Onze school

Voorwoord en onze visie

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids 2019-2020 vindt u informatie over de TaalSter. Algemene informatie over het onderwijs van Kentalis vindt u in het deel Kentalis Schoolgids Algemeen. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind en vinden het heel belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. U leest in deze gids meer over onze werkwijze en visie.  Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij. Van de lestijden en vakanties tot de taken van de medezeggenschapsraad. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen hebt over ons onderwijs.

Met vriendelijke groet, Pauline van Lith  Colette Schoel, Afdelingsdirecteuren Kentalis de TaalSter.

Kentalis de TaalSter

Is een samenvoeging van voorheen Kentalis Martinus van Beek (Nijmegen) en Kentalis Terwindt (Groesbeek) en maakt deel uit van de Stichting Kentalis onderwijs. We zijn een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m13 jaar. Alle leerlingen hebben van de Commissie van Onderzoek (CVO) een intensief onderwijsarrangement (Cluster 2) gekregen waarmee ze toegelaten kunnen worden tot een school voor speciaal onderwijs.

Onze visie   Succesvol, gelukkig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Dat is wat we bij Kentalis de TaalSter nastreven voor onze leerlingen.  We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. We hebben veel aandacht voor de taal- en spraak ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen die vaardigheden leren waardoor ze zich ontwikkelen tot vaardige, aardige en waardige burgers. We werken samen met leerlingen, ouders/verzorgers en met externen die betrokken zijn bij de leerling.  Leerlingen en hun ouders/verzorgers mogen de beste expertise verwachten op onze school. De leerlingen krijgen onderwijs op de beste plek, passend bij hun onderwijsbehoeften. Voor de leerlingen op onze school is deze speciale setting, de plek om onderwijs te krijgen. We streven ernaar om leerlingen terug te plaatsen naar een reguliere setting zo dicht mogelijk bij huis eventueel met ondersteuning door onze ambulante begeleiding.  

Onze leerlingen

Kentalis de TaalSter maakt deel uit van de Stichting Kentalis onderwijs.  We starten het schooljaar met ongeveer 240 leerlingen van 4 t/m 13 jaar met de volgende arrangementen:

  • TOS: leerlingen met ernstige Taal Ontwikkelings Stoornissen 
  • SH: leerlingen die slechthorend zijn
  • TOS-MG/SH-MG: leerlingen met TOS/SH in combinatie met een lage intelligentie. 

 

Bij een aantal leerlingen is tevens sprake van gedragsproblemen en/of psychische stoornissen zoals autisme of ADHD. Passend bij onze doelgroep richt De TaalSter zich op de taalontwikkeling, communicatieve redzaamheid en sociaal emotioneel functioneren.  Op de TaalSter kunnen wij leerlingen die afhankelijk zijn van Nederlandse Gebaren Taal (NGT) geen onderwijs bieden! Deze leerlingen moeten wij verwijzen naar de dr Bosschool in Arnhem, waar zij wel een NGT klimaat kunnen bieden.  

Schoolondersteuningsprofielen

Hiervoor verwijzen we naar het School Ondersteuningsprofiel (SOP) op de website.

https://www.kentalis.nl/sites/default/files/schoolgidsen/Ondersteuningsprofiel%202019-2020_0.pdf

Schoolplan

In het schoolplan 2019/2023 geven wij aan waar we als school staan en waar we de aankomende vier jaar naar toe willen werken. Mocht u interesse hebben dan kunt u het schoolplan bij de administratie opvragen.

Organisatie van de school

Kentalis de TaalSter heeft de hoofdvestiging gehuisvest in de wijk De Hazenkamp, dichtbij het Goffertpark. In de buurt zijn basisscholen, een speciale basisschool, voortgezet speciaal onderwijs en een scholengemeenschap havo/vwo. Op deze locatie hebben we in schooljaar 19-20 rond de 200 leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verdeeld over 16 groepen. Leerlingen kunnen gedurende het hele jaar instromen. 

De nevenvestiging in Groesbeek is gelegen op het terrein van Habicura Dekkerswald te Groesbeek. Op deze locatie hebben we in schooljaar 19-20 rond de 50 leerlingen van de groepen 1-2/3 verdeeld over 5 groepen. Leerlingen kunnen gedurende het hele jaar instromen.  De school is onderdeel van een ‘Onderwijs-Zorg Locatie’ wat betekent dat Kentalis zowel Onderwijs, als Zorg als ook Ambulante Dienstverlening in één gebouw heeft ondergebracht.  

Onderwijsteam

Kentalis de TaalSter heeft bijna 60 medewerkers in dienst. Een ieder levert een specifieke bijdrage aan het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen: De leerkracht verzorgt samen met logopedisten, leraarondersteuners en klassenassistenten het onderwijs aan de leerling. De vakleerkracht verzorgt het bewegingsonderwijs (vooral de toestellessen) of het beeldend vormen voor een deel van de groepen.

De Commissie voor de Leerlingenzorg (CVL), bestaande uit: leerkracht, logopedist, intern begeleider, maatschappelijk werker, orthopedagoog en afdelingsdirecteur is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De therapeuten: vak(spel) therapeut en kinderfysiotherapeut, behandelen leerlingen als dit geadviseerd wordt door de CVL. Ondersteunende functionarissen: administratie, technisch vakman, conciërge. Het management geeft integrale leiding aan de school. Stagiaires, ondersteunen en leren doordat we ze kennis geven over onze vorm van speciaal onderwijs  

 

Rondleiding en inschrijven op onze school

We nodigen u van harte uit voor een oriëntatie bezoek. Als u samen met de trajectbegeleider, overweegt of een intensief arrangement nodig is voor uw kind, kunt u zich aanmelden voor een oriëntatie op onze school in bedrijf momenten. We laten u dan de school zien en vertellen over onze uitgangspunten en doelstellingen. Na de formele inschrijving, nadat een beschikking van de Commissie van Onderzoek (CvO) is afgegeven, krijgt u een intakegesprek met de Intern Begeleider. Zij zorgt dat u alle formulieren krijgt en bespreekt met u wat u van ons onderwijs kunt verwachten, de onderwijsbehoefte die uw kind heeft, eventueel gebruik van medicatie etc. Uw kind kan al een keertje komen wennen in zijn nieuwe klas.