Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

We bieden goed onderwijs. Daarom stellen we ambitieuze en realistische doelen. Naar aanleiding van de opbrengsten van 2019-2020 zijn er maatregelen genomen.  Het resultaat hiervan kunt u hieronder lezen.

1. Nieuwe toetskalender invoeren. Dit is bereikt: Alle leerlingen zijn getoetst a.d.h.v. de nieuwe toetskalender. De uitkomsten van de toetsen zijn besproken met de mentor, intern begeleider, logopedist en orthopedagoog. De afspraken zijn verwerkt in de OPP's van de leerlingen.

2. MBO-1 traject invoeren. Dit is bereikt: Er is voor de hoog functionerende leerlingen binnen het uitstroomprofiel arbeid een MBO-1 leertraject gerealiseerd. deze leerlingen kunnen vanaf schooljaar 2020-2021 instromen in een leerroute MBO-1.

3. Leerlijn ICT invoeren in de onderbouw. Bereikt: er is een leerlijn ICT (Digit) voor alle klassen in de onderbouw geïmplementeerd.

4. Leerlijn RIS invoeren. Bereikt: Er is op schoolniveau een leerlijn RIS geïmplementeerd. Door de corona zijn niet alle lessen gegeven.

5. Nieuwe rekenmethode Vervolgonderwijs. Bereikt; er is een nieuwe rekenmethode geïmplementeerd.

 

 

Onderwijsresultaten

We leggen vast welke resultaten we willen halen met onze leerlingen, dit noemen we ambities. De uitgewerkte ambities zijn als bijlage te vinden in de algemene schoolgids. De resultaten brengen we in kaart aan de hand van observaties en/of toetsen. Voor het SO/VSO zijn dit vooral Cito-toetsen. Op basis van de resultaten zijn in staat om doelstellingen op maat te formuleren voor onze leerlingen.

Opbrengsten Vervolgonderwijs van leesvaardigheid, taal, Engels, rekenen & wiskunde Binnen het uitstroompofiel vervolgonderwijs behalen we dit schooljaar de gestelde ambities van de onderbouw VMBO op basis en kaderniveau.  Dit jaar hebben drie leerlingen examen gedaan. 100% van de leerlingen is geslaagd. Twee leerlingen op het niveau van het VMBO basis en 1 leerling op het niveau van VMBO kader. Tevens zijn er 4 leerlingen geslaagd op het niveau van MBO-1. Alle leerlingen stromen uit richting het vervolgonderwijs en zullen verder gaan op MBO-2 of MBO-3 niveau.

Actiepunten voor schooljaar 2021-2022 - De extra uren Nederlands blijven gehandhaafd in de lessentabel. - In verband met de hoge scores op de verschillende onderdelen is een vorm van Bench marking bij de verschillenden Kentalis VSO scholen wenselijk.  

Opbrengsten Arbeid Binnen het uitstroomprofiel Arbeid behalen we de ambities voor de onderdelen Spelling werkwoorden, Spelling niet-werkwoorden en Rekenen & Wiskunde. Bij het onderdeel begrijpend lezen zitten we dicht bij de gestelde ambities (71%).

Actiepunten voor scholjaar 2021-2022 - Er wordt een groepsplan gemaakt voor volgend schooljaar voor Rekenen en Nederlands. Voor rekenen gaan we op groepsniveau verder met functioneel rekenen m.b.t. de praktijkvakken en op individueel niveau met het programma Smart rekenen of Numo. De leerlingen kunnen dan individuele eigen vaardigheid onderhouden en uitbreiden. - Voor Nederlands wordt er in het vierde jaar voornamelijk ingezet op functioneel taalgebruik waarbij er aandacht is voor het schrijven van een (stage)verslag, e-mail en sollicitatiebrief. De taalbeschouwing wordt gekoppeld aan de schrijfopdrachten. - Twee keer per week begrijpend lezen d.m.v. Nieuwsbegrip en actuele teksten uit het nieuws.

Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren We maken gebruik van het instrument Scol om de sociale vaardigheden en het leren leren in beeld te brengen. Dit schooljaar  hebben we de ambitie gehaald.  Opbrengsten sociale veiligheid Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit doen we met de MSV (monitor sociale veiligheid) van de Scol. Onze ambitie is dat 90% van onze leerlingen zich veilig voelt. Dit jaar hebben we de ambitie gehaald. Op basis van de analyse van de monitor gaan we komend schooljaar (nog) meer aandacht besteden aan het welbevinden en/of de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Er zullen in eerste instantie groepsgesprekken worden gevoerd en indien nodig individuele gesprekken met de mentor of orthopedagoog.

 

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

Leerlingervaringenonderzoek 2021

In april 2021 is het leerlingervaringenonderzoek afgenomen.  Het responspercentage was 90% (uitstekend). De leerlingen geven de school het cijfer 7.2

Sterke punten

De docent kan goed uitleggen. De docent leert mij wat ik moet doen als ik niet verder kan met mijn werk. De docent doet aardig tegen mij. De docent houdt zich aan afspraken. De docent helpt mij als dat nodig is. De docent legt extra uit als dat nodig is.

Mogelijke verbeterpunten/bespreekpunten

De docent bespreekt aan het einde van de les hoe het gegaan is. De docent laat ons zelf kiezen.  Ik bepaal mee aan welke doelen ik werk. Ik leer hoe je met social media moet omgaan.

De verbeterpunten zijn verwerkt in het jaarplan. 

Ouderervaringenonderzoek 2020 

In december 2019 t/m februari 2020 is het ouderervaringen onderzoek afgenomen.  Het responspercentage was 47% (voldoende). De ouders geven de school het cijfer 8.1.

Sterke punten

De leerkrachten behandelen mijn kind met respect. De school biedt het onderwijs dat staat beschreven in de schoolgids en in het schoolplan. De school beschikt over goede, vakbekwame leerkrachten. Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school. De school heeft aandacht voor wat nodig is voor de ontwikkeling van mijn kind. De school gaat met mij in gesprek over de ontwikkeling van mijn kind. School vindt samenwerking met ouders belangrijk.

Verbeterpunt

Ouders geven aan dat de school geen magister of Som today gebruikt. Hier is behoefte aan. Binnen het sectoroverleg van het VSO (Kentalis) zal dit ingebracht worden en zullen vervolgens de mogelijkheden verkend worden om dit te realiseren. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020

In de maand maart van 2020 is er een medewerkersonderzoek afgenomen door Kentalis bij alle scholen.  De uitslagen hiervan zijn net binnen. In het kort staan hieronder de scores. Het responspercentage was 96%, wat uitstekend is. Op vier thema’s van het onderzoek komen de volgende scores tot uitdrukking:

  1. Bevlogenheid       : 8,3
  2. Betrokkenheid      : 7,7
  3. Werkgeverschap  : 7,3
  4. Sociale Veiligheid : 8,1

Het team van het Maatman College valt met deze scores  onder de actiecategorie groen. Dat betekent dat de scores  vooral boven het gemiddelde liggen in vergelijking met andere scholen van Kentalis en een benchmark in het onderwijs. Goede scores dus! Hier zijn wij trots op en dit willen wij vooral zo houden. 

Audit of inspectie

Op 11 maart en 21 april 2021 is er een audit uitgevoerd in het kader van de auditopleiding "Zicht op onderwijs'. De audit is uitgevoerd op basis van het vigerende onderzoekskader  van de inspectie van Onderwijs 2017 (update 2020). Volgens deze norm is de kwaliteit van het onderwijs op het Kentalis Maatman College 'Goed'. Op basis van de beoordelingen 'goed' op de standaarden OP1 (onderwijsaanbod), OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding), OP6 (Samenwerking), OP7 (praktijkvorming/stage), SK1 (Veiligheid), SK2 (Pedagogisch klimaat) en KA2 (kwaliteitscultuur) komt de waardering 'GOED' op schoolniveau naar voren. Op deze standaarden laat de school eigen aspecten van kwaliteit zien en is zij een voorbeeld voor andere scholen. Er zijn geen standaarden met 'onvoldoende' beoordeeld. De leerlingen meer eigenaarschap geven en in hun kracht zetten is als aanbeveling genoemd. Dit is inmiddels als aandachtspunt/doelstelling in het jaarplan en het scholingsplan van het nieuwe schooljaar opgenomen.

Overgang naar een andere school

Sinds de invoering van de wet op het Passend Onderwijs kijken we gericht naar de leerlingen of ze nog op de juiste plek zitten. Dit doen we twee keer per jaar tijdens de groepsbespreking met de mentoren en docenten. Daarnaast kunnen de leerlingen besproken worden in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL). De overstap naar een andere school wordt gezet als het intensieve arrangement afloopt. In overleg met u als ouder(s) en uw zoon of dochter wordt gekeken naar de best passende plek voor uw kind. De best passende plek kan een van de volgende opties zijn bij een tussentijdse uitstroming:

  • Naar een reguliere VO-school in de eigen omgeving.
  • Naar een andere VO-school voor speciaal onderwijs.

Een andere mogelijkheid is dat de leerling het onderwijsarrangement behoudt en zijn loopbaan bij ons op school vervolgt. Wanneer een leerling zijn diploma haalt op het Maatman College gaan we samen op zoek naar een passende plek. Meestal is dat een MBO opleiding in de eigen omgeving van de leerling. Bij het maken van een overstap wordt ten allen tijde gekeken of de leerling nog recht heeft op een ondersteuningsarrangement. Dit arrangement wordt door de Commissie van Onderzoek (CvO) afgegeven. Om een goede keuze te kunnen maken houden de intern begeleiders (IB’ers) nauw contact met de Ambulante Dienst van Kentalis Twente e.o.. Aan het eind van het schooljaar zorgen we voor een warme overdracht naar de Ambulante Dienst.

Informatie over eind uitstroom

De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel zoals twee jaar daarvoor vastgesteld, wordt behaald (78%).

Het slagingspercentage is 100%.

Tabel einduitstroom VSO

  2018-2019  2019-2020  2020 - 2021
MBO niveau 1  3 2 3
MBO niveau 2 7 5 7
MBO niveau 3 1 1  
MBO niveau 4     1
VO-havo (na VMBO)      
Reguliere arbeidsplaats 5 1 7

Beschut werk/beschermde werkomgeving

  1 3
Dagbesteding     2
Buitenland   1  
Totaal 16 11 23

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel leerlingen tussentijds zijn uitgestroomd.

Tussentijdse uitstroom  

  2018-2019 2019-2020 2020-2021
VSO dagbesteding arbeidsgericht    1  
VSO arbeid/praktijkgericht 1 1 1
Praktijkonderwijs PRO 1 1  
Voorgezet Onderwijs VMBO BBL of KBL  1    
Voortgezet Onderwijs VMBO GL of TL 1 1  
Thuiszitter zonder leerplichtontheffing       
Buitenland      
Totaal 4 4 1

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt gedurende twee jaar bijgehouden of zij nog op hetzelfde niveau zitten als toen ze uitstroomden. Dit heet bestendiging. 

Totaal uitgestroomde leerlingen in 2018-2019

 20 leerlingen

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

19 leerlingen

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

 0 leerlingen

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

1 leerling

Van 19 leerlingen die in 2018-2019 zijn uitgestroomd weten we op welk niveau ze zitten, 19 leerlingen zitten nog op het niveau waarop ze uitstroomden. 

Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. De ambitie van 75% wordt hiermee ruimschoots gehaald (95%).

 

 

 

Maatregelen 2021-2022

Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot de volgende maatregelen: Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs: - De extra uren Nederlands blijven gehandhaafd in de lessentabel. - In verband met de hoge scores op de verschillende onderdelen is een vorm van Bench marking bij de verschillenden Kentalis VSO scholen wenselijk. Uitstroomprofiel Arbeid/dagbesteding: - Er wordt een groepsplan gemaakt voor volgend schooljaar voor Rekenen en Nederlands. Voor rekenen gaan we op groepsniveau verder met functioneel rekenen m.b.t. de praktijkvakken en op individueel niveau met het programma Smart rekenen of Numo. De leerlingen kunnen dan individuele eigen vaardigheid onderhouden en uitbreiden. - Voor Nederlands wordt er in het vierde jaar voornamelijk ingezet op functioneel taalgebruik waarbij er aandacht is voor het schrijven van een (stage)verslag, e-mail en sollicitatiebrief. De taalbeschouwing wordt gekoppeld aan de schrijfopdrachten. - Twee keer per week begrijpend lezen d.m.v. Nieuwsbegrip en actuele teksten uit het nieuws. Alle uitstroomprofielen: - De leerlingen meer eigenaarschap geven in hun eigen leerproces (zie jaarplan).