Onze school

Voorwoord en onze visie

Geachte ouder/verzorger

In deze schoolgids 2020-2021 vindt u informatie over Kentalis de TaalSter. Er bestaat ook een algemene schoolgids. De algemene schoolgids beschrijft het onderwijs van Kentalis. De informatie is bedoeld voor ouders en verzorgers* van kinderen die naar één van de scholen van Kentalis gaan of die via de ambulante dienstverlening ondersteuning krijgen op een school in de buurt.

U leest in deze gids meer over onze werkwijze en visie. Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij. Van de lestijden en vakanties tot de taken van de Locatie MedezeggenschapsRaad. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen hebt over ons onderwijs.

Wij werken ook met de social schools app waarin we informatie met ouders delen. Gebruikersnaam en wachtwoord kan bij de school worden opgevraagd. De TaalSter valt onder Stichting Kentalis Onderwijs.

Met vriendelijke groet, Pauline van Lith,  Colette Schoel en  Veerle Ogg, Afdelingsdirecteuren Kentalis de TaalSter.

taalster

* Overal in de schoolgids waar ouders worden genoemd, worden ook verzorgers bedoeld.

Informatiekaart met praktische info

Naast deze (deel-)schoolgids is er een informatiekaart met belangrijke informatie, zoals de data van de schoolvakanties. U ontvangt deze kaart aan het begin van het schooljaar.

Kentalis de TaalSter

Kentalis de TaalSter is een samenvoeging van voorheen Kentalis Martinus van Beek (Nijmegen) en Kentalis Terwindt (Groesbeek) en maakt deel uit van de Stichting Kentalis onderwijs. We zijn een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m13 jaar. Alle leerlingen hebben van de Commissie van Onderzoek (CVO) een onderwijsarrangement (Cluster 2) gekregen waarmee ze toegelaten kunnen worden tot een school voor speciaal onderwijs.

Onze visie  

Succesvol, gelukkig en volwaardig meedoen in de  maatschappij. Dat is wat we  bij Kentalis de TaalSter nastreven voor onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. We hebben veel aandacht voor de taal- en spraak ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen die vaardigheden leren waardoor ze zich ontwikkelen tot vaardige, aardige en waardige burgers. We werken samen met leerlingen, ouders en met externen die betrokken zijn bij de leerling. Leerlingen en hun ouders mogen de beste expertise verwachten op onze school. De leerlingen krijgen onderwijs op de  beste plek, passend bij hun onderwijsbehoeften. Voor de leerlingen op onze school is deze speciale setting, de plek om onderwijs te krijgen. We streven ernaar om leerlingen zodra het kan terug te plaatsen naar een reguliere setting zo dicht mogelijk bij huis eventueel met ondersteuning door onze ambulante begeleiding.

Onze leerlingen

Kentalis de TaalSter maakt deel uit van de Stichting Kentalis onderwijs. We starten het schooljaar met ongeveer 240 leerlingen van 4 t/m 13 jaar met de volgende arrangementen:

  • TOS: leerlingen met ernstige Taal OntwikkelingsStoornissen 
  • SH: leerlingen die slechthorend zijn
  • TOS-MG/SH-MG: leerlingen met TOS/SH in combinatie met een lage intelligentie.

Bij een aantal leerlingen is tevens sprake van gedragsproblemen en/of psychische stoornissen zoals autisme of ADHD. Passend bij onze doelgroep richt De TaalSter zich op de taalontwikkeling, communicatieve redzaamheid en sociaal emotioneel functioneren. Op de TaalSter kunnen wij leerlingen die Nederlandse Gebaren Taal (NGT) nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen, geen onderwijs bieden! Deze leerlingen moeten wij verwijzen naar de dr Bosschool in Arnhem, waar zij wel een NGT klimaat kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofielen

Hiervoor verwijzen we naar het School Ondersteuningsprofiel (SOP) op de website.

Schoolplan

In het schoolplan 2019/2023 geven wij aan waar we als school staan en waar we de aankomende vier jaar naar toe willen werken. Mocht u interesse hebben dan kunt u het schoolplan bij de administratie opvragen.

Organisatie van de school

Kentalis de TaalSter heeft de hoofdvestiging gehuisvest in de wijk De Hazenkamp, dichtbij het Goffertpark te Nijmegen. In de buurt zijn basisscholen, een speciale basisschool, voortgezet speciaal onderwijs en een scholengemeenschap havo/vwo. Op deze locatie hebben we in schooljaar 20-21 rond de 180 leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verdeeld over 16 groepen. Leerlingen kunnen gedurende het hele jaar instromen.

TaalSter Nijmegen

De nevenvestiging in Groesbeek is gelegen op het terrein van Habicura Dekkerswald te Groesbeek. Op deze locatie hebben we in schooljaar 20-21 rond de 60 leerlingen van de groepen 1-2/3 verdeeld over 5 groepen. Leerlingen kunnen gedurende het hele jaar instromen. De school is onderdeel van een ‘Onderwijs-Zorg Locatie’ wat betekent dat Kentalis zowel Onderwijs, als Zorg als ook Ambulante Dienstverlening in één gebouw heeft ondergebracht.

TaalSter Groesbeek

Onderwijsteam

Kentalis de TaalSter heeft ongeveer 80 medewerkers in dienst. Een ieder levert een specifieke bijdrage aan het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen: 

  • De leerkracht verzorgt samen met logopedisten, leraarondersteuners en klassenassistenten het onderwijs aan de leerling. 
  • De vakleerkracht verzorgt het bewegingsonderwijs (vooral de toestellessen) of het beeldend vormen voor een deel van de groepen.
  • De Commissie van Leerlingenzorg (CVL), bestaande uit: leerkracht, logopedist, intern begeleider, maatschappelijk werker, orthopedagoog en afdelingsdirecteur. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. 
  • De therapeuten: vak(spel) therapeut en kinderfysiotherapeut, behandelen leerlingen als dit geïndiceerd wordt door de CVL. 
  • Ondersteunende functionarissen: administratie, technisch vakman, conciërge. 
  • Het management geeft integrale leiding aan de school. 
  • Stagiaires, ondersteunen en leren doordat we ze kennis geven over onze vorm van speciaal onderwijs

Rondleiding en inschrijven op onze school

We nodigen u van harte uit voor een oriëntatie bezoek op onze “school in bedrijf” ochtenden. Als u samen met de trajectbegeleider, overweegt of een onderwijsarrangement nodig is voor uw kind, kunt u zich aanmelden voor deze oriëntatie. We laten u dan de school zien en vertellen over onze uitgangspunten en doelstellingen. Na de formele inschrijving, nadat een beschikking van de Commissie van Onderzoek (CvO) is afgegeven, krijgt u een intakegesprek met de Intern Begeleider. Zij zorgt dat u alle formulieren krijgt en bespreekt met u wat u van ons onderwijs kunt verwachten, de onderwijsbehoefte die uw kind heeft, eventueel gebruik van medicatie etc. Uw kind kan al een keertje komen wennen in zijn nieuwe klas.