Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

De leeropbrengsten brengen we in kaart aan de hand van observaties en/of testen/toetsen. In de toets kalender staat een overzicht van de meet- en observatie-instrumenten die we gebruiken. Door het verzamelen van de observatie- en/of meetgegevens (en het opbouwen van een database van deze gegevens over een langere periode) zijn wij in staat om doelstellingen op maat te formuleren  voor onze leerlingen. Deze doelstellingen komen voort uit het opgestelde ontwikkelingsperspectief en de vastgestelde ambities van Kentalis.

Kinderen maken zich voortdurend nieuwe informatie eigen. Hoe goed dit gaat hangt af van intelligentie, motivatie, concentratie en aanpakgedrag. Op school bieden wij de leerstof aan in stappen, waardoor leerlingen voortbouwen op voorkennis die zij hebben. Bij vakken als taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, expressie en bewegingsonderwijs gaat het steeds over inzicht, onthouden en toepassen. Kleuters bereiden zich spelenderwijs voor op het leren lezen en rekenen. Uiteindelijk voldoen zij aan leervoorwaarden, waarmee zij de leerstof van groep drie te lijf kunnen gaan. De leerstof tot en met groep vier kenmerkt zich door automatiseren, herhalen en eigen maken. Dit is de basis voor inzicht, begrijpen en omgaan met samengestelde opdrachten. Dat wordt daarna belangrijk bij leerstofgebieden als begrijpend lezen, rekenen en wereldoriëntatie.

Kentalis heeft ervoor gekozen om hoge streefdoelen voor de leerlingen te bepalen. Dit om de lat hoog te leggen en het optimale uit de leerlingen te halen.  Bij de doelen van het onderwijs ziet u de doelen die wij stellen voor het technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en voor spelling. We beschrijven de doelen die we stellen, de ingezette verbeteracties en de effecten daarvan voor deze vakgebieden.  Ook analyseren we de sociaal-emotionele resultaten en onderzoeken we jaarlijks of de leerlingen zich veilig voelen in en om de school. Alle resultaten analyseren we en zetten zonodig verbeteracties in. De resultaten van alle opbrengsten gebruiken we om verbeteringen door te voeren waar dat nodig blijkt en daarmee de kwaliteit van het onderwijs op de school steeds te verbeteren.

De hieronder vermelde gegevens zijn een samenvoeging van voorheen Kentalis Martinus van Beek en Kentalis Terwindt.

de TaalSter spelling 
 

aantal leerlingen behaald/totaal aantal getoetste leerlingen

januari 2019

 

% ambitie behaald

 

aantal leerlingen behaald/totaal aantal leerlingen eind groep 4 % ambitie behaald eind groep 4 aantal leerlingen behaald/totaal aantal leerlingen eind groep 8 % ambitie behaald eind groep 8 referentie niveau behaald (oud Martinus leerlingen)
Spelling SO-TOS UP HAVO voldoende 2/4 50%     2/4 50% 100% 2F
Spelling SO-TOS UP VMBO-TL voldoende 6/11 55%     0/3 0% 100% 1F
Spelling SO-TOS UP VMBO-KB voldoende 12/18 67%     0/4 0% 75% 1F
Spelling SO-TOS UP VMBO-BB voldoende 53/97 55% 20/26 77% 8/13 62% 73% 1F
Spelling SO-TOS UP Praktijkonderwijs voldoende 17/44 39% 3/8 38% 5/10 50% 67% 1F

Spelling CMB profiel 4

    n.v.t. n.v.t. 2/2 100% n.v.t.
Totaal aantal getoetste leerlingen 174   34   36    

Toelichting gegevens: Afgelopen 2 jaar zijn we op Martinus van Beek begonnen met een scholing voor spelling. En de invoering van een andere methode. We zien dat deze leerlingen de doelstellingen eind groep 4 vaker behalen. Deze resultaten zien we in cijfers minder terug bij de schoolverlaters, waarschijnlijk omdat zij minder jaren hebben kunnen profiteren van het vernieuwde aanbod, maar ook omdat we niet van alle leerlingen de Cito opbrengsten hebben van eind groep 8. Het werkelijk behaalde percentage is naar verwachting hoger dan we hier hebben kunnen aangegeven. 80% van de "oud Martinus" leerlingen haalt het referentieniveau 1F.

Uitgezette actie: Dit schooljaar wordt ook het team van voorheen Terwindt op dezelfde manier geschoold op spelling. En ook deze leerlingen werken nu met zoveel als mogelijk met de nieuwe methode.

 

de TaalSter begrijpend lezen

 

aantal leerlingen behaald/totaal aantal getoetste leerlingen

januari 2019

% ambitie behaald

aantal leerlingen behaald/totaal aantal getoetste leerlingen eind groep 4 % ambitie behaald eind groep 4 aantal leerlingen behaald/totaal aantal leerlingen medio groep 8 % ambitie behaald medio groep 8 referentie niveau behaald (oud Martinus leerlingen)
Begr. lezen SO-TOS UP HAVO voldoende 2/4 50%     2/4 50%

75% 2F

100% 1F

Begr. lezen SO-TOS UP VMBO-TL voldoende 10/11 91%     2/3 67% 100% 2F
Begr. lezen SO-TOS UP VMBO-KB voldoende 14/18 78%     3/4 75% 100% 1F
Begr. lezen SO-TOS UP VMBO-BB voldoende 36/71 51% 18/26 69% 8/13 62%

27% 2F

82% 1F

Begr. lezen SO-TOS UP Praktijkonderwijs voldoende 25/38 66% 0/8 0% 8/10 80% 0% 1F
begr. lezen CMB profiel 4     n.v.t. n.v.t. 2/2 100% n.v.t.
Totaal aantal getoetste leerlingen 142   34   36    

Toelichting gegevens: Begrijpend lezen werd bij de leerlingen van Terwindt pas in een later leerjaar afgenomen dan groep 4. 80% van de "oud Martinus" leerlingen haalt het referentieniveau van 1F.

de TaalSter technisch lezen
 

aantal leerlingen behaald/totaal aantal getoetste leerlingen

januari 2019

% ambitie behaald aantal leerlingen behaald/totaal aantal leerlingen eind groep 4 % ambitie behaald eind groep 4 aantal leerlingen behaald/ totaal aantal leerlingen eind groep 8 % ambitie behaald eind groep 8  
Lezen SO-TOS UP HAVO voldoende 4/4 100%     4/4 100%

 

Lezen SO-TOS UP VMBO-TL voldoende 9/11 82%     1/3 33%

 

Lezen SO-TOS UP VMBO-KB voldoende 14/18 78%     2/4 50%  
Lezen SO-TOS UP VMBO-BB voldoende 56/98 57% 12/26 67% 11/13 85%  
Lezen SO-TOS UP Praktijkonderwijs voldoende 22/47 47% 1/8 13% 8/10 80%  
rLezen CMB profiel 4     n.v.t n.v.t. 2/2 100%  
Totaal aantal getoetste leerlingen   178 34   36    

 

 

de TaalSter rekenen
 

aantal leerlingen behaald/totaal aantal getoetste leerlingen

januari 2019

% ambitie behaald aantal leerlingen behaald/totaal aantal leerlingen eind groep 4 % ambitie behaald eind groep 4 aantal leerlingen behaald/ totaal aantal leerlingen eind groep 8 % ambitie behaald eind groep 8 referentie niveua behaald (oud Martinus leerlingen)
Rekenen SO-TOS UP HAVO voldoende 4/4 100%     4/4 100%

1S: 75%

1F: 100%

Rekenen SO-TOS UP VMBO-TL voldoende 9/11 82%     1/3 33%

1S; 33%

1F 100%

Rekenen SO-TOS UP VMBO-KB voldoende 14/18 78%     3/4 75% 1F 100%
Rekenen SO-TOS UP VMBO-BB voldoende 56/98 57% 18/27 67% 6/13 46% 1F 64%
Rekenen SO-TOS UP Praktijkonderwijs voldoende 22/47 47% 1/7 14% 8/10 80% 1F 33%
rekenen CMB profiel 4     n.v.t n.v.t. 2/2 100% n.v.t.
Totaal aantal getoetste leerlingen   178 34   36    

Toelichting gegevens: 72% van de "oud Martinus" leerlingen haalt referentieniveau 1F. Dit jaar gebruiken we om ons te oriënteren op een traditionele rekenmethode die we schoolbreed gaan invoeren vanaf schooljaar 20-21.  

Oudertevredenheid

Afgelopen schooljaar heeft er een ouderervaringen onderzoek plaats gevonden. Wij zijn blij met de input die jullie ons gegeven hebben. Op deze manier krijgen wij informatie die ons helpt om ons onderwijs en de contacten met ouders te verbeteren. 

Het laatste onderzoek is afgenomen in 2017. Omdat Kentalis de TaalSter toen nog niet bestond laten we de resultaten zien als gemiddelde van de beide scholen van voor de samenvoeging. Het gemiddelde rapportcijfer was een  8,3. 

de TaalSter resultaat
schoolklimaat 3,60
onderwijsleerproces 3,60
leerlingenzorg en begeleiding 3,55
informatie en communicatie 3,51
resultaten 3,56
imago van de school 3,77
vervoer 3,05

Uit de open vragen  komt naar voren dat u heel tevreden bent over de begeleiding van de leerlingen, de persoonlijke begeleiding in de kleine klassen, de communicatie tussen u en de leerkracht (logopedist).  Als aandachtspunten komt naar voren: communicatie (in de agenda, bij starten op school), leerkrachtwisselingen in nieuwe schooljaar, verouderde website

Overgang naar een andere school

Afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind kan uw zoon of dochter tussentijds uitstromen naar het regulier basisonderwijs of naar een andere school voor speciaal onderwijs. Wij gaan vroegtijdig hierover in overleg met u en de gewenste school. Wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht, zodat de ontwikkeling van de leerling door kan gaan. Bericht van inschrijving op een andere school betekent uitschrijving van de leerling door Kentalis de TaalSter. 

Informatie over eind uitstroom

In de bovenbouw komt het onderwerp ‘schoolverlaten’ ter sprake. Er breekt een nieuwe periode aan, waaraan wij als school veel aandacht besteden. Dit traject wordt grondig voorbereid in samenwerking met u en uw kind. 

Hoe ziet dit traject eruit? 

Aan het eind van groep 4 (8-9 jaar) stellen wij voor het eerst een verwachting voor het voortgezet onderwijs op: het uitstroomperspectief. Jaarlijks kijken we of de leerling zich ontwikkelt volgens het perspectief. Eind groep 6 geven we een pré advies ten aanzien van het te verwachten vervolg onderwijs. Dit noemen we het uitstroomperspectief. Hierdoor kunt u zich al oriënteren op een vervolgschool en eventueel gaan kijken bij open dagen.  De ouders van de bovenbouw hebben de mogelijkheid om aan te sluiten bij de informatie avond voor de schoolverlaters van groep 8, bij de start van het schooljaar.  Aan het begin van groep 8 wordt het schoolverlaterstraject van uw kind opgestart. Hiervoor maken we gebruik van de didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem, het logopedisch en psychologisch onderzoek en observatie gegevens van de leerkracht. In sommige gevallen zullen we aanvullende onderzoeken moeten doen. 

Als deze gegevens bekend zijn wordt uw kind besproken in de Commissie voor de Leerlingenzorg (CvL).  De CvL formuleert het schooladvies voor uw kind. De leerkracht bespreekt vervolgens met u en uw kind het schooladvies.  In het schooladvies kunnen de volgende uitstroommogelijkheden geformuleerd worden: 

  • regulier VMBO Basis-Kader-Theoretisch vervolgonderwijs met of zonder Leerwegondersteuning (LWOO)
  • HAVO
  • praktijkonderwijs. 
  • speciaal vervolgonderwijs (VSO) 

Zodra het advies van uw kind bekend is gaat u met uw kind op zoek naar een passende voortgezet onderwijsschool. De leerkracht zal u ondersteuning bieden bij dit belangrijke proces. Uiterlijk 1 maart meldt u uw kind aan bij het voortgezet onderwijs. U bent als ouder verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding van uw kind in het voortgezet onderwijs. 

Wanneer uw kind ondersteuning van Kentalis nodig blijft houden of geplaatst moet worden op een Kentalisschool, dan wordt er een cluster 2 arrangement voor  het VO aangevraagd worden. Op de schoolverlatersouderavond informeren wij u hierover. 

Na de aanmelding en aanname voor het voortgezet onderwijs zorgen wij voor het dossier en overdracht met de VO school. Uiteraard stemmen we dit proces met u af.  

Uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

11

14

8

2

 

2

10

2

0

 

6

12

2

2

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

 

2

17

4

 

2

7

2

 

0

13

3

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 58 25 38
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 89 63 67

 

 

 

 

 

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

11

8

 

14

11

 

12

4

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2,3 of 4

 

12

 

13

 

13

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 31 38 29
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 89 63 67

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2016-2017  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 100% (63/63 lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 0% (0/63 lln)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 0% (0/63 lln)