Ouders en school

Informatie en contacten ouders

 

We houden u op de hoogte

We vinden het belangrijk om regelmatig contact met u te hebben. Natuurlijk spreken we u vaak over uw kind, op school of via de telefoon. U krijgt ook informatie over de groep van uw kind. De leerkracht vertelt bijvoorbeeld wat de leerlingen nu leren of welke activiteiten er zijn. Hiervoor gebruiken we de app Social Schools en de mail. Berichten over de school zelf kunt u ook vinden op Social Schools. Via deze app kunt u zelf ook contact opnemen met diverse medewerkers.

Op vaste momenten in het jaar hebben we oudergesprekken. In het hoofdstuk ‘Zorg voor de leerlingen’ leest u hier meer over.

Welkom op school

Ouders zijn welkom op school en in de groep. We vragen u wel om eerst een afspraak te maken. Dan hebben we alle tijd voor u. Dus wilt u een les bijwonen? Wilt u een medewerker spreken? Of wilt u aanschuiven bij de behandeling van de logopedist? Hiervoor kunt u altijd een afspraak maken. U hoeft dus niet te wachten tot het volgende ontmoetingsmoment.

Nieuwsbrief

Ongeveer één keer per maand krijgt u onze nieuwsbrief. Deze versturen we via de app Social Schools. In de nieuwsbrief leest u meer over het beleid en veranderingen op school. De agenda staat er ook in. Daarnaast delen we in de nieuwsbrief informatie van organisaties waarmee we samenwerken en die interessant voor u kunnen zijn.

Activiteiten in de klas worden gedeeld via Social Schools.

Start van het schooljaar

Het schooljaar begint altijd met een startreceptie. U kunt dan samen met uw kind het nieuwe schooljaar openen.

Uw kind laat u zijn of haar nieuwe klas zien en vertelt wat ze gaan leren in het nieuwe schooljaar. U kunt ook andere ouders ontmoeten. De startreceptie is in de eerste week van het nieuwe schooljaar.

Tolk

Bij een belangrijk gesprek op school kan het nodig zijn om een tolk uit te nodigen. De tolk kan de informatie dan zo goed mogelijk vertalen. Ouders kunnen de tolk zelf regelen. Lukt dit niet? Bij uitzondering kan de school besluiten om een tolk aan te vragen.

Privacy en recht op inzage

In alle applicaties is de privacy geborgd. Ouders hebben ten alle tijde het recht van inzage in het dossier van hun kind.

Schoolapp: Social Schools

Social Schools 3.0 is een veilig platform voor snelle communicatie tussen leerkrachten of medewerkers en ouders. Als school vinden we deze app handig om snel nieuws te delen. Leerkrachten kunnen er bijvoorbeeld een verslag van de dag of week op zetten. Als ouder kunt u uw kind makkelijk ziek melden via de app.

Om Social Schools te kunnen gebruiken moet u eenmalig toestemming geven. Daarna kunt u alles op dit platform volgen. Dat kan via de website van Social Schools. Of via de Social Schools-app, die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon.

Hoe vaak delen we iets op Social Schools?

A1 en kleuters: elke dag

Middenbouw: 2 x per week

Bovenbouw: 1 x per week

 

Schoolverlaters

In het voorlaatste schooljaar wordt het onderwerp schoolverlaten besproken tijdens het oudergesprek ter afronding van het schooljaar.

In november wordt met ouders van schoolverlaters besproken naar welk type onderwijs de leerling gaat uitstromen.

In januari bezoekt de leerling de open dagen van die scholen. Eind van het jaar vindt er een uitgebreide overdracht plaats. In sommige gevallen wordt er over en weer geobserveerd en is er contact tussen de gedragskundigen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke, leerzame en bijzondere activiteiten op school en daarbuiten. Voor die activiteiten krijgen we geen geld van de overheid. Wij vragen van ouders geen structurele ouderbijdrage voor deze schoolactiviteiten die onderdeel vormen van het onderwijs.

De werkweek of schoolreis brengen wel kosten met zich mee, u krijgt hierover een apart bericht. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van de leerlingen van deelname aan activiteiten.

Voor wie het betreft: u kunt hiervoor ook gebruik maken van de Stadspas van uw gemeente. Hiervoor is het nodig dat u een kopie (voor- en achterkant) van de Stadspas inlevert bij de leerlingenadministratie.

Lokale medezeggenschap op locatie

Ouders en medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen over belangrijke beslissingen over het onderwijs. Dit gebeurt in de zogenaamde ‘locatie-medezeggenschapsraad’, de LMR. Wij hebben één LMR voor de drie afdelingen van Kentalis Signis Amsterdam en voor de ambulante dienst. De LMR vertegenwoordigt de mening en belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beslissingen over het beleid van de school vragen we de LMR om advies of toestemming. Dat doen we in openbare vergaderingen.

De LMR mag ook zelf met ideeën komen. De leden van de LMR kunnen een onderwerp op de agenda zetten, een voorstel doen of advies vragen aan alle ouders. De school kan ook een speciale ouderavond organiseren om een belangrijk onderwerp met alle ouders te bespreken.

Wilt u zich opgeven voor de LMR? Of hebt u ideeën, vragen of zorgen? U kunt terecht bij een van de ouderleden van de LMR, e-mail: lmrsignis@kentalis.nl. Ook de personeelsleden van de LMR zijn via dit e-mailadres bereikbaar.

De leden

De LMR is samengesteld uit medewerkers en ouders. De LMR van Kentalis Signis Amsterdam heeft tien leden, verdeeld over tien zetels: vijf voor de medewerkers en vijf voor de ouders.

Medewerkers in de LMR

Afdeling

Aantal zetels

Lenny Vos

D-SH

2 zetels

Aleid Roebers

CMB

Nienke Groenewege

TOS 

2 zetels

Sarah Vogel

TOS

Yvette Zellerer

Ambulante dienst

1 zetel

 

Ouders in de LMR

Afdeling

Aantal zetels

Addy Otto

D-SH

2 zetels

Victor Cohen

CMB

Laura van den Ven

TOS Amsterdam

2 zetels

Ruben van Welsum

TOS Assendelft

Vacature

Ambulante dienst

1 zetel

Interne vertrouwenspersonen, anti-pestcoördinator en RIS functionaris

We willen dat leerlingen onze school ervaren als een prettige en veilige plek om te leren. Ons uitgangspunt is dat leerlingen zich gerespecteerd en veilig voelen. Op school gaan we steeds uit van respect: respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving.

Anti-pestbeleid

Pestgedrag nemen we heel serieus. Hoe eerder er met alle betrokkenen wordt gepraat, hoe beter. Het doel is om de relatie beter te maken en weer respect voor elkaar te laten zien. Een gevoel van onveiligheid gun je niemand. Het pesten ‘oplossen’ is de eerste stap; de nazorg is minstens zo belangrijk. Daarom hebben alle scholen van Kentalis een anti-pestbeleid en een coördinator sociale veiligheid.

Coördinator sociale veiligheid

De coördinator sociale veiligheid is een medewerker die zich bezighoudt met de sfeer en de veiligheid op school. Hij of zij zorgt dat leerlingen, medewerkers en ouders de regels en afspraken kennen over sociale veiligheid. Als iemand wordt gepest, of als we dat denken, dan legt de coördinator uit wat de betrokkenen het beste kunnen doen. De coördinator helpt ook bij de gesprekken om de relatie weer beter te maken.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is iemand op school met wie leerlingen alles kunnen bespreken. Bijvoorbeeld als ze iets niet willen of durven vertellen aan hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag of andere vervelende gevoelens. We willen natuurlijk het liefst dat het onderwerp eerst wordt besproken met degene die ermee te maken heeft. Soms is het prettiger om eerst met iemand anders te praten.

  Afdeling D-SH
Coördinator sociale veiligheid

Nina Vos

N.Vos@kentalis.nl

Interne vertrouwenspersoon

Sanne Schilstra

S.Schilstra@kentalis.nl

Anti-pestcoördinator

Nina Vos

N.Vos@kentalis.nl

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

Shanna ten Dam

S.Tendam@kentalis.nl

Aandachtsfunctionaris RIS

Nina Vos

N.Vos@kentalis.nl

Als u een klacht hebt

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Wij gaan dan graag met u in gesprek om samen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een klacht indienen. Op onze website staat hoe u dat kunt doen.

Ouderraad (klankbordgroep)

Uw rol is belangrijk

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school. Veel ouders hebben een actieve rol op school. Ze helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten. Wanneer ouders betrokken zijn bij de school, heeft dit een positief effect op de resultaten van de leerling. Het is ook goed voor zijn of haar ontwikkeling.

We zorgen dat er contact is tussen de ouders en de school, maar ook tussen de ouders. We organiseren inloopochtenden, ouderavonden met een bepaald thema en zogenaamde ‘rondetafelgesprekken’. We hebben ook klassenouders en delen informatie met elkaar via de app Social Schools. Hebt u zelf nog suggesties? We horen het graag.

visie rol van ouders