Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO passende ambities, dat is het resultaat dat we verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis ambities zijn vastgesteld voor:  - SO: eind groep 4 en aan het einde van de schooltijd - SO CMB:  eind leerjaar 5 en aan het einde van de schooltijd 

Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs. In de bijlage leeropbrengsten is te lezen hoeveel leerlingen de Kentalis ambities halen. 

Opbrengsten Kentalis de TaalSter (SO) schooljaar 2018-2019 t.a.v. de Kentalis ambities

Leergebiedspecifieke opbrengsten (ambitie is 75%)

Leergebiedoverstijgende opbrengsten 

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2018-2019, zijn in schooljaar 2019-2020 verbeteracties uitgevoerd. Hier kunt u lezen wat we hebben bereikt. 

Oudertevredenheid

Tevredenheid en ervaringsonderzoeken

Waardering van de scores

 • Een score tot 2,50 Onvoldoende
 • Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)
 • Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende
 • Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende
 • Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed
 • Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

Ouderervaringen onderzoek

Respons

In december 2019 hebben 255 ouders een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 106 ouders de enquête afgerond. Het responspercentage ligt op 42% en heeft daarmee de waardering: voldoende.

onderdeel

Score (vragen)

toelichting

Schoolklimaat

3,59 (7)

 

‘Een goed contact hebben met andere klasgenoten’ scoort het laagst (3,25). Een verklaring hiervoor kan de grote afstand tussen woonadressen van de leerlingen zijn. We zijn trots op de score dat leerkrachten het kind met respect behandelen (3,85)

Onderwijsleerproces

3,61 (7)

‘De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk’ scoort het laagst (3,47) en de hoogste score is ‘de school beschikt over goede, vakbekwame leerkrachten’(3,73).

Leerlingenzorg en begeleiding

3,61 (9)

‘De school leert mijn kind social media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp, veilig te gebruiken’ scoort het laagst (3,03). De hoogste score voor de goede afstemming tussen leerkrachten en andere professionals die hun kind begeleiden (3,71). 

Informatie en communicatie

3,64 (9)

‘ik ben aanwezig op ouderavonden/oudercontactmomenten’ scoort het laagst (3,32). Uit de analyse blijkt dat ouders de afspraken in het communicatieplan erg waarderen (tussen 3,78 en 3,80: uitstekend). Ouders vinden de manier waarop de school in gesprek gaat over de ontwikkeling van hun kind uitstekend (3,77).

Gelijkwaardige relaties

3,55 (5)

‘De school geeft ouders mogelijkheden om mee te denken over de school en het onderwijs’ scoort het laagst (3,41). Ouders waarderen dat de school meningen van ouders en samenwerking met ouders belangrijk vindt (3,73).

Resultaten

3,58 (7)

De doelen uit het OPP (Ontwikkelingsperspectiefplan) zijn haalbaar voor mijn kind’ scoort het laagst (3,24). Ouders waarderen de vraag: ‘Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken’ met uitstekend (3,79).

Imago van de school

 

Enorm trots mogen we zijn op de vraag of ouders onze school zouden aanraden bij andere ouders. Deze vraag scoort een 3,8

Rapportcijfer

 

8,4

 

Aandachtspunten en acties voor schooljaar 2020-2021:

 • Meer aandacht voor veilig gebruik van social media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp
 • Wij blijven in overleg met ouders een programma voor ouderavonden bieden wat aansluit op de behoefte. We communiceren onze verwachting van aanwezigheid duidelijk naar ouders.
 • Tijdens de klankbordavonden bespreken we op welke manier we ouders nog beter kunnen betrekken.
 • Teambreed pakken we het aanbod voor onze leerlingen verder op (samen met CED) om het nog meer  passend te maken.
 • Tot slot stellen we ons als doel om bij een volgend oudertevredenheisonderzoek een hogere respons te krijgen. We denken na over andere manieren dan alleen via WMK-kaart ouders te benaderen.

Leerlingen ervaringen onderzoek

Op zowel Terwindt als op Martinus van Beek is in het schooljaar 2018-2019 het leerlingen ervaringen onderzoek uitgezet. Aangezien beide scholen sinds het schooljaar 2019-2020 samen de TaalSter zijn geworden hebben we de scores samengevoegd.

onderdeel

Score (vragen)

Aandachtspunten

Lesgeven

3,22 (11)

De juf/meester laat ons zelf kiezen 

Wat ik leer

3,28 (9)

Ik leer en werk met computers/laptops/I-Pads; Ik leer hoe je met social media moet omgaan; Ik praat bij ons in de klas over belangrijke onderwerpen uit het nieuws

Lestijd

3,02 (3)

De juf/meester zorgt ervoor dat alle spullen klaarliggen

Resultaten

3,10 (2)

 

Omgaan met elkaar

3,46 (11)

 

Afstemmen

3,34 (6)

 

Sfeer op school

3,19 (6)

 

Mijn mening doet er toe

3,26 (4)

 

Rapportcijfer:

7,7

 

acties voor schooljaar 2020-2021:

 • Meer zoeken naar verwerkingsopdrachten op devices. Wanneer er nieuwe methodes gezocht/aangeschaft moeten worden, de verwerkingsmogelijkheden bekijken.
 • Tijd inroosteren voor lessen Media Wijsheid. 
 • Bespreken/expliciet benoemen in de klas wanneer zich belangrijke nieuwsfeiten voordoen (bijv. Coronacrisis). Gebruik maken van: Nieuwsbegrip, Jeugdjournaal (v.a. 9 jaar), kranten, Kidsweek. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

onderdeel

Score (vragen)

Aandachtspunten / trotspunt

Mijn werk

7,6 (11)

Arbeidsomstandigheden (6,3)/ zinvol werk (8,9)

Mijn energie en vitaliteit

7,3 (4)

Werkdruk: 44,9% goed; 1,4% te laag; 46,4% te hoog; 7,2% veel te hoog

Mijn ontwikkeling

7,1 (3)

 

Mijn team

6,2 (11)

Leren van elkaar (5,4)/ waardering van collega’s (7,5)

Leiderschap

7,0 (4)

 

Kentalis als organisatie

6,7 (9)

Ondersteuning bij verandering (6,1)/ medewerker past bij organisatie (7,8)

Werken bij Kentalis

8,1 (2)

We gaan vooruit: 49,2%; we staan stil: 23%; we gaan achteruit: 27,9%

Actie voor schooljaar 2020-2021:

 • Onderzoek bespreken binnen het team en een actieplan opzetten.

Overgang naar een andere school

Tussentijds uitstromen

Afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind kan uw zoon of dochter tussentijds uitstromen naar het regulier basisonderwijs of naar een andere school voor speciaal onderwijs. Tussentijds (groepen 3-7)) stroomt ongeveer 10% van onze leerlingen uit. Het gaat dan steeds om het vinden van de best passende onderwijsplek. Daarom stapt een aantal leerlingen over naar (met name) het regulier onderwijs met een ondersteuningsarrangement. Sommige scholen waar TOS–leerlingen naar toe gaan, krijgen na uitplaatsing, Consultatie en advies vanuit Kentalis. De keuze heeft te maken met de specifieke ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen en de ondersteuningsvraag van de scholen waar de leerlingen naar toe gaan.  Wij gaan zo snel mogelijk in overleg met ouders en de gewenste school over de uitplaatsing. Wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht, zodat de ontwikkeling van de leerling door kan gaan.

Einduitstroom

In de bovenbouw bespreken wij het onderwerp schoolverlaten.  Er breekt een nieuwe periode aan, waaraan wij als school veel aandacht besteden. Dit traject wordt grondig voorbereid in samenwerking met ouders en kind. 

Hoe ziet dit traject eruit? 

Eind groep 6 geven we een pré advies ten aanzien van het te verwachten vervolg onderwijs. Dit noemen we het uitstroomperspectief. Hierdoor kunt u zich al oriënteren op een vervolgschool en eventueel gaan kijken bij open dagen. In groep 7 of 8 wordt de ADIT (adaptieve digitale intelligentietest) afgenomen om een nog betere inschatting van de mogelijkheden van de leerlingen te maken. De ouders van de bovenbouw worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de informatie avond voor de schoolverlaters van groep 8, bij de start van het schooljaar.  Aan het begin van groep 8 wordt het schoolverlaterstraject van uw kind opgestart. Hiervoor maken we gebruik van de didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem, het logopedisch en psychologisch onderzoek en observatie gegevens van de leerkracht. In sommige gevallen zullen we aanvullende onderzoeken moeten doen. In de Commissie voor de Leerlingenzorg (CvL) worden de leerlingen besproken. De CvL formuleert het schooladvies voor uw kind. De leerkracht bespreekt vervolgens met u en uw kind het schooladvies. In het schooladvies kunnen de volgende uitstroommogelijkheden geformuleerd worden: 

 • regulier VMBO Basis-Kader-Theoretisch vervolgonderwijs met of zonder Leerwegondersteuning (LWOO)
 • HAVO
 • praktijkonderwijs. 
 • speciaal vervolgonderwijs (VSO) op verschillende niveau’s

Daarna maken de leerlingen (de meeste MG leerlingen uitgezonderd) de eindtoets (route 8). Voor de meeste leerlingen zijn de resultaten van de toets geen aanleiding om het advies (naar boven) bij te stellen. Incidenteel gaan wij nogmaals met ouders in gesprek naar aanleiding van de resultaten uit de toets om te kijken of het advies omhoog kan.

Zodra het schooladvies van uw kind bekend is gaat u met uw kind op zoek naar een passende voortgezet onderwijsschool. De leerkracht zal u ondersteuning bieden bij dit belangrijke proces. Uiterlijk 1 maart meldt u uw kind aan bij het voortgezet onderwijs. U bent als ouder verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding van uw kind in het voortgezet onderwijs. 

Wanneer uw kind ondersteuning van Kentalis nodig blijft houden of geplaatst moet worden op een Kentalisschool, dan wordt er opnieuw een cluster 2 arrangement voor  het VO aangevraagd worden. Op de schoolverlatersouderavond informeren wij u hierover. 

Na de aanmelding en aanname voor het voortgezet onderwijs zorgen wij voor het dossier en overdracht met de VO school. Uiteraard stemmen we dit proces met u af

Informatie over eind uitstroom

57% van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen diteinduitstroom. Bij de einduitstroom gaat van de TOS en SH leerlingen ongeveer 2/3 naar het regulier voortgezet onderwijs. De TOS-MG en SH-MG leerlingen stromen allen uit naar speciaal voortgezet onderwijs. Het niveau van uitstroom in het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend en past bij het gemiddelde uitstroomperspectief van Kentalis de TaalSter: VMBO/Praktijkonderwijs. Samen met ouders (en leerling) wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.In deze tabel is te zien waar zij naar uitstroomden.

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het niveau  zoals 2 jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan, wordt behaald (77%).

Analyse

Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit voor het merendeel van de leerlingen aan bij de uitstroombestemming. Dat betekent dat de Taalster een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen.

Acties

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid.

Informatie over tussentijdse uitstroom

43% van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in deze tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Analyse

Ongeveer de helft van de leerlingen gaat naar regulier onderwijs, de ander helft naar speciaal onderwijs. Dit omdat de onderwijsbehoefte niet meer ligt op het aanbod binnen onze school.

Acties:

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Ouders sluiten jaarlijks aan bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast sluiten ouders en leerlingen aan bij de voortgangsgesprekken. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2018-2019 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2018-2019

 

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2019 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

85%

57/67lln

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2019 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

15%

10/67lln

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2019 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

0%

Ambitie 1: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Analyse: 

Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen en dat dit ook blijvend is na 2 jaar. 

Acties: 

Alle leerlingen en ouders krijgen bij uitstroom een brief dat we de leerlingen willen blijven volgen en vragen we hen hieraan mee te werken.