Praktische informatie

Schooltijden

Deze schooltijden houden wij aan op Signis: 
Dag Tijd
Maandag 8.45 - 15.00 uur
Dinsdag 8.45 - 15.00 uur
Woensdag 8.45 - 12.30 uur
Donderdag 8.45 - 15.00 uur
Vrijdag 8.45 - 15.00 uur

Vakantie en activiteitenrooster

Vakantie

Datum

Herfstvakantie

21 tot en met 29 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 tot en met 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari tot en met 25 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen

29 maart tot en met 1 april 2024

Koningsdag

27 april 2024

Meivakantie (incl. Koningsdag)

27 april tot en met 12 mei 2024

Hemelvaart en de Dag na Hemelvaart

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

20 juli tot en met 1 september 2024

 

Extra vrije dagen

Er zijn wettelijke regels voor vakantie en vrije dagen. Die staan in de Leerplichtwet. Wij moeten ons hieraan houden. In speciale gevallen kan een leerling extra vrij krijgen. U kunt dit aanvragen bij de directeur. Hij of zij bekijkt dan of het mag van de leerplicht. U krijgt schriftelijk te horen of het verlof wel of niet is goedgekeurd.

Afwezig zonder toestemming

Wanneer uw kind afwezig is zonder toestemming, heet dat ‘ongeoorloofd verzuim’. De school neemt dan contact op met de leerplichtambtenaar. Als het nodig is, onderneemt de leerplichtambtenaar actie.

Wilt u meer lezen over de regels voor vakantie en vrije dagen? Kijkt u dan in het algemene deel van de Kentalis-schoolgids.

Lesuitval en opvang

Wanneer een leerkracht ziek is, zorgt de school zo snel mogelijk voor een goede vervanger. Bijvoorbeeld een andere leerkracht of een onderwijsassistent of leraarondersteuner die de groep zelfstandig kan overnemen. Mocht dit niet lukken, dan verdelen we de leerlingen over andere groepen. De leerlingen krijgen voor deze dag werk mee. Alleen als het echt niet anders kan, maken we gebruik van de calamiteitendagen. We vragen u dan om uw kind thuis te houden. Calamiteitendagen zijn dagen die we kunnen inzetten bij een bijzondere gebeurtenis.

Lesvrije dagen

De leerkrachten hebben een aantal dagen in het jaar een studiedag. De leerlingen zijn op onderstaande data vrij.

Maandag 2 oktober 2023

Woensdag 6 december 2023

Vrijdag 22 december 2023

Vrijdag 2 februari 2024

Woensdag 20 maart 2024

Dinsdag 9 april 2024 (Suikerfeest)

Woensdag 10 april 2024

Donderdag 20 juni 2024

Vrijdag 21 juni 2024

Vrijdag 19 juli 2024

                                     

Ziek melden

Bij ziekte of een (medische) afspraak kunt u dit doorgeven via Social Schools of per telefoon. Doe dit voor 8.15 uur ’s morgens. Gaat uw kind met de taxi naar school? Vergeet dit niet ook door te geven aan het vervoersbedrijf. Wanneer uw kind zonder bericht om 9.15 uur nog niet op school is, nemen wij contact met u op.

Het telefoonnummer is T. (020) 617 86 17

Wegbrengen en ophalen

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. Deze overeenkomsten zijn buiten Kentalis om afgesloten. U bent zelf verantwoordelijk voor dit contact, mocht er echter een dringend probleem zijn kunnen wij u altijd proberen te helpen. 

Als een leerling door iemand anders dan de ouder(s)/verzorger(s) of eigen chauffeur wordt opgehaald, geven wij de leerling pas mee als u dit van tevoren heeft doorgegeven of als de chauffeur zich kan identificeren met een chauffeurspas en een ‘ritlijst’.

Zelf wegbrengen en ophalen

We hebben duidelijke afspraken voor het wegbrengen en ophalen van de leerlingen. We houden dan overzicht en weten precies of alle leerlingen er zijn. Helpt u ons mee?

• Als uw kind in de Aanvangsgroep of groep 1 of 2 zit, brengt u hem of haar naar het kleine schoolplein. Dit kan zodra de pleinwacht er is.

• Vanaf groep 3 brengt u uw kind bij het grote schoolplein als er een pleinwacht is. 

• U gaat niet mee naar binnen, ook niet als uw kind te laat is.

• Na schooltijd kunt u wachten op het plein.

• Als u op bezoek komt of een afspraak op school hebt, kunt u zich melden bij de conciërge.

Uw kind komt met de taxi

Gaat uw kind met de taxi of bus naar school? We hebben hiervoor de volgende afspraken:

• De taxi’s rijden tot voor de school. De hekwacht van het grote schoolplein neemt de leerlingen per taxi over van de chauffeurs.

• De chauffeur mag de leerlingen vanaf 8.15 uur afzetten. Als de taxi eerder bij de school is, wachten de leerlingen in de taxi op de hekwacht. De chauffeur is dan verantwoordelijk voor de leerlingen.

• Na schooltijd rijden de taxi’s opnieuw tot voor het hek. De hekwachten brengen de leerlingen bij de chauffeurs.

Begrippen en afkorting

AD

ambulante dienst

CI

cochleair implantaat, geeft geluidssignalen door aan de hersenen

CIDS

culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden

CMB

communicatief meervoudige beperking

CvL

Commissie voor Leerlingenzorg

CvO

Commissie van Onderzoek

D-SH

doof - slechthorend

GGMD

stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden

ICT

informatie- en communicatietechnologie

LMR

locatie-medezeggenschapsraad

NGT

Nederlandse Gebarentaal

NmG

Nederlands ondersteund met gebaren

OPP

Ontwikkelingsperspectiefplan

SH

slechthorend

so

speciaal onderwijs

SOP

schoolondersteuningsprofiel

TBT

trajectbegeleidersteam

TOS

taalontwikkelingsstoornis

UP

uitstroomprofiel

vso

voortgezet speciaal onderwijs