Onze school

Inleiding

Beste ouder of verzorger,

Bij Kentalis gaan we altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind. We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons op school. We willen ook dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Een goede samenwerking met ouders is waardevol voor ons.

In deze schoolgids leest u meer over onze manier van werken en onze visie. We zetten ook een aantal praktische onderwerpen op een rij. Van de lestijden en vakanties tot de taken van de medezeggenschapsraad.

Let op! Op school volgen en handhaven wij de richtlijnen van Siméa indien er sprake is van een pandemie. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Inschrijven: ‘Arrangement’ aanvragen

Om bij Kentalis naar school te kunnen, heeft uw kind een zogenaamd ‘onderwijsarrangement’ nodig. Het arrangement bepaalt welke vorm van onderwijs en begeleiding uw kind krijgt. U kunt het arrangement aanvragen via het trajectbegeleidersteam, telefoon: 06-12 65 44 85. Daarna kunt u uw kind inschrijven op onze school. U kunt dan een keer langskomen om de school te bekijken en de groep van uw kind te ontmoeten.

Kom kennismaken Wilt u kennismaken met onze school? U bent van harte welkom. De intern begeleider en gedragskundige vertellen u graag meer over de school en geven een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de gedragskundige.

Onze visie

We willen dat kinderen die moeite hebben met horen, spreken en taal helemaal kunnen meedoen in de samenleving. We willen onze leerlingen goed leren kennen en precies weten wat hun mogelijkheden zijn. Hieraan werken we samen met u en uw kind. Als dat nodig is, schakelen we Kentalis Zorg in. We hebben ook contact met de stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (GGMD). De GGMD helpt mensen die doof of slechthorend zijn. Ook de horende mensen in hun omgeving kunnen er terecht.

We zorgen ervoor dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. We werken ‘cyclisch, opbrengstgericht en planmatig’. Dit betekent dat we de resultaten van onze leerlingen regelmatig meten en onderzoeken, zodat we het onderwijs hierop kunnen aanpassen. Door op deze manier te werken kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. We bekijken niet alleen wat ze hebben geleerd, maar ook hoe ze zich voelen en hoe ze omgaan met anderen. We vinden het belangrijk dat we een goede relatie met onze leerlingen opbouwen. Natuurlijk met respect voor elkaar.

Onze school wil alle leerlingen maximale toegang bieden tot communicatie, informatie en leren. De meeste leerlingen van onze school communiceren zowel in Nederlands (ondersteund met gebaren) als in Nederlandse gebarentaal (NGT). Omdat beide talen belangrijk zijn, is ons onderwijs tweetalig. Met tweetaligheid bedoelen wij dat Nederlands (ondersteund met gebaren) en Nederlandse gebarentaal een functie in iemands leven hebben. Beide talen geven toegang tot verschillende culturele- en taalcommunity’s. Zo kunnen de leerlingen steeds opnieuw kiezen wat ze nodig hebben en waar ze zich prettig bij voelen. Ook als ze straks volwassen zijn.

Samen met u bekijken we regelmatig in welke taal uw kind het beste leert. Deze ‘voorkeurstaal’ gebruiken we dan zoveel mogelijk voor de instructiemomenten tijdens de lessen.

Dove en slechthorende medewerkers

Op onze school werken ook dove en slechthorende medewerkers. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen verschillende rolmodellen hebben: zowel dove, slechthorende als horende volwassenen. Allemaal hebben ze een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Daarnaast is Nederlandse gebarentaal de moedertaal van de dove collega’s. Zij kunnen deze taal het beste leren aan de leerlingen (en aan hun collega’s).

De uitgebreide visie van Kentalis zelf staat in het Schoolplan 2019-2024.

Onze leerlingen

Dove en slechthorende kinderen

Bij ‘Kentalis Signis so voor dove en slechthorende leerlingen’, kortweg de afdeling D-SH, in Amsterdam volgen kinderen van tweeënhalf tot dertien jaar speciaal onderwijs. Alle leerlingen zijn doof of slechthorend. Ze hebben een hoortoestel of een ‘cochleair implantaat’ (CI). Dit implantaat geeft geluidssignalen aan de hersenen door. Sommige leerlingen hebben problemen met leren of gedrag en krijgen hier extra hulp voor.

Schoolondersteuningsprofielen

Op onze school krijgen de leerlingen, om onderwijs te kunnen volgen, de hulp en begeleiding die ze nodig hebben. We noemen dit ‘passend onderwijs’. Hoe dit onderwijs er precies uitziet, staat in het ‘schoolondersteuningsprofiel’, afgekort tot SOP. Het SOP beschrijft de ondersteuning die de kinderen op onze speciale scholen krijgen. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de speciale ondersteuningsmogelijkheden binnen ons onderwijs, aanvullend aan het regulier onderwijs. U kunt hier het SOP van de D-SH afdeling lezen.

Leeftijd

Dove en slechthorende leerlingen zijn welkom op onze school als ze tweeënhalf jaar zijn. Aan het eind van groep 8 verlaten de leerlingen onze school. Het kan ook dat leerlingen onze school al eerder verlaten en naar een reguliere basisschool gaan of een andere onderwijssetting.

IQ

Kinderen kunnen bij ons worden ingeschreven met een IQ vanaf 70. Dit getal geeft aan wat iemands intelligentie is. De leerstof van de basisschool is het uitgangspunt van onze lessen.

Tweetalig onderwijs

Onze school biedt tweetalig onderwijs: Nederlands (ondersteund met gebaren) en Nederlandse gebarentaal. Onze dove, slechthorende en horende medewerkers zorgen met elkaar voor dat het gebruik van beide talen zo goed mogelijk aansluit bij wat leerlingen nodig hebben.

Onze manier van werken

Het onderwijs is aangepast aan de onderwijsbehoefte van kinderen die doof of slechthorend zijn. Niet alleen de manier waarop we lesgeven, maar ook hoe we met elkaar omgaan. Hieronder leest u meer over onze aanpak op het gebied van lesgeven, taal en lezen, en de vorming van de identiteit van de leerlingen.

1. Lesgeven en communicatie

• Nederlandse gebarentaal (NGT) gebruiken als instructietaal: hierbij leggen we de lessen uit in deze taal. NGT is een complete taal met een eigen grammatica en een eigen ‘gebarenschat’ naast de Nederlandse woordenschat.

• Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) gebruiken als instructietaal: hierbij leggen we de lessen uit in gesproken Nederlands en ondersteunen het Nederlands met gebaren. Terwijl de leerkracht praat, gebruikt hij of zij zo veel mogelijk gebaren en andere visuele hulpmiddelen.

• Op school maken we gebruik van een volledig aanbod in beide talen. Niet alleen tijdens de instructiemomenten in de les, maar ook in het contact met elkaar. We noemen dit ‘translanguaging’. We hebben hierbij geen waardeoordeel over de talen. De talen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Het doel is het overbrengen van informatie en het bespreken van de lesstof met de leerlingen.

• We geven extra aandacht aan de communicatie van leerlingen met elkaar. Het moet voor elke leerling mogelijk zijn om contact met iemand te maken. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen aan een groepsgesprek, ook als er verschillen in taalgebruik zijn.

• We moedigen praktische vaardigheden aan: we leren leerlingen hoe ze hun taalgebruik kunnen aanpassen aan de ander. Kies je NGT of NmG?

2. Specialistisch en intensief taalonderwijs

Alle leerlingen krijgen instructie in de Nederlandse taal, waar het leren lezen een onderdeel van is. Het vak NGT is daar ook een onderdeel van. Bij ons taalonderwijs gaat het erom dat leerlingen alle onderdelen van een taal op een doelgerichte manier leren. Beide vakken staan op het lesrooster. Bij het vak Nederlands worden methoden gebruik uit het regulier basisonderwijs. De lessen NGT sluiten hierop aan..

3. Specialistisch en intensief leesonderwijs

De leesmethodes die we gebruiken zijn dezelfde leesmethoden die worden gebruikt op het regulier onderwijs. Om de leesvaardigheid onder de knie te krijgen worden verschillende aanpassingen in de didactiek gedaan. Deze aanpassingen zijn: het woord koppelen aan het geschreven woord, uitspreken van een woord, aflezen van een woord, vingerspellen, gebaren en visuele hulpmiddelen (bijvoorbeeld plaatjes).

4. Nadrukkelijke en structurele aandacht voor de vorming van de identiteit

Leerlingen krijgen het vak ‘Culturele vorming en identiteit voor dove en slechthorende leerlingen’, kortweg CIDS. Hierbij besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

• We leren leerlingen omgaan met hun gehoorbeperking in een samenleving waarin geluid een grote rol speelt. Ze ontdekken zo beter wie ze zijn en in welke cultuur ze opgroeien. We noemen dit de vorming van hun culturele en ‘talige’ identiteit.

• We willen dat leerlingen een positief en eerlijk beeld van zichzelf ontwikkelen. Hier helpen we ze bij.

• We brengen leerlingen in contact met volwassenen in wie ze zich kunnen herkennen, zogenaamde rolmodellen.

• De leerlingen op onze school delen hun gehoorbeperking met elkaar; ze vormen samen een subcultuur. Vanuit deze kant bekeken leren we ze hoe ze kunnen meedoen in de samenleving en er een positieve bijdrage aan leveren. Dit noemen we ‘burgerschap’. Meer over burgerschap en het vak CIDS leest u onder het hoofdstuk Vakken.

Psychisch welbevinden

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een zo goed mogelijke (leer)ontwikkeling doorlopen. Bij de start van de schoolloopbaan en in alle oneven schooljaren onderzoeken wij daarom alle leerlingen op hun psychisch welbevinden (Psywel). Dit gebeurt op alle scholen voor dove en slechthorende leerlingen van Kentalis. Wanneer een leerling verhoogd uit deze screening komt, kunnen wij u voor uw kind ambulante behandeling van Kentalis Zorg adviseren, of kunnen wij verwijzen naar behandeling door de GGMD.

Plusgroep

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op het gebied van leren of gedrag. Hier hebben we de plusgroep voor. Dit is een klas waarin ze hun eigen gedrag leren te begrijpen en te sturen. In de plusgroep leren ze omgaan met zichzelf en hun beperking. Een leerkracht en een behandelaar van de GGMD werken nauw samen in de plusgroep.

Speciale voorzieningen

De school gebruikt speciale voorzieningen, toegespitst op de auditieve beperking van de leerlingen, zoals solo-apparatuur, een lichtbel en een persoonlijk alarmsysteem bij een brandmelding voor dove en slechthorende collega’s. Ook maken wij gebruik van lichtsignalen in de gymzaal, om bijvoorbeeld bij het spelen van een teamsport, de aandacht van de leerlingen te vragen.

Schoolplan

Het schoolplan 2019-2024 beschrijft het beleid van Kentalis Signis: wat zijn onze doelen, regels en afspraken. Het gaat over onderwerpen als kwaliteit, personeel en natuurlijk onderwijs. In het schoolplan staat ook aan welke punten onze scholen extra aandacht willen geven. Alle scholen van Kentalis hebben vier belangrijke doelen:

Kentalis doelen

Onze streefbeelden

Wij hebben onze doelen zo beschreven dat ze passen bij onze afdeling. Dit noemen we onze streefbeelden:

 • Het affectief en didactisch pedagogisch klimaat van onze afdeling sluit aan bij álle leerlingen. De school heeft geen thuiszitters.
 • De leerlingen zijn zichtbaar eigenaar van hun eigen leerproces. Zij scoren 'eigenaarschap' en 'zeggenschap' als 'goed' in de  leerlingen ervaringenvragenlijst in WMK EC.
 • De school en de ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met een doel voor ogen dat voor beiden helder is: de ontwikkeling van het kind, de leerling. (Ouderbetrokkenheid 3.0 CPS)
 • Wij werken intensief samen met (keten)partners (Kentalis Zorg, GGMD, BAO, SBAO), waardoor het onderwijs voor de alle leerlingen passend is.
 • Alle medewerkers die leerlingen onderwijs geven of begeleiden, zijn gebarentaalvaardig (B-1 of hoger augustus 2024).
 • 21ste Eeuwse vaardigheden, waaronder digitale geletterdheid, zijn zichtbaar geïntegreerd in ons lesaanbod.
 • Wij werken 'evidence informed': we nemen beslissingen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen ervaring in de schoolpraktijk.
 • Niveaukaarten vormen de basis voor het gehele leerstofaanbod en worden in september 2022 door alle leerkrachten daartoe gebruikt.

Jaarplan

Op basis van de doelen uit het schoolplan maken we elk jaar een jaarplan. Halverwege en aan het eind van het schooljaar bespreken we het jaarplan. We kijken dan of we onze doelen hebben gehaald, passen punten aan en doen verbeteringen. Zo geven wij vorm aan ons stelsel van kwaliteitszorg.

Wilt u het jaarplan 2022-2023 lezen? Of wilt u het schoolplan 2019-2024 bekijken? Vraag hiernaar bij de directie van onze school.

Organisatie van de school

Waar wonen onze leerlingen?

De leerlingen op onze school komen uit Noord-Holland, Utrecht, zuidelijk Flevoland en het noorden van Zuid-Holland tot Leiden.

Samen in een groep

Onze school heeft een jaarklassensysteem, waarbij leerlingen in een groep zitten met andere leerlingen van hun leeftijd. Omdat onze doelgroep klein is, hebben we in de praktijk bijna altijd combinatiegroepen. Leerlingen uit groep 3 en 4 bijvoorbeeld, zitten dan samen in één klas.

Bij het maken van de groepen kijken we steeds wat elke leerling nodig heeft aan onderwijs en taal: Nederlands ondersteund met gebaren of de Nederlandse Gebarentaal. De groepen delen we in na overleg met het team, de Commissie voor Leerlingenzorg en de ouders.

De groepsgrootte

In een (combinatie)klas zitten gemiddeld acht tot tien leerlingen. De onderwijsbehoefte van de leerlingen bepaalt of er extra hulp is, van een klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner. Bij de aanvangsgroep en groep 1 en 2 is er altijd een klassenassistent naast de leerkracht.

Niveaugroepen

Binnen de groep is bijna altijd sprake van diverse niveaugroepen. Deze niveaugroepen kunnen per vak van samenstelling verschillen. De leraarondersteuner geeft vanaf groep 3 zelfstandig niveaugroepen les in het flexlokaal. Dit zijn geen instructielessen waarin de leerstof wordt uitgelegd, maar oefenlessen. De leerkracht is en blijft verantwoordelijk.

Onderwijsteam

Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg op alle locaties van Kentalis. We noemen dit bestuur het bevoegd gezag. De doelgroepdirecteuren onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. Op de scholen heeft de directeur de dagelijkse leiding. Hij of zij is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het onderwijs en de school. De uitvoering van het onderwijs ligt in handen van het onderwijsteam. In het onderwijsteam zitten veel verschillende professionals.

 

 

Onze professionals

 • De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep of klas.
 • De onderwijsassistent of leraarondersteuner helpt de leerkracht bij het onderwijs en bij praktische zaken.
 • We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 • Bij Kentalis Signis werken speciale vakleerkrachten. Zo hebben we vakleerkrachten voor Nederlandse Gebarentaal en CIDS: het vak ‘culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden’.
 • Bij ons werkt een i-Coach. Hij of zij helpt de leerkrachten bij ICT en onderhoudt de apparatuur en waar aanwezig het e-Lab.
 • De logopedist helpt leerlingen met spraak en het gebruik van hun stem. Dat kan in een groepje zijn of met de leerling alleen. Samen met de leerkracht is de logopedist verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van de leerling. De coördinator logopedie zit in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).
 • Bij ons werkt een CI-coördinator. Zij heeft contact met de CI-teams en zo nodig ook met de ouders.
 • Is er een kleine reparatie nodig aan een hoortoestel of CI, dan doet de technische vakman audiologie dit. Deze vakman verzorgt ook de apparaten in de klassen en, als dat nodig is, het achterwachtalarm. Het achterwachtalarm betekent dat de hulp van collega’s wordt ingeroepen als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een ongelukje.
 • De linguïst ondersteunt de school bij taal, leesonderwijs en communicatie. Hij of zij zit in de landelijke werkgroep Sprong Vooruit, die zich inzet voor onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.
 • De intern begeleider is er voor individuele leerlingenzorg, ondersteunt leerkrachten en schuift aan bij groepsoverleg. Hij of zij zit ook in de CvL.
 • De gedragskundige doet psychologisch onderzoek (of vraagt dit aan) en ondersteunt leerkrachten, ook bij diagnostiek. Hij of zij zit in de CvL en heeft contact met externe organisaties, zoals Jeugdzorg en de GGMD.
 • De psychologisch assistent helpt de gedragskundige.
 • De administratief medewerker doet de administratie van de school.
 • De conciërge verzorgt het gebouw, neemt de telefoon op en ontvangt het bezoek. Hij of zij is medeverantwoordelijk voor de afspraken en regels over veiligheid en gezondheid in de school.
 • De managementassistent ondersteunt het managementteam van Kentalis Signis.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Kom kennismaken

Wilt u kennismaken met onze school? U bent van harte welkom. De intern begeleider en gedragskundige vertellen u graag meer over de school en geven een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de intern begeleider en/of gedragskundige.

Inschrijven

U kunt uw kind aanmelden voor onze school bij het trajectbegeleidersteam, telefoon: 06-12 65 44 85. Om uw kind in te schrijven voor speciaal onderwijs, heeft hij of zij een onderwijsarrangement nodig. De trajectbegeleider kijkt samen met u wat uw kind nodig heeft en geeft een advies. Dit gaat naar de Commissie van Onderzoek (CvO). De CvO beoordeelt de aanvraag en beslist of uw kind het onderwijsarrangement wel of niet krijgt.