Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

De toekomst

Voor al onze leerlingen maken we een ontwikkelingsperspectiefplan, het OPP. Dit doen we samen met de ouders. Het plan beschrijft de onderwijsdoelen, het onderwijs en de begeleiding op school. Het belangrijkste onderdeel van het plan is waar uw kind na deze school naartoe zal gaan. Gaat hij of zij doorleren of naar de dagbesteding? Dit is het uitstroomperspectief (UP).

De meeste leerlingen gaan na de basisschool doorleren. Ze krijgen een van de volgende uitstroomperspectieven:

  • Praktijkonderwijs
  • VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg
  • VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg
  • VMBO Theoretische Leerweg
  • Havo/vwo

Aan elk uitstroomperspectief zijn bepaalde leerdoelen gekoppeld. Als een leerling extra hulp nodig heeft om een leerdoel te halen, wordt bij het OPP een handelingsplan geschreven. Dit plan bespreken we 2 keer per jaar. Zo nodig passen we de doelen aan.

Vakken

Taal

Voor alle leerlingen in de aanvangsgroep en groep 1-2 gebruiken we de methode Piramide. Voor veel leerlingen is extra expliciet aanbod in woordenschat nodig. Ter ondersteuning van het woordenschatonderwijs wordt LOGO 3000 ingezet. Voor het stimuleren van het aanvankelijk lezen worden er extra lessen in fonemisch en fonologisch bewustzijn gegeven en is er veel aandacht voor voorlezen. In groep 3 gebruiken we de methode Lijn 3. In groep 4 t/m 8 gebruiken we de taalmethode Taal op Maat, zowel voor het vak Nederlands als voor het vak Nederlandse Gebarentaal. Leerlingen die uitblinken worden uitgedaagd met Plus materiaal van de methoden en werken soms groepsoverstijgend, zij doen dan mee met een andere niveaugroep. 

Woordenschat en gebarenschat

We gebruiken de hele dag woorden of gebaren. Bijvoorbeeld om ervaringen te delen of iemand te laten weten wat we denken of voelen. Woorden en gebaren zijn de sleutel voor nieuwe kennis. De ontwikkeling van de woorden- en gebarenschat van uw kind is de motor voor het leren van een taal. Een grote woorden- en gebarenschat is belangrijk voor succes op school en in de maatschappij. Om de woordenschat uit te breiden gebruiken we het Viertakt-model van Verhalen. Alle woorden ondersteunen we met gebaren.

Hoe meer woorden of gebaren uw kind kent, hoe makkelijker hij of zij een verhaal, uitleg of tekst kan begrijpen. Uw kind ziet dan ook sneller verband tussen betekenissen. Kortom: met een grote woorden- en gebarenschat kan uw kind meedenken, meepraten en meedoen.

Spelling

Voor spelling gebruiken we vanaf groep 4 de methode Spelling op Maat. Deze lessen passen bij onze taalmethode.

Lezen

Het stimuleren van het lezen begint al bij groep 1 en 2 met de methode Piramide. Vanaf groep 3 krijgt uw kind les volgens de methode 'Lijn 3'. De methode 'Atlantis' wordt gebruikt om de doelen voor technisch lezen en begrijpend lezen te behalen. Er wordt thematisch gewerkt in deze methode, waardoor er verdieping kan plaatsvinden op het gebied van de woordenschat. Naast deze methoden wordt vanaf groep 5 ook gebruik gemaakt van de teksten van Nieuwsbegrip. Hierbij worden actualiteiten behandeld die spelen in de wereld. 

Om het leesplezier te vergroten wordt er in alle groepen tijd besteed aan voorlezen en boekpromotie. Bij de jonge leerlingen is interactief voorlezen een belangrijk dagelijks moment. De bibliotheek van de school is up-to-date en wekelijks halen de leerlingen een nieuw boek. We organiseren voorleesmomenten, de week van het prentenboek, Project Kinderboekenweek, Nationale voorleesdagen en de jaarlijkse Leesvertelwedstrijd voor groep 7 en 8.

Lezen op de computer

Het programma Leeskilometers van ‘Sprong Vooruit’ is speciaal gemaakt voor dove en slechthorende leerlingen. Ze lezen zelf een tekst op de computer en maken de opdrachten die erbij horen.

Rekenen

In de voorloper van de methode Wereld in Getallen versie 5 leren de jongste leerlingen en groep 1-2 begrippen die ze nodig hebben als ze straks echt gaan rekenen. Vanaf groep 3 werken we met de rekenmethode Wereld in Getallen versie 5. We maken gebruik van visuele materialen van Met Sprongen Vooruit van het Julie Menne Instituut. 

‘Leren leren’

Om te leren, moet je kunnen plannen, zelfstandig werken én samenwerken en kunnen nadenken over je werk. Je moet dus ‘leren leren’. Hoe uw kind dit kan aanpakken, leren we hem of haar volgens het GIP-model, van groepsgericht naar individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen.

Jezelf kunnen redden

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veel dingen zelf kunnen. We zorgen daarom dat ze steeds zelfstandiger worden, zodat ze zichzelf kunnen redden in onze samenleving. Hiervoor is het belangrijk dat ze leren hoe ze met andere mensen om kunnen gaan: hun sociale vaardigheden. We oefenen hier veel mee en gebruiken daarvoor de methode Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). Dit is een methode die leerlingen gevoelens bij zichzelf en anderen leert zien, benoemen en begrijpen.

Een veilig gevoel

Signis is een school waar leerlingen zichzelf mogen zijn, zich kunnen uiten en zich veilig voelen. Elk jaar vullen alle leerlingen de Vragenlijst Sociale Veiligheid in. Als blijkt dat leerlingen zich niet veilig voelen op welk gebied dan ook, stellen wij een plan samen om de leerling te ondersteunen en hulp te bieden. 

Sociale vaardigheden & ontwikkeling

Wij werken aan sociale vaardigheden en ontwikkeling van de leerlingen. We kijken bijvoorbeeld hoe uw kind een opdracht doet of een keuze maakt. We noemen al die soorten vaardigheden samen ‘sociale competenties’. We houden de scores bij op de Sociale Competentie Observatie Lijst. Dit doen we 2 keer per jaar.

Relaties en seksualiteit

Met de methode ‘Kriebels in je Buik’ geven we aandacht aan seksualiteit en relaties. Als leerlingen hier vragen over hebben, gaan we altijd uit van hun eigen ontwikkelingsniveau. Ons antwoord past bij de leeftijd en behoeften van de leerling.

Op school geven we op verschillende manieren voorlichting over seksualiteit en relaties. We bekijken het onderwerp niet alleen van de technische kant maar ook het gevoel speelt een grote rol. We hebben het over eerlijk zijn, hoe we met elkaar omgaan en hoe leerlingen zich kunnen voelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen voor zichzelf opkomen, dat ze weerbaar zijn. We vergroten hun weerbaarheid met verschillende trainingen, bijvoorbeeld Rots en Water of Meidenvenijn. 

De wereld ontdekken

We willen onze leerlingen kennis geven over de mens, de samenleving en de wereld. Ze ontdekken de wereld om zich heen via de methodes Meander voor aardrijkskunde, Brandaan voor geschiedenis en Naut voor natuur en techniek. In groep 6 en 7 zijn er van februari t/m oktober schooltuinlessen. 

Handschrift

Ons uitgangspunt is dat leerlingen een leesbaar handschrift krijgen en dat ze vlot kunnen schrijven, de klassieke schrijfletters gebruiken wij niet. De methode voor het leren schrijven heet Pennenstreken. In groep 1 en 2 beginnen we al met de voorbereidingen voor schrijven met de methode Schrijfdans.

Digitale geletterdheid

Wie handig is met computers en internet, is ‘digitaal geletterd’. Dit onderwerp krijgt veel aandacht op school. Leerlingen oefenen met informatie zoeken op internet, zodat ze die informatie op waarde kunnen schatten. Omgaan met sociale media leren ze in lessen mediawijsheid. We geven ook aandacht aan ‘computational thinking’: leren denken volgens een bepaald proces. We werken met de methode Delta de Draak.

Kunstzinnige oriëntatie

We moedigen de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen aan. We hebben hiervoor een eigen leerlijn, gebaseerd op de methode ‘Moet je doen’.

Techniek

Leerlingen zijn nieuwsgierig en creatief. Hier passen techniek en wetenschap goed bij. Die vakken helpen leerlingen ook om oplossingen te leren vinden. Techniek is geen apart vak, we besteden hier verspreid over het jaar aandacht aan, bijvoorbeeld in projectweken of tijdens andere lessen.

Motorische ontwikkeling

Alle leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Tijdens dit bewegingsonderwijs willen we onze leerlingen kennis laten maken met verschillende sporten. Dat doen we in clinics: 3 weken lang speciale sportlessen, bijvoorbeeld judo, dansen, free runnen, of basketbal. 

In groep 4 of 5 doen de leerlingen ook mee aan een zwemproject.

Het vak CIDS: culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden

In het vak CIDS hebben we het over de ontwikkeling van de identiteit van onze leerlingen: hoe is het om gehoorverlies te hebben? Hoe is het om te leven in twee ‘werelden’: de horende en de dove wereld? En vooral: hoe ga je hiermee om? Leerlingen leren hun rechten kennen. Ze ontdekken daarnaast welke hulpmiddelen ze kunnen gebruiken.

Dovencultuur

De geschiedenis van de Dovencultuur is ook een onderdeel van CIDS. Onze dove en slechthorende medewerkers zijn hierbij belangrijk: zij vertegenwoordigen de Dovencultuur, zij weten hoe het is om gehoorverlies te hebben. Ze hebben ook een voorbeeldfunctie voor de leerlingen: dove en slechthorende medewerkers zijn voor hen een rolmodel. Groep 3 tot en met 8 krijgt tien lessen CIDS per schooljaar.

Engels

In groep 7 en 8 wordt gebruik gemaakt van methode ‘Stepping Stones Junior’. Daarnaast maken onze leerlingen ook al incidenteel kennis met het Engels door middel van spelletjes, liedjes en projecten. 

Verkeer

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, zeker als ze doof of slechthorend zijn. Het is dan extra belangrijk om de verkeersregels uit te leggen. In de lessen hebben we het ook over verkeersborden en wat ze precies betekenen. We beginnen hiermee in groep 3. De lesmethode heet ‘Let's go’. Als uw kind in groep 7 of 8 zit, doet hij of zij theoretisch en indien mogelijk praktisch verkeersexamen.

Logopedie

Voor al onze leerlingen speelt logopedie een belangrijke rol. De logopedist geeft samen met de leerkracht groepslessen in de klas. De logopedist geeft ook les in kleine groepjes of werkt met de leerling individueel. Bij jonge leerlingen is de ontwikkeling van de taal de basis. Bij oudere leerlingen draait het meer om de behoefte om te communiceren en omgaan met leeftijdsgenoten / zelfredzaamheid. 

De logopedist laat de leerlingen ieder schooljaar spraak- en taaltesten doen. De uitkomsten worden gebruikt om doelen te stellen en die te bespreken, het ‘logopedisch handelingsplan’. In het laatste rapportgesprek van het jaar zal de logopedist de behandeling en de testresultaten toelichten.

Activiteiten

Schoolreis

Alle leerlingen in groep 1 tot en met 6 gaan op schoolreisje. Vanzelfsprekend zijn de leerlingen tijdens het schoolreisje verzekerd. Er wordt elk jaar een andere leuke bestemming uitgekozen en we reizen met de bus. 

Werkweek

Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 organiseren we eens per jaar een werkweek. Ze gaan naar zee, een park of een natuurgebied. De werkweek is leuk en leerzaam en vormt een onderdeel van het lesprogramma. In de werkweek oefenen leerlingen met thema’s als zelfstandigheid, samenwerken en samen spelen. De vrijwillige ouderbijdrage voor de werkweek zijn € 75,- per leerling. Natuurlijk mag uw kind altijd meegaan, ook als de bijdrage niet is betaald. Wel is het zo dat de activiteit alleen kan doorgaan als ouders waar mogelijk bijdragen in de kosten.

Excursies

Bij sommige lessen hoort een excursie. Leerlingen maken dan een uitstapje met de groep. We willen graag dat alle leerlingen erbij zijn. We vragen u aan het begin van het schooljaar of u het goedvindt dat uw kind meegaat. Voor een excursie hebben we soms ouders nodig die een handje willen helpen. Lijkt dit u leuk? Dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 

Projectweken

Drie keer per jaar organiseren we een projectweek. De leerlingen krijgen dan themalessen en we bezoeken een museum. We nodigen ook vaak een gastspreker of kunstenaar uit.

• Het eerste project verbonden aan de Kinderboekenweek. Plezier in lezen en communicatie staat die week centraal.

• Het thema van de tweede projectweek heeft te maken met ‘burgerschap en sociale integratie’.

• Het derde project gaat over kunst, cultuur en techniek. We werken hiervoor samen met Mocca, Amsterdams centrum voor cultuuronderwijs. 

In de projectweken zetten we onze digitale middelen extra in. Aan het eind van de projectweken geven de leerlingen een presentatie over hun project of is er een kijkmiddag. 

Open ochtend

Eén keer per jaar organiseren we een ‘open ochtend’ voor ouders en andere mensen die meer over onze school willen weten. U kunt dan verschillende lessen volgen, van de gymles tot een taalles in Nederlandse Gebarentaal. Ook een behandeling van de logopedist staat op het programma. Iedereen is welkom tijdens onze open ochtend. U vindt de datum op de ouderkalender op Social Schools.

Sportdag

Wij hebben elk jaar een sportdag in het teken van Koningsdag. We organiseren dit sportieve feest samen met Stichting Special Heroes, een initiatief van de gemeente Amsterdam.

Schoolbibliotheek

Wij vinden dat lezen de basis is van al het leren. We doen er daarom ons best voor dat leerlingen plezier in lezen hebben. Op school hebben we een eigen bibliotheek, die we elk jaar aanvullen met de nieuwste boeken. Elke donderdag komt er een vrijwilliger die de bibliotheek onderhoudt en de leerlingen helpt met het kiezen van een boek. Tijdens ‘De Nationale voorleesdagen’ nodigt onze vrijwilligster een bekende Nederlander uit die op school een boek voorleest. In 2019 was dat hoogleraar neuropsychologie Eric Scherder. In 2020 kwam Attje Kuiken, Tweede Kamer-lid voor de PvdA, voorlezen uit Moppereend en in 2021 Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs van de Gemeente Amsterdam. In 2022 kwam Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. En afgelopen jaar is Marco van Basten, voormalig profvoetballer en trainer, gekomen om voor te lezen.