Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Ouderbetrokkendheid

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij zien ouderbetrokkenheid als een gelijkwaardige en niet vrijblijvende  samenwerking tussen ouders en school. Ouders en school werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Het is dus vooral een manier van denken die vorm geeft aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat. Van informeren naar samenwerken. Wij zijn van mening dat ouderbetrokkenheid ertoe doet! Onderzoek laat zien dat een goede samenwerking tussen school en ouders het verschil maakt wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn bij het leerproces Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie.  Onderstaand plaatje laat zien hoe groot de rol van ouders is op het succes van leren.

ouderbetrokkendheid

Afbeelding: OUDERBETROKKENHEID 3.0 - Van informeren naar samenwerken. Peter de Vries (2017)

Ouderparticipatie

Ouders kunnen op verschillende manieren het onderwijs en de activiteiten op school ondersteunen. Denk aan helpende hand bij de sportdag, contactouder voor de klas etc. Veel van de activiteiten waarbij we als school ondersteuning van ouders nodig hebben worden gecoördineerd door de ouderraad. Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de Lokatiemedezeggenschapsraad.

Informatie en contacten ouders 

De meeste ouders komen niet dagelijks op school. Wij vinden het belangrijk dat ouders en school goed met elkaar communiceren. Dit geven we vorm middels:

Startgesprekken

In de periode tot de herfstvakantie voeren wij startgesprekken. Vanaf de middenbouw verwachten wij dat de leerlingen aanwezig zijn bij het gesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over hoe de communicatie tussen school en thuis plaats vindt en wanneer. Ook worden verwachtingen gedeeld. Ouders kunnen op afspraak regelmatig meedraaien in de groep, bij de logopedie of bij andere therapieën. De ouders kunnen altijd naast de afspraken uit het startgesprek met leerkrachten een afspraak maken om over hun kind te praten. Het is niet mogelijk om leerkrachten onder schooltijd te spreken; ze zijn er dan voor de kinderen.

Kennismakingsavond

Aan het begin van het schooljaar is er gelegenheid om, zonder kinderen, kennis te maken met de medewerkers van de groep. De  leerkracht geeft informatie over hoe er gewerkt wordt in de groep en wat er verwacht wordt van u en de kinderen. Ook laten we u op een leuke wijze kennis maken met de andere ouders van de groep. We sluiten de  avond af met een hapje en een drankje.

Meedraaien in de groep

Iedere ouder krijgt minimaal één keer per jaar de mogelijkheid om mee te draaien in de groep van zijn/haar kind. Hiervoor maken we tijdens het startgesprek een afspraak.

Inloopmoment aan het begin van de dag

Ouders krijgen 5x per jaar de mogelijkheid voor een inloopmoment aan het begin van de dag. De leerlingen zijn zelfstandig aan het werk en ouders kunnen meekijken.

Tentoonstelling en optreden:

Door het jaar heen zal er op school gewerkt worden aan kunstzinnige vorming. In samenwerking met cultureel centrum de Lindenberg zullen wij het aanbod voor de groepen 3 tot en met 8 vorm geven. 

Tentoonstelling

Groepen 1 t/m 3:

In deze groepen is er na elk thema een afsluiting met ouders. Dit is drie keer per jaar een tentoonstelling en twee keer per jaar een optreden.

Groepen 4 t/m 8:

Er wordt tijdens het schooljaar één moment gepland waarin de kinderen hun creativiteit kunnen tonen via een tentoonstelling. Ouders mogen dan ook samen met het kind een kijkje in de klas nemen en het werk bekijken. Ook treden de kinderen één keer per jaar op. Ouders worden hiervoor uitgenodigd. 

Kijkavond:

Eén keer per jaar verwachten wij jullie ’s avonds op school met uw kind. Tijdens deze avond bekijken jullie de werkjes die gemaakt zijn en sluiten we de avond af met een voorstelling van leerlingen.

Klankbordgroep

Wij vragen ouders om mee te denken/praten in een klankbordgroep. Hierin zitten ook een aantal collega’s uit de werkgroep ouderbetrokkenheid. In deze groep hebben we het met ouders over het beleid van de school. De klankbordgroep komt 3 keer per jaar ’s avonds bij elkaar.

Nieuwsbrief

Algemene informatie over de gehele school krijgt u via de Nieuwsbrief ouders. Deze Nieuwsbrief komt elke laatste vrijdag van de maand uit en bevat algemene informatie vanuit de school. De data van het verschijnen van de Nieuwsbrief kunt u vinden op de jaarkalender. De nieuwsbrief wordt zoveel als mogelijk verstuurd via social schools.

Rapporten/portfolio

De leerlingen van de kleuterbouw krijgen twee keer per jaar een portfolio. Daarin worden door het jaar heen werkjes verzameld waarin de vaardigheden en vorderingen van uw kind te zien zijn. Samen met de leerkracht kiezen leerlingen welke werkjes er in de map komen. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk verschillende werkstukken in de map te verzamelen: dingen die goed en die minder goed gelukt zijn, projecten of thema’s die de leerling leuk, makkelijk of juist moeilijk vond. Meestal voegt de leerkracht of leerling zelf een evaluatie toe en soms zijn er foto’s van de activiteiten in het portfolio opgenomen. Zo wordt het portfolio een overzicht van werkzaamheden die de leerling gedurende het schooljaar uitvoert. In maart/april verwachten wij alle ouders/verzorgers op school om het portfolio te bespreken met hun kind in aanwezigheid van de leerkracht en andere betrokkenen. Aan het einde van een schooljaar krijgt de leerling het portfolio mee naar huis. Een klein deel ervan blijft in de portfoliomap op school, zodat het kind (en de ouders) de eigen ontwikkeling door de schooljaren heen kan volgen.  De leerlingen vanaf groep 3 en hoger krijgen twee keer per jaar een combinatie van een portfolio en een rapport. Het rapport is geschreven voor het kind en wordt ook besproken met het kind. De leerling heeft zelf ook leerdoelen aangegeven in zijn rapport. Deze worden ook 2x per jaar geëvalueerd en besproken tijdens de rapportperiode.

Ouderbijeenkomsten

Op De TaalSter bieden wij een aantal bijeenkomsten per jaar aan over TOS (taal- en spraakontwikkelingsstoornis). Deze bijeenkomsten worden op school gehouden en hier zijn geen kosten aan verbonden. In de kleuterbouw zijn dit 5 verschillende informatiebijeenkomsten, die we verdeeld over 2 jaar aan alle ouders aanbieden. Dat betekent dat we het ene jaar 2, het andere jaar 3 bijeenkomsten hebben met verschillende inhoud. Vanaf groep 3 is er 1 bijeenkomst per jaar. Mogelijke onderwerpen die ter sprake komen: 

  • Wat is TOS? En hoe ga ik hiermee om?
  • Hoe kan ik de woordenschat van mijn kind uitbreiden?
  • Hoe leert mijn kind beter zinnen maken?
  • Welke spelletjes zijn goed voor mijn kind?
  • Welke boeken zijn leuk voor mijn kind?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind luistert als ik voorlees?
  • Hoe kan ik mijn kind helpen met praten en spelen met andere kinderen?
  • Hoe moet ik reageren als mijn kind woorden/zinnen verkeerd uitspreekt?

Ook is het een fijne manier om andere ouders te ontmoeten! De data voor deze bijeenkomsten staan gepland op de jaarkalender.

Tolken

Wij gaan er van uit dat u als ouders zelf iemand regelt om te vertalen als u de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Wij maken bij wijze van uitzondering gebruik van tolken op kosten van school wanneer dit vanuit de CVL noodzakelijk wordt gevonden. Dus voor speciale gesprekken met ouders die de Nederlandse taal nog niet beheersen.

Schoolapp: Social Schools

De dagelijkse communicatie tussen ouders en school verloopt via onze app: Social Schools. Zowel ouders als medewerkers van school kunnen hierin schrijven en reageren. De leerkracht maakt minimaal één keer per week een verslag dat voor de hele groep geldt. De nieuwsbrieven en algemene informatie wordt geplaatst in het schooldeel van de app. Ook kunt u uw kind ziekmelden via de app en is er een agenda beschikbaar waarin alle belangrijke gebeurtenissen vermeld staan.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school, bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolkamp, educatieve uitstapjes, Sinterklaas, Kerstmis, koningsspelen, themaweek, enzovoort. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het voor groep 1 t/m 7 om een bedrag van € 18,00 (i.v.m. éénmalige compensatie vanwege Corona in schooljaar 19-20). Voor groep 8 wordt het € 30,50  (i.v.m. éénmalige compensatie vanwege Corona in schooljaar 19-20). De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de aangepaste hoogte en geplande besteding van dit bedrag. 

Leergeld Nijmegen helpt

Steeds meer ouders kunnen de activiteiten die scholen en clubs organiseren voor hun kinderen niet betalen. Zoals sporten, zwemles en dansles. Ook de bijdrage die de school vraagt voor activiteiten en schoolreizen kunnen niet alle ouders betalen. Leergeld Nijmegen kan deze gezinnen helpen. Deze kinderen kunnen dan gewoon meedoen. We helpen ouders met kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die in Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben. Wilt u weten of uw gezin recht heeft op hulp van Leergeld Nijmegen? Meld u dan aan bij Leergeld Nijmegen. Dat kan op de website: http://www.leergeldnijmegen.nl/ Ook als u werkt en een laag inkomen heeft, kan Leergeld Nijmegen u helpen. Contact met Leergeld Nijmegen telefoon: 024 323 76 44. Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.  e-mail: info@leergeldnijmegen.nl  website: www.leergeldnijmegen.nl 

Lokale medezeggenschap op locatie

Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR (afhankelijk van het onderwerp) om advies of instemming. Bij deze vergaderingen bent u altijd welkom als ouder/verzorger. Naast de standaard beleidsonderwerpen, kan de raad ook zelf onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan LMR van onze school. Heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u ook terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten. Er is een intensieve samenwerking met de andere LMR-en in het gebied daar waar zaken ons allen aangaan. Dit zijn de leden van de raad:

Voor de ouders/verzorgers:

Carianne v K, moeder van Niels en Jonas

Ad H, vader van Jent

Vacature

Vacature

Voor het personeel:                                                 

Petra W, groepsleerkracht

Karin v U, groepsleerkracht

Rian E, orthopedagoog

Elle C, logopedist

Email: lmrdetaalster@kentalis.nl

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

Interne vertrouwenspersoon

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Een leerling kan alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als hij of zij iets niet kan of durft te bespreken met de eigen leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag (agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en machtsmisbruik), maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk de voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met degenen die daarbij direct betrokken zijn, maar dit kan soms moeilijk zijn. De poster van de vertrouwenspersonen is opgenomen in de cyclus van WKRV en komt hierdoor elke 7 weken aan de orde binnen de school zodat leerlingen ook weten bij welke personen zij terecht kunnen.De interne vertrouwenspersonen van Kentalis de TaalSter zijn: Christian de V en Mariëlle K 

Herstel coördinator

Wanneer er ondanks de aanpak van WKRV toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag/pesten, zullen we de herstelgerichte aanpak gaan inzetten, deze richt zich op alle betrokkenen die door een incident of conflict worden geraakt. Met de herstelgerichte gesprekken leren we de leerlingen inzicht te krijgen in de gevolgen van hun handelen, om te begrijpen en te herstellen wat er gebeurd is. Op school is een herstel coördinator die leerlingen en personeel hierbij kan ondersteunen. De herstel coördinatoren zijn: Gerwin H. en Nienke B.

Ouderraad (klankbordgroep)

Kentalis de TaalSter heeft een actieve en enthousiaste ouderraad. De ouderraad vergadert 6x per jaar. Om het contact tussen de ouderraad en de school zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt de vergadering bijgewoond door een directielid. De ouderraad denkt mee over schoolse zaken en helpt mee bij het organiseren van diverse activiteiten op school. De ouderraad is o.a. actief bij voorbereidingen voor het schoolreisje, sinterklaas- en kerstvieringen, de luizencontrole.

De ouderraad wil meer zijn dan een activiteitencommissie. De raad wil betrokken zijn bij onderwijsinhoudelijke zaken en onderwerpen die bijdragen aan de verbetering van het onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereiding van het thema van de ouderavonden, de opzet van een oudertevredenheidsonderzoek, het verbeteren van ouderparticipatie en meer van dit soort onderwerpen. Hierbij de huidige samenstelling van de ouderraad:

Mariska G (moeder Mike); voorzitter - Kim v R (moeder Milan-Kiaro); penningmeester - Mariska B (moeder Yfke); vacatures.

Email: Ouderraaddetaalster@kentalis.nl