Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken op de TaalSter met het 5 gelijke dagen model. 

 

Dag Van - tot
Maandag 08.45 - 14.15 uur
Dinsdag 08.45 - 14.15 uur
Woensdag 08.45 - 14.15 uur
Donderdag 08.45 - 14.15 uur
Vrijdag 08.45 - 14.15 uur

Pauze

Met het continurooster eten alle leerlingen rond 12.00 uur in de groep en wordt er wat gedronken onder toezicht van de leerkracht of onderwijsondersteunend personeel.

Schuur

Vakantie en activiteitenrooster

Vakantierooster

Elk jaar stellen we de schoolvakanties ruim van tevoren vast. Hierbij houden we rekening met de landelijke spreiding van vakanties. Voor informatie over de geplande activiteiten verwijzen we naar de nieuwsbrief en agenda in Social School.

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

23 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021

Lesvrije dagen

Lesvrije dagen voor alle leerlingen

studiedag

9 oktober 2020

studiedag

9 november 2020

studiedag

24 maart 2021

studiedag

11 juni 2021

studiedag

16 juli 2021

Extra vrije dagen voor (groep 1- 6)

7 december 2020

3 februari 2021

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends vóór 8.45 uur door bij de administratie via tel.nr. 024- 3559584 of via de Social School app. Gaat uw kind met de taxi naar school? Geef het dan ook door aan de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van u om 9.15 uur nog niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij wijziging van uw telefoonnummer dit aan de leerkracht of de administratie door te geven.

Verlof

Een vrije  dag aanvragen voor uw kind moet schriftelijk gebeuren bij de  afdelingsdirecteur van de school. Verlofaanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van onze school en/of via de leerkracht en als PDF op de website. Steeds vaker krijgen wij verzoeken voor luxe verzuim: (verlengde) vakantie. De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties verleend. Meer hierover vindt u in het algemeen deel van de schoolgids op onze website. https://www.kentalis.nl/sites/default/files/schoolgidsen/20190801%20aanvraag%20extra%20schoolverlo 08-19.pdf

Extra informatie m.b.t. vakantieverlof:

Indien een van beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie van minimaal twee aaneengesloten weken tijden de ‘gewone’ schoolvakantieperiodes onmogelijk is, kunnen ouders bij de schooldirectie vakantieverlof aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor dit verlof gelden de volgende regels:

 • De ouders verzorgers moeten het verzoek richten tot de schooldirectie
 • De ouders verzorgers moeten aannemelijk kunnen maken dat zij in géén van de schoolvakanties twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kunnen gaan.
 • De ouders verzorgers moeten kunnen aantonen dat zij het merendeel van hun inkomen slechts in de reguliere schoolvakanties kunnen verdienen. Uit jurisprudentie is gebleken dat o.a. een originele verklaring van een accountant dit kan aantonen.
 • De ouders verzorgers moeten bij hun aanvraag eventueel een werkgeversverklaring overleggen De directeur mag een leerling slechts één maal per schooljaar vakantieverlof verlenen.
 • Het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Wegbrengen en ophalen

Locatie Groesbeek: Veel kinderen komen met een taxi naar school. Ouders die hun kind zelf brengen en/of halen, zetten hun kind af op het plein voor de school. Alle kinderen worden opgehaald op het plein voor school bij hun groepspaaltje nadat de zoemer is gegaan. Wanneer u uw kind incidenteel zelf komt brengen of halen, geef dit dan tijdig door aan het taxibedrijf en de leerkracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Locatie Nijmegen: Als u uw kind zelf naar school brengt, vragen wij u de auto niet voor de school te parkeren in verband met de veiligheid van de kinderen die in en uit de taxi’s stappen. Er zijn parkeerplaatsen vlakbij de school waar u de auto kunt neerzetten. De kinderen kunnen vanaf 8.30 uur op school worden gebracht. Vanaf die tijd is er toezicht op het plein en nemen wij de verantwoordelijkheid op ons. Wij vragen u nadrukkelijk om uw kind niet vóór 8.30 uur af te zetten, want dit levert regelmatig vervelende situaties op het plein op. Als uw kind eerder op school wordt gebracht, houdt u er dan rekening mee dat dit dan onder uw eigen verantwoordelijkheid valt.

Met de fiets naar school: Er is een fietsenstalling bij de school. De kinderen stappen bij het hek van de fiets af en lopen op het schoolplein. Hier geldt ook dat kinderen niet vóór 8.30 uur op school mogen komen. Er is dan geen toezicht.

Begrippen en afkorting

 • Pdf: Portable document format
 • CVO: Commissie van Onderzoek
 • TOS:  Taalontwikkelingsstoornis
 • SH:  Slechthorend
 • MG: Meervoudig Gehandicapt
 • ADHD: Attention Deficit Hyperactivity disorder (hyperactiviteitsstoornis)
 • NGT: Nederlandse GebarenTaal SOP    School Ondersteunings Profiel
 • CvL: Commissie voor de Leerlingenzorg
 • OGO: Ontwikkelings Gericht Onderwijs
 • (V)SO: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
 • OPP: Ontwikkelingsperspectief plan
 • NmG: Nederlands ondersteund met Gebaren
 • ZLJKLS: Zo Leer Je Kinderen Lezen en Spellen WKRV: Werken met Kinderen aan Respect en Veiligheid
 • ICT: Informatieverwerking Computers en Technologie
 • CITO: Centraal Instituut Toets Ontwikkeling
 • SCOL: Sociale Competentie Observatie Lijst LVS-CV: Leerling VolgSysteem- Communicatieve Vaardigheden
 • MT: Management team
 • EHBO: Eerste Hulp Bij Ongevallen
 • GG: Gemeentelijke GezondheidsDienst
 • PRO: Praktijk Onderwijs
 • VMBO-B: Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs- Basis niveau
 • VMBO-: Voorbereidend Middelbaar BeroepOnderwijs- Kader niveau
 • VMBO-T: Voorbereidend Middelbaar BeroepOnderwijs- Theoretisch niveau
 • HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
 • EDI: Expliciete Directe Instructie model
 • SO: Speciaal Onderwijs
 • LWOO:  LeerWegOndersteunend Onderwijs LMR    Locatie Medezeggenschapsraad