Onze school

Inleiding

Beste ouder of verzorger,

Bij Kentalis gaan we altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind. We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons op school en kan ontwikkelen. In deze schoolgids leest u meer over onze manier van werken en onze visie. We zetten ook een aantal praktische onderwerpen op een rij. Van de lestijden en vakanties tot de taken van de medezeggenschapsraad.

Onze visie

We willen dat kinderen die moeite hebben met horen, spreken en taal kunnen meedoen in de samenleving. We willen onze leerlingen goed leren kennen en precies weten wat hun mogelijkheden zijn. Hierbij werken we samen met u en uw kind. Als dat nodig is, schakelen we Kentalis Zorg in. We hebben ook contact met de stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (GGMD). De GGMD is er voor mensen die doof of slechthorend zijn.

We zorgen ervoor dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. We werken cyclisch, opbrengstgericht en planmatig. We bekijken niet alleen wat ze hebben geleerd, maar ook hoe ze zich voelen en hoe ze omgaan met anderen. We vinden het belangrijk dat we een goede relatie met onze leerlingen en de ouders opbouwen. Met respect voor elkaar.

Onze school wil alle leerlingen maximale toegang bieden tot communicatie, informatie en leren. De meeste leerlingen van onze school communiceren zowel in Nederlands (ondersteund met gebaren) als in Nederlandse gebarentaal (NGT). Omdat beide talen belangrijk zijn, is ons onderwijs tweetalig. Met tweetaligheid bedoelen wij dat Nederlands (ondersteund met gebaren) en Nederlandse gebarentaal een functie in iemands leven hebben. Beide talen geven toegang tot verschillende community’s, op taal gebied en cultureel gebied. Zo kunnen de leerlingen steeds opnieuw kiezen wat ze nodig hebben en waar ze zich prettig bij voelen. Ook als ze straks volwassen zijn. Samen met u bekijken we regelmatig in welke taal uw kind het beste leert. Deze ‘voorkeurstaal’ gebruiken we dan zoveel mogelijk voor de instructiemomenten tijdens de lessen.

Horende, dove en slechthorende medewerkers

Op onze school werken horende, dove en slechthorende medewerkers. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen verschillende rolmodellen hebben. Allemaal hebben ze een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Daarnaast is Nederlandse gebarentaal de moedertaal van de dove collega’s. Zij kunnen deze taal het beste leren aan de leerlingen (en aan hun collega’s).

De uitgebreide visie van Kentalis staat in het Schoolplan 2019-2024, deze kunt u opvragen bij de administratie. 

Onze leerlingen

Dove en slechthorende kinderen

Bij Kentalis Signis SO voor dove en slechthorende leerlingen’, kortweg de afdeling D-SH, volgen kinderen van 2,5 tot 13 jaar speciaal onderwijs. Al onze leerlingen hebben baat bij gebarentaal en visuele ondersteuning. De meeste leerlingen zijn doof of slechthorend met een hoortoestel of een cochleair implantaat (CI). 

Schoolondersteuningsprofielen

Om onderwijs te kunnen volgen krijgen al onze leerlingen de hulp en begeleiding die ze nodig hebben. Hoe we dit doen staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP staan de speciale ondersteuningsmogelijkheden binnen ons onderwijs en aanvullend voor het regulier onderwijs. Dit profiel kunt u opvragen bij onze administratie. 

Leeftijd en IQ

Dove en slechthorende leerlingen zijn welkom op onze school als ze 2,5 jaar zijn. Aan het eind van groep 8 verlaten de leerlingen onze school. Soms verlaten leerlingen eerder onze school, zij gaan naar een reguliere basisschool of een andere onderwijssetting. Kinderen kunnen bij ons worden ingeschreven met een IQ vanaf 70. De leerstof van de basisschool is het uitgangspunt van onze lessen. 

Tweetalig onderwijs

Onze school biedt tweetalig onderwijs: Nederlands (ondersteund met gebaren) en Nederlandse gebarentaal. Onze dove, slechthorende en horende medewerkers zorgen met elkaar voor dat het gebruik van beide talen zo goed mogelijk aansluit bij wat leerlingen nodig hebben.

Onze manier van werken

Het onderwijs is aangepast aan de onderwijsbehoefte van kinderen die doof of slechthorend zijn. Niet alleen de manier waarop we lesgeven, maar ook hoe we met elkaar omgaan. Hieronder leest u meer over onze aanpak op het gebied van lesgeven, taal en lezen, en de vorming van de identiteit van de leerlingen.

1. Lesgeven en communicatie

• Nederlandse gebarentaal (NGT) gebruiken als instructietaal: hierbij leggen we de lessen uit in deze taal. NGT is een complete taal met een eigen grammatica en een eigen ‘gebarenschat’ naast de Nederlandse woordenschat.

• Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) gebruiken als instructietaal: hierbij leggen we de lessen uit in gesproken Nederlands en ondersteunen het Nederlands met gebaren. Terwijl de leerkracht praat, gebruikt hij of zij zo veel mogelijk gebaren en andere visuele hulpmiddelen.

• Op school maken we gebruik van een volledig aanbod in beide talen. Niet alleen tijdens de instructiemomenten in de les, maar ook in het contact met elkaar. We noemen dit ‘translanguaging’. We hebben hierbij geen waardeoordeel over de talen. De talen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Het doel is het overbrengen van informatie en het bespreken van de lesstof met de leerlingen.

• We geven extra aandacht aan de communicatie van leerlingen met elkaar. Het moet voor elke leerling mogelijk zijn om contact met iemand te maken. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen aan een groepsgesprek, ook als er verschillen in taalgebruik zijn.

• We moedigen praktische vaardigheden aan: we leren leerlingen hoe ze hun taalgebruik kunnen aanpassen aan de ander. Kies je NGT of NmG?

2. Specialistisch en intensief taalonderwijs

Alle leerlingen krijgen les in het vak Nederlandse taal, waar het leren lezen een onderdeel van is. Het vak NGT is daar ook een onderdeel van. Bij ons taalonderwijs gaat het erom dat leerlingen alle onderdelen van een taal op een doelgerichte manier leren. Beide vakken staan op het lesrooster. Bij het vak Nederlands worden methoden gebruikt uit het regulier basisonderwijs. De lessen NGT sluiten hierop aan.

3. Specialistisch en intensief leesonderwijs

Wij gebruiken leesmethodes voor het reguliere onderwijs. Om de leesvaardigheid onder de knie te krijgen worden verschillende aanpassingen in de didactiek gedaan. Deze aanpassingen zijn: het woord koppelen aan het geschreven woord, uitspreken van een woord, aflezen van een woord, vingerspellen, gebaren en visuele hulpmiddelen (bijvoorbeeld plaatjes).

4. Nadrukkelijke en structurele aandacht voor de vorming van de identiteit

Leerlingen krijgen het vak ‘Culturele vorming en identiteit voor dove en slechthorende leerlingen’, kortweg CIDS. Hierbij besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

• We leren leerlingen omgaan met hun gehoorbeperking in een samenleving waarin geluid een grote rol speelt. Ze ontdekken zo beter wie ze zijn en in welke cultuur ze opgroeien. We noemen dit de vorming van hun culturele en ‘talige’ identiteit.

• We willen dat leerlingen een positief en eerlijk beeld van zichzelf ontwikkelen. Hier helpen we ze bij.

• We brengen leerlingen in contact met volwassenen in wie ze zich kunnen herkennen, zogenaamde rolmodellen.

• De leerlingen op onze school delen hun gehoorbeperking met elkaar; ze vormen samen een subcultuur. Vanuit deze kant bekeken leren we ze hoe ze kunnen meedoen in de samenleving en er een positieve bijdrage aan leveren. Dit noemen we ‘burgerschap’. Meer over burgerschap en het vak CIDS leest u onder het hoofdstuk Vakken.

Psychisch welbevinden

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een zo goed mogelijke (leer)ontwikkeling doorlopen. Bij de start van de schoolloopbaan en in alle oneven schooljaren onderzoeken wij daarom alle leerlingen op hun psychisch welbevinden (Psywel). Dit gebeurt op alle scholen voor dove en slechthorende leerlingen van Kentalis. Wanneer een leerling verhoogd uit deze screening komt, kunnen wij ambulante behandeling van Kentalis Zorg of behandeling van GGMD adviseren.

Plusgroep

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op het gebied van leren of gedrag. Hier hebben we de plusgroep voor. Dit is een klas waarin ze hun eigen gedrag leren te begrijpen en te sturen. In de plusgroep leren ze omgaan met zichzelf en hun beperking. Een leerkracht en een behandelaar van de GGMD werken nauw samen in de Plusgroep. Bij genoeg leerlingen start er elk schooljaar een Plusgroep, voor schooljaar 2023-2024 is er geen Plusgroep samengesteld. Voor de toekomstige jaren wordt er steeds opnieuw bekeken of er een Plusgroep wordt gevormd. 

Speciale voorzieningen

De school gebruikt speciale voorzieningen zoals solo-apparatuur, een bel met flitslicht en een trilalarm bij brandmelding voor dove en slechthorende collega’s. Ook maken wij gebruik van lichtsignalen in de gymzaal, om bijvoorbeeld bij het spelen van een teamsport de aandacht van de leerlingen te vragen.

Schoolplan

Het schoolplan 2019-2024 beschrijft het beleid van Kentalis Signis: wat zijn onze doelen, regels en afspraken. Het gaat over onderwerpen als kwaliteit, personeel en natuurlijk onderwijs. In het schoolplan staat ook aan welke punten onze scholen extra aandacht willen geven. Alle scholen van Kentalis hebben vier belangrijke doelen: Kwaliteit, dichtbij de maatschappij, gelijkwaardige relaties en eigenaarschap.

Onze streefbeelden

Wij hebben onze doelen zo beschreven dat ze passen bij onze afdeling. Dit noemen we onze streefbeelden:

 • Het affectief en didactisch pedagogisch klimaat van onze afdeling sluit aan bij álle leerlingen. De school heeft geen thuiszitters.
 • De leerlingen zijn zichtbaar eigenaar van hun eigen leerproces. Zij scoren 'eigenaarschap' en 'zeggenschap' als 'goed' in de  leerlingen ervaringenvragenlijst in WMK EC.
 • De school en de ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met een doel voor ogen dat voor beiden helder is: de ontwikkeling van het kind, de leerling. Wij volgen hierbij Ouderbetrokkenheid 3.0, een boek van Peter de Vries.
 • Wij werken intensief samen met (keten)partners (Kentalis Zorg, GGMD, BAO, SBAO), waardoor het onderwijs voor de alle leerlingen passend is.
 • Wij streven ernaar dat al onze medewerkers die met leerlingen werken gebarentaalvaardig zijn (B-1 of hoger).
 • 21ste Eeuwse vaardigheden, waaronder digitale geletterdheid, zijn zichtbaar geïntegreerd in ons lesaanbod.
 • Wij werken 'evidence informed': we nemen beslissingen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen ervaring in de schoolpraktijk.

Jaarplan

Op basis van de doelen uit het schoolplan maken we elk jaar een jaarplan. Halverwege en aan het eind van het schooljaar bespreken we het jaarplan. We kijken dan of we onze doelen hebben gehaald, passen punten aan en doen verbeteringen. Zo geven wij vorm aan ons stelsel van kwaliteitszorg.

Als u het jaarplan 2023-2024 of het schoolplan 2019-2024 wilt inzien kunt u deze opvragen bij de administratie.

Organisatie van de school

Waar wonen onze leerlingen?

De leerlingen op onze school komen uit Noord-Holland, Utrecht, zuidelijk Flevoland en het noorden van Zuid-Holland tot Leiden.

Samen in een groep

Onze school heeft een jaarklassensysteem, waarbij leerlingen in een groep zitten met andere leerlingen van hun leeftijd. Omdat onze doelgroep klein is, hebben we in de praktijk bijna altijd combinatiegroepen. Bij het maken van de groepen kijken we steeds wat elke leerling nodig heeft aan onderwijs en taal: Nederlands ondersteund met gebaren of de Nederlandse Gebarentaal. De groepen delen we in na overleg met het team, de Commissie voor Leerlingenzorg en de ouders.

De groepsgrootte

In een klas zitten gemiddeld 8 tot 10 leerlingen. De onderwijsbehoefte van de leerlingen bepaalt of er extra hulp is, van een klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner. Bij de aanvangsgroep en groep 1 en 2 is er altijd een klassenassistent naast de leerkracht.

Niveaugroepen

Binnen de groep zijn er niveaugroepen. Deze niveaugroepen kunnen per vak van samenstelling verschillen. De leraarondersteuner geeft vanaf groep 3 zelfstandig niveaugroepen les in het flexlokaal. Dit zijn geen instructielessen waarin de leerstof wordt uitgelegd, maar oefenlessen. De leerkracht is verantwoordelijk voor instructie en de nieuwe lesstof.

Onderwijsteam

Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg op alle locaties. Op de scholen heeft de directeur de dagelijkse leiding. De directeur verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het onderwijs en de school. De uitvoering van het onderwijs ligt in handen van het onderwijsteam, de professionals. 

Onze professionals

 • De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep of klas.
 • De onderwijsassistent of leraarondersteuner helpt de leerkracht bij het onderwijs en bij praktische zaken.
 • We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 • Vakleerkrachten: Nederlandse Gebarentaal en CIDS.
 • i-Coach: hij of zij helpt de leerkrachten bij ICT en onderhoudt de apparatuur en het e-Lab.
 • De logopedist helpt leerlingen met spraak en het gebruik van hun stem. Dat kan in een groepje zijn of met de leerling alleen. Samen met de leerkracht is de logopedist verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van de leerling. De coördinator logopedie zit in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).
 • CI-coördinator, deze heeft contact met de CI-teams en zo nodig ook met de ouders.
 • Is er een kleine reparatie nodig aan een hoortoestel of CI, dan doet de technische vakman audiologie dit. Deze vakman verzorgt ook de apparaten in de klassen en, als dat nodig is, het achterwachtalarm. Het achterwachtalarm betekent dat de hulp van collega’s wordt ingeroepen als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een ongelukje.
 • De linguïst ondersteunt de school bij taal, leesonderwijs en communicatie. Hij of zij zit in de landelijke werkgroep Sprong Vooruit, die zich inzet voor onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.
 • De intern begeleider is er voor individuele leerlingenzorg, ondersteunt leerkrachten en schuift aan bij groepsoverleg. Hij of zij zit ook in de CvL.
 • De gedragskundige doet psychologisch onderzoek (of vraagt dit aan) en ondersteunt leerkrachten, ook bij diagnostiek. Hij of zij zit in de CvL en heeft contact met externe organisaties, zoals Jeugdzorg en de GGMD.
 • De psychologisch assistent helpt de gedragskundige.
 • De administratief medewerker doet de administratie van de school.
 • De conciërge verzorgt het gebouw, neemt de telefoon op en ontvangt het bezoek. Hij of zij is medeverantwoordelijk voor de afspraken en regels over veiligheid en gezondheid in de school.
 • De managementassistent ondersteunt het managementteam van Kentalis Signis.
 • GGMD is nauw betrokken bij ondersteuning, de gedragstherapeutisch medebehandelaar werkt in de school met onze leerlingen. 
 • De fysiotherapeut komt een dag per week aan school, evenals de therapeut PMT (psychomotorische therapie). 
 • Daarnaast is er een schoolarts en een schooltandarts betrokken bij de school. 

Rondleiding en inschrijven op onze school

Kom kennismaken

Wilt u kennismaken met onze school? U bent van harte welkom voor een rondleiding. Wij vertellen u graag meer over de school en onze leerlingen. 

Inschrijven

U kunt uw kind aanmelden bij het trajectbegeleidersteam (T. 088-1013800). Om uw kind in te schrijven is er een onderwijsarrangement nodig. De trajectbegeleider kijkt samen met u wat er nodig is en geeft advies.