Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Het onderwijsprogramma van Kentalis de TaalSter kent dezelfde vakken als een gewone basisschool. Alle basisschoolvakken komen, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling, tijdens de 25 uur lestijd per week aan bod. De leerlingen krijgen de vakken in een tempo en op een manier aangeboden, passend bij hun specifieke onderwijsbehoefte. We besteden 70% van de tijd aan taal/lezen en rekenen. Vakken als wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie worden hier ook ingezet om te oefenen met deze belangrijke basisvaardigheden. De overige 30% wordt besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling, psycho educatie, relaties en seksualiteit en bewegingsonderwijs. Hiervoor maken we gebruik van lesmethoden en leerlijnen uit het reguliere basisonderwijs. Wanneer we met behulp van deze reguliere lesmethoden niet het beste uit de leerlingen weten te halen, dan passen we andere methodieken en strategieën toe die beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Werken in bouwen

In de kleuterbouw geven we Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Voor de midden- en bovenbouw zijn we aan het oriënteren of OGO ingevoerd kan worden voor de wereld oriëntatie vakken en voor kunstzinnige vorming.  Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Deze brede ontwikkeling omvat alle intelligenties. Daarbij is het de gedachte dat de leerkracht in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de leerling daarnaast ook beïnvloed wordt door de context en de cultuur. Betekenisvolle activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan ontwikkelings- en leerprocessen. Bij OGO is betekenis geven aan leren erg belangrijk. Het geleerde moet verinnerlijkt worden. Ook is het van belang dat de leerling weet wat het nut is van het geleerde. Daarnaast moet de leerling in staat zijn om het geleerde in verschillende situaties toe te passen. Door te observeren zoekt de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af. Vervolgens reflecteert zij of het passend is. Op basis van de reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan.

In de onderbouw staat het aanvankelijk leren centraal met veel aandacht voor het leren lezen. Er wordt ook gewerkt volgens OGO. We proberen de leerlingen in de onderbouw zoveel mogelijk het aanbod te geven wat ook binnen het regulier basisonderwijs gegeven wordt.  Vanaf de middenbouw wordt er meer in niveaugroepen gewerkt. Het lesaanbod en de doelen worden gekoppeld aan het te verwachten niveau van uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Een eerste prognose hiervoor stellen wij vast in het ontwikkelingsperspectief aan het einde van de onderbouw. In de bovenbouw wordt het lesaanbod en de doelen gekoppeld aan het te verwachten niveau van uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Een tweede prognose hiervoor stellen wij vast in het ontwikkelingsperspectief aan het eind van de middenbouw. De schoolverlatersgroep, bereidt zich expliciet voor  op het vervolgonderwijs. De leerlingen met uitstroom naar praktijkonderwijs gaan hiervoor onder andere naar de Marwindt (VSO cluster 2) waar zij meedraaien met een praktijkles (bijvoorbeeld koken of techniek).

Logopedie

Het intensieve arrangement voor cluster 2 onderwijs van de leerling is de basis van waaruit de logopedisten op de TaalSter werken. Het lesaanbod en onderwijsklimaat is aangepast voor leerlingen met communicatieve problematiek.  De logopedisten onderzoeken wat de individuele leerling nog extra nodig heeft om mee te kunnen komen in de groep en om zich te ontwikkelen in communicatief opzicht.  Het totale aanbod van de logopedie kan bestaan uit: -coaching van medewerkers en ouders bij het bieden van passende ondersteuning -groepslessen om de communicatieve vaardigheden van de leerlingen te verbeteren -psycho-educatie -individuele therapie -therapie in kleine groepjes waarbij aan dezelfde doelen gewerkt wordt -advies bij aanpassingen in de omgeving -inzet van hulpmiddelen tbv de communicatie

Samen met leerkracht en ouders

Logopedisten werken nauw samen met de leerkracht en met de andere medewerkers van de school om te zorgen voor een optimale afstemming in communicatie, in de klas en daarbuiten. De logopedisten geven informatie over en inzicht in de taal- en communicatiemogelijkheden van de leerling en helpen de medewerkers van de school om daar samen met die leerling maximaal gebruik van te maken. De logopedisten stemmen hierover af met de ouders en andere begeleiders binnen en buiten Kentalis. Dat gebeurt altijd in samenspraak met de leerkracht en wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Zo wordt er ook in andere dan onderwijssituaties geprofiteerd van deze kennis. Steeds staat het doel daarbij voorop, dat elke leerling optimaal leert communiceren, zodat hij zich maximaal kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontplooien.

Nederlands Met Gebaren (NMG) en Nederlandse Gebaren Taal (NGT)

Op school ondersteunen wij onze communicatie (in ieder geval tot en met de onderbouw, in de SH groepen, en individueel indien dit wenslijk is) met Nederlands met Gebaren (NmG). We zetten dit in zodat de leerlingen de gesproken taal beter begrijpen. We gebruiken op school de gestandaardiseerde gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Daarnaast zetten we bij het leren lezen en schrijven ook klank ondersteunende gebaren (methodiek zo leer je kinderen lezen en spellen: ZLJKLS) en vingerspelling (evt bij SH leerlingen) in.  Alle SH leerlingen krijgen bovenop het NmG aanbod ook een stukje les in NGT (Nederlandse GebarenTaal) en dovencultuur aangeleerd om goed te kunnen communiceren en meer te leren over slechthorend/doof zijn. Via internet kunt u allerlei informatie vinden over de gebaren en het gebruik van de gebaren.   

Activiteiten

Gedurende het schooljaar zijn er momenten waarop speciale activiteiten plaatsvinden, vaak alleen voor de leerlingen, maar soms ook voor de ouders en overige familieleden. Zo zijn er de verschillende ouderavonden, die u in het jaarrooster terugvindt. In de jaarkalender vind u de data van deze vieringen.

Schoolreis   

Aan het eind van het schooljaar gaan de leerlingen op schoolreis. Dit doet de schoolreiscommissie met ondersteuning van de Ouderraad. In de jaarkalender staat de datum vermeld. U krijgt hierover van te voren schriftelijke informatie. Voor het schoolreisje wordt een eigen bijdrage van de ouders gevraagd (zie …. Over de ouderbijdrage).  De schoolverlatersgroepen gaan niet op schoolreis omdat zij op kamp gaan. Daarnaast gaan alle groepen op excursie.

Schoolkamp

De schoolverlaters gaan in september drie dagen op kamp.  Ook deze data vindt u op de jaarkalender. Voor het kamp wordt een extra eigen bijdrage gevraagd van de ouders.

Feesten en vieringen 

Op Kentalis de TaalSter besteden wij aandacht aan de nationale feesten en aan feesten van leerlingen met een andere nationaliteit of religie. Bijvoorbeeld de Ramadan en het Suikerfeest.

Schoolfotograaf   

Eenmaal per schooljaar komt de fotograaf op school. Er worden portretten, groeps- en (bij meer kinderen uit een gezin op school) gezinsfoto’s gemaakt. Bijbestellen kan rechtstreeks digitaal bij de fotograaf. De datum vind u in de jaarkalender.  Daarnaast maken de medewerkers van de TaalSter gedurende het hele jaar, tijdens allerlei verschillende activiteiten, foto’s van de leerlingen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden ter illustratie in de portfolio van de leerlingen en soms willen wij ze ook publiceren op de website van Kentalis de TaalSter. Voor het gebruik van foto’s wordt vooraf, bij aanmelding, aan de ouders toestemming gevraagd.

Verjaardagen

Op school vieren we de verjaardag van uw kind. In de kleuterbouw is dat samen met de ouders. Vanaf de onderbouw wordt dat zonder de ouders binnen de groep gevierd. Als een kind jarig is mag het in de klas trakteren. Ook mag de jarige een aantal klassen langs om zich te laten feliciteren. Het snoepen in school wordt zo veel mogelijk beperkt. Ook voor traktaties op verjaardagen vragen wij u om geen snoep mee te geven.  

 

 

 

Stage (VSO)