Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

Kentalis werkt planmatig aan kwaliteit op het niveau van de groep, de afdeling en de gehele organisatie.

Op groepsniveau worden de leerresultaten geanalyseerd en acties op basis van de analyse afgesproken en uitgevoerd. Ook de uitkomsten van de Monitor sociale veiligheid worden op groepsniveau geanalyseerd en kunnen leiden tot nieuwe afspraken en/of aanpassingen binnen het gebouw of het schoolplein.

Per afdeling wordt drie keer per jaar de kwaliteit in al zijn facetten besproken met de kwaliteitsmedewerker van Kentalis. De kwaliteitsmedewerkers rapporteren hun bevindingen aan de Directeur Onderwijs van hun doelgroep en aan de instellingsdirecteur.

Kwaliteitszorg

We stellen ambitieuze en realistische doelen om goed onderwijs te bieden. Naar aanleiding van de opbrengsten van vorig schooljaar zijn er maatregelen genomen. Een selectie van de maatregelen, speerpunten van de school, staan hieronder beschreven.                           

Genomen maatregelen:

Wat er is bereikt:

 

Aanvankelijk leesmethode Lijn 3 implementeren.

De aanvankelijk leesmethode “Lijn 3” is geïmplementeerd in groep 3.

Nieuwe methode voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen kiezen.

Er is een nieuwe methode gekozen voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen: “Atlantis”. Er is gekozen voor één methode die beiden aspecten aanbiedt.

Deze methode is in gebruik sinds februari 2021. Het lesaanbod is terug te vinden in de niveaukaarten.
Er is sprake van meer leesmotivatie en leesplezier.
We verwachten dat met deze keuze de leesresultaten omhoog zullen gaan.

Leesdidactiek optimaliseren aan de dove en slechthorende leerlingen.

Leerkrachten zijn geschoold in de didactiek die beschreven is in het Masterplan Geletterdheid van Kentalis. De leerkrachten volgen de cursus Met Woorden in de Weer, om de woordenschat bij de leerlingen zo optimaal mogelijk uit te breiden. 

Nieuwe methode aanvangsgroep, groep 1 en 2. 

Er is een methode gekozen voor het taal- en rekenaanbod bij de aanvangsgroep en groep 1 en 2, Piramide. De doelen van het onderwijs aan leerlingen van groep 1 en 2 worden aangeboden door middel van spel en situaties uit het dagelijks leven. De leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd. 

Methode Sociale vaardigheid en Relaties & Seksualiteit

Ter ondersteuning van een veilig basisklimaat wordt de methode PAD ingezet in alle groepen. Ook is er structureel aandacht voor het onderwerp 'Relaties en seksualiteit'. Hiervoor wordt de methode Kriebels in je buik gebruikt.

Versterken van automatiseringsvaardigheden bij rekenen

Twee leerkrachten zijn geschoold in de didactiek 'Met sprongen vooruit'. Er wordt spelenderwijs geoefend met automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden.

Methode voor ICT vaardigheden implementeren

De methode Delta de Draak wordt ingezet als middel om de doelen van ICT en Mediawijsheid te bereiken. i-Coaches ondersteunen de leerkrachten hierbij. 

 

Onderwijsresultaten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO passende ambities op het niveau van onze leerlingen. Deze ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs. 

Opbrengsten

Voor elke leerling wordt er een uitstroomprofiel vastgesteld. Het uitstroomprofiel wordt vastgesteld met behulp van de resultaten van de Citotoets, de methodetoetsen en de bevindingen uit de klas. De schoolresultaten worden berekend van groep 5 t/m 8.

Begrijpend lezen

Leerlingen van groep 3 en 4 met uitstroomprofiel PRO en VMBO-BBL worden in februari niet getoetst omdat de toetsen van begrijpend lezen voor deze leerlingen nog niet van toepassing zijn. In februari van schooljaar 2022-2023 behaalt 61,5% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel. In juni van schooljaar 2022-2023 behaalt 33,3% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel.

Rekenen

In februari van schooljaar 2022-2023 behaalt 36,6% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel. In juni van schooljaar 2022-2023 behaalt 34,5% van de leerlingen de norm volgens hun uitstroomprofiel.

Technisch lezen

Van alle geteste leerlingen van groep 4 tot en met 8 leerlingen, doof functionerend en slechthorend functionerend, behaalt 59,2% de norm volgens hun uitstroomprofiel midden schooljaar 2022-2023. Einde van het schooljaar 2022-2023 behaalt 50% het uitstroomprofiel.

Spelling

In maart van schooljaar 2022-2023 behaalt 57,1% van de leerlingen de norm volgens hun eindstroomprofiel. In juni van schooljaar 2022-2023 behaalt 50% van de leerlingen de norm volgens hun eindstroomprofiel.

Conclusie schooljaar 2022-2023:

Afgelopen schooljaar halen we de Kentalis ambities voor technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen niet. Dit jaar hebben 7 leerlingen de eindtoets Route 8 gemaakt. De resultaten kwamen bij 4 leerlingen overeen met het vastgestelde uitstroomprofiel van de leerlingen, een leerling gaat omhoog in niveau. 2 leerlingen scoren lager dan verwacht; 1 leerling is nog  geen jaar in Nederland en heeft vanwege de taalproblematiek de ambitie niet gehaald.

Ambitie op sociaal emotioneel niveau

We maken gebruik van het instrument SCOL (Sociale Compentie Observatie Lijst) om de sociale vaardigheden en het leren leren in beeld te brengen. Aan de hand van deze uitslagen zetten wij middelen in om de niveaus hoger te krijgen, dit kunnen onderdelen zijn van PAD, onze methode of trainingen als Meidenvenijn. Ook is dit een onderdeel van ons Versterkend Basisklimaat. 

Opbrengsten sociale veiligheid

Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit doen we met de Monitor Sociale Veiligheid vanuit WMK. Het is belangrijk om aandacht te besteden voor pesten op school, specifiek op momenten waarop het mogelijk is dat leerlingen buitengesloten kunnen worden. Hieraan wordt gewerkt door middel van het vergroten van het veilig basisklimaat op school, volgens de waarden van Biesta: aardig, vaardig, waardig. Wanneer de opbrengsten niet goed genoeg zijn gaan wij met die peilers aan de slag, dit hoort bij ons Versterkend Basisklimaat.

Overgang naar een andere school

Op onze school wordt een aantal keer per jaar geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is voor onze leerlingen, waarbij de onderwijsbehoefte van de leerling centraal staat.

Voor tussentijdse uitstromers en eind uitstromers hebben wij intensief contact met de vervolgscholen.

In schooljaar 2022-2023 zijn er 12 leerlingen uitgestroomd: 3 leerling zijn er tussentijds uitgestroomd. Dit zijn leerlingen die voor het einde van groep 8 naar een andere school/afdeling gaan. 9 leerlingen zijn aan het einde van groep 8 uitgestroomd, dit noemen we einduitstroom.

Informatie over tussentijdse uitstroom

  2020-2021 2021-2022 2022-2023
Basisonderwijs (bao) - 1 -
Speciaal basisonderwijs (sbo) - - -
Speciaal Onderwijs (SO) 2 3 3
Thuiszitter met leerplichtontheffing - - -

Zorg/behandeling zonder onderwijs al dan niet verbonden aan een ambulante of (semi-) residentiële instelling

- - -
Buitenland - - -
Totaal 2 4 3

Informatie over eind uitstroom

De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel, zoals 2 jaar daarvoor vastgesteld, wordt behaald (100%).

  2020-2021 2021-2022

2022-2023

Praktijkonderwijs - 4 3
VMBO- BB 1 - 3
VMBO-KB 2 3 2
VMBO-T - - 1
Havo - - -
VWO - - -
Totaal 3 7 9
Totaal naar regulier 1 1 1
Totaal naar VSO 2 6 8

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt gedurende twee jaar bijgehouden of zij nog op hetzelfde niveau zitten als toen ze uitstroomden. Dit heet bestendiging.

Totaal uitgestroomde leerlingen in 2021-2022 9 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2022 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt 7 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2022 niet meer op hetzelfde uitstroomniveau bevindt 1 leerling
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2022 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt 1 leerling

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

Ervaringenonderzoek

De respons op de Vragenlijst 2023 voor leerlingen was 93% en de leerlingen geven de school een 8,2. De respons op de Vragenlijst voor ouders was 67%. De ouders geven de school een 8,4.

Audit of inspectie

In februari 2023 is op onze school een interne audit afgenomen. De kwaliteit van ons onderwijs is toen beoordeeld en beschreven in een verslag. Vanuit deze bevindingen optimaliseren wij ons onderwijs. De eerstvolgende interne audit vindt plaats in februari 2024. 

Maatregelen

  • De kleutermethode 'Piramide' wordt geïmplementeerd in de aanvangsgroep en groep 1-2. De leerkrachten zorgen voor een gestructureerd aanbod in thema’s.
  • Leerkrachten maken gebruik van het kleutervolgsysteem van Parnassys om de ontwikkeling leerling nog beter in beeld te hebben.
  • Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe taalmethode en spellingsmethode.
  • Het inzetten van specifieke didactiek voor dove en slechthorende leerlingen op het gebied van lezen wordt geborgd.
  • Er vindt coaching plaats op het gebied van effectief gebruik van de leertijd, klassenmanagement, het direct instructiemodel en modellen door de leerkracht. De leerkracht heeft invloed op zijn leerdoelen en deze worden bijgehouden.
  • Om te zorgen voor een schoolklimaat waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan en er gezamenlijk wordt gewerkt aan doelen, wordt Stichting LeerKracht ingezet.
  • Interventies voor technisch lezen worden beschreven en in de klas uitgevoerd.