Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

 

Kentalis de TaalSter wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Aan de leerlingen wordt onderwijs gegeven in een omgeving waarin zij zich veilig voelen en waar respect is voor elkaar. Dit is de situatie waarin een kind zich het beste ontwikkelt. De basis daarvoor is een samenhangend geheel van afspraken, gedragingen en acties, beschreven in ons protocol sociale veiligheid.  Uitgangspunt is dat er niet gepest zal worden en we dezelfde normen en waarden belangrijk vinden. We bieden een omgeving waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar acceptatie van verschillen wordt aangemoedigd en waar leerlingen gerespecteerd worden in hun eigenheid. Wij staan voor een schoolklimaat dat gebaseerd is op respect met als basisregels:

 • Respect voor jezelf
 • Respect voor de ander
 • Respect voor de omgeving

Deze basisregels komen voort uit onze methodiek: Werken met Kinderen aan Respect en Veiligheid (WKRV). Deze WKRV-methodiek kent naast de basisregels met betrekking tot respect ook drie basis- gedragsregels op het gebied van veiligheid:

 • Veiligheid in de klas
 • Veiligheid in de gang
 • Veiligheid buiten

Deze regels komen in een cyclus van 7 weken aan bod. De 7e week is er aandacht voor de “nee-stop poster”. In de gang hangt de poster met de regel van de week. Aan het begin van de week bespreekt de leerkracht in de klas de poster met gedragsregels die de betreffende week binnen de hele school centraal staan. Met deze methodiek neemt het team duidelijk stelling tegen gedragingen die niet respectvol of veilig zijn, waarin duidelijkheid is over regels en afspraken en dat we ons er aan houden.

Wanneer er toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag/pesten, zetten we de herstelgerichte aanpak in. Deze richt zich op alle betrokkenen die door een incident of conflict worden geraakt. Met de herstelgerichte gesprekken leren we de leerlingen inzicht te krijgen in de gevolgen van hun handelen, om te begrijpen en te herstellen wat er gebeurd is. Op school is een herstel coördinator die leerlingen en personeel hierbij kan ondersteunen.

De TaalSter is een school waar kinderen naast het leren tevens hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven te nemen en met anderen leren omgaan. Het is belangrijk dat leerlingen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven.

Actief burgerschap en sociale integratie

We stellen de communicatieve en sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen centraal. Voor onze leerlingen is uitdrukkelijke aandacht voor burgerschap en sociale integratie noodzakelijk. De werkvormen waarbij leerlingen kunnen werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen zij geïntegreerd aangeboden. Wij volgen leerlingen in hun ontwikkeling. Dit alles om de interacties die buiten de school plaatsvinden te oefenen.

Wij willen dat onze leerlingen:

 • sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school;
 • leren om mee te doen in de school: mee te praten en mee te beslissen; De leerlingenraad is hier een voorbeeld van.
 • hun mening kunnen aangeven; We besteden aandacht aan ‘Discussiëren kun je leren’ en ‘debatteren’. Hierbij leert de leerling welke spelregels er nodig zijn om goed te kunnen discussiëren/debatteren.

doscissieren kun je leren

 • vanuit een eigen identiteit deelnemen aan de samenleving; Alle leerlingen krijgen lessen voor psycho-educatie. Hierin leren ze wat het betekent om een Taal OntwikkelingsStoornis te hebben of slechthorend te zijn en hoe ze hier mee om kunnen gaan.
 • kennis verwerven van en ontmoetingen hebben met stromingen en mensen met andere overtuigingen;
 • bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving.

Veiligheid

Zie onderdeel pedagogisch klimaat

Internet gebruik

Internet biedt onze leerlingen geweldige mogelijkheden, ook op het gebied van communicatie. Bovendien is het leerzaam en goed voor de ontspanning. Aan het gebruik van internet zijn bepaalde risico’s verbonden, denk aan digitaal pesten, haatmail, seksuele intimidatie of schending van de privacy. Wij zijn ons hier erg van bewust. We informeren u daarom regelmatig over het thema 'veilig internet' en besteden uitgebreid aandacht aan de digitale wereld en digitale vaardigheden bij onze leerlingen. Leerlingen mogen tijdens de lessen (wanneer dat voor de  les noodzakelijk is) gebruik maken van internet. Bij voorkeur gebruiken zij dan de zoekmachine www.jouwzoekmachine.nl (http://www.jeugdbieb.nl). Het personeel controleert op gebruik van deze (en andere) zoekmachines. Juist Google wordt erg veel gebruikt, maar omdat de meeste leerlingen de instellingen bij het zoeken niet juist (kunnen) instellen, komen er nogal eens ongewenste pagina’s tevoorschijn. We begeleiden leerlingen hier goed in, zodat zij het zelf melden, als er een “vreemde” pagina is verschenen.

Er is een volledige leerlijn ICT basisvaardigheden en Mediawijs, die vanaf de onderbouw verplicht op het lesrooster staat. Hierin worden leerlingen gewezen op de goede zaken van het internet en de sociale media, maar ook leren ze hoe ze moeten handelen bij een negatievere ervaring. Juist tijdens de lessen rond de sociale media leren leerlingen, wat er “normaal” is. Wat je  in het “echte” leven niet doet, doe je in de computer-/telefoonwereld óók niet is het motto. Vooralsnog wordt er (zonder toestemming of noodzaak, bepaald door de begeleiders) niet toegestaan onder schooltijd te chatten, WhatsApp te gebruiken of te e-mailen. Tijdens de lessen uit de genoemde leerlijn is dit echter wel van tijd tot tijd toegestaan in een oefensituatie. Dit alles wordt/is gekoppeld aan het programma “Veiligheid en respect” dat eerder in deze gids beschreven is met de thema’s Veiligheid in de klas,  Veiligheid in de  gang,  Veiligheid buiten. In deze steeds meer digitaal wordende wereld spelen we hier bij onze leerlingen extra op in, om hen niet alleen vaardig, maar ook weerbaar te maken. Het bevorderen van mediawijsheid is een zaak van iedereen: van ouders, leerkrachten, begeleiders, bestuurders en natuurlijk van onze leerlingen zelf.

Gedragsregels

Mobiele telefoon

De mobiele telefoon is bij veel van onze leerlingen een actief communicatiemiddel. Ook hier moeten we rekening houden met de risico’s die er zijn bij het omgaan met de mobiele telefoon. Vele mobiele telefoons zijn toegerust met mogelijkheden om te fotograferen en te filmen. Vanwege de privacy van medeleerlingen en personeel is het maken van opnames in en om de school en bij alle activiteiten buiten school die onder verantwoording van school vallen (bijvoorbeeld schoolreisje) niet toegestaan zonder toestemming van de leerkracht. Bij aanvang van de lessen wordt de mobiele telefoon ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de dag krijgt de leerling de telefoon terug. Voor het meenemen van de mobiele telefoon en de mogelijke nare gevolgen bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk. Diefstal, verlies of schade aan telefoons of spelcomputers vallen niet onder de verzekering van de school.

Vuurwerk en veiligheid

Het afsteken en in bezit hebben van vuurwerk en wapens op school is ten strengste verboden. Mocht blijken dat een leerling op school een wapen bij zich heeft, vuurwerk afsteekt of in zijn of haar bezit heeft, dan wordt de leerling geschorst. Mogelijk start ook de procedure schoolverwijdering. Ook kan de plaatselijke wijkagent worden ingeschakeld. De reden van dit strenge beleid is dat de veiligheid van iedereen op school bij ons hoog in het vaandel staat. We willen voorkomen dat een enkel individu de veiligheid van anderen in gevaar brengt.