Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de gang van zaken op school en die van hun eigen zoon/dochter in het bijzonder. Daarom kiest het Kentalis Maatman College ervoor ouders breed te informeren en te betrekken bij zaken die op school spelen. De school is echter ook afhankelijk van de informatie van ouders. Daarom bezoeken onze brugklasmentoren minimaal één keer per jaar de ouders thuis. De mentoren uit de hogere groepen doen dit indien gewenst.

Ouderavonden 

Ouderavonden worden zowel per klas als per thema georganiseerd. Ouders krijgen hiervoor ruim van te voren een uitnodiging. Ouders van nieuwe leerlingen worden al voor de start van het nieuwe schooljaar uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders, ook indien ouders gescheiden zijn. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen een week na de uitnodiging voor de ouderavond een verzoek worden ingediend bij de verantwoordelijke leidinggevende voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden). Partners van ex-echtgenoten worden alleen uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Rapportbespreking 

Twee keer per jaar ontvangen leerlingen een rapport. Dit wordt tijdens de 20- minutenavonden besproken. Tijdens dit gesprek komt ook het verloop van het ontwikkelingsperspectief aan de orde. In november en in april informeert de mentor de ouders/verzorgers tussentijds over de ontwikkeling van de leerling.

Ouderbetrokkenheid 

Het Kentalis Maatman College wil vanaf de start van de samenwerking bouwen aan een goede relatie. De mentoren van de brugklassen gaan daarom in het 1e schooljaar op huisbezoek om met ouders te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ook mentoren uit de hogere groepen bezoeken regelmatig leerlingen. Gedurende het jaar hebben de mentoren via de mail of telefoon zeer intensief contact met ouders, waarbij overlegd wordt over ontwikkelingen, aanpak, enz. Ook bij de richting-keuze van onze leerlingen zijn ouders intensief betrokken. Ze denken en praten mee en zoeken samen met de school naar geschikte stageplaatsen. In ieder geval één keer per jaar hebben wij een gesprek met alle ouders over de totale ontwikkeling. In de medezeggenschapsraad praten ouders mee over de ontwikkelingen van de school. Ouders ontvangen gemiddeld vier keer per jaar een Nieuwsbrief, waardoor ze goed op de hoogte zijn van zaken die spelen of gaan spelen. Verder organiseren wij regelmatig ouderavonden rond thema’s.  Ouders zijn betrokken bij de school, de school is betrokken bij ouders. Daar streven we naar. We willen graag dat we informatie delen en hetzelfde doel hebben: de ontwikkeling van uw zoon/dochter. We bespreken regelmatig met u wat en hoe uw kind thuis en op school leert en hoe we het leerproces kunnen ondersteunen. Ook ouderparticipatie vinden we belangrijk: dit betekent dat ouders de school ondersteunen bij activiteiten. U bent van harte welkom als u hier ideeën over heeft.

Schoolapp: Social Schools

Uw kind volgt onderwijs bij Kentalis. We komen regelmatig samen om de voortgang van uw kind te bespreken. We vinden het ook belangrijk om u op de hoogte te brengen van de dagelijkse zaken op school. Op deze manier bereiken wij het beste resultaat voor uw kind.

Kentalis gebruikt voor de informele uitwisseling Social Schools. Uw gegevens worden veilig en beschermd opgeslagen.

Social Schools is in Nederland het meest gebruikte systeem voor het digitaal delen van informatie tussen ouders en school. De leverancier houdt dit systeem veilig en betrouwbaar op het gebied van de privacywetgeving. Dit zelfde geldt voor Kentalis.

Social Schools laat zich vergelijken met het papieren schriftje dat vroeger gebruikt werd om de dagelijkse bijzonderheden met u te delen. Via het internet en via een app op de mobiele telefoon kan Social Schools gebruikt worden.

Voor het gebruiken van Social Schools hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 50,-. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag. Voor de hieronder genoemde activiteiten wordt de ouderbijdrage gebruikt: •    Kerst  •    Sinterklaas     •    Sportdag     •    Maatmandag  •    Aanschaffen van een tekendoos •    Diploma-uitreiking

Lokale medezeggenschap op locatie

In Algemeen Deel Kentalis schoolgids treft u informatie aan m.b.t. de medezeggenschap. De leden van de LMR van het Maatman College zijn:

  • Dhr. N. Vaartjes; personeelslid
  • Mevr. M. Wolferink; personeelslid
  • Dhr. M. Raaijen: ouderlid
  • Mevr. M. Porton: ouderlid

 

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

In Kentalis Schoolgids Algemeen Deel treft u informatie aan over de vertrouwenspersonen en de anti- pestcoördinator. Het Maatman College heeft 2 vertrouwenspersonen, namelijk: Dhr. N. Punte en mevr.  A. Bramer. Mevr. A. Bramer is tevens functionaris  R.I.S. (Relaties, Intimiteit, seksualiteit). De (anti)pestcoördinatoren zijn: Mevr. M. Kuiper en mevr. E. Heinink. De school beschikt over een anti-pestprotocol. Bovengenoemde personen zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van school: 053- 4801770. Het Maatman College heeft geen ouderraad.

Ouderraad (klankbordgroep)

Het Maatman College heeft geen ouderraad.