan opkomen voor zichzelf en of het relaties aan kan gaan met anderen. Met de SCOL kunnen we op kind-, groep- en schoolniveau zien wat goed en wat minder goed gaat. Wanneer er vanuit de SCOL en/of signalen van de leerkracht zorgen zijn rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling dan kan deze worden besproken in een klein multidisciplinair team of in een breder verband; de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL). Er wordt dan besproken welke ondersteuning er kan worden geboden. Dat kan zijn in de vorm van een handelingsplan voor in de klas. Het kan ook zijn dat met ouders wordt besproken of er extra zorg kan worden ingezet vanuit Kentalis Zorg of een externe instantie.

Daarnaast wordt jaarlijks onderzocht hoe de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen is. Op basis van de uitkomsten wordt gekeken of er acties nodig zijn om het gevoel van sociale veiligheid te verbeteren.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming en sociale integratie behoren tot de wettelijke taken van school.  Het gaat er hierbij om dat kinderen kennis, vaardigheden en een betrokken houding ontwikkelen, zodat zij actief kunnen meedoen aan de samenleving en daar ook een positieve bijdrage aan kunnen en willen leveren.  Dicht bij huis, maar ook veraf. Kernbegrippen hierbij zijn onder andere: democratische waarden, regels, diversiteit, eigen identiteit, mensenrechten, je mening vormen en geven, wederzijds begrip en respect.

Op De Skelp is burgerschap geen apart vak op het rooster, maar zit het verweven in andere vakken en activiteiten. We zien de school als oefenplaats. De projecten van IPC bieden bij uitstek gelegenheid om vanuit een voor de leerlingen betekenisvol thema te werken aan goed burgerschap. Bij de taken die te maken hebben met onze (inter)nationale samenleving, leren kinderen over hun eigenheid, maar ook over de afhankelijkheid van mensen en landen onderling, over verschillen maar vooral ook over overeenkomsten. De uitwisseling van kennis en ervaring tussen klasgenoten met verschillende achtergronden, is hierbij erg waardevol.

Het leren om over de eigen grenzen te kijken begint al bij onze jongste leerlingen. Zij werken bij elk Early Years-project minstens één week aan de internationale dimensie van het thema. Met de thema’s van IPC MP1 en MP2  wordt gewerkt aan onderwerpen als feesten, religies, cultureel erfgoed, eerlijke handel, kinderarbeid, zorg voor de eigen omgeving en het milieu. Hierbij doen ze niet alleen kennis, maar ook verschillende vaardigheden op. Het leren vormen van een eigen mening, het respecteren van elkaars mening, het samen bedenken, plannen en uitvoeren van acties voor een goed doel, zijn hier voorbeelden van. 

Tijdens het werken aan IPC-projecten komen leerlingen binnen en buiten school in aanraking met (vertegenwoordigers van) diverse maatschappelijke en culturele instellingen, zoals de bibliotheek, musea, theater, dans- en muziekinstellingen en natuurorganisaties. Ook maken ze kennis met verschillende beroepen. Elk schooljaar bezoeken de kinderen uit de hoogste groepen het Soroptimist Film Festival voor Kinderen (SFFK) in de bioscoop van Drachten. Dit festival heeft tot doel de bewustwording van kinderen te vergroten over kinderrechten. Jaarlijks doen de oudere leerlingen mee aan de actie Kinderpostzegels en met regelmaat dragen alle kinderen van school bij aan andere goede doelen. Het zijn dan vaak acties die passen bij de thema’s waar in school aan gewerkt wordt. 

Op De Skelp hebben we geen vaste leerlingen in een leerlingenraad. We hebben hier bewust voor gekozen zodat alle leerlingen een kans krijgen om iets te zeggen en wij ieder kind ook horen. Iedere maand komen er uit de groepen 6, 7 en 8 zes kinderen om in een ontspannen sfeer thee te drinken en met de directie over verschillende schoolzaken te praten. Er wordt uitgelegd dat alles wat er gezegd wordt vertrouwelijk is. Mocht het nodig zijn om toch iets met die informatie te doen, dan wordt het betreffende kind altijd gevraagd of hij/zij hiermee akkoord is. Er wordt gesproken over verschillende onderwerpen, o.a.  veiligheid/pesten, lesinhoud, plein, zaken die de leerlingen graag zouden veranderen/aanschaffen etc.

Veiligheid

De Skelp zorgt voor een veilig schoolklimaat. We hebben basiswaarden van de school vastgesteld te weten: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid. Deze zijn uitgewerkt in positieve schoolbrede gedragsverwachtingen die actief worden aangeleerd en bekrachtigd. Op de Skelp zijn een anti-pestcoördinator, interne vertrouwenspersonen en een aandachtsfunctionaris Relaties, Intimiteit en Seksualiteit aanwezig. Wanneer zich onverhoopt een incident voordoet, wordt dit zorgvuldig afgehandeld op basis van de visie van herstelgericht werken en het verlenen van nazorg, wanneer dit nodig is. We melden een fout, incident of (bijna-) ongeval digitaal in het meldsysteem. Naar aanleiding van deze melding analyseert de afdelingsdirecteur met de melder en andere medewerkers het incident, om na te gaan of en hoe herhaling voorkomen kan worden. Het is onze visie dat gemaakte fouten, incidenten en (bijna-) ongevallen goede kansen zijn om van te leren en te verbeteren. De onderwijseenheid analyseert periodiek alle meldingen en gaat na of er acties of nieuw beleid nodig zijn om incidenten in de toekomst te voorkomen. Jaarlijks monitoren we de veiligheid van onze leerlingen. Het veiligheidsbeleid kan worden opgevraagd bij De Skelp.

 

 

Internet gebruik

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een steeds grotere rol in het onderwijs- leerproces, bij vrijwel alle vakken. De computer heeft in het onderwijs een duidelijke educatieve functie. Op De Skelp maken we onze leerlingen hiermee vertrouwd. We gebruiken de computer voor o.a. (voorbereidende) lees- en rekenactiviteiten, spelling, tekstverwerken en natuurlijk het opzoeken van informatie. 

  • In Blok A richten we ons vooral op het omgaan met de computer
  • In Blok B en C gebruiken we de computer al meer tijdens de diverse vakgebieden en leren de kinderen eenvoudig tekstverwerken naast de oefenprogramma’s voor verschillende vakken
  • In Blok B en C worden computers ook steeds meer ingezet voor o.a. het opzoeken van informatie of het maken van een presentatie

Naast de voordelen van internet, zijn er natuurlijk ook nadelen. Hier zijn we als school alert op. De leerlingen mogen onder toezicht gebruik maken van internet. Ze mogen op dit moment niet chatten en mailen, tenzij het functioneel binnen de lessen past. Er worden ook lessen mediawijsheid gegeven.

Verder zijn op De Skelp in elke groep digiborden aanwezig, hiermee maken we de actualiteit zichtbaar in de klas. In alle klassen zijn een aantal iPads voor de leerlingen beschikbaar en in Blok C worden laptops gedeeld.

Het bezitten van mobiele telefoons, tablets en spelcomputers op school is toegestaan. De apparaten moeten, wanneer de kinderen ’s ochtends op het plein komen, in hun tas worden bewaard. Wanneer de kinderen naar de klas gaan, moeten alle telefoons, tablets en spelcomputers worden ingeleverd bij de leerkracht. Deze verzamelt alles in een box en plaatst deze box in een afgesloten kluis. Om 14.00 uur krijgen de kinderen hun apparaten weer terug.

Diefstal, verlies of schade aan mobiele telefoons, spelcomputer en dergelijke, vallen niet onder de verzekering van de school.

Gedragsregels

De Skelp heeft een schoolbrede benadering voor het bevorderen van positief gedrag en het verminderen van ongewenst gedrag. We doen dit volgens de methodiek van PBS (Positive Behavior Support), een  schoolbrede benadering van (probleem)gedrag. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Het gaat om het uitspreken van gedragsverwachtingen en het actief aanleren van gedragsvaardigheden. Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Onze basiswaarden zijn: Veiligheid – Respect – Verantwoordelijkheid.

Voor alle ruimtes binnen en buiten school zijn voor elk van deze waarden gedragsverwachtingen opgesteld, vastgelegd in een matrix en door de hele school heen gevisualiseerd.

Daarnaast gelden de algemene regels van de Kanjertraining, die in alle klassen op posters te zien zijn:

  1. We vertrouwen elkaar
  2. We helpen elkaar
  3. Niemand speelt de baas / we werken samen
  4. Niemand lacht uit / we hebben plezier
  5. Niemand doet zielig / we doen mee