Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

In Kentalis Schoolgids Algemeen  leest u meer over leerlingenzorg, onderwijsperspectief (OPP) en de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Bij het Kentalis Maatman College spreken we liever over leerlingenbegeleiding dan leerlingenzorg. De leerlingenbegeleiding is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers, maar in het bijzonder van de mentor en de Commissie voor Leerlingenzorg.

De mentor begeleidt de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is de contactpersoon tussen school en thuis en bewaakt het programma van de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is ook het 1ste aanspreekpunt voor de leerlingen in zijn/haar klas.

Medische zorg

Medicatie

Als er medische zorg voor een leerling nodig is, wordt dit met ouders besproken en vastgelegd in een medisch protocol.

Wanneer leerlingen op het VSO medicatie gebruiken, worden zij gestimuleerd om zelfstandig de medicatie te bewaren en zijn ze zelf verantwoordelijk voor inname. Wanneer uw zoon/dochter de medicatie niet zelfstandig kan bewaren/innemen, worden hier afspraken over gemaakt. 

Aan het begin van ieder schooljaar, vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om een medicijnverklaring in te vullen (één verklaring per medicijn). Wanneer de medicatie wijzigt, verzoeken wij u dit direct door te geven aan de mentor en een nieuwe medicijnverklaring in te vullen.   Wij geven geen pijnstillers (denkend aan paracetamol) zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Indien een leerling op school vraagt om pijnstilling wordt u gebeld om dit te overleggen. 

Verrichten risicovolle handelingen

Als leerlingen op school hulp nodig hebben bij het verrichten van risicovolle handelingen (bv. prikken van bloedsuiker) doen we dat volgens het protocol 'Voorbehouden en risicovolle medische handelingen' binnen Kentalis Onderwijs. Belangrijk daarin is dat ouders hier schriftelijk toestemming voor geven middels de overeenkomst verrichten van risicovolle handelingen.

Ongevallen

Mocht er onverhoopt iets gebeuren op school waardoor er dringend een huisarts nodig is, kunnen wij direct contact opnemen met een bij ons bekende huisartsenpraktijk vlak bij school. De ouders zullen dan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

Leerling wordt ziek op school

In geval van ziekte zal contact op worden genomen met de ouder(s)/verzorger(s).

Schoolarts

Eventuele problemen in de gezondheid of ontwikkeling van uw kind zijn niet altijd merkbaar. Daarom is het fijn als een jeugdarts via een gezondheidsonderzoek meekijkt. Zo kan op tijd extra aandacht gegeven worden aan eventuele problemen. 

Jeugdarts Mw. W. Vink is aangesloten bij de GGD Twente en heeft daarnaast zitting in de Commissie voor Leerlingenzorg op het Kentalis Maatman College. Aan het begin van het kalenderjaar komt de jeugdarts op school, en heeft dan spreekuur voor alle leerlingen van het tweede leerjaar. Leerlingen worden door Mw. W. Vink uitgenodigd via een brief aan ouders/verzorgers. Ouders worden gevraagd om bij het spreekuur aanwezig te zijn. Vooraf wordt aan ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen, waarin vragen staan over gezondheid, medicatie, afspraken bij artsen, hobby’s, voeding, slapen, etc. 

De schoolarts doet een basisonderzoek. Het onderzoek is bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het leven van de jongere: op school, thuis en in de vrije tijd. De jongere wordt gewogen en gemeten. Ook de ogen en oren worden getest. Indien nodig, kunnen ook de school en de ouders zelf  het initiatief nemen om een afspraak te maken met de schoolarts. Mw. W. Vink – T 0900 - 333 888 9