Onze school

Inleiding

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids voor schooljaar 2021-2022 vindt u informatie over het Kentalis Maatman College. Voor algemene informatie over het onderwijs van Kentalis verwijzen wij u naar Kentalis Schoolgids Algemeen Deel.

U leest in deze gids meer over onze werkwijze en visie. Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij. Van de taken van de medezeggenschapsraad tot informatie over verzekeringen en veilig internetgebruik. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen heeft over ons onderwijs.

Naast deze (deel-)schoolgids is er een informatiekaart met belangrijke praktische informatie, zoals de data van de schoolvakanties en studiedagen. U heeft deze kaart aan het einde van het afgelopen schooljaar ontvangen. 

Met vriendelijke groet,

Richard Kerver,  Directeur Kentalis Maatman College

Onze visie

Om leerlingen toe te rusten voor deelname aan de maatschappij stellen we de leerling, zijn levensloop en zijn leefomgeving centraal. We werken nadrukkelijk en gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders/verzorgers en waar dit van toegevoegde waarde is met onze partners van Kentalis zorg. Binnen de samenwerking met al deze partijen erkennen we ieders rol en vinden we het essentieel dat iedereen de eigen ervaring en expertise toevoegt. We geloven dat er vanuit de verschillende perspectieven een beter beeld ontstaat over wie de leerling is en wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Dit complete beeld helpt ons nog beter onderwijs te realiseren voor de leerlingen. We gaan altijd uit van de  mogelijkheden en talenten van uw kind en vinden het heel belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. 

Onze leerlingen

Het Kentalis Maatman College is een school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met een cluster-2 onderwijsarrangement. Binnen cluster-2 zitten leerlingen met één of meerdere onderwijsbehoeften op het gebied van communicatie en taal. Dit zijn dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS).

De uitdaging van onze school ligt in het vergroten van de communicatieve competenties van onze leerlingen. We zien het als onze taak om kwalitatief hoogwaardig, op de individuele leerling toegespitst, onderwijs aan te bieden. Het doel is dat we onze leerlingen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Dit aanbod krijgt vorm en inhoud vanuit onze missie en visie. Onze school kent de volgende uitstroomprofielen: - Vervolgonderwijs - Arbeid - Dagbesteding

Het Kentalis Maatman College heeft in 2017 de beoordeling “Goed” ontvangen van de onderwijsinspectie. We werken nu aan het behoud van de beoordeling “Goed”. Onze focus ligt op de sluitende aanpak. Dat betekent dat we iedere dag weer voor elke leerling de meest passende aansluiting zoeken voor ná onze school. Dat kan zijn op het ROC van Twente of het Zone College of in een baan of een passende plek binnen de dagbesteding.

Schoolondersteuningsprofielen

Elke school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de speciale onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden binnen ons onderwijs. Op het Kentalis Maatman College bieden we onderwijs aan  in de  drie uitstroomprofielen Vervolgonderwijs, (beschutte) Arbeid en (arbeidsmatige) Dagbesteding aan de doelgroepen Doof/Slechthorend , TOS en TOS MG en CMB.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we onze instellingsdirecteur en ons bestuur, maar ook collega-scholen en ouders inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven. Bekijk het ondersteuningsprofiel.

Schoolplan

Ons schoolplan bevat een lange termijn (2019-2024) beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school en in de ondersteuning binnen de arrangementen wordt gevoerd. Het omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het beleid met betrekking tot de zorg, bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen. We beschrijven in dit plan wat we met ons onderwijs en ondersteuning willen bereiken, hoe we ons onderwijs daartoe willen inrichten, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat organiseren. Daarnaast beschrijft dit document de plannen voor de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Bovendien welke verbeteringen we op grond van interne analyses willen aanbrengen in de nabije toekomst en de ambities die wij ons zelf stellen. 

Het schoolplan schept voor inspectie, bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs en de ondersteuning binnen de arrangementen en hoe we dat dagelijks vormgeven. Als team van deze onderwijseenheid verbinden wij ons aan het beleid dat in het schoolplan staat beschreven. Het schoolplan is ook een wettelijk document, dat door het bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd. Bent u benieuwd naar de inhoud van het schoolplan? U kunt het schoolplan raadplegen door een mail te sturen aan infomaatmancollege@kentalis.nl t.a.v. de directie.

Organisatie van de school

Het Kentalis Maatman College vormt samen met de Kentalis Prof. Huizingschool (SO) het cluster 2 speciaal onderwijs in Enschede en is onderdeel van de Koninklijke Kentalis. De scholen zijn gevestigd aan de Maatmanweg te Enschede. Naast de scholen is er een ambulante dienst werkzaam in het gebied, die voor de begeleiding zorgt voor leerlingen met een ondersteuningsarrangement in het reguliere onderwijs (BAO-VO-MBO). Het Kentalis Maatman College biedt cluster 2 onderwijs in drie richtingen: uitstroom naar Vervolgonderwijs, Arbeid en Dagbesteding. In het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs bieden wij diplomagericht onderwijs aan op VMBO BB, KB, TL en MBO1-niveau.  Bij het uitstroomprofiel Arbeid worden leerlingen geplaatst in een arbeidsmatige setting. In het uitstroomprofiel Dagbesteding bieden wij alleen ‘arbeidsmatige dagbesteding’ aan. Leerlingen die  lager functioneren worden in overleg (met het Samenwerkingsverband Onderwijs) op een passende school geplaatst.

Veel leerlingen komen uit Twente en een deel van de Achterhoek. Wij besteden veel aandacht aan het zelfstandig reizen, maar er zijn ook leerlingen die aangewezen zijn op taxivervoer vanwege extra beperkingen. Er kan soms sprake zijn van enige overlapping qua verzorgingsgebied met andere Kentalis scholen.

kaart

Onderwijsteam

De school wordt geleid door een directeur.

Het team van het Maatman College is een divers team van deskundige leerkrachten en vakleerkrachten die dagelijks het theoretisch-en/ of het praktisch onderwijs verzorgen. 

De directeur en de leerkrachten worden ondersteund door inhoudelijk deskundigen, te weten de intern begeleiders, orthopedagogen, de maatschappelijk werker, de logopedisten, de stage-coördinatoren en organisatorisch en administratief door een managementassistent. 

De orthopedagogen ondersteunen de docenten wanneer zaken niet vanzelf lopen en specialistische hulp noodzakelijk is. 

De maatschappelijk werker ondersteunt ouders o.a. bij het aanvragen van voorzieningen voor hun zoon/dochter en onderhoudt de contacten met de instellingen die in deze belangrijk zijn voor onze leerlingen.

De logopedisten zijn onze deskundigen op het gebied van spraak en/of -taalontwikkeling. Naast het verzorgen van individuele logopedie zijn zij samen met de mentoren verantwoordelijk voor de lessen communicatieve redzaamheid en alle activiteiten die daarmee samenhangen.

De stage-coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van alle stages binnen onze school. Daarnaast hebben zij een belangrijke taak bij de overgang naar werk of dagbesteding.

De belangrijkste taak van de intern begeleiders is het bewaken en ondersteunen van de ontwikkelingsperspectieven.

Onze managementassistent verzorgt de administratie van de school, verzorgt de telefonische bereikbaarheid van de school en ondersteunt de afdelingsdirecteur door de agenda bij te houden, vergaderingen te notuleren, invallers te regelen en gasten te ontvangen.

De conciërge/technisch vakman draagt zorg voor de netheid in de school, verzorgt koffie en thee, maakt ruimtes gereed voor vergaderingen, enz.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Plaatsing op het Kentalis Maatman College kan alleen indien de Commissie van Onderzoek een intensief onderwijsarrangement cluster 2 heeft afgegeven en wij als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling.

Voor aanmelden, klik s.v.p. op onderstaande link: https://www.kentalis.nl/aanmelden-kentalis