Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

Kentalis werkt planmatig aan kwaliteit op het niveau van de groep, de afdeling en de gehele organisatie.

Op groepsniveau worden de leerresultaten geanalyseerd en acties op basis van de analyse afgesproken en uitgevoerd. Ook de uitkomsten van de Monitor sociale veiligheid worden op groepsniveau geanalyseerd en kunnen leiden tot nieuwe afspraken en/of aanpassingen binnen het gebouw of het schoolplein.

Per afdeling wordt tijdens de M4, M8 en M12 gesprekken het onderwerp kwaliteit in al zijn facetten besproken met de kwaliteitsmedewerker van Kentalis. De kwaliteitsmedewerkers, die aan verschillende doelgroepen zijn gekoppeld, rapporteren hun bevindingen aan de Directeur Onderwijs van hun doelgroep en de instellingsdirecteur.

Kwaliteitszorg

We stellen ambitieuze en realistische doelen in het streven naar het bieden van goed onderwijs. Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2020-2021 zijn er maatregelen genomen. Een selectie van de maatregelen, speerpunten van de school, staan hieronder beschreven.                           

Genomen maatregelen:

Wat er is bereikt:

 

Aanvankelijk leesmethode Lijn 3 implementeren.

De aanvankelijk leesmethode “Lijn 3” is geïmplementeerd in groep 3.

Nieuwe methode voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen kiezen

Er is een nieuwe methode gekozen voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen: “Atlantis”. Er is gekozen voor één methode die beiden aspecten aanbiedt.

Deze methode is in gebruik sinds februari 2021. Het lesaanbod is terug te vinden in de niveaukaarten. Er is sprake van meer leesmotivatie en leesplezier. We verwachten dat met deze keuze de leesresultaten omhoog zullen gaan.

Leesdidactiek aanpassen aan de dove en slechthorende leerlingen

Leerkrachten zijn geschoold in de didactiek die beschreven is in het Masterplan Geletterdheid van Kentalis. Leerkrachten geven les volgens de adviezen die genoemd zijn en weten waar ze informatie kunnen opzoeken.

Nieuwe methode voor de aanvangsgroep en groep 1 en 2 kiezen

Er is een nieuwe methode gekozen voor het taal- en  rekenaanbod bij de aanvangsgroep en groep 1 en 2: “Piramide”. De doelen van het onderwijs aan leerlingen van groep 1 en 2 worden aangeboden door middel van spel en situaties uit het dagelijks leven. Het aanbod vindt hiermee planmatig en doelmatig plaats.

Methode voor het trainen van sociale vaardigheid wordt in elke klas ingezet.

Ter ondersteuning van een veilig basisklimaat wordt de methode PAD ingezet in alle groepen. Ook is er structureel aandacht voor het onderwerp: “Relaties en seksualiteit”.  Hiervoor wordt de methode “Kriebels in de buik” gebruikt.

Versterken van automatiseringsvaardigheden op het gebied van rekenen

De leerkrachten van 2 groepen zijn geschoold in de didactiek “Met sprongen vooruit” van het Menne Instituut. Er wordt, door middel van spel, geoefend met automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden.

Methode voor ICT vaardigheden wordt geïmplementeerd

Leerlingen doen ervaring op met verschillende vaardigheden op het gebied van ICT. De methode Delta de Draak wordt ingezet als middel om de doelen te bereiken.

 

Onderwijsresultaten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO passende ambities, dat is het resultaat dat we verwachten van de leerlingen op hun niveau. Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs. 

Opbrengsten

Voor elke leerling wordt er, bij aanvang op school, een uitstroomprofiel vastgesteld. Naar aanleiding van de resultaten van de Citotoetsen wordt gekeken of een leerling scoort passend bij het vastgestelde uitstroomprofiel.

Begrijpend lezen

Leerlingen van groep 3 en groep 4 met UP PRO en VMBO-BBL (D) worden in februari niet getoetst omdat de toetsen van begrijpend lezen voor deze leerlingen voor hun uitstroomprofiel nog niet van toepassing zijn. In februari van schooljaar 2021-2022 behaalt 44% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel. In juni van schooljaar 2020-2021 behaalt 47% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel.

Rekenen

In februari van schooljaar 2021-2022 behaalt 31% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel. In juni van schooljaar 2021-2022 behaalt 33% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel.

Technisch lezen

Van alle geteste leerlingen van groep 4 tot en met 8 leerlingen, doof functionerend en slechthorend functionerend, behaalt 58% de norm volgens hun uitstroomprofiel midden schooljaar 2021-2022. Einde van het schooljaar 2021-2022 behaalt 57% het uitstroomprofiel.

Spelling

In maart van schooljaar 2021-2022 behaalt 28% van de leerlingen de norm volgens hun eindstroomprofiel. In juni van schooljaar 2021-2022 behaalt 36% van de leerlingen de norm volgens hun eindstroomprofiel.

Conclusie schooljaar 2020-2021:

Dit schooljaar halen we de Kentalis ambities voor technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, nog niet. Leerlingen van groep 8 behalen de Kentalis ambities wel op deze vakken. Dit jaar hebben 5 leerlingen de eindtoets Route 8 gemaakt. De resultaten kwamen bij de leerlingen overeen met het vastgestelde uitstroomprofiel van de leerlingen. 

Ambitie op sociaal emotioneel niveau

We maken gebruik van het instrument SCOL (Sociale Compentie Observatie Lijst) om de sociale vaardigheden en het leren leren in beeld te brengen. In het regulier onderwijs geldt de norm van 3.6 punten gemiddeld voor een leerling. De norm voor leerlingen in het SO kan zelf worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de cluster 2 doelgroep. Binnen onze school is de norm van 3.0 vastgesteld. Daar hoort met 27 items een totaalscore bij van 81. Met het stellen van deze norm wordt rekening gehouden met de auditieve beperking van de leerlingen en de bijkomende problematiek van de leerlingen zoals psychische klachten en psychische stoornissen. Deze norm is 0.6 punt lager dan het landelijke gemiddelde in het reguliere onderwijs, maar reëler en ambitieus voor de kwetsbare populatie van de leerlingen binnen Kentalis Signis. Daarbij hebben veel leerlingen (ongeveer 75% in het schooljaar 2019-2020) te maken met psychische klachten, problemen en/of stoornissen wat eveneens van invloed is op de uitkomsten uit de leerling-SCOL. Dit jaar halen we de ambitie (van 75%). Groep 1/2 heeft de norm van 3,0 precies gehaald, groep 7/8 NGT scoort ruim boven de norm.

Ten opzichte van de meting in najaar 2021 scoren de leerling hetzelfde op de categorieën jezelf presenteren en een taak uitvoeren. Op de categorieën ervaringen delen, aardig doen, een keuze maken en samen spelen en werken scoren de leerlingen in de huidige meting beter. De leerlingen scoren ten opzichte van de vorige meting minder goed op de categorieën opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie. Deze twee categorieën zijn daarom aandachtspunten voor komende periode.

Opbrengsten sociale veiligheid

Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit doen we met de Monitor Sociale Veiligheid vanuit WMK. In het regulier onderwijs geldt de norm van 3.6 punten gemiddeld voor een leerling. De norm voor leerlingen in het SO kan zelf worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de cluster 2 doelgroep. Binnen onze school is de norm van 3.0 vastgesteld. Met het stellen van deze norm wordt rekening gehouden met de auditieve beperking van de leerlingen en de bijkomende problematiek van de leerlingen zoals psychische klachten en psychische stoornissen. Deze norm is 0.6 punt lager dan het landelijke gemiddelde in het reguliere onderwijs, maar reëler en ambitieus voor de kwetsbare populatie van de leerlingen binnen Kentalis Signis. Daarbij hebben veel leerlingen (ongeveer 75% in het schooljaar 2019-2020) te maken met psychische klachten, problemen en/of stoornissen wat eveneens van invloed is op de uitkomsten uit de leerling-SCOL. Kentalis stelt dat 90% van de leerlingen een hoge mate van welbevinden/sociale veiligheidsbeleving ervaart. Het streven is dat 90% van de leerlingen kiest voor veilig & heel veilig. De norm dat 90% van de leerlingen kiest voor veilig & heel veilig is niet bij iedere vraag behaald. Binnen de categorie welbevinden zijn de klas en klasgenoten een aandachtspunt, ondanks dat beide vragen bijna de norm hebben behaald. Binnen de categorie veiligheid zijn de gang, de school, het schoolplein en de taxi plaatsen waar een paar leerlingen zich niet veilig voelen. In de kleedkamer en de wc-ruimte voelt een groot deel van de leerlingen zich niet veilig. Binnen de categorie aantasting sociale veiligheid geven leerlingen die gepest worden voornamelijk aan dat anderen hen pijn doen of dat zij niet mee mogen doen. Het is belangrijk om aandacht te besteden voor pesten op school, specifiek op momenten waarop het mogelijk is dat leerlingen buitengesloten kunnen worden. Hieraan wordt gewerkt door middel van het vergroten van het veilig basisklimaat op school, volgens de waarden van Biesta: aardig, vaardig, waardig.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

Leerlingenervaringenonderzoek 2021

Medio 2021 is in het kwaliteitszorg systeem WMK (Werken met Kwaliteit) een Vragenlijst leerlingen ervaringen afgenomen. Kentalis Signis SO D-SH scoort als school een 3,35. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 87%. Het respondentpercentage is uitstekend. De leerlingen geven de school een 8,1. 

Ouderervaringenonderzoek 2022

In maart 2022 is in het kwaliteitszorg systeem WMK een Vragenlijst Ouderervaringen afgenomen. Kentalis Signis D-SH scoort als school een 3,59. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 67%. Het responspercentage is goed. De ouders geven de school een 8,4.

Medewerkersonderzoek 2020

In april 2020 is voor alle medewerkers van Kentalis in het feedbackplatvorm Effectory, een medewerkersonderzoek uitgezet. De resultaten van de afdeling zijn vergeleken met de resultaten van alle andere SO scholen van Kentalis en van een Benchmark Onderwijs.

De respons van de afdeling is 91,4 %. De school krijgt daardoor een zeer betrouwbaar beeld over hoe het team Kentalis beoordeelt als werkgever.

  Werkgeverschap Sociale veiligheid Bevlogenheid
Afdeling SO D-SH 7,3 6,8 8,2
Onderwijs SO Kentalis 7,0 6,8 8,1
Benchmark onderwijs 6,9 6,9 7,4

• Hoe medewerkers binnen ons team zich voelen en presenteren binnen Kentalis

  Bevlogenheid Betrokkenheid
Afdeling SO D-SH 66,7 85,2
Onderwijs SO Kentalis 60,6 82,8
Benchmark onderwijs 42,8 76,7

• Top drijvende factoren, die de bevlogenheid en betrokkenheid beïnvloeden

  Trots op organisatie Tevredenheid werkzaamheden Tevreden over de organisatie
Afdeling SO D-SH 7,3 7,7 7,0
Onderwijs SO Kentalis 7,2 7,5 6,5
Benchmark onderwijs 7,1 6,3 6,5

Audit of inspectie

In februari 2019 is op onze school een interne audit afgenomen. De kwaliteit van ons onderwijs is toen beoordeeld met een voldoende. De eerstvolgende interne audit vindt plaats in februari 2023. De aanvraag 'op weg naar goed' is in 2022 uitgesteld vanwege onder andere de coronapandemie en andere prioriteiten.

Overgang naar een andere school

Op onze school wordt een aantal keer per jaar geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is voor onze leerlingen, waarbij de onderwijsbehoefte van de leerling centraal staat.

Voor tussentijdse uitstromers en eind uitstromers hebben wij intensief contact met de vervolgscholen.

In schooljaar 2021-2022 zijn er 11 leerlingen uitgestroomd: 4 leerling zijn er tussentijds uitgestroomd. Dit zijn leerlingen die voor het einde van groep 8 naar een andere school/afdeling gaan. 7 leerlingen zijn aan het einde van groep 8 uitgestroomd, dit noemen we einduitstroom.

Informatie over tussentijdse uitstroom

  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Basisonderwijs (bao) 1 - 1
Speciaal basisonderwijs (sbo) 1 - -
Speciaal Onderwijs (SO) 1 2 3
Thuiszitter met leerplichtontheffing - - -

Zorg/behandeling zonder onderwijs al dan niet verbonden aan een ambulante of (semi-) residentiële instelling

1 - -
Buitenland - - -
Totaal 4 2 4

Informatie over eind uitstroom

De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel, zoals 2 jaar daarvoor vastgesteld, wordt behaald (100%).

  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Praktijkonderwijs 2 - 4
VMBO- BB 1 1 -
VMBO-KB - 2 3
VMBO-T 1 - -
Havo 1 - -
VWO - - -
Totaal 4 3 7
Totaal naar regulier - 1 1
Totaal naar VSO 4 2 6

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt gedurende twee jaar bijgehouden of zij nog op hetzelfde niveau zitten als toen ze uitstroomden. Dit heet bestendiging.

Totaal uitgestroomde leerlingen in 2020-2021 3 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2021 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt 3 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2021 niet meer op hetzelfde uitstroomniveau bevindt -
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt -

Maatregelen 2022-2023

  • De kleutermethode “Piramide” wordt geïmplementeerd in de aanvangsgroep en de groep 1-2. De leerkrachten werken samen een gestructureerd aanbod in thema’s.
  • Leerkrachten maken gebruik van het kleutervolgsysteem van Parnassys om de ontwikkeling leerling nog beter in beeld te hebben.
  • Er wordt een keuze gemaakt voor een nieuwe taalmethode en spellingsmethode.
  • Het inzetten van specifieke didactiek voor dove en slechthorende leerlingen op het gebied van lezen wordt geborgd.
  • Er vindt coaching plaats op het gebied van effectief gebruik van de leertijd, klassenmanagement, het direct instructiemodel en modellen door de leerkracht. De leerkracht heeft invloed op zijn leerdoelen en deze worden bijgehouden.
  • Om te zorgen voor een schoolklimaat waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan en er gezamenlijk wordt gewerkt aan doelen, wordt Stichting LeerKracht ingezet.
  • Interventies voor technisch lezen worden beschreven en in de klas uitgevoerd.