Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Met pedagogisch klimaat bedoelen we alles wat er in een omgeving is, dat er voor kan zorgen dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan een goede schoolsituatie en aan een veilige school.

Wij zien als Kentalis Maatman College de school als een oefenplaats om te leren wie je bent en hoe je met anderen om dient te gaan. Er mogen daarbij fouten gemaakt worden, want van fouten leer je alleen maar. We vinden het belangrijk dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. De volwassenen dienen daarbij als voorbeeld. Zij zijn er ook om de leerlingen te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid en zodanige begeleiding te bieden dat groei kan plaatsvinden.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur.  Burgerschap en sociale integratie passen bij ons doel van Kentalis om leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen tot aardige en waardige burgers (zie algemene schoolgids).

Binnen het Kentalis Maatman College staan taal en communicatie centraal met als doel het welbevinden, de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerling te vergroten, zodat zij een passende plek in de steeds veranderende maatschappij kunnen krijgen. Om dit doel te realiseren zijn niet alleen de opbrengsten op het gebied van het uitstroomprofiel van belang. Om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij, heeft de school zich ook ten doel gesteld dat de leerlingen ‘ actief kunnen deelnemen’ en ‘ samenleven’ binnen die steeds veranderende maatschappij. Samenleven is de kern van onze samenleving. Echter, samenleven moet je leren. Net zoals Nederlands, rekenen of wiskunde is samenleven een basisvaardigheid die in het onderwijs thuishoort. Op onze school gaan we uit van waarden die leerlingen in staat stellen zich te  ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers van die complexe samenleving.

We willen bereiken dat onze leerlingen burgers worden die zelfbewust en mondig zijn, die respect hebben voor andere opvattingen en die willen, kunnen en durven samenwerken en samenleven. Het Kentalis Maatman College zien we hierbij als een oefenplaats. Middels de leerlingenraad betrekken wij de leerlingen bij ontwikkelingen binnen school en willen wij ze stimuleren om mee te denken en laten ervaren dat hun mening er toe doet. We werken bij actief burgerschap en sociale integratie vanuit drie pijlers die voorkomen uit onze visie op onderwijs. De sociale en communicatieve vaardigheden van de leerlingen vormen de eerste pijler. Luisteren, je mening geven, voor je eigen belangen opkomen, conflicten oplossen op een vreedzame manier, zijn hierbij belangrijke gebieden. Het uitgangspunt is dat leerlingen willen, durven en kunnen communiceren. Bij deze pijler is expliciet aandacht voor de gedrags- en omgangsregels die het sociale verkeer ordenen. Deze pijler krijgt vorm in de lessen ‘Rots en Water’, tijdens de mentoruren, in de COVA-lessen en tijdens het vak drama. Tevens 

De tweede pijler bij de burgerschapsvorming is het overdragen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en van kennis over democratie. De vertaling hiervoor moet niet alleen tijdens de lessen zichtbaar worden, maar ook binnen de school als geheel. Dit kan bijvoorbeeld door een actieve betrokkenheid van de leerlingen bij het opstellen van doelen en de te volgen leerstof, de leerlingenraad en tijdens de lessen burgerschap.

De derde pijler komt voor uit het feit dat het Kentalis Maatman College een neutrale school is voor leerlingen met een onderwijsbehoefte op het gebied van taal en communicatie. We vinden het dan ook belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid in onze samenleving en de plaats die de leerling inneemt in die samenleving. Identiteitsontwikkeling van leerlingen met een speciale behoefte speelt een belangrijke rol bij het leren omgaan met verschillen. Leerlingen die zich bewust zijn van hun eigen identiteit, zijn beter is staat om zichzelf en anderen te begrijpen en te waarderen. Daarom wordt jaarlijks extra tijd besteed aan een project waarin leerlingen meer leren over de kenmerken van hun beperking, de wijze waarop ze zaken kunnen compenseren en het communiceren hierover naar derden.

Veiligheid

Het Kentalis Maatman College wil een veilige school zijn voor leerlingen en medewerkers. 

Door de kleinschaligheid kennen leerlingen elkaar en kennen de docenten alle leerlingen. We voelen ons samen verantwoordelijk voor een goed schoolklimaat en handelen daarnaar, o.a. door dagelijks ná schooltijd een leerlingbespreking te houden waarin wij opvallende zaken over leerlingen uitwisselen, waardoor iedere medewerker op de hoogte is van zaken die spelen. Vanuit het veiligheidsonderzoek van vorig jaar blijkt dat een grote meerderheid van de leerlingen zich altijd tot vaak veilig voelt in de hierboven genoemde situaties. Over deze resultaten mogen wij als school tevreden zijn, maar we zien altijd ruimte en mogelijkheden tot verbeteringen. De school heeft een protocol waarin staat hoe om te gaan met middelen en maatregelen (M&M) bij leerlingen (Lecso-richtlijnen) die de veiligheid in de school in gevaar brengen. Indien nodig wordt dit protocol gevolgd.  

Het Kentalis Maatman College heeft 6 bedrijfshulpverleners (BHV). Dit zijn dhr. T. Korf, dhr. Y. Horning, dhr. P. Ploth, dhr. F. Dierdorp, mevr. van Vliet en mevr. Wolferink. Ieder schooljaar wordt het ontruimingsplan (onderdeel van het veiligheidsplan) besproken en indien nodig aangepast. Tevens wordt de veiligheid in de klassen, gangen en buiten jaarlijks gecontroleerd.  

Internet gebruik

In het algemeen deel van de schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaat met het veilig gebruik van internet. Daarnaast hebben wij op school ook duidelijke afspraken en regels over internet gebruik.

Onze regels:

Op het Maatmancollege hebben we een goede ICT-infrastructuur. Er zijn in elke klas vier werkstations, er is een computerlokaal, er zijn iPads en er is een dekkend WiFi-netwerk.

Leerlingen krijgen WiFi-toegang als ze op school zijn ingeschreven. Dit is op basis van BYOD. (Bring your own device). De restrictie hierbij is dat er een beperking zit op ‘volwassen’ inhoud. Het netwerk heeft dus een ingebouwd filter. Dit is echter niet afdoende. We maken onze leerlingen dus ‘mediawijs’

  • In de eerste twee leerjaren staat informatica op het lesrooster. Een lesuur in de week. We hanteren de leerlijn ICT-vaardigheden zoals door Kentalis opgesteld: een doorlopende leerlijn SO / VSO. Mediawijsheid is een integraal onderdeel van deze leerlijn en komt in alle leerjaren aan de orde. In het begin van elk schooljaar worden in de klassen gedragsregels afgesproken over het gebruik van (sociale) media. Met name het gebruik van de  smartphones is hierbij een speerpunt. 
  • Leerkrachten houden op sociale media ‘gepaste afstand’ van leerlingen en worden dus geen ‘vrienden’ met leerlingen op sociale profiel-sites.
  • Whatsapp verkeer tussen leerkracht en leerling gebeurt slechts in een professionele context. 
  • In alle klassen hangt een gevisualiseerd protocol over mediagebruik, toegespitst op sociale media. We proberen dit in positieve zin te sturen. Dus vooral aangeven wat wel is toegestaan en niet zozeer op wat allemaal niet mag. 
  • In de klassen geldt de afspraak dat mobieltjes niet zichtbaar mogen zijn. De leerlingen doen derhalve hun mobiele telefoon bij het binnenkomen in de klas in een telefoon-tas. De telefoon-tas is een telefoon-organizer voor in het klaslokaal. Met de telefoon-tas zetten we de smartphone bewust en functioneel in, maar de telefoon-tas biedt tegelijkertijd ook rust en duidelijkheid tijdens de les. Slechts na toestemming van de leerkracht mogen de mobieltjes gebruikt worden. Dit geldt ook voor functies zoals de rekenmachine, woordenboeken en dergelijke. 
  • Sommige leerlingen kunnen een iPad van school in bruikleen krijgen. Dit kan slechts als hiervoor toestemming is gegeven door het CvL: het iPad-gebruik heeft dan een meerwaarde voor de leerling. Vaak gaat het om het gebruik van dyslexie-software. Ouders en leerling tekenen in zulke gevallen een contract waarin verantwoordelijkheden zijn omschreven. 
  • Er mogen zeker gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geen foto's en filmopnames op school worden gemaakt door de leerlingen. 
  • Internetgebruik van onze leerlingen en personeel wordt niet gemonitord. Slechts indien er een vermoeden bestaat van misbruik van ICT-voorzieningen zal het gesprek worden aangegaan en eventuele verdere stappen worden ondernomen. Dit gebeurt altijd onder regie van de directeur.

Gedragsregels

Aan het begin van elk schooljaar nemen de mentoren samen met de leerlingen de schoolregels en de pauzeregels van Kentalis Maatman College door o.a. over het gebruik van mobieltjes, het dragen van petten, het op tijd zijn en dergelijke.

In elk lokaal hangt een poster waar deze regels op staan en in de hal hangen de regels die tijdens de pauze gelden. Wij willen hiermee bereiken dat er op school op een plezierige manier samen geleefd en gewerkt kan worden door leerlingen en medewerkers. 

Schoolregels

 

Pauzeregels