Ouders en school

Informatie en contacten ouders

 

We houden u op de hoogte

Graag houden wij nauw contact over uw kind, op school, via Social schools of via telefoon. U krijgt ook informatie over de groep van uw kind via Social Schools. De leerkracht vertelt bijvoorbeeld wat de leerlingen nu leren of welke activiteiten er zijn. Berichten over de school zelf kunt u ook vinden op Social Schools. Via deze app kunt u zelf ook contact opnemen met diverse medewerkers.

Op vaste momenten in het jaar hebben we oudergesprekken. In het hoofdstuk ‘Zorg voor de leerlingen’ leest u hier meer over.

Welkom op school

Ouders zijn altijd welkom op school en in de groep. We vragen u wel om eerst een afspraak te maken, dan hebben we alle tijd voor u. U hoeft dus niet te wachten tot het volgende ontmoetingsmoment mocht u behoefte hebben om langs te komen. 

Start van het schooljaar

Het schooljaar begint altijd met een opening van het nieuwe schooljaar. Uw kind laat u zijn of haar nieuwe klas zien en vertelt wat ze gaan leren. U kunt ook andere ouders ontmoeten. Deze feestelijkheid vindt plaats begin september. 

Tolk

Bij een belangrijk gesprek op school kan het nodig zijn om een tolk uit te nodigen. De tolk kan de informatie dan zo goed mogelijk vertalen. Ouders kunnen de tolk zelf regelen. Lukt dit niet? Bij uitzondering kan de school besluiten om een tolk aan te vragen.

Privacy en recht op inzage

In alle applicaties is de privacy geborgd. Ouders hebben ten alle tijde het recht van inzage in het dossier van hun kind.

Schoolapp: Social Schools

Social Schools 3.0 is een veilig platform voor communicatie tussen leerkrachten of medewerkers en ouders. Als school vinden we deze app handig om snel en laagdrempelig nieuws te delen. Leerkrachten kunnen er bijvoorbeeld een verslag van de dag of week op zetten, foto's delen en zo warm contact houden. Als ouder kunt u uw kind bijvoorbeeld ook ziek melden via de app, of foto's delen van het weekend. 

Om Social Schools te kunnen gebruiken moet u eenmalig toestemming geven. Daarna kunt u alles op dit platform volgen. Dat kan via de website van Social Schools. Of via de Social Schools-app, die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon.

Schoolverlaters

In de laatste schooljaren gaat de leerling zich oriënteren voor vervolgonderwijs. In het laatste schooljaar wordt in november met ouders van schoolverlaters besproken naar welk type onderwijs de leerling gaat uitstromen. In januari bezoekt de leerling de open dagen van die scholen. Eind van het jaar vindt er een uitgebreide overdracht plaats. In sommige gevallen wordt er bij de scholen geobserveerd en is er contact tussen de gedragskundigen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke, leerzame en bijzondere activiteiten op school en daarbuiten. Wij vragen op onze school geen ouderbijdrage voor deze schoolactiviteiten.

Daarnaast organiseren wij ook een schoolkamp of schoolreis. Deze uitjes brengen kosten met zich mee, u krijgt hierover een apart bericht. Hier vragen wij wel een extra bijdrage voor. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze ouderbijdrage te betalen gaat uw kind toch mee met uitjes en schoolkamp. Voor wie het betreft: u kunt ook gebruik maken van de Stadspas van uw gemeente om deze bijdrage te voldoen. Vraag hiernaar bij uw gemeente. Dan krijgt de school op deze manier toch nog een bijdrage voor uw kind. 

Lokale medezeggenschap op locatie

Ouders en medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen over belangrijke beslissingen over het onderwijs. Dit gebeurt in de ‘locatie-medezeggenschapsraad’, de LMR. De LMR vertegenwoordigt de mening en belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beslissingen over het beleid van de school vragen we de LMR om advies of toestemming. Dat doen we in openbare vergaderingen. De LMR mag ook zelf met ideeën komen. De leden van de LMR kunnen een onderwerp op de agenda zetten, een voorstel doen of advies vragen aan alle ouders. De school kan ook een speciale ouderavond organiseren om een belangrijk onderwerp met alle ouders te bespreken.

Wilt u zich opgeven voor de LMR? Of hebt u ideeën, vragen of zorgen? U kunt terecht bij een van de ouderleden van de LMR. Of mail naar LMRSignisCMB@kentalis.nl

De leden

De LMR is samengesteld uit 2 medewerkers en 3 ouders. 

  • Medewerkers: 

Annet Brinksma

Lenny Vos 

  • Ouders:

Addy Otto

Jeroen Niezen

Malika Ait-Taleb 

 

Interne vertrouwenspersonen, anti-pestcoördinator en RIS functionaris

We willen dat leerlingen onze school ervaren als een prettige en veilige plek om te leren. Ons uitgangspunt is dat leerlingen zich gerespecteerd en veilig voelen. Op school gaan we steeds uit van respect: respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving.

Anti-pestbeleid

Pestgedrag nemen we heel serieus. Hoe eerder er met alle betrokkenen wordt gepraat, hoe beter. Het doel is om de relatie beter te maken en weer respect voor elkaar te laten zien. Een gevoel van onveiligheid gun je niemand. Het pesten ‘oplossen’ is de eerste stap; de nazorg is minstens zo belangrijk. Daarom hebben alle scholen van Kentalis een anti-pestbeleid en een coördinator sociale veiligheid.

Coördinator sociale veiligheid

De coördinator sociale veiligheid is een medewerker die zich bezighoudt met de sfeer en de veiligheid op school. Hij of zij zorgt dat leerlingen, medewerkers en ouders de regels en afspraken kennen over sociale veiligheid. Als iemand wordt gepest, of als we dat denken, dan legt de coördinator uit wat de betrokkenen het beste kunnen doen. De coördinator helpt ook bij de gesprekken om de relatie weer beter te maken.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is iemand op school met wie leerlingen alles kunnen bespreken. Bijvoorbeeld als ze iets niet willen of durven vertellen aan hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag of andere vervelende gevoelens. We willen natuurlijk het liefst dat het onderwerp eerst wordt besproken met degene die ermee te maken heeft. Soms is het prettiger om eerst met iemand anders te praten.

  Afdeling D-SH
Coördinator sociale veiligheid

Nina Vos

Interne vertrouwenspersoon 

Sanne Schilstra

 

Anti-pestcoördinator

Nina Vos

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

Nina Vos

Aandachtsfunctionaris RIS

Nina Vos

Door een aantal wisselingen binnen ons team zijn deze taken nog niet vervuld. Hier besteden wij direct aan de start van het jaar aandacht aan, er wordt dan besloten wie bovenstaande taken op pakt. Zodra dit bekend is wordt dit ingevuld. 

Als u een klacht heeft

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Wij gaan dan graag met u in gesprek om samen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een klacht indienen. Op onze website staat hoe u dat kunt doen.

Ouderraad (klankbordgroep)

Uw rol is belangrijk

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school. Ouders helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten, ideeën aangeven en als begeleiding bij uitjes. Wanneer ouders betrokken zijn bij de school, heeft dit een positief effect op de resultaten van de leerling. 

We zorgen dat er contact is tussen de ouders en de school, maar ook tussen de ouders onderling. We organiseren inloopochtenden, ouderavonden met een bepaald thema en ‘rondetafelgesprekken’. Ouders kunnen ook informatie delen met elkaar via de app Social Schools. Heeft u zelf nog suggesties? We horen het graag.

visie rol van ouders