Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

De toekomst

Voor al onze leerlingen maken we een ontwikkelingsperspectiefplan, het OPP. Dit doen we samen met de ouders. Het plan beschrijft de onderwijsdoelen, het onderwijs en de begeleiding op school. Het belangrijkste onderdeel van het plan is waar uw kind na deze school naartoe zal gaan. Gaat hij of zij doorleren of naar de dagbesteding? Dit noemen we het uitstroomperspectief (UP).

Welke hulp en begeleiding heeft uw kind nodig om straks het verwachte niveau te halen? 

De meeste leerlingen gaan na de basisschool doorleren. Ze krijgen een van de volgende uitstroomperspectieven:

  • Praktijkonderwijs
  • VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg
  • VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg
  • VMBO Theoretische Leerweg
  • Havo/vwo

Aan elk uitstroomperspectief zijn bepaalde leerdoelen gekoppeld. Als een leerling extra hulp nodig heeft om een leerdoel te halen, wordt in het ontwikkelingsperspectiefplan een handelingsplan geschreven. Dit plan bespreken we twee keer per jaar. Zo nodig passen we de doelen aan.

Vakken

Taal

Op onze afdeling geven we de lessen in de talen Nederlands en Nederlandse Gebarentaal. Welke lesmethodes we gebruiken, leest u hieronder.

Aanvangsgroep en groep 1-2

Voor alle leerlingen in de aanvangsgroep en groep 1-2 gebruiken we de methode Piramide. Voor veel leerlingen is extra expliciet aanbod in woordenschat nodig. Ter ondersteuning van het woordenschatonderwijs wordt LOGO 3000 ingezet. Voor het stimuleren van het aanvankelijk lezen worden er extra lessen in fonemisch en fonologisch bewustzijn ingezet en is er veel aandacht voor voorlezen.

Groep 3

In groep 3 krijgen leerlingen taal met de methode “Lijn 3”.

Groep 4 tot en met 8

In groep 4 tot en met 8 gebruiken we de taalmethode Taal op Maat, zowel voor het vak Nederlands als voor het vak Nederlandse Gebarentaal.

Woordenschat en gebarenschat

We gebruiken de hele dag woorden of gebaren. Bijvoorbeeld om ervaringen te delen of iemand te laten weten wat we denken of voelen. Woorden en gebaren zijn de sleutel voor nieuwe kennis. De ontwikkeling van de woorden- en gebarenschat van uw kind is de motor voor het leren van een taal. Een grote woorden- en gebarenschat is belangrijk voor succes op school en in de maatschappij.

Hoe meer woorden of gebaren uw kind kent, hoe makkelijker hij of zij een verhaal, uitleg of tekst kan begrijpen. Uw kind ziet dan ook sneller verband tussen betekenissen. Kortom: met een grote woorden- en gebarenschat kan uw kind meedenken, meepraten en meedoen.

Op school werken we elke dag uitgebreid aan de woorden- en gebarenschat van uw kind. We doen dit doelgericht en planmatig: we willen dat uw kind steeds meer woorden en gebaren kent en begrijpt. Hiervoor gebruiken we het Viertakt-model van Verhalen. Alle woorden ondersteunen we met gebaren.

Spelling

Voor spelling gebruiken we vanaf groep 4 de methode Spelling op Maat. Deze lessen passen bij het taalonderwijs op onze afdeling.

Lezen

Het stimuleren van het lezen begint al bij groep 1 en 2 met de methode Piramide. Vanaf groep 3 krijgt uw kind les volgens de methode “Lijn 3”. Halverwege groep 4 wordt de methode “Atlantis” gebruikt om de doelen voor technisch lezen en begrijpend lezen te behalen. Er wordt thematisch gewerkt in deze methoden, waardoor er verdieping kan plaatsvinden op het gebied van de woordenschat. Naast deze methoden wordt vanaf groep 5 ook gebruik gemaakt van de teksten van Nieuwsbegrip. Hier worden actualiteiten behandeld op teksten van verschillend niveau.

Om het leesplezier te vergroten wordt er in alle groepen tijd besteed aan voorlezen en boekpromotie. Bij de jonge leerlingen is interactief voorlezen een belangrijk moment op het dagrooster. De bibliotheek van de school is ‘up-to-date’ en wekelijks halen de leerlingen een nieuw boek. We organiseren voorleesmomenten, de week van het prentenboek, Project Kinderboekenweek, Nationale voorleesdagen en de jaarlijkse Leesvertelwedstrijd voor groep 7 en 8.

Lezen op de computer

Het programma Leeskilometers van ‘Sprong Vooruit’ is speciaal gemaakt voor dove en slechthorende leerlingen. Ze lezen zelf een tekst op de computer en maken de opdrachten die erbij horen.

Rekenen

In de voorloper van de methode Wereld in getallen versie 5 leren de jongste leerlingen en groep 1-2 begrippen die ze nodig hebben als ze straks echt gaan rekenen. Vanaf groep 3 werken we met de rekenmethode Wereld in Getallen versie 5.

‘Leren leren’

Om te leren, moet je kunnen plannen, zelfstandig werken én samenwerken en kunnen nadenken over je werk. Je moet dus ‘leren leren’. Hoe uw kind dit kan aanpakken, leren we hem of haar volgens het GIP-model. GIP staat voor: van groepsgericht naar individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen.

Jezelf kunnen redden

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veel dingen zelf kunnen. We zorgen daarom dat ze steeds zelfstandiger worden, zodat ze zichzelf kunnen redden in onze samenleving. Hiervoor is het belangrijk dat ze leren hoe ze met andere mensen om kunnen gaan: hun sociale vaardigheden. We oefenen hier veel mee en gebruiken daarvoor de methode: 

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). Dit is een methode die leerlingen gevoelens bij zichzelf en anderen leert zien, benoemen en begrijpen.

Een veilig gevoel

De school moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig voelen. Elk jaar vullen alle leerlingen de Vragenlijst Sociale Veiligheid in. Als blijkt dat leerlingen zich niet altijd veilig voelen, maken we daar een plan op.

Sociale vaardigheden&ontwikkeling

Op onze school werken we aan sociale vaardigheden en ontwikkeling van de leerlingen. We kijken bijvoorbeeld hoe uw kind een opdracht doet of een keuze maakt. We noemen al die soorten vaardigheden samen ‘sociale competenties’. We houden de scores bij op de Sociale Competentie ObservatieLijst. Dit doen we twee keer per jaar.

Relaties en seksualiteit

Met de methode ‘Kriebels in je Buik’ geven we aandacht aan de onderwerpen seksualiteit en relaties. Als leerlingen hier vragen over hebben, gaan we altijd uit van hun eigen ontwikkelingsniveau. Ons antwoord past bij de leeftijd en behoeften van de leerling.

Op school geven we op verschillende manieren voorlichting over seksualiteit en relaties. We bekijken het onderwerp niet alleen van de ‘technische’ kant. We hebben het ook over eerlijk zijn, hoe we met elkaar omgaan en hoe leerlingen zich kunnen voelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen voor zichzelf opkomen, dat ze weerbaar zijn. We vergroten hun weerbaarheid met verschillende trainingen.

Seksualiteit en relaties is een onderdeel van de leerlijn ‘Sociale en emotionele ontwikkeling’. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan in de algemene schoolgids van Kentalis.

De wereld ontdekken

We willen onze leerlingen kennis geven over de mens, de samenleving en de wereld. Ze ontdekken de wereld om zich heen via de methodes Meander voor aardrijkskunde, Brandaan voor geschiedenis en Naut voor natuur en techniek. In groep 6 en 7 zijn er schooltuinlessen. De lessen zijn van februari tot oktober.

Handschrift

Het is onze bedoeling dat alle leerlingen een leesbaar handschrift krijgen en dat ze vlot genoeg kunnen schrijven. De methode voor schrijven heet Pennenstreken. In groep 1 en 2 beginnen we al met de voorbereidingen voor schrijven, o.a. met de methode Schrijfdans.

Digitale geletterdheid

Wie handig is met computers en internet, is ‘digitaal geletterd’. Dit onderwerp krijgt veel aandacht op school. Leerlingen oefenen met informatie zoeken op internet, zodat ze die informatie op waarde kunnen schatten. Omgaan met sociale media leren ze in lessen mediawijsheid. We geven ook aandacht aan ‘computational thinking’: leren denken volgens een bepaald proces. Sinds schooljaar 2020-2021 werken we voor groep 1 tot en met 8 met de methode Delta de Draak.

Kunstzinnige oriëntatie

We moedigen de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen aan. We hebben hiervoor een eigen leerlijn, gebaseerd op de methode ‘Moet je doen’.

Techniek

Leerlingen zijn nieuwsgierig en creatief. Hier passen techniek en wetenschap goed bij. Die vakken helpen leerlingen ook om oplossingen te leren vinden. Techniek is geen apart vak, maar zit in verschillende lessen, verspreid over het jaar. Ook in projectweken doen we veel met techniek.

Motorische ontwikkeling

Alle leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. We noemen dit bewegingsonderwijs. We willen onze leerlingen kennis laten maken met verschillende sporten. Dat doen we in ‘clinics’: drie weken lang krijgen ze speciale sportlessen, bijvoorbeeld judo.

In groep 4 of 5 doen leerlingen mee aan een zwemproject.

Extra vakken

Onze leerlingen krijgen les in de Nederlandse Gebarentaal. Ze werken ook aan hun ‘digitale geletterdheid’ en krijgen het vak CIDS over ‘burgerschap’.

Burgerschap

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen straks actief kunnen meedoen aan de samenleving. Dit noemen we ‘burgerschap’. Burgerschap is geen apart vak, maar zit in verschillende lessen. We geven er ook aandacht aan in de projectweken of bij evenementen.

Het vak CIDS: culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden

In het vak CIDS hebben we het over de ontwikkeling van de identiteit van onze leerlingen: hoe is het om gehoorverlies te hebben? Hoe is het om te leven in twee ‘werelden’: de horende en de dove wereld? En vooral: hoe ga je hiermee om? Leerlingen leren hun rechten kennen. Ze ontdekken daarnaast welke hulpmiddelen ze kunnen gebruiken.

Dovencultuur

De geschiedenis van de Dovencultuur is ook een onderdeel van CIDS. Onze dove en slechthorende medewerkers zijn hierbij belangrijk: zij vertegenwoordigen de Dovencultuur, zij weten hoe het is om gehoorverlies te hebben. Ze hebben ook een voorbeeldfunctie voor de leerlingen: dove en slechthorende medewerkers zijn voor hen een rolmodel. Groep 3 tot en met 8 krijgt tien lessen CIDS per schooljaar.

Engels

Kennis van de Engelse taal is belangrijk voor de school waar uw kind na groep 8 naartoe gaat. Natuurlijk is Engels ook handig voor computers en de digitale wereld. Daarnaast is het een taal die je bijna overal op de wereld kunt gebruiken. Als uw kind in groep 7 en 8 zit, krijgt hij of zij Engelse les met de methode ‘Stepping Stones Junior’.

Verkeer

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, zeker als ze doof of slechthorend zijn. Het is dan extra belangrijk om de verkeersregels uit te leggen. In de lessen hebben we het ook over verkeersborden en wat ze precies betekenen. We beginnen hiermee in groep 3. De lesmethode heet ‘Klaar over’. Als uw kind in groep 7 of 8 zit, doet hij of zij theoretisch en indien mogelijk praktisch verkeersexamen.

Logopedie

Voor al onze leerlingen speelt logopedie een belangrijke rol. Bij ons op school werkt een logopedist. Hij of zij geeft samen met de leerkracht groepslessen in de klas. De logopedist geeft ook les in kleine groepjes of werkt met de leerling alleen. Waar let de logopedist allemaal op? Bij jonge leerlingen is de ontwikkeling van de taal de basis. Bij oudere leerlingen draait het meer om de behoefte om te communiceren en omgaan met leeftijdsgenoten.

De logopedist laat de leerlingen ieder schooljaar spraak- en taaltesten doen. De uitkomsten worden gebruikt om doelen te stellen en die te bespreken, het ‘logopedisch handelingsplan’. In het laatste rapportgesprek van het jaar zal de logopedist de behandeling en de testresultaten toelichten.

Onze logopedisten hebben veel kennis over doofheid, slechthorendheid, het gebruik van cochleaire implantaten (CI) en hoortoestellen. De logopedist heeft nauw contact met de technisch vakman en CI-coördinator. U kunt altijd een afspraak maken met de logopedist om een behandeling mee te maken of te bespreken wat u thuis met uw kind kunt doen.

Activiteiten

Schoolreis

Alle leerlingen in groep 1 tot en met 6 gaan één dag per jaar op schoolreisje. Vanzelfsprekend zijn de leerlingen tijdens het schoolreisje verzekerd. 

Werkweek

Voor de oudere leerlingen organiseren we eens per jaar een werkweek. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan een paar dagen samen op stap. Ze gaan naar zee, een park of een natuurgebied. De werkweek is leuk en leerzaam en vormt een onderdeel van het lesprogramma. In de werkweek oefenen leerlingen met thema’s als zelfstandigheid, samenwerken en samen spelen. De vrijwillige ouderbijdrage voor de werkweek zijn € 75,- per leerling. Deze activiteit kan vaak alleen doorgaan als ouders bijdragen in de kosten. Natuurlijk mag uw kind altijd meegaan, ook als de bijdrage niet is betaald.

Excursies

Bij sommige lessen hoort een excursie. Leerlingen maken dan een uitstapje met de groep. We willen graag dat alle leerlingen erbij zijn. We vragen u aan het begin van het schooljaar of u het goedvindt dat uw kind meegaat. Voor een excursie hebben we bijna altijd ouders nodig die een handje willen helpen.

Projectweken

Drie keer per jaar organiseren we een projectweek. De leerlingen krijgen dan speciale lessen en bezoeken een museum. We nodigen ook een gastspreker of kunstenaar uit.

• Het eerste project is elk jaar verbonden aan de Kinderboekenweek. Plezier in lezen en communicatie staat die week centraal.

• Het thema van de tweede projectweek heeft te maken met ‘burgerschap en sociale integratie’. Meer over dit onderwerp leest u in het hoofdstuk met dezelfde naam en in het hoofdstuk Vakken.

• Het derde project gaat over kunst, cultuur en techniek. We werken hiervoor samen met Mocca, een Amsterdams centrum voor cultuuronderwijs. 

In de projectweken zetten we onze digitale materialen extra in. Aan de eind van de projectweken geven de leerlingen een presentatie over hun project. U bent hierbij van harte welkom.

Open ochtend

Eén keer per jaar organiseren we een ‘open ochtend’ voor ouders en andere mensen die meer over onze school willen weten. U kunt dan verschillende lessen volgen, van de gymles tot een taalles in Nederlandse Gebarentaal. Ook een behandeling van de logopedist staat op het programma. Iedereen is welkom tijdens onze open ochtend. U vindt de datum op de ouderkalender op Social Schools.

Sportdag

Wij hebben elk jaar een sportdag. De sportdag staat in het teken van Koningsdag. We organiseren dit sportieve feest samen met Stichting Special Heroes, een initiatief van de gemeente Amsterdam.

Schoolbibliotheek

Wij vinden dat lezen de basis is van al het leren. We doen er daarom ons best voor dat leerlingen plezier in lezen hebben. Op school hebben we een eigen bibliotheek, die we elk jaar aanvullen met de nieuwste boeken. Elke donderdag komt er een vrijwilliger die de bibliotheek onderhoudt en de leerlingen helpt met het kiezen van een boek. Tijdens ‘De Nationale voorleesdagen’ nodigt onze vrijwilligster een bekende Nederland uit die op school een boek voorleest. In 2019 was dat hoogleraar neuropsychologie Eric Scherder. In 2020 kwam Attje Kuiken, Tweede Kamer-lid voor de PvdA, voorlezen uit Moppereend en in 2021 Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs van de Gemeente Amsterdam. In 2022 kwam Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam.