Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

We houden de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Hiervoor gebruiken we toetsen en observaties. We kijken niet alleen naar het leren, maar ook hoe uw kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied: zijn of haar gedrag en of het goed met uw kind gaat. De uitkomsten van de toetsen en de observaties zetten we in het leerlingvolgsysteem.

Oudergesprekken

Meerdere keren per schooljaar nodigen we u uit voor een oudergesprek. We bespreken dan hoe het met uw kind gaat. Het eerste gesprek is het startgesprek met de leerkracht, aan het begin van het schooljaar. In november hebben we een gesprek over de eerste indruk die we van uw kind hebben. Na de toetsweken in januari en mei bespreken we de resultaten van uw kind. Eerst met het team en daarna met u.

Aan het eind van het schooljaar bespreken we het OPP van uw kind en maken we het nieuwe plan voor het volgende schooljaar. Hierover gaan we ook met u in gesprek, meestal in de maand juni. We vragen u dan uw handtekening te zetten onder de evaluatie van het afgelopen schooljaar en de nieuwe doelen voor het volgende schooljaar.

Extra begeleiding

Soms lukt het niet om de doelen te halen die we hebben afgesproken. We geven die leerlingen dan extra hulp en spreken hier een bepaalde tijd voor af. Mocht er nog steeds niet genoeg resultaat zijn, dan bespreken we dit in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL). We laten het natuurlijk ook weten aan de ouders. Bij leerlingen kunnen we ervoor kiezen om een onderzoek te doen. Soms adviseren we een andere vorm van onderwijs die beter bij de leerling past.

Wilt u weten hoe onze leerlingenzorg er precies uitziet? Kijk dan in het algemene deel van de Kentalis-schoolgids bij de hoofdstukken Leerlingenzorg en Ontwikkelingsperspectiefplan.

Medische zorg

Fysiotherapie

Veel dove en slechthorende leerlingen ontwikkelen zich motorisch wat langzamer. Daarom hoort er bij onze school een praktijk voor fysiotherapie. Hier kunnen leerlingen naartoe als ze een verwijzing hebben van de huisarts of specialist. Ook de jeugdarts van onze school kan een leerling doorverwijzen voor fysiotherapie onder schooltijd. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. De fysiotherapeut stuurt de rekening naar de ziektekostenverzekeraar van de leerling.

Schooltandarts

Uw kind kan op school naar de tandarts. De schooltandarts komt één keer per jaar. Voor een bezoek aan de schooltandarts moet u eerst toestemming geven, u kunt ook met uw kind naar uw eigen tandarts. 

Ongeval op school

We proberen ongevallen op school zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch een keer iets gebeuren, dan zijn we goed voorbereid. Meerdere medewerkers hebben een EHBO-diploma of een BHV-diploma. Als er op school een ongeval gebeurt, gaan we op deze manier te werk:

  • Als de verwonding niet ernstig is, behandelt een van onze BHV’ers of EHBO’ers de leerling. Daarna bellen we de ouders op of we sturen een bericht via Social Schools.
  • Vindt de BHV’er dat de verwonding ernstig is, dan nemen we direct contact op met de ouders. Een van onze medewerkers gaat met de leerling naar het ziekenhuis, naar de afdeling Spoedeisende Hulp. Wij gaan naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), locatie West, want dat is dichtbij. Daar wachten we op de ouders. Als de ouders er zijn, nemen zij de zorg voor hun kind over. 
  • Als we de verwonding ‘zeer ernstig’ vinden, bellen we direct een ambulance. Een van onze medewerkers gaat met de leerling mee naar het ziekenhuis. Ondertussen neemt de leerkracht contact op met de ouders. We gaan ervan uit dat de ouders direct naar het ziekenhuis komen. Daar nemen zij de zorg voor hun kind over.

Luizencontrole

Na elke schoolvakantie controleren we de leerlingen op hoofdluis. Als een leerling luizen heeft, geven we dit door aan de ouders van de andere leerlingen op de groep en de chauffeur van het taxivervoer. 

Gebruik van medicijnen

Heeft uw kind op school medicatie nodig? Hiervoor hebben we een medicatieprotocol van Kentalis. De belangrijkste regel is dat de leerkracht alleen medicatie mag geven als de ouders hierom schriftelijk hebben gevraagd. Ook als de leerkracht de medicijnen geeft, blijven de ouders hier verantwoordelijk voor. Soms overleggen we van tevoren met de directeur.

Ziek op school?

Mocht uw kind ziek worden op school, dan nemen wij contact met u op. We vragen u dan om uw kind op te komen halen.

Jeugdarts

Alle leerlingen in Nederland gaan naar de jeugdarts. Ze krijgen hiervoor een uitnodiging om langs te komen. Onze schoolarts is tevens jeugdarts en heeft veel te maken met de ontwikkeling van de leerlingen. De schoolarts is lid van de Commissie van Leerlingenzorg. Als het nodig is, kan de schoolarts een leerling doorverwijzen naar een therapeut of specialist. De schoolarts werkt ook samen met het Jeugdteam in de gemeente waar de leerling woont. In Amsterdam en omgeving heet dit team het Ouder en Kind Team.

Onze jeugdarts is Eline Amesz.