Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Ouderbetrokkenheid

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij zien ouderbetrokkenheid als een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school. Uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouders en school werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).  Het is dus vooral een manier van denken die vorm geeft aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat. Van informeren naar samenwerken. Wij zijn begonnen met de invoering van ouderbetrokkenheid 3.0 omdat ouderbetrokkenheid ertoe doet! Onderzoek laat zien dat een goede samenwerking tussen school en ouders het verschil maakt wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn bij  het leerproces Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie. invloed ouderbetrokkenheid

Ouderparticipatie

Ouders kunnen op verschillende manieren het onderwijs en de activiteiten op school ondersteunen. Denk aan helpende hand bij de sportdag, contactouder voor de klas etc. Veel van de activiteiten waarbij we als school ondersteuning van ouders nodig hebben worden gecoördineerd door de ouderraad.  Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad. 

Informatie en contacten ouders De meeste ouders komen niet dagelijks op school. Wij vinden het belangrijk dat ouders en school goed met elkaar communiceren. Dit geven we vorm middels:

Startgesprekken

Ook dit schooljaar gaan wij, net  als vorig schooljaar beginnen met het voeren van startgesprekken. Deze zijn aan het begin van het schooljaar. Vanaf de middenbouw verwachten wij dat de leerlingen aanwezig zijn bij het gesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over hoe de communicatie tussen school en thuis plaats vindt en wanneer. Ook worden verwachtingen gedeeld. Ouders kunnen regelmatig meedraaien in de groep, bij de logopedie of bij andere therapieën. De ouders kunnen altijd naast de afspraken uit het startgesprek met leerkrachten een afspraak maken om over hun kind te praten. Het is niet mogelijk om leerkrachten onder schooltijd te spreken; ze zijn er dan voor de kinderen. 

Kennismakingsavond

Aan het begin van het schooljaar is er gelegenheid om, zonder kinderen, kennis te maken met de medewerkers van de groep en andere ouders te ontmoeten. De leerkracht geeft informatie over hoe er gewerkt wordt in de groep en wat  er verwacht wordt van u en de kinderen. Ook laten we u op een leuke wijze kennis maken met de andere ouders van de groep. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

Klankbordgroep

We zijn afgelopen jaar gestart met een klankbordgroep. Hierin zitten een aantal collega’s uit de werkgroep ouderbetrokkenheid en ouders die mee willen denken/praten. In deze groep hebben we het met ouders over het beleid van de school. De klankbordgroep komt 3 keer per jaar ’s avonds bij elkaar. 

Nieuwsbrief

Algemene informatie over de gehele school krijgt u via de Nieuwsbrief ouders. Deze Nieuwsbrief komt elke laatste vrijdag van de maand uit en bevat algemene informatie vanuit de school. De data van het verschijnen van de Nieuwsbrief kunt u vinden op de jaarkalender. De nieuwsbrief wordt zoveel als mogelijk verstuurd via social schools. 

Rapporten/portfolio 

De leerlingen van de kleuterbouw krijgen twee keer per jaar een portfolio. Daarin worden door het jaar heen werkjes verzamelen waarin de vaardigheden en vorderingen van uw kind te zien zijn. Samen met de leerkracht kiezen leerlingen welke werkjes er in de map komen. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk verschillende werkstukken in de map te verzamelen: dingen die goed en minder goed gelukt zijn, projecten of thema’s die de leerling leuk, makkelijk of juist moeilijk vond. Meestal voegt de leerkracht of leerling zelf een evaluatie toe en soms zijn er foto’s van de activiteiten in het portfolio opgenomen. Zo wordt het portfolio een overzicht van werkzaamheden die de leerling gedurende het schooljaar uitvoert. In maart/april verwachten wij alle ouders/verzorgers op school om het portfolio te bespreken met hun kind in aanwezigheid van de leerkracht en andere betrokkenen. Aan het einde van een schooljaar krijgt de leerling het portfolio mee naar huis. Een klein deel ervan blijft in de portfoliomap op school, zodat het kind (en de ouders) de eigen ontwikkeling door de schooljaren heen kan volgen. De leerlingen vanaf groep 3 en hoger krijgen twee keer per jaar een combinatie van een portfolio en een rapport. Het rapport is geschreven voor het kind en wordt ook besproken met het kind.  De leerling heeft zelf ook leerdoelen aangegeven in zijn rapport. Deze worden ook 2x per jaar geëvalueerd en besproken tijdens de rapportperiode. 

 

Ouderavonden

Er zijn algemene ouderavonden. Deze avonden worden georganiseerd rondom een bepaald thema waarbij u aan verschillende workshops kunt deelnemen. Deze workshops worden meestal gegeven door teamleden. Een aantal medewerkers van school is op deze avonden aanwezig. 

Ook verzorgen wij ouderavonden/werkgroepbijeenkomsten voor ouders van leerlingen met TOS, ASS en SH leerlingen. Op deze avonden geven wij informatie, laten wij u de problematiek ervaren en is er een mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. We spreken over de kinderen thuis en op school. Wat hebben ze nodig om goed te kunnen functioneren en wat hebben ouders en school nodig om de kinderen te kunnen begeleiden?

Inloopmiddagen

Door het jaar heen zal er op school gewerkt worden aan kunstzinnige vorming. In samenwerking met cultureel centrum de Lindenberg zullen wij het aanbod voor de groepen 3 tot en met  8 vorm geven. Er worden tijdens het schooljaar verschillende momenten gepland waarin de kinderen hun creativiteit kunnen tonen via een tentoonstelling. Ouders mogen dan ook samen met uw kind een kijkje in de klas nemen en het werk bekijken. Ook treden de kinderen twee keer per jaar op. Ouders worden hiervoor uitgenodigd. 

Tolken

Wij gaan er van uit dat u als ouders zelf iemand regelt om te vertalen als u de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Wij maken bij wijze van uitzondering gebruik van tolken op kosten van school voor speciale gesprekken met ouders die de Nederlandse taal nog niet beheersen.   

Schoolapp: Social Schools

De dagelijkse communicatie tussen ouders en school verloopt via onze app: Social School. Zowel ouders als medewerkers van school kunnen hierin schrijven en reageren. De leerkracht maakt minimaal één keer per week een verslag dat voor de hele groep geldt. Aan het eind van het jaar wordt opnieuw uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s in deze afgesloten groepsapp.  De nieuwsbrieven en algemene informatie wordt geplaatst in het schooldeel van de app. Ook kunt u uw kind ziekmelden en is er een agenda beschikbaar waarin alle belangrijke gebeurtenissen vermeld staan.  

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school, bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolkamp, educatieve uitstapjes, Sinterklaas, Kerstmis, koningsspelen, themaweek, enzovoort. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 32,00 voor alle leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag.

 

 

 

Lokale medezeggenschap op locatie

Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR (afhankelijk van het onderwerp) om advies of instemming. Bij deze vergaderingen bent u altijd welkom als ouder/verzorger. Naast de standaard beleidsonderwerpen, kan de raad ook zelf onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan LMR van onze school. Heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u ook terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten. Er is een intensieve samenwerking met de andere LMR-en in het gebied daar waar zaken ons allen aangaan. Dit zijn de leden van de raad:

Voor de ouders/verzorgers:   Carianne van Kampen, moeder van Jonas en Niels   Ad Heesakkers, vader van Jent  Sanne Selten, moeder van Jordy Vacature

Voor het personeel: Nikki Bas, groepsleerkracht      Angelique Eijkhout, klassenassistent     Petra Wattel, groepsleerkracht Karin van Uden, groepsleerkracht

Email: lmrdetaalster@kentalis.nl

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

Interne vertrouwenspersoon

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als hij of zij iets niet kan of durft te bespreken met de eigen leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag (agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en machtsmisbruik), maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk de voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met degenen die daarbij direct betrokken zijn, maar dit kan soms moeilijk zijn. De poster van de vertrouwenspersonen is opgenomen in de cyclus van WKRV en komt hierdoor elke 7 weken aan de orde binnen de school zodat leerlingen ook weten bij welke personen zij terecht kunnen. 

De interne vertrouwenspersonen van Kentalis de TaalSter zijn: Christian de V en Marëlle K.

Herstel coördinator:

Wanneer er ondanks de aanpak van WKRV toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag/ pesten, zullen we de herstelgerichte aanpak gaan inzetten, deze richt zich op alle betrokkenen die door een incident of conflict worden geraakt. Met de herstelgerichte gesprekken leren we de leerlingen inzicht te krijgen in de gevolgen van hun handelen, om te begrijpen en te herstellen wat er gebeurd is. Op school is een herstel coördinator die leerlingen en personeel hierbij kan ondersteunen. De herstel coördinatoren zijn: Gerwin H. en Nienke B.  

Ouderraad (klankbordgroep)

Kentalis de TaalSter heeft een actieve en enthousiaste ouderraad. De ouderraad vergadert 6x per jaar. Om het contact tussen de ouderraad en de school zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt de vergadering bijgewoond door een directielid. De ouderraad denkt mee over schoolse zaken en helpt mee bij het organiseren van diverse activiteiten op school. De ouderraad is o.a. actief bij voorbereidingen voor het schoolreisje, sinterklaas- en kerstvieringen, de luizencontrole.

De ouderraad wil meer zijn dan een activiteitencommissie. De raad wil betrokken zijn bij onderwijsinhoudelijke zaken en onderwerpen die bijdragen aan de verbetering van het onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereiding van het thema van de ouderavonden, de opzet van een oudertevredenheidsonderzoek, het verbeteren van ouderparticipatie en meer van dit soort onderwerpen. Hierbij de huidige samenstelling van de ouderraad:

Mariska Gerritzen-Blankert (moeder Mike); voorzitter  -   Kim van Rossum (moeder Milan-Kiaro); penningmeester  - Mariska Boesveld (moeder Yfke); secretaris  -  Joyce Withaar (moeder Nova); lid  -  Ingrid Hoogeveen (moeder Wouter); lid                       

Email: Ouderraaddetaalster@kentalis.nl