Praktische informatie

Schooltijden

 

We beginnen elke dag om kwart voor negen. Om drie uur gaan de leerlingen weer naar huis. Op woensdagmiddag zijn ze vrij.

Dag Tijd
Maandag van 8.45 tot 15.00 uur
Dinsdag van 8.45 tot 15.00 uur
Woensdag van 8.45 tot 12.30 uur
Donderdag van 8.45 tot 15.00 uur
Vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur

Vakantie en activiteitenrooster

Vakantie

Datum

Herfstvakantie

15 tot en met 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 tot en met 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari tot en met 5 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 tot en met 10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag en Suikerfeest)

22 april tot en met 7 mei 2023

Hemelvaart en de Dag na Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli tot en met 3 september 2023

 

Extra vrije dagen

Er zijn wettelijke regels voor vakantie en vrije dagen. Die staan in de Leerplichtwet. Wij oeten ons hieraan houden. In speciale gevallen kan een leerling extra vrij krijgen. U kunt dit aanvragen bij de directeur. Hij of zij bekijkt dan of het mag van de leerplicht. U krijgt schriftelijk te horen of het verlof wel of niet is goedgekeurd.

Afwezig zonder toestemming

Wanneer uw kind afwezig is zonder toestemming, heet dat ‘ongeoorloofd verzuim’. De school neemt dan contact op met de leerplichtambtenaar. Als het nodig is, onderneemt de leerplichtambtenaar actie.

Wilt u meer lezen over de regels voor vakantie en vrije dagen? Kijkt u dan in het algemene deel van de Kentalis-schoolgids.

Lesuitval en opvang

Wanneer een leerkracht ziek is, zorgt de school zo snel mogelijk voor een goede vervanger. Bijvoorbeeld een andere leerkracht of een onderwijsassistent of leraarondersteuner die de groep zelfstandig kan overnemen. Mocht dit niet lukken, dan verdelen we de leerlingen over andere groepen. De leerlingen krijgen voor deze dag werk mee. Alleen als het echt niet anders kan, maken we gebruik van de calamiteitendagen. We vragen u dan om uw kind thuis te houden. Calamiteitendagen zijn dagen die we kunnen inzetten bij een bijzondere gebeurtenis.

Lesvrije dagen

De leerkrachten hebben acht keer per jaar een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Hieronder ziet u om welke dagen het gaat.

Woensdag 21 september 2022

Maandag 21 november 2022

Vrijdag 23 december 2022

Woensdag 18 januari 2023

Dinsdag 21 februari 2023

Donderdag 6 april 2023 

Donderdag 22 juni 2023

Vrijdag 23 juni 2023

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dit kunt u doorgeven via Social Schools of per telefoon. Doe dit voor 8.15 uur ’s morgens. Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook af bij het vervoersbedrijf.

Wanneer uw kind zonder bericht om 9.15 uur nog niet op school is, nemen wij contact met u op.

Telefoonnummer voor ziek melden is (020) 617 86 17.

Wegbrengen en ophalen

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. We hebben niets te zeggen over het vervoer. Het gaat om afspraken tussen de ouders, het vervoersbedrijf en de gemeente. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw kind. Wilt u iets veranderen? Hebt u een opmerking of klacht over het vervoer? Neemt u dan contact op met het vervoersbedrijf. Mocht er een probleem zijn, dan willen wij u wel helpen als dat nodig is.

Als een leerling door iemand anders dan de ouder(s)/verzorger(s) of eigen chauffeur wordt opgehaald, geven wij de leerling pas mee als:

  • u dit van tevoren hebt doorgegeven

of:

  • als de chauffeur zich kan identificeren met een chauffeurspas en een ‘ritlijst’.

Wegbrengen en ophalen

U brengt en haalt uw kind zelf

We hebben afspraken voor het wegbrengen en ophalen van de leerlingen. We houden dan overzicht en weten precies of alle leerlingen er zijn. Helpt u ons mee?

• Als uw kind in de Aanvangsgroep of groep 1 of 2 zit, brengt u hem of haar naar het kleine schoolplein. Dit kan zodra de pleinwacht er is. • Vanaf groep 3 brengt u uw kind bij het grote schoolplein. Ook dit kan zodra de pleinwacht er is.

• U gaat niet mee naar binnen, ook niet als uw kind te laat is.

• Na schooltijd kunt u wachten buiten het hek. De hekwacht brengt uw kind bij u.

Als u op bezoek komt of een afspraak op school hebt, kunt u zich melden bij de conciërge. Hij of zij geeft door dat u er bent.

Uw kind komt met de taxi

Gaat uw kind met de taxi of bus naar school? We hebben hiervoor de volgende afspraken:

• De taxi’s rijden tot voor de school. De hekwacht van het grote schoolplein neemt de leerlingen per taxi over van de chauffeurs.

• De chauffeur mag de leerlingen vanaf 8.15 uur afzetten. Als de taxi eerder bij de school is, wachten de leerlingen in de taxi op de hekwacht. De chauffeur is dan verantwoordelijk voor de leerlingen.

• Na schooltijd rijden de taxi’s opnieuw tot voor het hek. De hekwachten brengen de leerlingen bij de chauffeurs.

Begrippen en afkorting

AD

ambulante dienst

CI

cochleair implantaat, geeft geluidssignalen door aan de hersenen

CIDS

culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden

CMB

communicatief meervoudige beperking

CvL

Commissie voor Leerlingenzorg

CVO

Commissie van Onderzoek

D-SH

doof of slechthorend

GGMD

stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden

ICT

informatie- en communicatietechnologie

LMR

locatie-medezeggenschapsraad

NGT

Nederlandse Gebarentaal

NmG

Nederlands ondersteund met gebaren

OPP

Ontwikkelingsperspectiefplan

SH

slechthorend

so

speciaal onderwijs

SOP

schoolondersteuningsprofiel

TBT

trajectbegeleidersteam

TOS

taalontwikkelingsstoornis

UP

uitstroomprofiel

vso

voortgezet speciaal onderwijs